Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΤΟ ΚΛΙΜΑ Ή ΤΟ ΚΛΗΜΑ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)


ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 2010-2011
ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.      ΤΙΤΛΟΣ :
 ΤΟ ΚΛΙΜΑ    Ή      ΤΟ ΚΛΗΜΑ  

2.      ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ :
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ     ΠΕ.70

3.       ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της  Γεωγραφίας Ε΄  τάξης, ενότητα:   Το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας , κεφάλαιο: Το κλίμα της Ελλάδας
 Το σενάριο διδασκαλίας είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΑΠΣ)  και με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ). 

4.       ΘΕΜΑ:


Το κλίμα της Ελλάδας

5.      ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καινοτομίες: Χρήση Η/Υ  και των παρακάτω λογισμικών :Λογισμικό του Π.Ι. ,το Google Earth , Word , Power Point, Excel , (el.wikipedia) .
Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικό εργαλείο και να ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία, αφού υποστηρίζουν διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις. Οι συγκεκριμένες  εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται συμβάλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης , στην απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων απέναντι σε προβληματικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται σύνδεση με άλλες επιστήμες , ενίσχυση ικανότητας λογικών διεργασιών για την επίλυση προβλημάτων, άσκηση στη σαφή διατύπωση νοητικών συμπερασμάτων και την αξιοποίηση των Τ.Π .Ε . Για την οργάνωση της   τάξης προτείνεται το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής και ανακαλυπτικής διδασκαλίας. Οι ομαδοσυνεργατικές και ανακαλυπτικές διδασκαλίες , επιφέρουν θετικά αποτελέσματα , τόσο στη σχολική μάθηση όσο και στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, ιδίως στους τομείς της κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης. Τo  πρώτο  λογισμικό   που προτείνω ανήκει στα λογισμικά κλειστού τύπου. Τα λογισμικά αυτού του τύπου λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως υποστηρικτικό υλικό στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ εύκολα από τους μαθητές  και απαιτούν ελάχιστο χρόνο εκμάθησης. Το λογισμικό του Π.Ι. είναι εγκαταστημένο στους υπολογιστές του σχολείου μας όπως και τα υπόλοιπα. Η χρήση του  Google Earth υποστηρίζει διερευνητικού,  ανακαλυπτικού  και παιγνιώδους τύπου μαθησιακές διεργασίες καθώς επιτρέπει στο μαθητή να «πετάξει» πάνω από χώρες θάλασσες και ηπείρους. Να μετρήσει αποστάσεις και να δει σε ρεαλιστική μορφή τη μορφολογία του εδάφους.    Το διαδίκτυο ως γνωστικό εργαλείο  αξιοποιείται για την κριτική επεξεργασία της πληροφορίας και της ένταξής της στα πλαίσια που θέτουν οι μαθητές και το σενάριο. Οι μαθητές μόνοι τους αναζητούν  και ανακαλύπτουν τις γνώσεις , η δε μάθηση ελέγχεται περισσότερο από τον μαθητή. Το λογισμικό της παρουσίασης επιτρέπει την προετοιμασία και την παρουσίαση εγγράφων τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν κείμενα , εικόνες , βίντεο και ήχο. Πρόκειται για εργαλείο απλό ως προς την εκμάθηση και το χειρισμό , που επιτρέπει τη δημιουργία πολυμεσικών και υπερμεσικών παρουσιάσεων. Τα υπερμέσα συνιστούν δε ισχυρά γνωστικά εργαλεία στη διάθεση του μαθητή για την ενίσχυση των γνωστικών δομών.
Ο επεξεργαστής κειμένου ως εργαλείο διαχείρισης και επεξεργασίας  πληροφοριών
μπορεί  να διευκολύνει την ομαδοσυνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές ,οι οποίοι πειραματίζονται και καταλήγουν σε δικά τους κείμενα μέσα σε ένα ελκυστικό περιβάλλον που καλλιεργεί την γλωσσική τους έκφραση και δημιουργικότητα. Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια θα χρειαστεί για συγκέντρωση πληροφοριών .
Ως  μοντέλο διδασκαλίας προτείνεται η συνεργατική  συμβουλευτική ανακάλυψη στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση.


Προστιθέμενη αξία :  Οι  Τ. Π. Ε. προωθούν δραστηριότητες επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ο Η/Υ προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών , παρέχει νέες και αυθεντικές εμπειρίες στους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία της γνώσης, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, ενθαρρύνει την έκφραση απόψεων, των αντιλήψεων και των ιδεών των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας . Επιπλέον , προωθεί την εμπέδωση της μάθησης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας καθώς και την παιγνιώδη διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα:  Οι μαθητές σε ικανοποιητικό βαθμό γνωρίζουν τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού  , του επεξεργαστή κειμένου , του προγράμματος δημιουργίας παρουσιάσεων  και έχουν εξοικειωθεί με το Διαδίκτυο  στην αναζήτηση πληροφοριών με την χρήση των μηχανών αναζήτησης.
Δεν γνωρίζουν όμως πολύ καλά τη χρήση του Google Earth γι αυτό και ο δάσκαλος πρέπει να δώσει λεπτομερείς οδηγίες , να συντονίζει και να κατευθύνει τις κινήσεις των μαθητών στο χειρισμό των Η/Υ.6.       ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

·         Σε ποιους απευθύνεται : Το σενάριο απευθύνεται  σε   μαθητές  της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

·         Χρόνος υλοποίησης :  Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε  4  διδακτικές ώρες.
·         Χώρος υλοποίησης :  Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα των  υπολογιστών .

·         Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών : Οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές ώστε να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση των καινούριων γνώσεων. Οι μαθητές ήδη γνωρίζουν την έννοια του κλίματος και του καιρού. Επίσης έχουν μάθει για την μορφολογία του εδάφους της  Ελλάδας και τον χαρακτηρισμό της Πίνδου ως ραχοκοκαλιά της χώρας. Ακόμη έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά  αφού μ’ αυτόν τον τρόπο δουλεύουν στην τάξη και στα υπόλοιπα μαθήματα. Τέλος , γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους ζητηθούν .


·         Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία : Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν Η/Υ , λογισμικό γενικής χρήσης (word), λογισμικό παρουσίασης  (Power Point),  ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια , εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό του Π.Ι. ,  Google Earth , διαδικτυακές διευθύνσεις, βιντεοπροβολέας , εκτυπωτής  και σαρωτής , φύλλα εργασίας , χαρτιά και μαρκαδόρους , ψαλίδι. Επίσης πρέπει να υπάρχουν λεξικά από τη βιβλιοθήκη του σχολείου και θεματικοί ή γενικοί χάρτες της Ελλάδας .

·         Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης : Στο εργαστήριο της πληροφορικής  θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική  -  ανακαλυπτική  μέθοδος. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία  , εμψυχώνει , ενθαρρύνει  για συνεργασία , καθοδηγεί τους μαθητές και τους δίνει κίνητρα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αξιολογήσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους , ώστε να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Η εργασία σε ομάδες ευνοεί την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και την αυτενέργεια. Όλοι οι μαθητές σταδιακά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες , οικοδομούν τη νέα γνώση και μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν». Επίσης ο δάσκαλος έχει φροντίσει για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του εργαστηρίου, έχει προετοιμάσει και μελετήσει τις ιστοσελίδες που θα διερευνηθούν , έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας των ομάδων , έχει προβλέψει τυχόν απρόοπτα και απρόσμενες εξελίξεις κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος.


7.       ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Ως  γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε την κατανόηση του κλίματος της Ελλάδας με τις ιδιαιτερότητές του.
Οι μαθητές στο τέλος της ενότητας θα πρέπει :

Α. Γνωστικοί στόχοι
Ø  Να αναφέρουν οι μαθητές το κλίμα της Ελλάδας.
Ø  Να εντοπίσουν οι μαθητές σε κλιματικούς χάρτες τις 4 κλιματικές περιοχές –ζώνες της χώρας .
Ø  Να διακρίνουν τα διαφορετικά κλίματα που παρουσιάζονται στις περιοχές της χώρας μας.
Ø  Να βρίσκουν από τι εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής.
Ø  Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίματος.

Β. Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
ü  Να μπορούν να παρατηρούν , να μελετούν και να συμπεραίνουν .
ü  Να καλλιεργήσουν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα.
ü  Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με στόχο την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων.
ü  Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και φαντασία καθώς και τη δημιουργική τους φαντασία.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς χάρτες και το Google Earth.
ü  Να διασκεδάσουν και να χαρούν .

                Γ. Στόχοι σε επίπεδο στάσεων .

*      Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους μέσα από συνεργατικές ομαδικές δραστηριότητες.
*      Να εξοικειωθούν  με τη διατύπωση συμπερασμάτων και να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.
*      Να προβληματιστούν για τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο τους και από πού αυτές εξαρτώνται.

        Δ. Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.

v  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους Η/Υ  ως εργαλεία άντλησης πληροφοριών
v  Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο , να τις αξιολογούν να επιλέγουν αυτές που χρειάζονται και να τις αποθηκεύουν.
v  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών κλειστού και ανοιχτού τύπου.
v  Να μπορούν να χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου και της δημιουργίας παρουσιάσεων.
v  Να μπορούν να χρησιμοποιούν το Google Earth  και τους ηλεκτρονικούς χάρτες .


8.        ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


           1η Διδακτική ώρα

 Η αφόρμηση γίνεται με την παρουσίαση  στους μαθητές ενός βίντεο  που δείχνει την οροσειρά της Πίνδου και πώς αυτή επηρεάζει το κλίμα της χώρας:
Κατόπιν  γίνεται παρουσίαση με τη βοήθεια του Power Point και τη χρήση του βιντεοπροβολέα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης γίνονται σχολιασμοί από το δάσκαλο και από τα παιδιά  των σημείων που κέντρισαν το ενδιαφέρον τους. Έπειτα ζητείται από τα  παιδιά αφού έρθουν σε επαφή και με το  Google Earth  να κάνουν το  1ο φύλλο εργασίας.


         2η Διδακτική ώρα


Στο εργαστήριο της πληροφορικής τα παιδιά αναζητούν πληροφορίες και  εικόνες  στο διαδίκτυο που αφορούν το κλίμα της Ελλάδας , επιλέγουν αυτές που χρειάζονται , τις επεξεργάζονται και φτιάχνουν ένα μικρό κείμενο για το Εύκρατο Μεσογειακό Κλίμα . Αυτό θα είναι το 2ο φύλλο εργασίας  με θέμα :
«Αναζητώντας  πληροφορίες για το κλίμα της Ελλάδας »

      3η Διδακτική ώρα

Αφού έχουν συλλέξει και επεξεργαστεί πληροφορίες και εικόνες που αφορούν το κλίμα της Ελλάδας φτιάχνουν τη δική τους παρουσίαση με το λογισμικό των παρουσιάσεων και κατά ομάδα  την παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. Αυτό θα είναι το 3ο φύλλο εργασίας .Κατόπιν μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ και παρατηρούν τη μέση θερμοκρασία των πόλεων . Επιλέγουν   μια πόλη της Ελλάδας και βρίσκουν τη μέση θερμοκρασία για κάποιο μήνα του έτους. Αυτό θα είναι το 4ο φύλλο εργασίας

     4η Διδακτική ώρα 

        Κατόπιν τους δίνεται το 5ο φύλλο εργασίας με θέμα «τι έμαθα για Κλίμα της Ελλάδας» .
   Τα εργαλεία :

Το λογισμικό παρουσίασης  και το βίντεο- προσομοιωτής  θα χρησιμοποιηθούν στην αφόρμηση , αλλά και στη συνέχεια από τους ίδιους τους μαθητές  στη διάρκεια του μαθήματος.
Με τον επεξεργαστή κειμένου θα δημιουργηθούν τα φύλλα εργασίας και θα καταγραφούν  οι πληροφορίες που θα αντλήσουν οι μαθητές από το διαδίκτυο και τα κείμενα στα οποία θα καταγράψουν τις απόψεις τους.  Το Google Earth  θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές ως παιγνιώδη μορφή μάθησης . Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia) θα χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση πληροφοριών. Το λογισμικό του Π.Ι. θα χρησιμοποιηθεί και στην 4η ώρα διδασκαλίας ως παιχνίδι αξιολόγησης.

9.       ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση γίνεται σ ‘ όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών γίνεται σε σχέση με :
1.       Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθησιακών διαδικασιών.
2.       Τη συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία  που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ομάδων .
3.       Την επιτυχία των σκοπών και στόχων.
4.       Την αξιοποίηση διαδικτυακών ιστοσελίδων και λογισμικών προκειμένου να μαζέψουν τις πληροφορίες να τις επεξεργαστούν και να παράξουν υλικό από κείμενα και εικόνες το οποίο και να παρουσιάζουν στην τάξη.
5.       Την ποιότητα της επιχειρηματολογίας και των διαλόγων που αναπτύσσουν προκειμένου να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.
6.       Την έκφραση των συναισθημάτων τους (ικανοποίησης , δυσκολίας, διασκέδασης , κ.λ.π.) κατά τη διάρκεια του σεναρίου.


10.     ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Τα παιδιά μπορούσαν να επεκταθούν και με άλλες δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν :

§  Δημιουργία σταυρόλεξου με το κλίμα της Ελλάδας με τη βοήθεια του προγράμματος  Hot  Potatoes.
§  Δημιουργία κολλάζ σε χαρτόνι εικόνων και φωτογραφιών της Ελλάδας .
§  Δημιουργία ενός μοντέλου του της Πίνδου ή της Ελλάδας με πλαστελίνη  ή άμμο την ώρα των Εικαστικών.

11.    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Ø  Βιβλίο μαθητή και   τετράδιο εργασιών Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού ,Μαθαίνω την Ελλάδα , Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2010, Αθήνα
Ø  Βιβλίο δασκάλου Ε΄ Δημοτικού , Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού ,Μαθαίνω  την Ελλάδα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2009 , Αθήνα
Ø  Ματσαγγούρας Γ.  Ηλίας ,  Η σχολική τάξη (τόμος Α΄) , 2001 , Αθήνα
Ø  Πυργιωτάκης  Ε. Ιωάννης , Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη , εκδόσεις Ελληνικά  γράμματα , 2000 , Αθήνα

12.   ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ο ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ     «Γνωριμία με το πρόγραμμα Google Earth»

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα Google Earth  πατώντας το εικονίδιο που θα βρείτε πάνω στην επιφάνεια εργασίας σας. Το πρόγραμμα Google Earth μας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθούμε σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου.
 2. Κάντε κλικ στα εικονίδια του μενού: Αρχείο, Επεξεργασία, Προβολή, Προσθήκη, Βοήθεια και δείτε τι μπορούμε να κάνουμε με το καθένα από αυτά.
                               
 1. Περάστε τον κέρσορα πάνω από τα παρακάτω εικονίδια και διαβάστε τι μπορούμε να κάνουμε με το καθένα από αυτά.
 1. 1....
  Η πλοήγηση μπορεί να γίνει με το ποντίκι  ή με τα εικονίδια που βρίσκονται πάνω δεξιά στην οθόνη.
Στα εικονίδια:
2...
1. Δείχνει το Βορρά. Αν πατήσουμε πάνω στο Ν τότε
3...
επαναφέρει το χάρτη στον αρχικό προσανατολισμό.
4..
2. Αλλάζεις τον προσανατολισμό.
3. Αλλάζει τη γωνία από την οποία βλέπουμε την εικόνα.
4. Περιστρέφει την εικόνα.
5.
5. Τα βέλη δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία
θέλουμε να μετακινηθεί η εικόνα.
6. Αλλάζει την κλίμακα(μεγέθυνση, σμίκρυνση).
Με το ποντίκι
Με πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού μπορούμε να
κινηθούμε δεξιά αριστερά. Με πατημένο το δεξί κουμπί
6...
αλλάζουμε την κλίμακα του χάρτη. Με πατημένο το μεσαίο
κουμπί μπορούμε να αλλάξουμε οπτική γωνία και να
περιστρέψουμε την εικόνα.
Αν κάνουμε διπλό κλικ σε κάποιο σημείο του χάρτη τότε γίνεται  αυτόματη προήγηση σε αυτό.
 1. Στην επιφάνεια του Google Earth και στην αριστερή στήλη πληκτρολογήστε τη λέξη Ελλάδα και πατήστε το κουμπί . Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη λέξη Αθήνα  και πατήστε πάλι το κουμπί.

                               
 1. Περιγράψτε τα σύνορα ης Ελλάδας:

Ανατολικά:
Δυτικά:
Βόρεια:
Νότια:

 1. Πληκτρολογείστε τη λέξη Τρίκαλα, βρείτε τη διεύθυνση του σχολείου μας(Αγία Ελεούσα)  και  τοποθετήστε μια σήμανση (όνομα και περιγραφή) με το αντίστοιχο κουμπί προσθήκη σήμανσης μέρους.

                               
                
                                προσθήκη σήμανσης2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Αναζητώντας πληροφορίες για το κλίμα της  Ελλάδας »

 1. Στην επιφάνεια εργασίας κάντε δεξί κλικ  και από το μενού που εμφανίζεται επιλέξτε – Δημιουργία – Φάκελος και δώστε του το όνομα «ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ». Μέσα σ’ αυτόν δημιουργήστε έναν υποφάκελο  που θα τον ονομάσετε «εικόνες –πληροφορίες για το κλίμα της Ελλάδας, μέσα στον οποίο θα αποθηκεύσετε εικόνες και πληροφορίες που θα βρείτε στις ιστοσελίδες που θα σας δοθούν (όλες οι ομάδες  για το ίδιο αντικείμενο  ).
 2. Γράψτε στον κειμενογράφο ένα μικρό κείμενο ,η κάθε ομάδα για το κλίμα της Ελλάδας ,τις κλιματικές περιοχές και τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα με βάση της πληροφορίες που έχετε συλλέξει στο διαδίκτυο.

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Παρουσιάζοντας  τα κλίμα της Ελλάδας σε Power Point»
Με βάση τις πληροφορίες και τις εικόνες  που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα να παρουσιάσει στο Power Point  διαφάνειες με το θέμα που της έχει ανατεθεί και να το δείξει με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα σ’ όλη την τάξη.
4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«καταγράφω τη μέση θερμοκρασία και βροχόπτωση »
Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ καταγράψτε μετά από συνεννόηση με τα μέλη της ομάδας σας τη μέση θερμοκρασία της πόλης που επιλέξατε και τη μέση βροχόπτωση στους παρακάτω πίνακες .
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ …………………………..

ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ……………………………….
5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αξιολόγηση)
Δραστηριότητες
 1.  
 • Στις παρακάτω προτάσεις γράψε (Σ)  για τις σωστές και (Λ) για τις λάθος .
 • Η Ελλάδα έχει κλίμα ηπειρωτικό.                
 • Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας δεν επικρατούν
οι ίδιες κλιματικές συνθήκες.         
 • Το κλίμα της Ελλάδας είναι εύκρατο μεσογειακό.   
Οι κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής                                                                             δεν επηρεάζονται από  το υψόμετρό της.          
 • Η Δυτική Ελλάδα δέχεται περισσότερες
βροχοπτώσεις ετησίως.

 1. Προσπάθησε να εξηγήσεις το ρόλο της οροσειράς της Πίνδου στη διαμόρφωση του κλίματος στον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Μπες στην ιστοσελίδα του Meteo  και κατέγραψε τα παρακάτω στοιχεία των πόλεωνΘερμοκρασία
Άνεμος
Βροχόπτωση
Γενική κατάσταση
Χαλκίδα
Ιωάννινα
Χίος
Ζάκυνθος
Φλώρινα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου