Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)


      

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ         « ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΑΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε.

ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ : ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ  ΙΟΥΝΙΟΣ   2011
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση των ΤΠΕ στη   Διδακτική Πράξη 2010-1011: Κ.Ε.Κ. «Ευβοϊκή Ανάπτυξη» Κωδ. Προγράμματος 1512

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ:


Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα: «Σχήματα της φύσης και του ανθρώπου».

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


   ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Στάμου Νίκος

    ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Το περιεχόμενο του διδακτικού σεναρίου αναφέρεται στα Μαθηματικά  της ΣΤ΄ τάξης.
 
  Ενότητα : « Γεωμετρία »

   Μάθημα 56 : « Γεωμετρικά σχήματα - Πολύγωνα »

 Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο Μαθηματικών της ΣΤ΄ τάξης και οι στόχοι που παρουσιάζονται περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

3. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
 
  Κατά τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, λογισμικό γενικής χρήσης (PowerPoint, Word ,MS Paint) και ειδικής χρήσης ( Mickrowords pro, Revelation Natural Art  ). Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. το συγκεκριμένο κεφάλαιο των Μαθηματικών  θα παρουσιαστεί με μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή του σχολικού βιβλίου θα γίνει πιο ελκυστικό και τα παιδιά θα αναπτύξουν  τη δημιουργική τους σκέψη . Εξάλλου οι Τ.Π.Ε. μπορούν να βοηθήσουν  τη δημιουργική φαντασία των παιδιών αφού:
·        υποστηρίζουν την κατασκευή γνώσης μέσω της αναπαραγωγής των ιδεών των μαθητών
·        υποστηρίζουν την αναζήτηση, εξερεύνηση και διερεύνηση για πρόσβαση σε δυναμική πληροφορία και σύγκριση καταστάσεων και εκδοχών
·        υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω ενεργειών παρέχοντας ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον εργασίας .


ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
   
   Οι Τ.Π.Ε μέσα από τις δραστηριότητες που θα εκτελεστούν δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα μ’ ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης .    Έτσι θα εμπεδώσουν τη μάθηση μέσα από ένα ρεαλιστικό περιβάλλον, ενθαρρύνοντας την έκφραση των απόψεων και των αντιλήψεων τους.  Με τον τρόπο αυτό γίνεται μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της διάλεξης, στο μαθητοκεντρικό μοντέλο της διερευνητικής μάθησης.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  
   Το κυριότερο γνωστικό πρόβλημα είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. και κυρίως με τα Mickrowords pro, Revelation Natural Art . Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα προηγούμενα γνωστικά εργαλεία είναι ορισμένες βασικές τεχνικές δεξιότητες από το δάσκαλο και τους μαθητές. Αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν, καθώς το σχολειό μας έχει ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα σπουδών και οι μαθητές διδάσκονται δυο (2) φορές την εβδομάδα το μάθημα της πληροφορικής, τόσο στο εργαστήριο, όσο και στην τάξη μέσω του κινητού εργαστηριού «Laptops 80». Ο δάσκαλος συντονίζει και κατευθύνει τους μαθητές όπου υπάρχει πρόβλημα, βοηθώντας και υποστηρίζοντας τα παιδιά τόσο σε  τεχνικής φύσης θέματα, όσο και σε προβλήματα διεκπεραίωσης των ασκήσεων- εργασιών που αναθέτονται στα φύλλα εργασίας.

4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

   Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε δύο (2) διδακτικές ώρες .

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
   
  Οι μαθητές θα εργαστούν στον οικείο χώρο της τάξης τους, αφού η αίθουσα είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο και θα χρησιμοποιήσουν το κινητό εργαστήριο πληροφορικής καθώς και τον προτζέκτορα.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

·        Να αναγνωρίζουν ( διαισθητικά ή με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων ή πλέγματος ) βασικά γεωμετρικά σχήματα (τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο , τραπέζιο ).
·        Να χειρίζονται τον κανόνα ( χάρακα ) ως όργανο χάραξης και μέτρησης μήκους.
·        Να συνεργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  
   Για την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούμε τον βίντεο-προβολέα σε συνδυασμό με τον Η/Υ της τάξης και το μαγνητικό πίνακα. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το κινητό εργαστήριο πληροφορικής (Laptop 80), λογισμικό γενικής και ειδικής χρήσης  διαδικτυακές διευθύνσεις, φύλλο εργασίας, ασύρματο εκτυπωτή .
   Ο δάσκαλος έχει φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία όλων των παραπάνω μέσων, έχει εγκαταστήσει το σχετικό λογισμικό και το φύλλο εργασίας- αξιολόγησης στα Laptops.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
  
  Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δυο (2) ατόμων με ένα Laptop η κάθε ομάδα. Αναλαμβάνει ρόλο το κάθε παιδί, όπως χειριστής Η/Υ, εκφωνητής κ.τ.λ. Οι ρόλοι αυτοί εναλλάσσονται. Αυτή η ομαδοσυνεργατικη μέθοδος στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτιστίκες θεωρίες του L.Vygotsky και παρέχει πολλά διδακτικά πλεονεκτήματα.
   Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο συντονιστή των ομάδων. Καθοδηγεί όπου χρειάζεται,  λειτουργεί ενισχυτικά, οδηγώντας διακριτικά τη διαδικασία. Όπως είπαμε και σε προηγούμενη ενότητα της παρουσίασης του σεναρίου έχει φροντίσει από πριν, για την ομαλή λειτουργία όλου του υλικού και των μηχανημάτων.

 

5. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ


 Κύριος διδακτικός στόχος : Οι μαθητές να μάθουν να αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιώντας εργαλεία από τις Τ.Π.Ε.

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ :

·        Να αναγνωρίζουν τα τρίγωνα, τετράγωνα, πλάγια και ορθογώνια     παραλληλόγραμμα, τραπέζια και τα μη κανονικά τετράπλευρα, πεντάγωνα.
·        Να χαράζουν γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια οργάνων και εργαλείων των Τ.Π.Ε.

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ :

·        Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας μέσα από διάλογο και αναζήτηση.
·        Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας υλικού σε σχέση με το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε

·        Να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον του Η/Υ και να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων λογισμικών.
·        Να καταλάβουν πώς μπορεί να συνδυαστεί η παιδαγωγική διάσταση της διδασκαλίας με την τεχνολογία, επιλέγοντας την κατάλληλη πληροφορία.


6. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


              Παρουσίαση ροής – εφαρμογής δραστηριοτήτων
                            1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

   Α   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας ανοίγουμε το φάκελο «εικόνες» στον οποίο έχουμε τοποθετήσει δημιουργίες  της φύσης και του ανθρώπου που μοιάζουν με γεωμετρικά σχήματα και έχουμε συλλέξει από τη μηχανή της Google.Ζητούμε από τα παιδιά να εντοπίσουν στην κάθε μία γεωμετρικά σχήματα. Αφού περιηγηθούν σε αυτές προβάλλονται με τον προτζέκτορα σε μορφή PowerPoint οι πιο χαρακτηριστικές  και ακολουθεί συζήτηση με ποιο γεωμετρικό σχήμα μοιάζει η κάθε δημιουργία ή ποια σχήματα διακρίνουν.    

 
Β  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ανοίγουμε στον υπολογιστή μας το πρόγραμμα ζωγραφικής MS Paint.  Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το  πρόγραμμα Revelation Natural Art ανάλογα με την εξοικείωση που έχουν τα παιδιά. 


Σχεδιάζουμε διάφορα πολύγωνα σε διαφορετικά μεγέθη και τα χρωματίζουμε. Δίνουμε εντολή εκτύπωσης στον ασύρματο εκτυπωτή. Μπορούμε με το υλικό που δημιουργήσαμε να κάνουμε κολάζ φτιάχνοντας διάφορες κατασκευές (σπίτια, σήματα τροχαίας κ.τ.λ.).


Γ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ανοίγουμε στον υπολογιστή μας από το υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το ΓΕΩΠΙΝΑΚΑ. Ζητούμε από τα παιδιά να επιλέγουν κάθε φορά ένα συγκεκριμένο πολύγωνο και να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά του.


                            2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

  Α  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι μαθητές έχουν πλέον κατανοήσει τον τρόπο ονομασίας των πολυγώνων και τα χαρακτηριστικά αυτών. Είναι πλέον η κατάλληλη ώρα να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα MicroWorlds Pro για να κατασκευάσουν τα ίδια τα παιδιά τα δικά τους πολύγωνα. Σε αυτή τη φάση θα φέρνουν από μια κορυφή των πολυγώνων τις διαγώνιους  για να διατυπώσουν το μοτίβο που ακολουθείται κάθε φορά.


Β  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μετά τη ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων ακολουθεί το φύλλο εργασίας το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο στην επιφάνεια εργασίας.


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Word: Με το λογισμικό αυτό απαντάται το φύλλο εργασίας. Είναι μια νέα μέθοδος γραφής για τα παιδία σε επίπεδο ποιότητας απ’ ότι το παραδοσιακό σύστημα (μολύβι, στυλό). Μπορούν να ενσωματώσουν εικόνες, σκίτσα κ.τ.λ. Νιώθουν ότι κάνουν κάτι διαφορετικό και αυτό τα γεμίζει ικανοποίηση.

Micro Words Pro: Λογισμικό σχεδίασης με πολλές επιλογές και ωραία γραφικά.

Revelation Natural Art: Λογισμικό  ζωγραφικής με πλήθος εφαρμογών.

PowerPoint: Θα χρησιμοποιηθεί την πρώτη ώρα του σεναρίου με σκοπό την πρώτη επαφή με τη νέα γνώση.  Οι εικόνες που θα παρουσιαστούν είναι δημιουργήματα της φύσης και του ανθρώπου και θα εντοπίσουν τα παιδιά την ομοιότητα με γεωμετρικά σχήματα με ένα ευχάριστο τρόπο.

 

 

 

 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


  Η αξιολόγηση είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε διαδικασίας.  Σ’ αυτή τη φάση η αξιολόγηση θα είναι διαμορφωτική, καθώς ο δάσκαλος θα επιβλέπει τη λειτουργία των ομάδων, θα τους παρέχει οδηγίες και θα επιλύει τις απορίες τους σε κάθε βήμα. Αυτονόητο είναι ότι η αξιολόγηση δεν αποβλέπει στο να αξιολογηθούν οι μαθητές, για να πάρουν κάποιο βαθμό, αλλά για να δούμε εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου, καθώς να δούμε και την παρουσία του εκπαιδευτικού μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία.
    Στόχος της αξιολόγησης είναι να επισημανθούν οι αδυναμίες του σεναρίου και να επανέλθουμε με καλύτερη προσπάθεια στη δημιουργία μιας καινούριας δραστηριότητας με μορφή σεναρίου, καθώς ο τρόπος αυτός λειτουργίας είναι καινούργιος και για τον εκπαιδευτικό - δημιουργό αυτού του σεναρίου όσο και για τους μαθητές.


   8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
   α)Εικαστικά: Εδώ μπορεί να σχεδιάσουν κολλάζ και να κάνουν διάφορες κατασκευές .

   9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ


Α) Κλιάπης Π.- Κασσώτη Ο. –Οικονόμου Θ. « Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού»
Βιβλίο για το μαθητή ΟΑΕΔΒ 2006 Αθήνα.

Β) Κλιάπης Π.- Κασσώτη Ο. –Οικονόμου Θ. « Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού»
Βιβλίο για το δάσκαλο  ΟΑΕΔΒ 2006 Αθήνα.

Χρήσιμες ιστοσελίδες

www.pi-schools.gr

                                             
                                                   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου