Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Μια πόλη, τρεις θρησκείες

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:
Δημιουργός: Μαρία Σμιγάδη ,δασκάλα Π.Ε.70 ,5o Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ,Ε΄ τάξη με ανάθεση του μαθήματος των Θρησκευτικών της ΣΤ΄ τάξης.

Γνωστική περιοχή :Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των θρησκευτικών ,της ΣΤ’ τάξης ,κεφ. ΣΤ. Ετερόδοξοι και Αλλόθρησκοι ενότητες , 32,33 σε συνδυασμό με την ενότητα 21 από το Δ’ κεφάλαιο.

Θέμα : Μια πόλη, τρεις θρησκείες .
Το συγκεκριμένο θέμα ανταποκρίνεται στους στόχους που ορίζει το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. ,καθώς  το σενάριο εξαπλώνεται σε δύο κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου των Θρησκευτικών της ΣΤ’ τάξης του δημοτικού σχολείου και συνδέεται με την παρουσία στην πόλη μας, της Χαλκίδας, των τριών κυριότερων μονοθεϊστικών θρησκειών του ορθόδοξου Χριστιανισμού, του Ισλαμισμού και του Ιουδαϊσμού.

 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 Καινοτομίες :
   Με την χρήση των Τ.Π.Ε το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να πάρει <<σάρκα και οστά>> ξεπερνώντας το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και χρησιμοποιώντας ένα διερευνητικό και μαθητοκεντρικό τύπο μάθησης.
   Ως αφορμή θα χρησιμοποιηθεί  ο εννοιολογικός χάρτης  που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Inspiration, στον οποίο θα κωδικοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών που συναντάμε στην πόλη τη Χαλκίδα.
   Διαδικτυακές ασκήσεις με τη χρήση της google doc. αλλά και εργασίες με τη χρήση του προγράμματος Hot potatoes (αντιστοιχίσεις και συμπλήρωση κενών)  θα δοθούν στους μαθητές για να εμβαθύνουν στις θρησκείες και τη μεταξύ τους σχέση, οξύνοντας ταυτόχρονα τη σκέψη τους και αυξάνοντας την αντιληπτική ικανότητά τους. Ακόμα δίνεται μια ακροστιχίδα σε πρόγραμμα Excel μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια των εργασιών. Οι διαθεματικές δραστηριότητες θα αναρτηθούν στο ιστολόγιο του μαθήματος , το οποίο δημιουργήθηκε αφ’ ενός μεν για να καλύψει τις ανάγκες του


σεναρίου, αφ’ ετέρου  δε, μπορεί να επεκταθεί στη συνέχεια με ενημερώσεις ώστε να γίνει μια γέφυρα επικοινωνίας δασκάλας – μαθητών. Εξάλλου σ’ ένα ανοιχτό σχολείο

στην κοινωνία ,είναι απαραίτητη η ύπαρξη επικοινωνίας και με τους γονείς και με διάφορους φορείς.
   Η χρήση εργαλείων Web 2.0 σε όλη την διάρκεια του σεναρίου δίνει μαθησιακές ευκαιρίες καθώς ενισχύει τις συνεργατικές δραστηριότητες αλλά οξύνει και την κριτική σκέψη των μαθητών. Πρόκειται για εργαλεία ανοιχτά που επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή τους καθώς συνδιαμορφώνουν τη μαθησιακή πράξη.
   Το Wiki ως ένα δυναμικό εργαλείο σχεδιασμού και οργάνωσης, οδηγεί στην ανάπτυξη συνεργατικών περιβαλλόντων, όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα για επεξεργασία δεδομένων και ανταλλαγή απόψεων. Έτσι μπορούν να δομήσουν τη γνώση από κοινού.
   Βοηθός όλου αυτού του κλίματος αποτελούν οι παρουσιάσεις Prezi (Μονοθεϊστικές θρησκείες, Μουσουλμανισμός, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός) καθώς και τα πάζλ από  το πρόγραμμα Jigsawplanet όπου τα παιδιά παίζουν, δημιουργώντας παζλ με φωτογραφίες σχετικές με  το γνωστικό αντικείμενο που επεξεργάζονται.
   Το πρόγραμμα Google  maps, γραφικής απεικόνισης της γης, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εστιάσουν σε συγκεκριμένα σημεία με θρησκευτικό ενδιαφέρον (τζαμιά, συναγωγές, εκκλησίες), να τα παρατηρήσουν σε τρισδιάστατη  απεικόνιση και να κάνουν συγκρίσεις.
   Το λογισμικό των Θρησκευτικών Ε-ΣΤ΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τις αλήθειες που πρεσβεύουν οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, να μάθουν για τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς των εκκλησιών μας και να περιηγηθούν σε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εύστοχες ασκήσεις.
   Επομένως θα χρησιμοποιηθούν δυναμικά και στατικά εργαλεία έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα γύρω από το θέμα μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα χαθεί η χαρά και η ευχαρίστηση που προσφέρουν οι παιγνιώδεις δραστηριότητες. Εδώ ακριβώς έγκειται κι η βασική καινοτομία αυτού του σεναρίου, δηλαδή μέσω της αλληλεπίδρασης των τριών δυναμικών εργαλείων wiki, ιστολογίου και ιστοσελίδας , με τα λογισμικά στατικού χαρακτήρα δημιουργείται ένα σενάριο καινοτόμο που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν τον πλούτο και την ευελιξία των Τ.Π.Ε εκφραζόμενοι δημιουργικά και συλλογικά.


Προστιθέμενη αξία:

Η χρήση Τ.Π.Ε μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίζουν τη γνώση μέσα σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον. Έρχονται σε επαφή με την πληροφορία άμεσα μέσα από ένα πλήθος ιστοσελίδων και θα πρέπει να κάνουν τη σωστή επιλογή, ενεργοποιώντας την κριτική τους ικανότητα. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κατά το δοκούν τη Wikipedia ως πηγή πληροφόρησης, αναλύοντας και συνθέτοντας τα στοιχεία εκείνα που τους αφορούν. Επομένως ο ρόλος της δασκάλας δεν είναι να μεταφέρει απλά γνώσεις αλλά να εμπλέξει τους μαθητές της σε μια εποικοδομητική συνεργατική μάθηση. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η κινητροδότηση και εδώ η χρήση των web 2.0 δίνει πολλές δυνατότητες στη δασκάλα για να εμπλέξει δημιουργικά και όσα μέλη της ομάδας παρουσιάζουν μία « προβληματική » συμπεριφορά. Θα δράσουν κυρίως ομαδικά και συνεργατικά με αποτέλεσμα και οι πιο αδρανείς μαθητές να κινητοποιηθούν και δραστηριοποιηθούν μέσα στα πλαίσια της ομάδας τους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο η συνεργατική μάθηση αλλά και η αλληλοδιδακτική των ομάδων και κατόπιν του συνόλου.( Βακαλούδη Α. 2003)
   Επιπλέον και όσοι μαθητές παρουσιάζουν κάποια μορφή δυσλεξίας ( δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία,.κ.τ.λ. ) ή δυσκολία στην κατανόηση του κειμένου ,μπορούν να βελτιωθούν κυρίως μέσω της αύξησης της αυτοεκτίμησής τους αφού οι εργασίες  δεν τους περιθωριοποιούν αλλά τους επιτρέπουν να τις δημοσιεύσουν στο ιστολόγιο, να συνεργάζονται και να παρουσιάζουν μια ομαδική δραστηριότητα. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μπορεί να δουλεύουν σχολικές εργασίες έκτος σχολείου π.χ. σε περίπτωση ασθένειας διαδικτυακά. Ένα ακόμα όφελος είναι ότι οι μαθητές μέσω Skype μπορούν να συνδέονται με άλλα σχολεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού, να ανταλλάσουν απόψεις, να χρησιμοποιούν επιχειρήματα στο λόγο τους και προπάντων να μαθαίνουν να σέβονται τη διαφορετική προσέγγιση και να γίνονται υπεύθυνοι πολίτες που επιζητούν το διάλογο χωρίς να τον φοβούνται.
   Ειδικά στο μάθημα των Θρησκευτικών η χρήση του Τ.Π.Ε είναι επιβεβλημένη αφού η διαθεματική και ανοιχτή επεξεργασία προωθούν την ενσυναίσθηση και εμβαθύνουν το όποιο θρησκευτικό πιστεύω των μαθητών. «Μπορούμε ανενδοίαστα να αποδεχόμαστε την τεχνολογική πρόκληση χωρίς να φοβόμαστε τις επιδράσεις της πάνω στο ανθρώπινο πρόσωπο ή γενικότερα στις αρχές και τις αξίες της ορθόδοξης παράδοσης.» ( Βασίλειος Γιούλτσης, 2010)
   Το συγκεκριμένο σενάριο άλλωστε έχει ως στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν ανθρώπους και θρησκευτικές αντιλήψεις που βρίσκονται δίπλα τους, στηνπόλη τους, εδώ και αιώνες. Η ύπαρξη τριών τόπων λατρείας στον ιστορικό ιστό της Χαλκίδας, αποδεικνύει ότι η συνύπαρξη ή αποδοχή και ο άρρηκτος δεσμός των πολιτών είναι μια πραγματικότητα. Όπως πραγματικότητα είναι ότι η σωστή χρήση της τεχνολογίας προάγει τον πολιτισμό μας.


Γνωστικά – Διδακτικά προβλήματα

   Η εξοικείωση των μαθητών με τις λειτουργίες του Η/Υ θεωρείται δεδομένη για την εφαρμογή του παρόντος σεναρίου. Η γνώση όχι στον ίδιο βαθμό των λογισμικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία, ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στο συντονισμό των ομάδων.
   Οι ασκήσεις ανοικτού τύπου ίσως δυσκολέψουν τους πιο αδύναμους μαθητές, κυρίως στην παραγωγή γραπτού λόγου, γι’ αυτό η δασκάλα καθοδηγεί για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επειδή η κριτική ικανότητα είναι ένα ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρειάζεται εμβάθυνση των εννοιών με αναλυτικοσυνθετική μέθοδο. Επίσης ίσως αντιμετωπίσουν στην αρχή κάποια δυσκολία στη διεξαγωγή διαλόγου και στην αποδοχή της θρησκευτικής διαφορετικότητας. Ο δογματισμός με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις πρέπει με την βοήθεια της δασκάλας να υπερκεραστεί. Με νηφαλιότητα και λογική οι μαθητές οδηγούνται στην πλήρη κατανόηση του όρου ανεξιθρησκία.
   Επομένως η εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ρόλο υποστηρικτικό, συμβουλευτικό και προτρεπτικό για να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και οι μαθητές να αισθάνονται ασφαλείς και ως προς την υποστήριξη της άποψής τους και ως προς την ικανότητά τους στη χρήση του Η/Υ και της τεχνολογίας, έτσι ώστε να διαχειρίζονται ορθολογικά το χρόνο που τους αναλογεί.
  
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
v  Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 15ου Δημοτικού σχολείου. Με κάποιες διαφοροποιήσεις στα φύλλα εργασίας κυρίως ,μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές της Ε΄ τάξης.

v  Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα διδακτικές ώρες.


v  Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και διαδραστικού πίνακα ,σε εργαστήριο πληροφορικής, δύο ώρες


v  διδακτικές επισκέψεις στην Αγία Παρασκευή, στο Τζαμί, στη Συναγωγή και στο Εβραϊκό νεκροταφείο.

v  Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Πρέπει να αναφερθεί ότι ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές χρειάζεται να γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν την ορθόδοξη πίστη και παράδοση  για να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτές και να τις αντιπαραβάλλουμε με τις αρχές που διέπουν τον ισλαμισμό και την λατρεία των Εβραίων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τους τόπους λατρείας των τριών θρησκειών που υπάρχουν στη Χαλκίδα και έχουν μια μακραίωνη ιστορική πορεία.


Ως προς τη χρήση των υπολογιστών οι μαθητές καλό είναι να γνωρίζουν τη διαδικασία αναζήτησης στο διαδίκτυο, τη χρήση του «ποντικιού» αλλά και του πληκτρολογίου, έτσι ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες που θα τους δοθούν. Το λογισμικό του Π.Ι, με το κεφάλαιο Ετερόδοξοι και Αλλόθρησκοι, την Αρχιτεκτονική από το κεφάλαιο Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο των Θρησκευτικών της ΣΤ’ τάξης που θα χρησιμοποιηθεί ,δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δεξιότητες εκ μέρους των μαθητών.
   Σημαντικό γεγονός είναι επίσης η εμπειρία των μαθητών σε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ούτως ώστε να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να εντάξουν τους εαυτούς τους σε ομάδες συνεργασίας.
  
v  Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
   Κατά την υλοποίηση του σεναρίου θα χρησιμοποιηθούν: Η/Υ, εκτυπωτής, internet explorer με μεγάλη ταχύτητα, διαδραστικός πίνακας.

   Τα λογισμικά διδακτικών αντικειμένων Inspiration και Hot Potatoes, τα λογισμικά γενικής χρήσης, κειμενογράφος Word και Excel, το διαδικτυακό εργαλείο Prezi για τη δημιουργία παρουσιάσεων και η εφαρμογή Jigsaw planet για δημιουργία πάζλ.
    Το λογισμικό των Θρησκευτικών Ε’ – ΣΤ’ του Π.Ι, διαδικτυακές διευθύνσεις, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, φύλλα εργασίας, το βιβλίο του μαθητή.

v  Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου οι 15 μαθητές της τάξης θα εργαστούν σε 3 ομάδες των 5 ατόμων. Έτσι ώστε στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας να υπάρχει συνεργασία, επικοινωνία


και εμπλοκή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική πράξη. Βεβαίως όπου χρειαστεί οι μαθητές θα εργαστούν και ατομικά σε κάποιες δραστηριότητες όπως και στην τελική αξιολόγηση.
  


Η σύνθεση των ομάδων γίνεται από τη δασκάλα ώστε να κατανεμηθούν σωστά οι πιο ικανοί και οι λιγότερο ικανοί μαθητές καθώς «η αναβάθμιση οφείλεται στο γεγονός ότι η ομαδοκεντρική διδασκαλία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πώς και στο τι θα μάθει ο μαθητής αλλά φροντίζει ταυτόχρονα για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, που προϋποθέτει η αυτονομία του». (Ματσαγγούρας, 1999)
    Επιπλέον το σενάριο στηρίζεται στην καθοδηγούμενη ανακάλυψη – διερεύνηση και βοηθά τους μαθητές να χτίσουν τη γνώση τους, να ανταλλάσσουν απόψεις, να εκφράζουν τις αντιθέσεις τους, να επιχειρηματολογούν για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους κυρίως όταν θα έρθουν σε επαφή μέσω Skype με αλλόθρησκους μαθητές. Άλλωστε το μάθημα τον Θρησκευτικών έχει ως στόχο να λύσει υπαρξιακές ανησυχίες που τυχόν έχουν οι μαθητές στην τόσο κρίσιμη ηλικία των δώδεκα χρόνων. Επομένως ο ρόλος της δασκάλας είναι καθοδηγητικός και ενθαρρυντικός έτσι ώστε κάθε παιδί να ανακαλύψει τη δική του αλήθεια ,έχοντας όσες περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία είναι δυνατόν. Η κάθε άποψη πρέπει να είναι σεβαστή τόσο από τη δασκάλα όσο και από το σύνολο της τάξης. Άλλωστε η αγάπη και η αποδοχή είναι μια από τις σημαντικότερες αλήθειες της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και πάνω σε αυτές θα στηριχτεί η διδασκαλία.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
   Ο βασικός στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές μέσω των Η/Υ και της χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών ,να συνειδητοποιήσουν τις βασικές αλήθειες της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης με την ανάλυση του «Πιστεύω» αλλά και να γνωρίσουν τις γενικές αρχές της θρησκείας των Μουσουλμάνων και των Εβραίων, μιας και η πόλη μας, η Χαλκίδα, ως σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών απαρτίζεται από πληθυσμούς που ασπάζονται αυτές τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες.
.Ειδικότερα :
v  Γνωστικοί στόχοι
Ø  Να μάθουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια (λογισμικό Ε’ – ΣΤ’ Π.Ι).
Ø  Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές των τριών θρησκειών (εννοιολογικός χάρτης Inspiration, 1ο Φ.Ε, 2ο Φ.Ε, 3ο Φ.Ε, 6α Φ.Ε,6β Φ.Ε,6γ Φ.Ε.).
Ø  Να έρθουν σε επαφή με μέλη των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων της Ελλάδας (σύνδεση μέσω Skype με μειονοτικό δημοτικό σχολείο).
Ø  Να αντιληφθούν τη βιβλική θέση για τον «άλλον» (9ο Φ.Ε.).
Ø  Να κρίνουν και να ελέγχουν τη στάση τους απέναντι σε όσους ανήκουν σε άλλη θρησκεία  (4ο Φ.Ε.,5ο Φ.Ε, 7ο Φ.Ε).
Ø  Να διακρίνουν την προέλευση θρησκευτικών μνημείων (παρουσιάσεις Prezi).
Ø  Να γνωρίζουν τους βασικούς ρυθμούς στην ορθόδοξη ναοδομία (λογισμικό Θρησκευτικών Ε’ –ΣΤ’ Π.Ι, Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο, άσκηση Αρχιτεκτονικής).
Ø  Να αναπτύξουν κριτική στάση στην κατανόηση των δογματικών, λατρευτικών και πολιτισμικών εκφράσεων άλλων θρησκευμάτων (4ο Φ.Ε, 5ο Φ.Ε, 7ο Φ.Ε).
Ø  Να προσεγγίζουν με σεβασμό και αγάπη τη θρησκευτική ιδιαιτερότητα και να μάθουν να συνυπάρχουν με το διαφορετικό (8ο Φ.Ε, 10ο Φ.Ε).
Ø  Να γνωρίσουν τους θρησκευτικούς λειτουργούς άλλων θρησκευμάτων (λογισμικό Π.Ι. Θρησκευτικά Ε΄ – ΣΤ΄ – Αλλόθρησκοι).
Ø  Να γνωρίσουν τα στοιχεία της Ισραηλιτικής λατρείας στη συναγωγή (3ο Φ.Ε, Hot Potatoes συμπλήρωση κενών Ιουδαϊσμός).
Ø  Να γνωρίσουν τη λατρεία των Μουσουλμάνων στο Τζαμί (1ο Φ.Ε, 2ο Φ.Ε, Hot Potatoes αντιστοίχιση Μουσουλμανισμός).
Ø  Να εκτιμήσουν την αξία του διατάγματος των Μεδιολάνων – της ανεξιθρησκίας (10ο Φ.Ε).
Ø  Να συνειδητοποιήσουν ότι οι πολυπολιτισμικότητα υπήρχε ανέκαθεν στη πόλη μας. Και εξαιτίας αυτού να αναπτύξουν στάσεις σεβασμού και αποδοχής της θρησκευτικής και πολιτιστικής ετερότητας (8ο Φ.Ε).
Ø  Να επισκεφτούν και να γνωρίσουν από κοντά τα θρησκευτικά κέντρα των Εβραίων και των Μουσουλμάνων (επίσκεψη στο τζαμί Εμίρ Ζαδέ, στην εβραϊκή συναγωγή και στο εβραϊκό νεκροταφείο).
Ø  Να γνωρίσουν την ιστορία και να αξιολογήσουν τους ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς (λογισμικό Θρησκευτικών Ε’ –ΣΤ’, Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο – ασκήσεις ενότητας Αρχιτεκτονικής).
Ø  Να γνωρίσουν τις βασικές αλήθειες της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας (3ο Φ.Ε, Hot Potatoes – αντιστοίχιση Πιστεύω, ακροστιχίδα του Πιστεύω Excel, ασκήσεις λογισμικού Θρησκευτικών Ε’ – ΣΤ’, Το Σύμβολο της Πίστεως).

v  Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτωνØ  Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης και επικοινωνίας (4ο ΦΕ, 5ο ΦΕ, 6α ΦΕ, 6β ΦΕ, 6γ ΦΕ, 7ο ΦΕ, άσκηση λογισμικού Ε’ – ΣΤ’, Θρησκευτικών Π.Ι).
Ø  Να αναπτύξουν κριτική σκέψη (9ο ΦΕ, 10ο ΦΕ).
Ø  Να μάθουν να αξιολογούν θετικά όλες τις μορφές έκφρασης του ανθρώπινου πνεύματος (καλλιγραφική γραφή).
Ø  Να ασκηθούν στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση πηγών στο διαδίκτυο.
Ø  Να παράγουν γραπτό λόγο (1ο ΦΕ, 4ο ΦΕ, 5ο ΦΕ, 7ο ΦΕ, 10ο ΦΕ, κείμενα στο wiki).
Ø  Να προβληματίζονται και να αναπτύσσουν επιχειρηματολογία (1ο ΦΕ, 10ο ΦΕ).v  Στόχοι σε επίπεδο στάσεων

Ø Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθησή τους (όλα τα φύλλα εργασίας).
Ø Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες να εκτιμήσουν τη δύναμη της ομάδας και της συνεργασίας (4ο ΦΕ, 5ο ΦΕ, 6α ΦΕ, 6β ΦΕ, 6γ ΦΕ,7ο ΦΕ, ασκήσεις λογισμικού Θρησκευτικών Ε’ – ΣΤ’).
Ø Να σέβονται και να προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους.
Ø Να κατανοούν και να αξιολογούν θετικά τη διαφορετικότητα των λαών και των πολιτισμών με την γνωριμία άλλων θρησκευμάτων (9ο ΦΕ, 10ο ΦΕ).
Ø Να αποβάλλουν τυχόν αισθήματα ξενοφοβίας (9ο ΦΕ, 10ο ΦΕ).

v  Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Ø    Να αξιοποιήσουν τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου (1ο ΦΕ, 2ο ΦΕ, 3ο ΦΕ, 4ο ΦΕ, 5ο ΦΕ, 7ο ΦΕ, 8ο ΦΕ, 9ο ΦΕ, 10ο ΦΕ).
Ø    Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών και εργαλείων :Hot Potatoes , MS Excel, λογισμικού Θρησκευτικών ΣΤ’ Π.Ι, Inspiration, Prezi.
Ø    Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο (Wikipedia ,ιστοσελίδες ).
Ø    Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους Η/Υ και να κατανοήσουν ότι αποτελούν μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση.
Ø    Να μάθουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους δίνει η χρήση του Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας και μάθησης.
Ø     


Ø    Να μάθουν να κωδικοποιούν αφηρημένες έννοιες μέσω της χρήσης του λογισμικού Inspiration (εννοιολογικός χάρτης).
Ø    Να γνωρίζουν πώς να αποθηκεύουν τις εργασίες τους έτσι ώστε να τις ανακαλούν για τις τροποποιούν (χρήση ιστολογίου).
Ø    Να κατανοήσουν πιο ουσιαστικά τα μηνύματα και τις αλήθειες που πραγματεύονται οι συγκεκριμένες ενότητες (χρήση ιστοσελίδας).
Ø    Να δουν ότι υπάρχει άμεσος τρόπος επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία μέσω ανακοινώσεων (χρήση ιστολογίου).

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  v  1η και 2η Διδακτική ώρα :Η διδασκαλία του Κορανίου μέσα στο τζαμί του Εμίρ          Ζαδέ
   Οι μαθητές γνωρίζουν τον Πέρη, το φίλο μας το περιστέρι, που θα μας συντροφεύσει σε αυτό το ωραίο ταξίδι. Ως σύμβολο ειρήνης και συναδέλφωσης μας παρουσιάζει από το λογισμικό των Θρησκευτικών Ε’ – ΣΤ’ την εισαγωγή από το κεφάλαιο Ετερόδοξοι και Αλλόθρησκοι, καθώς και τον παγκόσμιο χάρτη των θρησκειών. Έτσι οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το βασικό θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και εξηγούμε βάση του χάρτη την εξάπλωση των πιο διαδεδομένων θρησκειών.
   Θα παρουσιαστεί από τη δασκάλα ένας εννοιολογικός χάρτης (Inspiration) ώστε να κωδικοποιηθούν οι βασικές πτυχές του θέματος που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του σεναρίου, και ταυτόχρονα θα δοθούν εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου λογισμικού.
Μέσα από την παρουσίαση Prezi με τις μονοθεϊστικές θρησκείες οδηγούμαστε στον Ισλαμισμό, αναλύουμε τη λέξη Ισλάμ, και τις βασικές διδασκαλίες του Κορανίου, του ιερού τους βιβλίου. Μαθαίνουν πληροφορίες γι’ αυτό μέσα από την ιστοσελίδα μας και μέσα από το λογισμικό του Π.Ι. γίνεται προβολή της εικόνας του Κορανίου. Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα και βλέπουμε το Κοράνιο.
   Ο Πέρης πετώντας ψηλά μας μεταφέρει στο τζαμί του Εμίρ Ζαδέ στη Χαλκίδα και στην Κρήνη που υπάρχει δίπλα από το τζαμί, που αποτελεί ένα μουσουλμανικό στοιχείο της πόλης μας. Μιλάμε για τα μέρη που περιλαμβάνει ένα τζαμί και το ρόλο του Ιμάμη και του Μουεζίνη. Δίνεται το 1ο ΦΕ και κατόπιν τα παιδιά δημιουργούν πάζλ με το πρόγραμμα Jigsaw planet,με θέμα  το τζαμί του Εμίρ Ζαδέ. Κατόπιν πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα βλέπουν ένα βίντεο με την πρόσκληση για την προσευχή των Μουσουλμάνων.


v  3η και 4η  Διδακτική ώρα :Το κάστρο του Καράμπαμπα και τα έθιμα των μουσουλμάνων

   Ο φίλος μας διαβάζει ένα κείμενο του Κόντογλου από το wiki για τα κάστρα και  κατόπιν μας ξεναγεί στο Κάστρο του Καράμπαμπα, που αποτελεί ένα Μουσουλμανικό μνημείο της Χαλκίδας, το οποίο στέκει αγέρωχο στο λόφο της Βοιωτικής ακτής. Αφού γνωρίσουμε την ιστορία του που είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Χαλκίδας ,φτιάχνουμε ένα πάζλ από το blog με θέμα το Κάστρο και στη συνέχεια ο φίλος μας ο Πέρης μας πηγαίνει στην ιστοσελίδα μας για να γνωρίσουμε τους πέντε βασικούς στύλους της Μουσουλμανικής πίστης. Δίνεται το 2ο ΦΕ και στη συνέχεια μέσα από την ιστοσελίδα γίνεται μια τρισδιάστατη περιήγηση σε τζαμί.
   Ο Πέρης επιστρέφει και πάλι κοντά μας και μας ξεναγεί στον ιστορικό ιστό της πόλης μας και πιο συγκεκριμένα στην κατοικία της οδού Παίδων που αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα της Οθωμανικής λαϊκής αρχιτεκτονικής και αποτελεί συνοικία, ακόμη και σήμερα, των μουσουλμάνων  της πόλης μας. Έτσι μιλάμε για τα ήθη και έθιμα των μουσουλμάνων που επιβίωσαν ως τις μέρες μας και για τα οποία μαθαίνουμε από την ιστοσελίδα μας. Συζητάμε ποια από αυτά τα έθιμα υπάρχουν και στους Χριστιανούς και ανοίγουν ένα έγγραφο στο Wiki με τίτλο :« Ομοιότητες Μουσουλμανικών και Χριστιανικών εθίμων» και φτιάχνουν ένα κείμενο. Συμπληρώνουν στη συνέχεια την αντιστοίχιση του Μουσουλμανισμού από εργασίες (Hot Potatoes) που βρίσκονται αναρτημένες στο  blog και από την ιστοσελίδα βλέπουν ένα βίντεο με την προσευχή Μουσουλμάνων στην Αθήνα. Ανακεφαλαιώνουμε την αναφορά μας στο Μουσουλμανισμό με την παρουσίαση του αντίστοιχου Prezi (Μουσουλμανισμός) και περιηγούμαστε διαδικτυακά στο Βαλιδέ Τζαμί και το Γενί Τζαμί στη Μυτιλήνη, στο Μεγάλο Τέμενος του Διδυμότειχου και τέλος το Οσμανιέ Τζαμί της Χίου. Βεβαίως αναζητούμε το Μπλε Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη που είναι πολύ εντυπωσιακό.


v  5η  Διδακτική ώρα :Ιουδαϊσμός

   Ο φίλος μας μάς θυμίζει πως πολύ κοντά στο Τζαμί βρίσκεται η Εβραϊκή συναγωγή, στην οδό Κώτσου, που αποτελεί τόπο λατρείας των Εβραίων. Πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα μαθαίνουμε για τις συναγωγές και αποκωδικοποιούμε τα σύμβολα των Εβραίων όπως το αστέρι, τη λυχνία κτλ. Γίνεται παρουσίαση Prezi του Ιουδαϊσμού και κατόπιν πηγαίνουμε στο λογισμικό του Π.Ι. στους Εβραίους. Ανοίγουμε το ηλεκτρονικό βιβλίο ¨Οι Εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα¨ που βρίσκεται σε μορφή PDF και αφού το διαβάσουμε ,γίνεται ανάλυση και συζήτηση των βασικών σημείων της θρησκείας των Εβραίων. Δίνεται από το blog η συμπλήρωση κενών (Ιουδαϊσμός) από το


πρόγραμμα Hot Potatoes και συμπληρώνουν την άσκηση 2 από το λογισμικό του Π.Ι.

v  6η  Διδακτική ώρα :Εβραϊκή συναγωγή και εβραϊκό νεκροταφείο

   Με αφορμή την περιήγηση του Πέρη πάνω από την συναγωγή αναφερόμαστε στην ιστορία της συναγωγής στη Χαλκίδα και στο Εβραϊκό νεκροταφείο όπου βρίσκονται οι τάφοι επιφανών συμπολιτών μας. Δίνεται το 3ο ΦΕ και  στη συνέχεια βλέπουμε ένα βίντεο από την ιστοσελίδα  μας με τίτλο «Συναγωγή & Εβραϊκό νεκροταφείο Αθηνών» .Δίνεται το 4ο Φ.Ε. και  όταν ολοκληρωθεί ξεκινάμε τον περίπατό μας επισκεπτόμενοι τη συναγωγή και τέλος το νεκροταφείο των Εβραίων που βρίσκεται αρκετά μακριά από τον τόπο λατρείας. Επιστρέφοντας χρησιμοποιούμε το Google maps και εντοπίζουμε στο χάρτη τα σημεία που επισκεφθήκαμε μαρκάροντάς τα.
v  7η  Διδακτική ώρα: Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδας
   Το περιστέρι μάς μιλάει για τα ήθη και τα έθιμα των Εβραίων πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, αλλά και για τις σχέσεις τους με τις υπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες της Χαλκίδας. Γνωρίζουμε στοιχεία για την Ισραηλιτική Κοινότητα της Χαλκίδας και πώς αυτή επηρέασε και επηρεάστηκε μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι στο πέρασμα των αιώνων. Αντλούμε στοιχεία από το βιβλίο «Ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Χαλκίδας από το 586 π.χ. ως το 2001 μ.Χ. » του Μάιρ Μάιση, γνωστού συμπολίτη μας, και διαθεματικά αναφερόμαστε στο άγαλμα του Μαλδοχαίου Φριζή που έπεσε μαχόμενος στον πόλεμο του 1940 και στο Ολοκαύτωμα. Αναζητούμε διαδικτυακά πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό και συζητάμε για τις ολέθριες επιπτώσεις του πολέμου. Ανοίγουν έγγραφο στο Wiki και γράφουν κείμενο με τίτλο «Ποτέ ξανά πόλεμος». Στη συνέχεια δημιουργούν από το blog πάζλ με την συναγωγή της Χαλκίδας και επιστρέφοντας σπίτι, θα πρέπει ανοίγοντας το wiki της τάξης μας στην ενότητα: Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδας  ,να γράψουν  στο έγγραφο που δίνεται κείμενο με θέμα «Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή των Εβραίων στην ανάπτυξη της  πόλης μας ; »     


                                                                                                                         
v  8η Διδακτική ώρα :Σύμβολο της Πίστεως


  Η 8η διδακτική ώρα διδασκαλίας ξεκινά με τον Πέρη που μας παρουσιάζει τον  Χριστιανισμό με το πρόγραμμα Prezi . Ακολουθεί η προβολή του Συμβόλου της Πίστεως μέσω του λογισμικού του Π.Ι. Θρησκευτικά Ε΄-ΣΤ’ , που παρουσιάζει και το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση στα νέα ελληνικά, καθώς και την Aγιογραφία που σχετίζεται με αυτό. Κατανοούμε ένα προς ένα τα άρθρα και έτσι εμβαθύνουμε στις βασικές αλήθειες της πίστης μας. Δίνεται από το πρόγραμμα Hot Potatoes η άσκηση Αντιστοιχίζω (Το Σύμβολο της Πίστεως) και συμπληρώνονται από το 6α Φ.Ε., το 6β Φ.Ε. ,το 6γ Φ.Ε. _ένα για κάθε ομάδα _οι ασκήσεις 1 , 2 και 3. Τους παρουσιάζω τρία αντίγραφα βυζαντινών εικόνων _μία για κάθε ομάδα _ και ασχολούνται με την 4η άσκηση του ίδιου φύλλου εργασίας. Κάθε ομάδα αποτυπώνει καλλιτεχνικά με όποιον τρόπο επιλέξει ,τέσσερα άρθρα του Πιστεύω και γίνεται η συνολική παρουσίασή τους .Τα παιδιά κάνουν την ακροστιχίδα του Πιστεύω σε Excel και κατόπιν αφού εκτυπώσουν την 1η άσκηση από το Λογισμικό του Π.Ι. του κεφαλαίου Ετερόδοξοι και Αλλόθρησκοι ,συμπληρώνουν τον πίνακα με τους Εβραίους  και τους Μουσουλμάνους. Έτσι ανακεφαλαιώνουμε ό,τι μάθαμε για τις τρεις θρησκείες και ελέγχουμε τις γνώσεις μας .


v  9η _10η Διδακτική ώρα :Αγία Παρασκευή Χαλκίδας
Ο φίλος μας μάς μεταφέρει στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής , πολιούχου της πόλης μας , που αποτελεί ένα θρησκευτικό μνημείο. Ανατρέχουμε στην ιστοσελίδα  μας  και μαθαίνουμε για την εξελικτική πορεία του ναού αυτού με τις επεμβάσεις που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων . Κατόπιν επισκεπτόμαστε το blog  του ναού της Αγίας Παρασκευής , βλέπουμε φωτογραφικό υλικό και  μαθαίνουμε για την ζωή και το μαρτυρικό θάνατο της Αγίας Παρασκευής και συζητάμε για την πίστη. Ακούμε το Απολυτίκιο της Αγίας  και στη συνέχεια  μπαίνουμε  στο λογισμικό του Π.Ι των Θρησκευτικών Ε΄-ΣΤ΄, στο κεφάλαιο «Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο» , πηγαίνουμε στην Aρχιτεκτονική και γνωρίζουμε τους τρεις βασικούς ρυθμούς που συναντάμε στην ανατολική εκκλησία αλλά και τους δύο ρυθμούς της δυτικής ναοδομίας .Έτσι οι μαθητές είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τα βυζαντινά στοιχεία του ναού της Αγίας Παρασκευής  από τα ρωμανικά και γοτθικά. Γίνεται η άσκηση πολλαπλής επιλογής από το λογισμικό του Π.Ι Από το blog  βλέπουμε μια τρισδιάστατη απεικόνιση του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, που αποτελεί το καλύτερο δείγμα ρυθμού βασιλικής μετά τρούλου Και δημιουργούν το πάζλ από το blog με το ναό της Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα και παίρνουμε πληροφορίες για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής από το ξεκίνημά του μέχρι τις μέρες μας. Ακολουθεί συζήτηση για τις συνθήκες που το  δημιούργησαν και κατά πόσο σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών της


Χαλκίδας. Βρίσκουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για άλλα πανηγύρια της περιοχής μας.
Κατόπιν επισκεπτόμαστε το ναό και τον βλέπουμε με άλλο πνεύμα, καθώς αναγνωρίζουμε τα στοιχεία που καθιστούν μοναδικό αυτό το  βυζαντινό μνημείο. Έχουμε εφοδιαστεί με υλικά και η κάθε ομάδα αναπαριστά με το δικό της μοναδικό τρόπο είτε το εσωτερικό είτε το εξωτερικό χώρο του ναού. Αναρτούμε τις φωτογραφίες των έργων στο blog. Επιστρέφοντας ανοίγουν ένα έγγραφο στο wiki  και γράφουν ένα κείμενο με θέμα: Εντυπώσεις από την επίσκεψη στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής. Τέλος δίνεται εκτυπωμένο το Πιστεύω και κάνουν μια δραστηριότητα με καλλιγραφική βυζαντινή γραφή.

v  11η  Διδακτική ώρα :Η θέση της γυναίκας μέσα στις θρησκείες
Ο Πέρης μέσα από την ιστοσελίδα μας παρουσιάζει φωτογραφίες γυναικών που υφίστανται διακρίσεις και έτσι ξεκινά συζήτηση για τη θέση της γυναίκας μέσα στις θρησκείες που γνωρίσαμε. Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές της γης η γυναίκα θεωρείται κατώτερη του άντρα και δέχεται εξευτελισμούς και ταπεινώσεις. Τα παιδιά τοποθετούνται με επιχειρήματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και ανοίγοντας το έγγραφο στο wiki γράφουν κείμενο με θέμα «Η θέση της γυναίκας μέσα στις θρησκείες». Στη συνέχεια η κάθε ομάδα δημιουργεί ένα έργο για το θέμα αυτό και μέσα από συζήτηση αναφερόμαστε  στην ισότητα όλων των ανθρώπων κάνοντας σύνδεση με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Δίνεται το 7ο Φ.Ε και στην συνέχεια το 8ο Φ.Ε


v  12η Διδακτική :Ειρηνική συνύπαρξη όλων των θρησκευτικών δογμάτων

Παρουσιάζεται στο διαδραστικό πίνακα το κείμενο ΄΄ Διπλή γιορτή ΄΄ από το σχολικό βιβλίο της Γλώσσας  γ’ τεύχος, του Δημήτρη Καμπούρογλου (διασκευή). Ακολουθεί συζήτηση πάνω στους βασικούς άξονες του κειμένου, για την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων , ανεξαρτήτως θρησκευτικών αντιλήψεων και πιστεύω, κάτι για το οποίο μας διδάσκει η ιστορική πορεία της πόλη μας. Δίνεται το 9ο Φ.Ε. Στη συνέχεια μέσω Skype επικοινωνούν με αλλόθρησκους μαθητές και ανταλλάσσουν απόψεις και προβληματισμούς. Συμφωνούν να γράψουν ένα ποίημα θρησκευτικού περιεχομένου και να το αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος.


Το ίδιο θα πράξουν και συμμαθητές τους έτσι ώστε να γίνουν όλοι κοινωνοί μια ανοιχτής πανανθρώπινης αγκαλιάς, που χωράει όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως χρώματος, φύλλου, φυλής ή θρησκείας. Τους δίνεται το 11ο Φ.Ε που περιέχει ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις και αποτελεί την τελική αξιολόγηση των μαθητών.
Όμως το ταξίδι μας αυτό κλείνει με το Πέρη, σύντροφο σ’ όλο το ταξίδι μας να μας παρουσιάζει το 10ο Φ.Ε που ζητά από τους μαθητές να τοποθετηθούν πάνω σε μια θέση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, Αναστάσιου, ενός ανθρώπου που το πνεύμα της ανεξιθρησκίας το έχει κάνει πράξη. Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν  όλοι από τα λόγια και τις πράξεις του και ας πορευτούμε με αγάπη και κατανόηση προς όλους.

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σ’ όλη τη διάρκεια που διεξάγεται το συγκεκριμένο σενάριο και πιο ειδικά :
Ως προς τη χρήση λογισμικών και προγραμμάτων με δυναμικό χαρακτήρα ο έλεγχος γίνεται διαρκώς όπως και η χρήση της  ιστοσελίδας και του ιστολογίου. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για τη δασκάλα αλλά το ζητούμενο είναι η μακροχρόνια επίδρασή τους πάνω στο τρόπο μάθησης των παιδιών.
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο η διαγνωστική αξιολόγηση γίνεται αρχικά με προφορικές ερωτήσεις , ώστε να διασφαλίσω  ότι έχουν γίνει κατανοητά τα βασικά σημεία της διδακτέας ύλης.. Η διαμορφωτική αξιολόγηση γίνεται κατά την εξέλιξη της πορείας της διδασκαλίας , μέσα από την ορθότητα των απαντήσεων των φύλλων εργασίας , των απαντήσεων στις προφορικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου στους μαθητές ,αλλά και των κειμένων που  δημιουργούν τα ίδια τα παιδιά. Ο χρόνος που συμβαίνουν όλα αυτά παίζει σημαντικό ρόλο. Η συνεργατικότητα και το καλό κλίμα της τάξης σχετίζεται άμεσα με την επίτευξη των γνωστικών στόχων. Ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον των μαθητών για το υπολογιστικό περιβάλλον , η ενεργός συμμετοχή και των πιο διστακτικών και επιφυλακτικών μαθητών είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι οι βασικοί σκοποί του σεναρίου πέτυχαν.
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται με το 11ο Φ.Ε που περιλαμβάνει ασκήσεις αξιολόγησης όσων διδάχτηκαν στις ενότητες 21,32,33 του σχολικού εγχειριδίου των Θρησκευτικών  της ΣΤ΄ τάξης. Ολοκληρώνοντας μέσα από διεξοδική συζήτηση με του μαθητές θα καθοριστεί  η συμβολή τους ή οι αστοχίες τους στην επιτυχία αυτής της εργασίας.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί στο μάθημα των Μαθηματικών με τον υπολογισμό του εμβαδού του ναού της Αγίας Παρασκευής.                     Επίσης στο μάθημα της ιστορίας με αναφορά των ιστορικών συνθηκών που συνδέονται με την ίδρυση του Ισλάμ και την εξάπλωσή του τον 7ο αιώνα μ.Χ.   Ακόμα με το μάθημα της Μουσικής με άκουσμα εκκλησιαστικών ύμνων,  προσευχών ,λειτουργιών.                                                                                                                Με το μάθημα των Εικαστικών μιλώντας για την Αγιογραφία και δημιουργώντας εικόνες αλλά και με την Ιστορία της Τέχνης. Επίσης θα μπορούσε να εμπλακεί με λογοτεχνικά κείμενα που να άπτονται των θεμάτων που μελετήσαμε.
    Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στους προβληματισμούς που μου δημιουργήθηκαν για την πορεία του σεναρίου αυτού. Ειδικότερα θεωρώ πως ένα ζητούμενο είναι το πώς όλη αυτή η προσπάθεια θα διατηρηθεί «ζωντανή» και θα έχει μία συνέχεια τόσο από εμένα , όσο και από συναδέλφους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το ίδιο θέμα. Έτσι μία διαφορετική τάξη , με διαφορετική σύνθεση μαθητών  θα μπορούσε να διαφοροποιήσει το υλικό, προσθέτοντας λογισμικά, δραστηριότητες, παιχνίδια ή «να δει» με τελείως διαφορετική οπτική αυτό το εγχείρημα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να είναι ένα «ανοιχτό σενάριο», που να επιδέχεται επεμβάσεις από όποιον πραγματικά θέλει να προσθέσει μία διαφορετική προσέγγιση χωρίς όμως να αλλοιώνεται το ύφος και το πνεύμα του πρωτότυπου σεναρίου , γιατί η υλοποίησή του απαίτησε το μόχθο τόσο της επιμορφούμενης όσο και του επιμορφωτή.


ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1)      Βιβλίο μαθητή «Θρησκευτικά, αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή μας» ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού.
2)      Βιβλίο του δασκάλου Θρησκευτικών ΣΤ΄ τάξης.
3)      Βιβλίο μαθητή «Γλώσσα» , γ΄ τεύχος ΣΤ΄ τάξης.
4)      Γιαννουλάτου,Α.,(1983):Ισλάμ                                                                                 Αθήνα: Έθνη και λαοί.
5)      Γιούλτσης, Β.,: Χρήση των νέων τεχνολογιών στην Ποιμαντική και την Εκπαίδευση. Εισήγηση στο Παγκρήτιο Θεολογικό Συνέδριο,                  Λασίθι, 2010                                                               
6)      Ιωαννίδη, Α.,Κ.,(2007): Η τρίκλιτη  Βασιλική της Αγίας Παρασκευής στην Χαλκίδα.                                                                                                     Αθήνα: Ίνδικτος
7)       Καλέμη Α . ,(2002) :Εύβοια και Σκύρος Ιστορική Περιήγηση
Χαλκίδα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας
8)      Μάισης,Σ.,Μ.,(2013): Η ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας Χαλκίδας από το 586 π.Χ έως 2001 μ.Χ Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδας
9)      Ματσαγγούρας, Η.,(1999): Θεωρία της διδασκαλίας (τόμος Α΄)
Αθήνα: Gutenberg
10)  Μεσαιωνικά μνημεία Εύβοιας, η Αγία Παρασκευή (Ανάτυπον εκ του βιβλίου Μεσαιωνικά Μνημεία Ευβοίας, Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Λιάπη) Έκδοσης Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Αθήνα 1972
11)  Μητάκος ,Δ ., και συγγραφική ομάδα  : Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.
N . & Σ . Μπατσιούλας
12)  ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Εκδόσεις Αφοι Στεφανάκη , ΑΘΗΝΑ 2005
13)  Περιοδικό: Θεός & Θρησκεία , Τεύχος 10, 2000ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου