Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου

Το σενάριο «Γεωγραφικές Αναζητήσεις-Ιστορικές Αναδρομές-Πολιτισμικές Εξερευνήσεις στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων» αποτελεί τμήμα της διδασκαλίας του μαθήματος γεωγραφίας της Ε’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Εντάσσεται στη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο: «Το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας».   
Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου θα γίνει χρήση των νέων τεχνολογιών (π.χ. Λογισμικό Οπτικοποίησης της γης – Google Earth κτλ.) και θα γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και να αποφευχθεί η μονοδιάστατη προσέγγιση του λόγου. Η χρήση της εικόνας, των χαρτών και ηχητικών μηνυμάτων θα εμπλουτίσει την διδασκαλία και θα ενισχύσει την υλοποίηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Η χρήση πολλαπλών διαύλων επικοινωνίας θεωρείται δεδομένο ότι ενισχύει τις δυνατότητες μάθησης των μαθητών (Teacher Training Agence,1999). Αυτές είναι που διαμορφώνουν ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο στο οποίο ο  μαθητής προσπαθεί να αφομοιώσει τη γνώση μέσα από τη χρήση όλων του των αισθήσεων και μεταβάλλεται από παθητικό δέκτη σε συμμετέχοντα της εκπαιδευτικής καθημερινότητας (Teacher Training Agency, 2004). 
Η έλευση και η χρήση του web αφενός έχει δημιουργήσει την ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών μέσα στην αίθουσα αφετέρου έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να γίνουν αποδεκτές τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από τη μαθητική κοινότητα, αφού η καθημερινή επαφή με τις νέες τεχνολογίες έχει δημιουργήσει σημαντικά επίπεδα εξοικείωσης (Bowles, R. et al., 2001). Οι μαθητές μπορούν να έχουν μία πρώτη επαφή με τη γνώση στους χώρους του σχολείου και στη συνέχεια θα μπορέσουν να συνεχίσουν την πλοήγηση τους στο διαδίκτυο και να αναζητήσουν νέες πληροφορίες. Η πλοήγησή τους στο διαδίκτυο θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα και να παρουσιαστούν στην αίθουσα μέσα από τη χρήση λογισμικού Παρουσίασης (MS Power Point).

Προστιθέμενη Αξία

Πολλές έρευνες έχουν εστιάσει στην χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Οι Smeets, E. et al. (1999) αναφέρουν ότι οι Τ.Π.Ε μπορούν να αλλάξουν το ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στην αίθουσα. Ο εκπαιδευτικός ανέκαθεν υπήρξε ο παραδοσιακός πομπός, αλλά μέσα από τις νέες τεχνολογίες μπορεί να καταστεί ένας φορέας της γνώσης. Στην ουσία ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να αναπτύξει την αντικειμενικότητα και την κρίση του μαθητή αφού προσπαθεί να διευκολύνει και να οριοθετήσει τη διαδικασία της μάθησης χωρίς να πηγάζει αποκλειστικά από αυτόν.
Οι εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη σχολικά αίθουσα προσπαθούν να αναπροσδιορίσουν την προσέγγιση μάθησης και να τη βασίσουν στον κονστρουκτιβισμό. Ταυτόχρονα μέσα από τη χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποφευχθεί η παλαίωση του περιεχομένου της μάθησης που προσφέρεται. Τα σχολικά εγχειρίδια προσφέρουν μία στατική γνώση που δεν ανανεώνεται. Αντίθετα μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί ο καθηγητής να φροντίσει να φέρει μέσα στην αίθουσα πληροφόρηση σύγχρονη.
Η μάθηση μέσα από τη χρήση πολυμέσων μπορεί να αποδειχθεί ερεθιστική προς τους μαθητές (Fluck, 1998). Οι τελευταίοι μπορούν να καταστούν πιο ενεργητικοί στο να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της αίθουσας. Μία δραστήρια αίθουσα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του μαθήματος και να διευκολύνει και το έργο του ίδιου του εκπαιδευτικού. O Webb (2007) θεωρεί ότι η προστιθέμενη αξία της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι δεδομένη, αλλά υπάρχουν δύο ζητήματα που εγείρονται:
·         Πόσο πιθανόν είναι να αλλάξουν την παιδαγωγική τους προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί;
·         Με ποιο τρόπο και με τη χρήση ποιων μέσων μπορεί να καταστεί αυτή η αλλαγή μία πραγματικότητα
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διδακτικών σεναρίων αποδεικνύεται ότι αποτελεί μία εκπαιδευτική υποχρέωση από πλευρά εκπαιδευτικού που προσφέρει προστιθέμενη αξία.


Τίτλος διδακτικού σεναρίου

«Γεωγραφικές Αναζητήσεις-Ιστορικές Αναδρομές-Πολιτισμικές Εξερευνήσεις στο Δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων »


Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γεωγραφία, Ιστορία,  Γλώσσα, Μαθηματικά και στη Μουσική.

Τάξη στην οποία απευθύνεται

Ε’ τάξη Δημοτικού Σχολείου

Συμβατότητα με Δ.Ε.Π.Π.Σ.  και Α.Π.Σ.

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται ευθυγραμμίζεται με τις γραμμές του Δ.Ε.Π.Π.Σ. όσον αφορά στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που επιτρέπουν στον μαθητή να παρατηρεί, περιγράφει, ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό, να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και το χρόνο, με τρόπο ώστε να οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη (ΔΕΠΠΣ, 2003).
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 μέσα από τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Δημοτικό επιδιώκονται οι παρακάτω επιμέρους σκοποί:

Ø  Η πνευματική ανάπτυξη, με την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης του βαθύτερου νοήματος και σκοπού της ζωής και των οικουμενικών και διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας, με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή,

Ø  Η ηθική ανάπτυξη, με την ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να αξιολογούν με
            κριτικό πνεύμα θέματα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων
            δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην
            κοινωνία,

Ø  Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανάπτυξη, με τη στήριξη των μαθητών
            ώστε να αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι
            απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συμμετοχή τους       
            στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι,

Ø  Η πολιτισμική ανάπτυξη, με την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισμικής
            ταυτότητας των μαθητών, τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των
            διαφόρων ομάδων στις οποίες ανήκουν, και την αποδοχή της           
            διαφορετικότητας και του πλουραλισμού,

Ø  Η ανάπτυξη της ελληνικής μας ταυτότητας και συνείδησης με βάση την εθνική και πολιτιστική μας κληρονομιά,

Ø  Η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατομικής ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.


Οργάνωση της διδασκαλίας

Για την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή όλης της τάξης και διαίρεση των μαθητών σε ομάδες των δύο ατόμων που θα συνεργαστούν για διάφορες δραστηριότητες, όπως επίδειξη, διερεύνηση του λογισμικού οπτικοποίησης Google Earth και αναζήτηση πληροφοριών.

Υλικοτεχνική υποδομή:
      Laptop
      Γεωφυσικός και πολιτικός χάρτης της Ελλάδας
      Προβολέας
      Τηλεόραση
      Εργαστήριο πληροφορικής (12 Η/Υ)
      Σύνδεση με το διαδίκτυο

Στο φορητό υπολογιστή και στους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής θα είναι εγκαταστημένα τα παρακάτω λογισμικά:
      Inspiration
      Hot Potatoes
      Tux paint
      Google Earth
      MS Power Point
      Revelation Natural Art
      Φυλλομετρητής

Το εργαστήριο πληροφορικής θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο.

Διδακτικοί στόχοι (Φύλλα Εργασίας 1-29)

Στο τέλος της ενότητας οι μαθητές θα καταστούν ικανοί
1.      Να περιγράψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας και της γύρω περιοχής.(Φ.Ε. 1-8)
2.      Να αποτυπώσουν και να συλλέξουν τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και το γνωστικό τους υπόβαθρο σχετικά με τον τόπο τους.(Φ.Ε.1-29)
3.      Να αναπτύξουν συζητήσεις για την ανθρώπινη καθημερινότητα και τις εκφάνσεις της τοπικής κοινωνίας. Είναι σημαντικό οι μαθητές να μπορούν να γνωρίζουν την ταυτότητα της δραστηριότητας της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με το φυσικό και μη περιβάλλον. (Φ.Ε.9-23)
4.      Να γνωρίσουν διεξοδικά τις ασχολίες και την οικονομικο-πολιτιστική δραστηριότητα του τοπικού πληθυσμού (12,13,19,21,29)
5.      Να γνωρίσουν της φυσικές ομορφιές του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας και να ευαισθητοποιηθούν προκειμένου να φροντίσουν για τη διατήρησή τους. (Φ.Ε.1-1,2,4,6,14,24,29)

Κοινωνικοί Στόχοι (Φύλλα Εργασίας 4,5,6,7,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29)


      Να αναπτυχθεί το αίσθημα της ομαδικότητας και της συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές μέσα από τη δραστηριότητά τους στις ομάδες στις οποίες ανήκουν.(Φ.Ε.4,5,6,18,19,20,26,27,28,29)
      Να αναπτύξουν πνεύμα ανοχής και αποδεχτούν τον διαφορετικό τρόπο και ταχύτητα μάθησης των συμμαθητών τους.(Φ.Ε.4-29)
      Να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα για τις πληροφορίες που δέχονται και να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες.(Φ.Ε. 4,5,6,7)
      Να αντιληφθούν τη δυναμική των νέων μέσων και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουν τους πιθανούς περιορισμούς που προκύπτουν.(Φ.Ε. 4,5,6,7)
               
Στόχοι ως προς τη χρήση Τ.Π.Ε .(Φύλλα Εργασίας 1,2,3,4,5,6,24)

      Να κατανοήσουν πως λειτουργεί ένας Η/Υ(Φ.Ε. 1,2,3,4,5,6,24)
      Να κατανοήσουν ότι η αίθουσα αποτελεί την αφετηρία απόκτησης γνώσης και ότι το διαδίκτυο αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης που ολοκληρώνει τη δουλειά στο σχολείο. (Φ.Ε. 1,2,3,4,5,6,24)
      Να μάθουν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης (Φ.Ε.1,2,3,4,5)
      Να μάθουν να χρησιμοποιούν το ειδικό λογισμικό Powerpoint για να ολοκληρώνουν τις παρουσιάσεις τους(Φ.Ε.4,5,24)
      Να μάθουν το λογισμικό Inspiration(Φ.Ε.24)
      Να μάθουν το λογισμικό Hot Potatoes(Φ.Ε.24)
      Να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα του λογισμικού κώδικα.(Φ.Ε.1,2,3,4,5,6,24)

Εκτιμώμενη διάρκεια
Η ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου θα γίνει μέσα σε 12 διδακτικές ώρες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Θεωρητική προσέγγιση

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. έχει διαμορφώσει ένα περίγραμμα στο οποίο θα πρέπει να εντάσσεται η μάθηση και υποδεικνύει ότι οι νέες γνώσεις που λαμβάνουν οι μαθητές θα πρέπει να σχετίζονται με το γνωστικό τους υπόβαθρο. Τα νέα δεδομένα θα πρέπει να έρθουν να προστεθούν στην υπάρχουσα γνώση μέσα από μία νέα διαμορφούμενη προσέγγιση. Η προσέγγιση θα πρέπει να είναι προσεκτικά μελετημένη για να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών που πιθανότατα είναι πιο περιορισμένη κατά την εκπαιδευτική καθημερινότητα. Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα συγκαταλέγεται η ενθάρρυνση των μαθητών για δημιουργία νέα γνώσης και η ανάπτυξη της ομαδικότητας. 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει σε αυτή τη διαδικασία να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ του μαθητή και της νέας γνώσης. Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αφήσει τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και με τα νέα μέσα. Η συμβολή του θα είναι στην διόρθωση των λαθών των μαθητών και η περιχαράκωση της διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα εργαλεία που θα τους παρασχεθούν προκειμένου να ολοκληρώσουν τους στόχους που έχουν θέσει. Οι μαθητές θα εκτιμήσουν τα πλεονεκτήματα τόσο του λογισμικού ανοιχτού κώδικά όσο και του κλειστού.

Μεθοδολογική προσέγγιση

Σύμφωνα με τα Α.Π.Σ. τα θέματα που πρέπει να άπτονται του προγράμματος θα πρέπει να κινούνται κάτω από μία ενιαία βάση. Η διαθεματικότητα εστιάζει στη διασύνδεση των μαθημάτων που διδάσκονται στο πλαίσιο του σχολείου και της κοινωνίας.  Για τις ανάγκες του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί Η/Υ, ο οποίος θα μπορεί να συνδεθεί με το διαδίκτυο, αλλά και με κάποιον προβολέα για την προβολή υλικού στους μαθητές. Μέσα από προβολή θα παρουσιαστούν οι δυνατότητας του Google Earth, θα εντοπιστεί ο « Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας» και θα περιγραφτεί γεωμορφολογικά. Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια αποτύπωσης των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τον «Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας», τις δραστηριότητες του τοπικού πληθυσμού και ταυτόχρονα θα γίνει προσπάθεια για την ανάδειξη νέας γνώσης.

Η βιωματική προσέγγισή στην εκπαιδευτική διαδικασία  αποδεδειγμένα θεωρείται ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα  το Δ.Ε.Π.Π.Σ. θεωρεί ότι η καλύτερη μέθοδος για να χτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην αίθουσα είναι αυτή που βασίζεται στην συνεργασία των μαθητών. Οι μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων θα πρέπει να είναι σε θέση, βρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα, να διενεργήσουν αναζητήσει στο διαδίκτυο, να αξιολογούν την ποιότητα και την εγκυρότητα των πηγών που θα ανακτήσουν, να αποθηκεύσουν αυτές που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους μέσα από το Powerpoint.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Οι μαθητές γνωρίζουν:
      την υδρόγειο σφαίρα
      το σχήμα της Ελλάδας
      τα μορφικά χαρακτηριστικά της θάλασσας και των νησιών στο γεωφυσικό χάρτη
      την έννοια του νομού
      την έννοια του δήμου

Οι μαθητές της τάξης γνωρίζουν τα βασικά της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, αφού όλοι τους (24) έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους. Η γνώση προήλθε είτε από την καθημερινή ενασχόληση είτε μέσα από το μάθημα της πληροφορικής στο σχολείο. Οι μαθητές πριν από την παρουσίαση της εφαρμογής Google Earth γνώριζαν σχετικά με την ταυτότητα και τις δυνατότητές της.

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε.
Το λογισμικό Google Earth θα βοηθήσει την ομάδα των μαθητών να εστιάσει πάνω στο «Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων Εύβοιας» μέσα από δορυφορική κάλυψη. Στην ουσία το Google Earth αποτελεί ένα άλλο μέσον αποτύπωσης της τοποθεσία μελέτης ή οποία αντικαθιστά την στατική εικόνα που πολλές φορές δεν είναι επικαιροποιημένη και δεν παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εικόνες από την περιοχή, αλλά η χρήση τους θα γίνει σε συνδυασμό με τη χρήση του Google Earth. Η δορυφορική κάλυψη της τοποθεσίας προσφέρει τη δυνατότητα να εμφανιστούν στα μάτια των μαθητών αξιοθέατα, κτίρια, δρόμοι κτλ. Ταυτόχρονα η μορφολογία του εδάφους της περιοχής δίνει τη δυνατότητα διαφορετικής κατανόησης του τόπου, αφού οι γνώσεις των μαθητών σχετίζονται μόνο με εικόνες από επίγεια περιήγηση.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση οι μαθητές θα καταλάβουν τις έννοιας τόπος – χώρα – ιστορία - κοινωνικές ομάδες και δήμος και θα αναγνωρίσουν τη γεωγραφική ποικιλομορφία. Με την παρουσίαση εικόνων και ήχου αυξάνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών.
Ταυτόχρονα η χρήση του λογισμικού θα συνεισφέρει στην εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων και στην εξάσκηση των μαθητών.ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
1.     Αναλυτική περιγραφή των διδακτικών ενεργειών.

1η διδακτική ώρα (Παρουσίαση του λογισμικού Google Earth)

Κατά την πρώτη ώρα εφαρμογής του σεναρίου οι μαθητές με τον εκπαιδευτικό επισκέπτονται το εργαστήριο πληροφορικής, όπου θα κάνουν χρήση του εξοπλισμού του. Οι μαθητές όπως προαναφέρθηκε έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να τον χειριστούν που προέρχονται είτε από δική τους προσπάθεια στο σπίτι είτε σε συνδυασμό με το μάθημα πληροφορικής στο σχολείο.
Οι μαθητές θα θέσουν σε λειτουργία τον εξοπλισμό και θα χωριστούν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Η διαίρεση των ομάδων δεν θα γίνει αυθαίρετα, αλλά θα προσπαθήσει ο εκπαιδευτικός να εντοπίσει προβλήματα επιπέδου εξοικείωσης στις ομάδες και θα φροντίσει να κάνει ίση κατανομή δυνάμεων. Επίσης θα ακολουθήσει το μοντέλο ορισμού ομάδων σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Είναι σημαντικό να μην υπάρξει πρόβλημα συνεργασίας και κατανόησης ανάμεσα στα μέλη των ομάδων και ταυτόχρονα να γνωρίζουν να χειρίζονται τους Η/Υ. Διαφορετικά η συμμετοχή θα είναι μειωμένη και οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν. Σε αντίθετη περίπτωση οι πιο εξοικειωμένοι μαθητές θα είναι πιο δραστήριοι και οι ομάδες που δεν έχουν καλή συνοχή μεταξύ τους δεν θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά και να εκτελούν τις ασκήσεις εναλλάξ χωρίς κάποιος από τα δύο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Οι μαθητές θα ανοίξουν το πρόγραμμα Google Earth και αφού παίξουν αρχικά με την υδρόγειο θα τους ζητηθεί να εστιάσουν στην Ελλάδα μέσα από την αναζήτηση στο πεδίο «Πτήση προς». Αφού όλοι οι μαθητές εστιάσουν στην Ελλάδα θα γίνει εκτενής αναφορά για τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της χώρας όπως νησιά, πελάγη, βουνά και ποτάμια. Στη συνέχεια θα αναζητήσουν την πρωτεύουσα, η οποία φαίνεται στο χάρτη με ένα κόκκινο αστέρι. Θα τους ζητηθεί να παρατηρήσουν στο χάρτη τις θάλασσες οι οποίες περιβάλλουν την Ελλάδα.
Στη συνέχεια θα τους ζητηθεί να πληκτρολογήσουν στη μηχανή αναζήτηση τις λέξεις - κλειδιά «Ελλάδα-φωτογραφίες» για να υπάρχει και μία καλύτερη οπτική αποτύπωση της πραγματικότητας που παρουσιάζεται στο εργαλείο. Αφού πληκτρολογήσουν και εντοπίσουν τις φωτογραφίες που τους ενδιαφέρουν θα πρέπει να τις συγκεντρώσουν και να τις προσθέσουν στο πρόγραμμα παρουσίασης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διαιρέσουν σε δύο ενότητες την παρουσίαση και να τοποθετήσουν στο πρώτο κομμάτι εικόνες από την Ελλάδα που τους ενδιαφέρουν και στη συνέχεια εικόνες από τον τόπο της Ελλάδας που θα ήθελαν να κατοικήσουν. 
Με τον τρόπο αυτό ταυτόχρονα οι μαθητές μπαίνουν στην έννοια της χώρας, του γεωγραφικού διαμερίσματος, του νομού και του δήμου.
Μετά από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας θα πρέπει να γίνει εισαγωγή για τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων. Αφού ερωτηθούν οι μαθητές για το που βρίσκεται η περιοχή θα πρέπει να διενεργήσουν την αντίστοιχη αναζήτηση μέσα από το Google Earth. Μέσα από την αναζήτηση θα πρέπει οι μαθητές να επικεντρωθούν στην περιοχή για να εντοπιστούν τόσο περιβαλλοντικές παράμετροι όσο και οικοδομικοί. Οι μαθητές θα μπορούν να εντοπίσουν γνωστές σε αυτούς τοποθεσίες, αξιοθέατα κτλ. Μπορεί να γίνει αναφορά και σε τυχόν σημαντικά ιστορικά στοιχεία που έμειναν γνωστά στο πανελλήνιο για τη σημασία τους.
Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τους μαθητές να βρουν φωτογραφίες από την περιοχή. Ο εκπαιδευτικός θα σημειώσει στον πίνακα τις παρακάτω διευθύνσεις http://www.dirfys.gr/http://www.dirfion-messapion.gr/ προκειμένου να βρουν φωτογραφίες. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας θα ακολουθήσει συζήτηση με τους μαθητές προκειμένου να καταθέσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους για την περιοχή, τη γεωγραφία, την ιστορία,  τους ανθρώπους και την παράδοση.
Με τη βοήθεια της ιστοσελίδας http://ggerasis67.wix.com/dirfmesap οι μαθητές θα περιηγηθούν στο συγκεκριμένο θέμα και θα αντλήσουν πληροφορίες για ότι σχετίζεται με αυτό.
Οι μαθητές συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας 1-2-3-4.

2η διδακτική ώρα ( Ο καιρός στην περιοχή)

Η διδασκαλία γίνεται στην εργαστήριο υπολογιστών, όπου χρησιμοποιούνται Η/Υ συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο και την τηλεόραση. Ταυτόχρονα οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν και το αντίστοιχο block, http://ggerasis.blogspot.gr/ ως επιπλέον διαδικτυακό εργαλείο στην αναζήτηση πληροφοριών και στην πιο ευχάριστη και προσιτή προσέγγιση της ύλης.  Εκμεταλλευόμενοι το Google Earth θα μελετηθεί ο καιρός της περιοχής. Στο φύλλο 5 και 6 οι μαθητές θα  συμπληρώσουν τη θερμοκρασία των περιοχών. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της περιοχής της Εύβοιας και περιοχών της Ν. και Β. Ελλάδας.
Μέσα από τα φύλλα 7-8 θα κληθούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν ένα δελτίο καιρού και να καταγράψουν τόσο αυτά που άκουσαν όσο και την εντύπωση που έχουν για το επάγγελμα του μετεωρολόγου.
 
3η  Διδακτική ώρα
Η συγκεκριμένη ώρα αφιερώνεται στην ιστορία της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι τα σύγχρονα χρόνια. Κυρίως γίνεται αναφορά στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και στο όνομα του Αγγελή Γοβιού ως κυριότερου ήρωα της περιοχής.
Η ιστορική περιήγηση αρχίζει από το λογισμικό της Κας Καλαθέρη « Η Εύβοια των Μύθων» και συνεχίζεται με την ηλεκτρονική επίσκεψη των μαθητών στη βιβλιοθήκη των Ψαχνών όπου εκεί μέσα συγκεκριμένα βιβλία («ΨΑΧΝΑ του Κώστα Τζαβάρα – «ΉΘΗ και ΕΘΙΜΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ). Επίσης μέσα από το http://ggerasis67.wix.com/dirfmesap  και μέσα από τις παρακάτω ιστοσελίδες οι μαθητές προσεγγίζουν το σύγχρονο παρόν:
Ακολουθεί η συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 9.

 4η  Διδακτική ώρα

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα κρατήσει μια διδακτική ώρα εκτός τάξης με την επίσκεψη στη «Δημοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών». Μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές θα μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά τόσο τη συγκεκριμένη υπηρεσία του δήμου όσο και το ίδιο το επάγγελμα της βιβλιοθηκονόμου. Οι μαθητές θα πρέπει από μόνοι τους να ετοιμάσουν ένα σύνολο ερωτήσεων για την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης προκειμένου να κατατοπιστούν σχετικά με τις δυσκολίες και τα οφέλη του επαγγέλματος. Οι μαθητές επίσης θα περιηγηθούν στους χώρους της βιβλιοθήκης, θα γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της αλλά κυρίως θα μάθουν να ψάχνουν και να αναζητούν πληροφορίες για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο τους ενδιαφέρει. Έτσι μέσα στη βιβλιοθήκη θα αναζητήσουν πληροφορίες και θα δανειστούν βιβλία που θα αναφέρονται στον τόπο τους και στο υπό μελέτη θέμα.
            Για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία ο εκπαιδευτικός με την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης προκειμένου να οργανωθεί η επίσκεψη με άριστο τρόπο και να μην δημιουργηθεί θέμα στην εύρυθμη λειτουργία της.     
Επίσης θα χρειαστεί να υπάρξει διαθέσιμο άτομο για την περιήγηση των μαθητών και για την απάντηση ερωτήσεών τους. Καλό θα είναι ακόμη να πάρουν μαζί τους οι μαθητές φωτογραφικές μηχανές για να απαθανατίσουν την επίσκεψη. Ταυτόχρονα θα απαιτηθεί η συγκατάθεση των γονέων.
Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας 10.

5η  Διδακτική ώρα

Αφού επιστρέψει στο σχολείο η τάξη προτείνεται να επισκεφτεί το http://www.wikispaces.com/user/my/ggerasis67. Θα ακολουθήσει ένα παιχνίδι ρόλων. Οι μαθητές θα χρειαστεί να μεταφέρουν τη λειτουργία της βιβλιοθήκης μέσα στην αίθουσα. Ο κάθε μαθητής θα αναλάβει μία θέση εργασίας που είδε και του παρουσιάστηκε στην επίσκεψή του στη βιβλιοθήκη. Ο εκπαιδευτικός θα κάνει την κατανομή τω ρόλων και ορισμένοι από τους μαθητές θα είναι πολίτες όπου θα επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη για να αναζητήσουν βιβλία ή διαδικτυακές πληροφορίες.. Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές θα μεταφέρουν στην πράξη όσα έμαθαν και θα μπορέσουν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους στο φύλλο 11. Ταυτόχρονα στο φύλλο 12 θα πρέπει να καταγράψουν τις αρμοδιότητες της κάθε θέσης εργασίας.
Μετά το τέλος του παιχνιδιού στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου θα συγκεντρωθούν οι φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κολάζ.
Οι μαθητές κλήθηκαν να μεταφέρουν τις φωτογραφίες τους στην επιφάνεια εργασίας και η κάθε ομάδα να επιλέξει μία από αυτές για να μπει σε αυτό το κολάζ, Το κολάζ αυτό θα δημιουργηθεί μέσα από το PowerPoint.


6η  Διδακτική ώρα
Ο εκπαιδευτικός στη συγκεκριμένη ώρα θα διδάξει τα πολιτιστικά στοιχεία του Δήμου, όπως μουσεία, σύλλογοι, Αξιοθέατα, εκκλησίες, κτλ. Θα ξεκινήσει τη διδασκαλία παραπέμποντας στην ιστοσελίδα http://ggerasis67.wix.com/dirfmesap  , στο μπλοκ http://ggerasis.blogspot.gr/ και με ερωτήσεις του τύπου, «Τι σημαίνει, παιδιά , για σας πολιτισμός;», «Εξελίσσεται ο πολιτισμός ή είναι στατικός;», «Ποιος διαμορφώνει τον πολιτισμό και γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της πολιτιστικά στοιχεία;». Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται διερεύνηση των προϋπαρχουσών ιδεών των μαθητών, έτσι ώστε στην πορεία να γίνει εμπλούτηση και προέκταση αυτών των ιδεών. Ακολουθεί η ερώτηση για το «Ποια θεωρείται πολιτιστικά στοιχεία του τόπου σας;». Μετά από κάποιες απαντήσεις ο εκπαιδευτικός παραπέμπει τους μαθητές στις παρακάτω ιστοσελίδες:Ακολουθεί συζήτηση και διευκρινίσεις.
Η συμπλήρωση των φύλλων εργασίας 13-14-15-16 ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη ώρα και μέσω αυτών των εργασιών δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλέσουν μνήμες από τοπικά ήθη κι έθιμα ή να ρωτήσουν συγγενείς και φίλους, μέθοδοι αμιγώς βιωματικοί και αποτελεσματικότεροι στην κατάκτηση της γνώσης.

7η Διδακτική ώρα
Η δραστηριότητα διήρκεσε μια διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής.
Ζητήσαμε από τους μαθητές να ανοίξουν το TuxPaint, το οποίο είναι ένα λογισμικό που ανήκει στα περιβάλλοντα μάθησης μέσω διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης (ανοικτού τύπου) και συγκεκριμένα στα συστήματα έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας για μικρές ηλικίες. Οι μαθητές απεικόνισαν τις δικές τους αντιλήψεις και εικόνες που σχημάτισαν από την επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη Ψαχνών, στον Άγιο Καλυβίτη Ψαχνών καθώς και από τις εικονικές επισκέψεις στη Μονή της Παναγίας στη Μακρυμάλλη, στον Πύργο του Πισσώνα, στην Ι.Μ. Περιβλέπτου Πολιτικών. Όλη η παραπάνω διαδικασία υποστηρίζεται από το μπλοκ http://ggerasis.blogspot.gr/  και το wiki http://www.wikispaces.com/user/my/ggerasis67
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα πιο συνηθισμένα εργαλεία, όπως οι γραμμές, τα πινέλα και οι βούρτσες για ελεύθερο σχέδιο και ζωγραφική, γεωμετρικά σχήματα, αναδιάταξη μεγέθους, μία σβήστρα, τις επιλογές "Επανάληψη" και "Ακύρωση", κι επί πλέον ήχους που παίζουν καθώς το παιδί ζωγραφίζει. Ένα ειδικό εργαλείο που λέγεται "Μαγικό" μας επιτρέπει να πετύχουμε εντυπωσιακά εφέ όπως το ουράνιο τόξο, οι λάμψεις, η κιμωλία, η σταδιακή θολερότητα, η ανατροπή εικόνας και πολλά περισσότερα.

8η Διδακτική ώρα :ο τόπος μου - η εορτή της Αγίας Τριάδος στην Κάτω Στενή και η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πάνω Στενή.

Η δραστηριότητα θα διενεργηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής όπου θα γίνει χρήση του λογισμικού Kidspiration, χρήση του μπλοκ http://ggerasis.blogspot.gr/ και χρήση της ιστοσελίδας http://ggerasis67.wix.com/dirfmesap.  Εκεί οι μαθητές θα κληθούν να καταγράψουν τις έννοιας και τις εικόνες που έχουν σχέση με τα δυο παραπάνω πανηγύρια. Επίσης θα χρειαστεί να καταγράψουν και τις εντυπώσεις τους από άλλα πανηγύρια που γνωρίζουν. Το kidspiration είναι ένα λογισμικό, που ανήκει στα λεγόμενα, “ανοιχτά” τύπου λογισμικά και η δημιουργία του βασίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού. Είναι ένα μέσο ώστε τα παιδιά αυτόνομα να μπορούν να δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες με τη βοήθεια των οποίων οργανώνουν τις διάφορες πληροφορίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κληθούν οι μαθητές να καταγράψουν τοπικά ποτά και εδέσματα.
Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των δύο στο εργαστήριο υπολογιστών. Θα του δοθεί φύλο εργασίας όπου θα καταγράψουν παραδοσιακά τραγούδια  και χορούς της περιοχής. Στη συνέχεια θα κληθούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα youtube για να ολοκληρώσουν την αντίστοιχη αναζήτηση.
Ακολουθεί το φύλλο εργασίας 17.

9η  Διδακτική ώρα : Ήθη κι Έθιμα
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της Γεωγραφίας είναι να μπορέσουν οι μαθητές να γνωρίσουν και να συγκρίνουν τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής τους με αυτά άλλων γεωγραφικών περιοχών και μάλιστα όχι απλώς να τα γνωρίσουν στατικά σαν μια επιπλέον γνώση αλλά να τα εμπλουτίσουν και να συνεχίσουν να τα ακολουθούν με πάθος και όχι σαν ένα επιπλέον φολκλόρ της εποχής τους. Αρκετές πληροφορίες μας δίνει η ιστοσελίδα http://ggerasis67.wix.com/dirfmesap. σε επίπεδο θεωρητικό αλλά και τα wiki σε επίπεδο διδακτικών εφαρμογών http://www.wikispaces.com/user/my/ggerasis67.
Οι μαθητές θα κατανοήσουν ότι πολλά από τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους έχουν σχέση με τη χριστιανική μας παράδοση κι άλλα με διάφορες παγανιστικές λατρείες της αρχαιότητας. Οι παραδόσεις διαφέρουν από τόπο σε τόπο κι αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους όπως η γεωγραφική θέση του τόπου, οι ασχολίες των κατοίκων , οι επιρροές από άλλους λαούς κτλ.
Θα γίνει αναφορά στα έθιμα της ονομαστικής εορτής, των αρραβώνων, του γάμου, των Χριστουγέννων, του Πάσχα, των Αποκρεών, της Καθαράς Δευτέρας, και των Εθνικών μας Εορτών. Οι εμπειρίες των μαθητών σίγουρα είναι πολλές και η συζήτηση αρκετά ενδιαφέρουσα . Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει και μια σύγκριση με άλλους τόπους και άλλες χώρες (Υπάρχουν μαθητές από άλλες χώρες, με άλλα έθιμα και άλλη θρησκεία).
Θα γίνει ακόμη αναφορά σε ορισμένες προλήψεις όπως στο ψωμί και στο νερό ως «δώρο» Θεού, στο μάτιασμα. Μέσα από τα φύλλα εργασίας 18-19-20-21-22 οι μαθητές τελειώνουν την περιήγηση στα ήθη και στα έθιμά τους.


10η Διδακτική ώρα

Η 10η ώρα είναι αφιερωμένη σε συνεντεύξεις των μαθητών από διάφορα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας έτσι ώστε να περιγράψουν καλύτερα και με βιωματικό τρόπο διάφορα έθιμα. Μια ομάδα μαθητών θα πάρει συνέντευξη από τον ιερέα της ενορίας τους , ο οποίος θα παρουσιάσει διάφορα θρησκευτικά έθιμα και διάφορα ιερά αντικείμενα της εκκλησίας, όπως το ιερό ευαγγέλιο, το άγιο ποτήρι κ.ά.
Μια δεύτερη ομάδα θα μιλήσει με τον υπεύθυνο του Λαογραφικού Μουσείου, θα επισκεφτεί το μουσείο , θα δει παραδοσιακές φορεσιές και παραδοσιακά αντικείμενα.
Μια Τρίτη ομάδα θα πάρει συνέντευξη από τον γηραιότερο κάτοικο της περιοχής τους για διάφορες δοξασίες κι έθιμα που είχαν σε παλαιότερες εποχές.
Όλες οι συνεντεύξεις θα καταγραφούν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο Word, θα διορθωθούν, θα ανακοινωθούν στην τάξη και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και εκτεταμένη συζήτηση.
Τέλος μια άλλη ομάδα μαθητών θα αναλάβει να κάνει αναπαράσταση όποιου εθίμου επιθυμεί.
Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές όχι απλώς έρχονται σε επαφή με το ζωντανό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας καλλιεργώντας την ομαδικότητα, τη γνωριμία και την κοινωνικότητά τους αλλά ταυτόχρονα μυούνται σε διαδικασίες συνεργασίας με του συμμαθητές τους και σε διαδικασίες ευκολότερης καλλιέργειας του επίσημου προφορικού και γραπτού λόγου. Ταυτόχρονα έτσι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις τοπικές διαλέκτους και τις ‘ντοπιολαλιές’ των περιοχών μας. Συμπληρώνονται τα φύλλα εργασίας 23-24(Κάθε ομάδα θα καταρτίσει το δικό της ερωτηματολόγιο).


11η Διδακτική ώρα: Παιχνίδια που έπαιζαν παλαιότερα
Η συγκεκριμένη διδακτική ώρα αναφέρεται  σε διάφορα παιχνίδια που έπαιζαν παλαιότερα στην περιοχή του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και τα οποία άλλα είναι γνωστά στους μαθητές και τα παίζουν ακόμη και σήμερα και άλλα είναι άγνωστα και μέσα από την περιγραφή και την αναπαράσταση , οι μαθητές τα κατακτούν και τα μαθαίνουν. Το πρώτο παιχνίδι είναι τα «Πεντόβολα», το οποίο το έπαιζαν αγόρια ή κορίτσια. Τα παιδιά κάθονταν αντιμέτωπα και κοντά το ένα στο άλλο. Κρατούσαν στα χέρια τους ποταμίσιες πέτρες – τα «πεντόβολα και οι οποίες ήταν άφθονες στην περιοχή των Διρφύων. Ακολουθεί η περιγραφή και η γνωριμία με άλλα παιχνίδια της περιοχής όπως « Οι Βόλοι», «Το τριγωνάκι», «Μακριά Γαϊδούρα», «Το λουρί της μάνας» και  «Η τσιλίκα». Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις και αλληλεπίδραση οι μαθητές αφενός ψυχαγωγούνται και χαίρονται αφετέρου γνωρίζουν καινούρια γνωστικά αντικείμενα, τα οποία λόγω της χρήσης του υπολογιστή είναι πιο ελκυστικά και εύληπτα σε αυτούς. Στο τέλος – με τη βοήθεια της ιστοσελίδας http://ggerasis67.wix.com/dirfmesap και του γυμναστή – οι μαθητές αναπαριστούν κάποια από αυτά που είδαν κι έμαθαν. Ανατροφοδοτικά δίνονται στους μαθητές τα φύλλα εργασίας 25 και 26.(Mέσα από το wiki http://www.wikispaces.com/user/my/ggerasis67).


12η Διδακτική ώρα

Στο εργαστήριο υπολογιστών, τα παιδιά χρησιμοποιώντας το λογισμικό παρουσίασης, θα φτιάξουν μια παρουσίαση με τις φωτογραφίες που είχαν συγκεντρώσει από όλες τις δραστηριότητες που είχαν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διδακτικών ωρών. Ταυτόχρονα θα γράψουν λεζάντες οι οποίες θα περιγράφουν το περιεχόμενο των παραπάνω φωτογραφιών.. Αφού επιλέξει η ομάδα μαζί τις φωτογραφίες που θα βάλουν στην παρουσίαση και με ποια σειρά, έρχονταν 2 – 2 παιδιά και το ένα τοποθετεί τη φωτογραφία στην παρουσίαση, ενώ το άλλο γράφει τη λεζάντα. Τέλος στη Βικιπαίδεια θα αναζητήσουν πληροφορίες για την Εύβοια και τη Στενή. Τα παιδιά θα δουν τη λειτουργία της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν στο λογισμικό Revelation Natural Art τον τόπο τους και θα εκτυπωθούν φωτογραφίες όπου και θα αναρτηθούν στην αίθουσα.
Ταυτόχρονα θα καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από το σύνολο των δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό εισάγουμε «ανώδυνα» τους μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου καθώς και  στην αισθητικής τους καλλιέργεια.

Επέκταση δραστηριότητας

Θα μπορούσε να διοργανωθεί μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Ψαχνών όπου εκεί οι μαθητές θα μπορέσουν να έχουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της τοπικής κοινωνίας. Από την περιήγηση των μαθητών στους χώρους θα επιτευχθεί:
·         η αναγνώριση αφενός της πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου αφετέρου η ανάγκη για προβολή και διάσωσή της
·         η εξοικείωση των νεότερων γενιών με αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνταν παλιότερα και μέσω αυτού να εκτιμήσουν την αξία τους


Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση ενός διδακτικού σεναρίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους στόχους που έχουν τεθεί από την αρχή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβει τους στόχους που είχαν οριστεί από την αρχή.
Αρχικά ο εκπαιδευτικός δίνει για συμπλήρωση τα φύλλα εργασίας 27-28-29 και στη συνέχεια παρατίθεται μία φόρμα αξιολόγησης μέσα από την οποία ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να αποτυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με τα μέλη των ομάδων και την ποιότητα συμμετοχής τους στο διδακτικό σενάριο.

Δραστηριότητες
Ονόματα ομάδας
Προσφέρει ιδέες ή νέες πληροφορίες
Ανακεφαλαιώνει ή παραφράζει
Ρωτάει
Επικρίνει μέλη της ομάδας του
Ενθαρρύνει και δημιουργεί θετικό κλίμα στην ομάδα
Ζητά διευκρινήσεις
Βοηθάει στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων


Βιβλιογραφία

Teacher Training Agency (1999) Using Information and Communications Technology to Meet Teaching Objectives in Primary Geography Initial Teacher Training. London: TTA.
Teacher Training Agency (2004) Qualifying to Teach: Handbook of Guidance, Spring 2004. London: TTA. http://www.tta.gov.uk/php/read.php?articleid=1052andsectionid=160
Bowles, R. et al (2001) Primary Internet Investigator. London: WWF-UK. Use of the 'world wide information highway' to introduce Education for Sustainable development (ESD) into teaching.
ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 
Smeets, E. et al. (1999) The Impact of Information and Communication Technology on the Teacher. Institute for Applied Social Sciences (ITS)
Webb, I. (2007) Key factors in the use of ICT in primary school classrooms. Thesis: University of Tasmania
Fluck, A.E. (1998) The KITOs – Key Information Techonology Outcomes for school students
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), Αθήνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου