Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ… ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

1. Τίτλος


     Τίτλος: «Προσγείωση… στη Χαλκίδα»
      

2. Ταυτότητα


 • Δημιουργός: Ζιάκα Χαρίκλεια , Δασκάλα ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Τριάδας Ν. Ευβοίας, Ε’ τάξη

 • Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας Ε’ Δημοτικού.

 • Θέμα: Η ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου είναι η ενότητα: «Ταξίδι στο διάστημα»

 • Το θέμα είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ αφού αποτελεί διδακτική ενότητα του μαθήματος της Γλώσσας.

 

3. Σκεπτικό του Σεναρίου


Καινοτομικά στοιχεία σεναρίου

  Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου και προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία της μάθησης, θα αξιοποιηθούν παιδαγωγικά τα εξής λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης: λογισμικό επεξεργασίας κειμένου  (Word), λογισμικό λογιστικού φύλλου  (Excel), λογισμικό παρουσίασης  (Power Point), λογισμικό Google Earth, λογισμικό Comic Lab, λογισμικό αισθητικής καλλιέργειας και δημιουργικότητας (Tux Paint), εκπαιδευτικό λογισμικό Γλώσσας Ε΄- ΣΤ΄, λογισμικό hot potatoes.
  Με την αξιοποίησή τους, τόσο κατά την εξέλιξη της διδακτικής πορείας όσο και συνδυαστικά, τα λογισμικά αυτά προσδίδουν στο σενάριο αυτό μια πολυτροπικότητα που το καθιστά ιδιαίτερα καινοτομικό. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από πρωτόγνωρα για αυτούς περιβάλλοντα (Google Earth και Comic Lab) θα αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη γνώση για τον τόπο τους, από αυτή που ήδη έχουν από τις μέχρι τώρα εμπειρίες τους. Αρχικά, θα προσδιορίσουν γεωγραφικά την πόλη της Χαλκίδας και θα επισημάνουν τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά της, ενώ στη συνέχεια η οπτικοποίηση μιας ιστορίας μέσα από ένα κόμικ, θα αποτελέσει το έναυσμα για να επιδιώξουν να  ανακαλύψουν ιστορικά στοιχεία της πόλης. Με το λογισμικό παρουσίασης και με τη χρήση βίντεο, εικόνων και κειμένων, οι μαθητές, θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν βασικά ιστορικά στοιχεία μέσα από τις ευανάγνωστες διαφάνειες. Με τα λογισμικά του κειμενογράφου και του λογιστικού φύλλου, θα μπορέσουν να επεξεργαστούν και να κάνουν γνώση τους τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με τα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας. Καινοτομικό στοιχείο σε αυτό το σενάριο αποτελεί και η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Γλώσσας Ε΄- ΣΤ, αφού η υποενότητά του «Στο Λούνα παρκ» θα ταυτιστεί με το Λούνα παρκ της εμπορικής πανήγυρης που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Χαλκίδα στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Και μέσα από την ταύτιση αυτή, οι μαθητές θα καταπιαστούν με μεγάλο ενδιαφέρον με τις παιγνιώδης δραστηριότητες.
  Γενικότερα, η χρήση των λογισμικών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία επιφέρει πολλαπλά οφέλη, τα οποία και παρουσιάζονται παρακάτω:
  Ο επεξεργαστής κειμένου (Word), δίνει τη δυνατότητα παραγωγής γραπτού  λόγου σε ομαδοσυνεργατικό επίπεδο και θα χρησιμοποιηθεί και για τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Επίσης, αποτελεί ένα τρόπο γραφής πιο ελκυστικό και δημιουργικό έναντι του παραδοσιακού, αφού οι μαθητές διορθώνουν ευκολότερα, εισάγουν εικόνες, σύμβολα, σχήματα και πειραματίζονται με τη διάταξη και τη μορφοποίηση.
  Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν και να οργανώσουν δεδομένα με αφορμή τα φύλλα εργασίας που θα τους δοθούν, ενισχύοντας έτσι και αναδιοργανώνοντας τη νοητική τους λειτουργία.
  Το λογισμικό παρουσίασης (Power Point) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παρουσιάσεων με πολλαπλές αναπαραστάσεις (εικόνα, ήχος, κίνηση και βίντεο) ή με μικρά κείμενα που δεν είναι κουραστικά και γίνεται ευκολότερη η μετάδοση ιδεών.
  Το ελεύθερο λογισμικό περιήγησης Google Earth, παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης πάνω από όλο τον πλανήτη, παρέχοντας πληροφορίες, εικόνες, ακόμη και βίντεο για όποιο σημείο επιλέξουμε να διερευνήσουμε.
  Τo λογισμικό Tux Paint είναι πρόγραμμα σχεδίων και ζωγραφικής που προωθεί την δημιουργική έκφραση των μαθητών.
  Το εκπαιδευτικό λογισμό της Γλώσσας για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη, που λειτουργεί υποστηρικτικά, αποτελείται από διάφορες παιγνιώδεις και όχι μόνο δραστηριότητες, τόσο κλειστού όσο και ανοικτού τύπου. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει δυνατότητα ανατροφοδότησης και αυτοαξιολόγησης του μαθητή, ενώ κατά τη δεύτερη περίπτωση δίνονται πολλές ευκαιρίες παραγωγής γραπτού λόγου. Έτσι, κάποιες από αυτές θα αξιοποιηθούν αποσπασματικά και θα αποτελέσουν ασκήσεις των φύλλων εργασίας.


Προστιθέμενη αξία του σεναρίου

  Εάν υποθέσουμε, ότι το συγκεκριμένο σενάριο υλοποιούνταν χωρίς τη χρήση των παραπάνω καινοτομιών, τότε δε θα εκπληρωνόταν στον ίδιο βαθμό ο γενικός σκοπός του, να γνωρίσουν δηλαδή καλύτερα την πόλη τους και την ιστορία της. Χρησιμοποιώντας ως άξονα αναφοράς και ως πυρήνα της διδασκαλίας μας τη βασική παρουσίαση, μας δίνεται η δυνατότητα με τη χρήση υπερμέσων να «βυθίσουμε» τους μαθητές σε μια σειρά από επόμενα επίπεδα που αφορούν τη Χαλκίδα. Έτσι, παραπέμποντας σε άλλες θέσεις με τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών υπερσυνδέσμων το σενάριό μας γίνεται ένα πολυτροπικό κείμενο που κινητοποιεί και κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών σε αντιδιαστολή με την παραδοσιακή διδασκαλία, θέλοντας να μάθουν κι άλλα πράγματα για τον τόπο τους.
  Οι μαθητές γενικότερα, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ως γνωστικό και νοητικό εργαλείο, ενεργοποιούν ανώτερες νοητικές λειτουργίες που οδηγούν στην κατανόηση του νέου αντικειμένου. Επιπρόσθετα, σε συνδυασμό  με την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια και μέσα από δραστηριότητες συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί η μάθηση. Αυτές οι δραστηριότητες είναι καθοδηγούμενης διερεύνησης και σκοπό έχουν, μέσα από τη συζήτηση και τον προβληματισμό των μελών της ομάδας, να αναδυθεί η νέα γνώση ως απόκτημα των μαθητών που υπόβαθρο θα έχει τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους. Έτσι, οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία, με τρόπο ευχάριστο και ελκυστικό.
  Επίσης, στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με μη ρεαλιστικά περιβάλλοντα και νέους τρόπους αναπαράστασης της πραγματικότητας. Θα κατανοήσουν ότι οι πολυμεσικές δυνατότητες μπορούν να προάγουν τη σκέψη τους και να διευρύνουν την αντίληψή τους καθώς αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη και η δημιουργική τους ικανότητα.


Γνωστικά-διδακτικά προβλήματα

  Κατά την υλοποίηση και εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου στην τάξη, είναι πιθανό να προκύψουν κάποια προβλήματα τόσο κατά την προετοιμασία όσο αφορά τον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουμε, όσο και κατά τη διεξαγωγή του όσο αφορά κάποια προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές (γνωστικά) ή ο εκπαιδευτικός (διδακτικά).
  Σύμφωνα λοιπόν και με την κοινωνική ενορχήστρωση που έχει προβλεφθεί για το παρόν σενάριο, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο υπολογιστές σε κάθε ομάδα κι έναν προτζέκτορα ή εναλλακτικά μια μεγάλη οθόνη τηλεόρασης που συνδέεται με τον υπολογιστή του εκπαιδευτικού. Έχουμε προβλέψει επίσης να έχουμε εγκαταστήσει στους υπολογιστές τα προγράμματα Google Earth, Hot potatoes, Comic Lab και Tux Paint για να υπάρχει συμβατότητα του σεναρίου με τον κάθε υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί.
  Παρόλο που σε γενικές γραμμές οι μαθητές γνωρίζουν να χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρειαστούν τη βοήθειά μας για να χρησιμοποιήσουν κάποια λογισμικά. Στην αρχή λοιπόν κάθε διδακτικής ώρας θα πρέπει να δίνουμε σαφείς οδηγίες για το λογισμικό που θα συναντούν αντίστοιχα κάθε φορά.
  Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, τους βοηθούμε να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του λογισμικού Google Earth για να πλοηγηθούν εύκολα και γρήγορα όταν τους ζητηθεί, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος και να διαταράσσεται η πλοκή του σεναρίου. Θα χρειαστεί επίσης να συντονίσουμε και να κατευθύνουμε τις προσπάθειές τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν κάποιες  δραστηριότητες που τους ζητούνται από το λογισμικό Γλώσσας Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού, αφού παρουσιάζουν ένα μικρό βαθμό δυσκολίας. Επιπλέον, δεν πρέπει να παραλείψουμε να δώσουμε κάποιες οδηγίες και επεξηγήσεις προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να χειριστούν τα λογισμικά Hot Potatoes και Comic Lab και Tux Paint. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί,  ότι η διαδικασία της αντιγραφής και της επικόλλησης αντίστοιχα, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια δεδομένη κατακτημένη δεξιότητα από τους μαθητές. Θα πρέπει, πριν κιόλας από την έναρξη της πρώτης διδακτικής ώρας, να την εξηγήσουμε στα παιδιά και αυτά με τη σειρά τους να κάνουν πολλές εφαρμογές  έως ότου εξοικειωθούν.


4. Πλαίσιο εφαρμογής


Σε ποιους απευθύνεται:
Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

Χρόνος υλοποίησης:
Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 8 διδακτικές ώρες.

Χώρος υλοποίησης:
Οι μαθητές θα εργαστούν στο εργαστήριο Η/Υ και θα χρησιμοποιηθεί και ο βιντεοπροβολέας.


Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών

  Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με το χειρισμό υπολογιστή και μια μικρή ευχέρεια στην επεξεργασία των προγραμμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει δηλαδή πριν την υλοποίηση του σεναρίου να έχουμε φροντίσει να έχουν έρθει οι μαθητές σε μια πρώτη επαφή με τα προγράμματα αυτά μαθαίνοντας τις βασικές τους λειτουργίες. Επίσης, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσουν αφηγηματικό και περιγραφικό κείμενο, να αναγνωρίζουν την ενεργητική ή παθητική σύνταξη, τις ονοματικές ή ρηματικές φράσεις και τις συμφράσεις ή εκφράσεις. Και καθώς η ενότητα είναι επαναληπτική οι μαθητές θα πρέπει επίσης να μπορούν να παράγουν σύνθετες λέξεις και να θυμούνται τους κανόνες συλλαβισμού.

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία

Κατά την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό κειμενογράφου Word, λογισμικό παρουσίασης Power Point, λογισμικό Excel, φυλλομετρητής Internet Explorer, εκπαιδευτικό λογισμικό Γλώσσας Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού του Π.Ι., τα λογισμικά Ιδεοκατασκευές, Comic Lab, Tux Paint, λογισμικό hot potatoes, διαδικτυακές διευθύνσεις και βιντεοπροβολέας.


Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης

  Για την πραγματοποίηση του σεναρίου οι μαθητές της τάξης θα χωριστούν σε τρεις ομάδες των τεσσάρων μαθητών στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίάς που κατά βάση θα ακολουθηθεί. Ο χωρισμός των ομάδων γίνεται αποδεχόμενοι τον ορισμό της μαθητικής ομάδας ως το σύνολο των μαθητών που βρίσκονται σε θετική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση και αναπτύσσουν συντονισμένες συνεργατικές προσπάθειες, για να επιτύχουν κοινούς μαθησιακούς στόχους (Ματσαγγούρας, 2003).
  Το μέγεθος των ομάδων καθορίστηκε σύμφωνα με την αρκετά μεγάλη ηλικία των μαθητών, τον διαθέσιμο χρόνο και το επίπεδο κατοχής από τους μαθητές των δεξιοτήτων που απαιτούνται. Επίσης, θα προηγηθεί η δημιουργία ενός κοινωνιογράμματος για να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των μαθητών μεταξύ τους, στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό εφικτό, στα πλαίσια της ανομοιογένειας που πρέπει να τηρηθεί.
  Θα πρέπει να τονισθεί, ότι σε κάποια σημεία του σεναρίου θα ακολουθηθεί συνδυαστικά και η μετωπική διδασκαλία λόγω της φύσης του διδακτικού αντικειμένου. Επίσης, σε ένα μεγάλο μέρος του σεναρίου θα αξιοποιηθεί και η ανακαλυπτική θεωρία του Vygotsy η οποία δίνει έμφαση στην επίδραση που ασκούν τα πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα καθώς οι μαθητές αναπτύσσουν τις νοητικές τους ικανότητες μέσα από τα ποικίλα μονοπάτια της ανακάλυψης. (Κόκκοτας, 2004)
  Ο ρόλος που καλείται ο εκπαιδευτικός να διαδραματίσει κατά την εξέλιξη του σεναρίου είναι αρχικά οργανωτικός για να οργανωθεί ο αριθμός των ομάδων και το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. Καθοδηγητικός, για να δίνει στους μαθητές τις κατάλληλες οδηγίες των ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων αλλά και για τη χρήση των λογισμικών. Εμψυχωτικός, ανατροφοδοτώντας τις σωστές και επιτυχημένες προσπάθειας των μαθητών. Και συντονιστικός, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ομάδα να ακουστούν οι απόψεις της και τα συμπεράσματά της.

5. Σκοπός και στόχοι


Γενικός σκοπός
   Ο γενικός σκοπός του σεναρίου συνίσταται στο να αποκτήσουν μια διερευνητική στάση απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό που χαρακτηρίζουν την πόλη της Χαλκίδας. Με τη στάση αυτή επιδιώκεται να οδηγηθούν στην προσέγγιση και κατάκτηση της γνώσης που αφορούν τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία αυτά.

Γνωστικοί στόχοι

·         Να γνωρίσουν ιστορικά στοιχεία της αρχαίας Χαλκίδας. (Φύλλο Εργασίας 4-δραστηριότητα Α, δραστηριότητα σε περιβάλλον κόμικ, διαφάνειες: 13, 14, 15, 18, 19 και 20)
·         Να μελετήσουν το παλιρροϊκό φαινόμενο του Ευρίπου. (Φύλλο Εργασίας 1-δραστηριότητα Α και Β)
·         Να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Γιάννη Σκαρίμπα (Φύλλο Εργασίας 3-δραστηριότητα Α, Φύλλο Εργασίας 2-δραστηριότητα Α και Β)
·         Να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Μυταρά. (Φύλλο Εργασίας 10, διαφάνειες 26 και 27-αντίστοιχες δραστηριότητες, διαφάνεια 26-άσκηση με hot potatoes)
·         Να αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενο γραπτών κειμένων. (Φύλλο Εργασίας 8-δραστηριότητα Β)
·         Να αναπτύσσουν αφηγηματικό και περιγραφικό κείμενο. (Φύλλο Εργασίας 9-δραστηριότητα Α, διαφάνεια 23, δραστηριότητα 1η)
·         Να αναγνωρίζουν την ενεργητική και την παθητική σύνταξη. (Φύλλο Εργασίας 4-δραστηριότητα Β, Φύλλο Εργασίας 7- δραστηριότητα Α, Φύλλο Εργασίας 9-δραστηριότητα Β)
·         Να εξασκηθούν στη μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και αντίστροφα. (Φύλλο Εργασίας 4-δραστηριότητα Β, Φύλλο Εργασίας 7-δραστηριότητα Α, Φύλλο Εργασίας 9-δραστηριότητα Β)
·         Να διακρίνουν τις ονοματικές και τις ρηματικές φράσεις μέσα σε ένα γραπτό κείμενο. (Φύλλο Εργασίας 1-δραστηριότητα Β, Φύλλο Εργασίας 5-δραστηριότητα Α)
·         Να εξασκηθούν στη μετατροπή ονοματικών φράσεων σε ρηματικές και αντίστροφα. (Φύλλο Εργασίας1-δραστηριότητα Β, Φύλλο Εργασίας 5-δραστηριότητα Α, Φύλλο εργασίας 7-δραστηριότητα Β, Φύλλο Εργασίας 10-δραστηριότητα Β)
·         Να συγκρίνουν τους βαθμούς των επιθέτων και το σχηματισμό των παραθετικών τους. (Φύλλο Εργασίας 6, διαφάνεια 16)
·         Να προσδιορίζουν τα συνθετικά ενός σύνθετου ρήματος. (Φύλλο Εργασίας 7-δραστηριότητα Β)
·         Να κατανοήσουν τη διαφορά σύμφασης-έκφρασης. (Φύλλο Εργασίας 9-δραστηριότητα Γ)


Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να εντοπίζουν πληροφορίες που θέλουν ή που τους ζητούνται και να τις αξιοποιούν. ( δραστηριότητες στις διαφάνειες: 7, 10, 24, 26 και 27)
 • Να παρατηρούν και να ερμηνεύουν έργα τέχνης διατυπώνοντας υποθέσεις. (Φύλλο Εργασίας 10-δραστηριότητα Α)
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης με σκοπό να ανακαλύψούν τη νέα γνώση. (δραστηριότητες στις διαφάνειες 7, 10, 24, 26 και 27)
 • Να είναι σε θέση να συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στην οποία ανήκουν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. (όλες οι ομαδικές δραστηριότητες)


Στόχοι σε επίπεδο στάσεων

 • Να ενδυναμώσουν τη φαντασία τους και την κριτική τους σκέψη.
 • Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους.
 • Να καλλιεργήσουν την αισθητική τους αντίληψη.
 • Να συνειδητοποιήσουν την αξία της συνεργασίας.


Στόχοι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ

·         Να αναγνωρίσουν την αξία του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως εργαλείο  που τους βοηθά να μαθαίνουν. (όλες οι δραστηριότητες)
·         Να υιοθετήσουν κριτήρια εύστοχης επιλογής και κατάλληλου φιλτραρίσματος των πληροφοριών που θέλουν να συλλέξουν κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. (Δραστηριότητες στις διαφάνειες: 7, 10, 24, 26 και 27)
·         Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ικανοποιητική ευκολία λογισμικά που πλαισιώνουν τις εργασίες τους και να αντιληφθούν  τη χρησιμότητά τους καθώς διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης. (όλες οι δραστηριότητες)

6. Πορεία διδασκαλίας – Υλοποίηση δραστηριοτήτων


1η  διδακτική ώρα

Αναγκαστική προσγείωση
  Με την έναρξη της πρώτης διδακτικής ώρας θα έχω φροντίσει πριν ακόμη μπουν οι μαθητές μέσα στην τάξη, να είναι ανοιχτή η προβολή της αρχικής σελίδας του Google Earth. Να υπάρχει δηλαδή μία στατική εικόνα της Γης από το διάστημα. Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με το πού μπορεί περίπου να βρίσκεται η περιοχή μας και προτρέπω κάθε ομάδα να ανοίξει το εικονίδιο του αρχείου του Power Point που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Εκεί θα βρουν μία ιστορία με ήρωες δύο εξωγήινους τον Άρη και τον Χάρη μέσα σε ένα διαστημόπλοιο που ξεκίνησαν ένα ταξίδι ανεύρεσης νέων πολιτισμών οι οποίοι όμως αντιμετωπίζουν ένα  μηχανικό πρόβλημα και πρέπει να προσγειωθούν. Οι μαθητές καλούνται να πατήσουν στον υπερσύνδεσμο προσγείωση (ο οποίος τους οδηγεί στο λογισμικό Google Earth) και να οδηγήσουν το διαστημόπλοιο ώστε να προσγειωθεί με ασφάλεια στην πόλη της Χαλκίδας. Η παρουσίαση περιέχει μια φωτογραφία της πόλης από ψηλά για διευκόλυνση των μαθητών, αλλά και μία στάση για συζήτηση σχετικά με τα μορφολογικά στοιχεία της περιοχής (τον κόλπο, το Ν. Βοιωτίας που βρίσκεται απέναντι, τις δύο γέφυρες κ.α.)
  Στη συνέχεια οι μαθητές επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων διαβάζουν για το παλιρροϊκό φαινόμενο του Ευρίπου και συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 1.

2η διδακτική ώρα

Το ενημερωτικό φυλλάδιο
  Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές θα γνωρίσουν κάποια στοιχεία για τον Γιάννη Σκαρίμπα. Η αφορμή θα δοθεί από ένα ποίημα που εμπεριέχει το ενημερωτικό φυλλάδιο που δόθηκε στον Άρη και το Χάρη στο Δημαρχείο. Το ποίημα «Χαλκίδα» προβάλλεται ταυτόχρονα στον προβολέα και ακολουθεί υποδειγματική ανάγνωση από εμένα. Μετά την ανάγνωση ρωτάω τους μαθητές τι κατάλαβαν για να αναδειχθούν οι ιδέες τους και στη συνέχεια  θα τους καθοδηγήσω  να κατανοήσουν τη δύσκολη γραφή του Γ. Σκαρίμπα για να μπορέσουν να συμπληρώσουν και το Φύλλο Εργασίας 2.
  Θα συνεχιστεί η συζήτηση σχετικά με το ποίημα και θα οδηγήσω τα παιδιά στο παραπλανητικό συμπέρασμα, ότι αφού ο Γ. Σκαρίμπας γράφει ποιήματα για τη Χαλκίδα, θα πρέπει να είναι και από τη Χαλκίδα. Έτσι τα παιδιά, θα κληθούν να το επιβεβαιώσουν μπαίνοντας στην Βικιπαίδεια. Εκεί θα διαβάσουν κι άλλα βιογραφικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη ζωή του και τα έργα του για να μπορέσουν να συμπληρώσουν ομαδικά το Φύλλο Εργασίας 3. Αφού συμπληρώσουν οι μαθητές την άσκηση Α, εγώ θα έχω φροντίσει και θα έχω φέρει στην τάξη το μυθιστόρημα «Το θείο τραγί» με το οποίο και έχει ταυτιστεί ο συγγραφέας. Από αυτό θα τους διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και αυτοί μετά θα πρέπει να ανοίξουν το πρόγραμμα της ζωγραφικής και να προσπαθήσουν να αποτυπώσουν κάποιες εικόνες που πιθανόν να τους δημιουργήθηκαν, είτε από το απόσπασμα που τους διάβασα, είτε από το ποίημα «Χαλκίδα» που αναλύσαμε πριν. Τη ζωγραφιά αυτή θα πρέπει να την πλαισιώσουν, να την αντιγράψουν και να την επικολλήσουν στην άσκηση Β, στο Φύλλο Εργασίας 3.   

3η διδακτική ώρα

Η συνάντηση
  Κατά την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές θα εισαχθούν στο περιβάλλον του προγράμματος Comic Lab, για να διαβάσουν στο ψηφιακό βιβλιαράκι την συνάντηση των ήδη υπαρχόντων ηρώων με ένα τρίτο ήρωα, το Νικόλα που είναι μαθητής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας και ο οποίος θα γίνει ο ξεναγός τους. Τρία άτομα από κάθε ομάδα θα αναλάβουν κι από ένα ρόλο και θα δραματοποιήσουν το κόμικ στην ομάδα τους, πριν ακόμη γίνει η πρώτη ανάγνωση. Το κόμικ προβάλλεται και στον προβολέα και επισημαίνονται τα ευρήματα στο σχολείο του Νικόλα και στην γύρω περιοχή. Τους εφιστώ την προσοχή ενημερώνοντάς τους ότι αργότερα θα χρειαστεί να γίνουν οι ίδιοι συγγραφείς της συνέχειας του κόμικ.
  Στη συνέχεια, καλούνται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές του 10ου Δημοτικού και ουσιαστικά «ενσαρκώνει» και επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του Νικόλα. Τονίζεται στους μαθητές ότι το βίντεο αυτό θα πρέπει να το παρακολουθήσουν με μεγάλη προσοχή για να μπορέσουν στη συνέχεια να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 4. Η δραστηριότητα αυτή θα γίνει ομαδικά, η ομάδα Α θα συζητήσει και θα καταλήξει στις δύο πρώτες απαντήσεις, η ομάδα Β θα απαντήσει στις επόμενες και η ομάδα Γ θα τις καταγράψει και θα προχωρήσει στην υπογράμμιση φράσεων/προτάσεων ενεργητικής σύνταξης για να συνεχίσουν στην άσκηση Β.
  Με αφορμή την ερώτηση του Χάρη του εξωγήινου για το αρχαίο κτίσμα που βλέπει από μακριά (το οποίο οι μαθητές έχουν δει κατά τη διάρκεια του βίντεο για κάποια δευτερόλεπτα), ρωτάω τους μαθητές αν κατάλαβαν ποιο είναι και αν μπορούν να φανταστούν για ποιο λόγο χτίστηκε. Μετά τη διατύπωση υποθέσεων, τις πιο πολλές από τις οποίες, έχω καταγράψει στον πίνακα, θα ακολουθήσει η προβολή του πληροφοριακού κειμένου της 13ης διαφάνειας σχετικά με τις Καμάρες. Τέλος, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 5.

4η διδακτική ώρα

Και η ξενάγηση συνεχίζεται…
  Κατά την τέταρτη διδακτική ώρα, οι μαθητές θα συνεχίσουν να μαθαίνουν για την αρχαία ιστορία της Χαλκίδας. Με αφορμή την απορία του Άρη, οι μαθητές θα μάθουν τι σημαίνει «πολιούχος» μιας πόλης, από τον Νικόλα στην 14η διαφάνεια. Οι μαθητές που δε γνωρίζούν τίποτα για το Ναό της Αγίας Παρασκευής, γνωρίζουν σίγουρα για την εμπορική πανήγυρη που γίνεται στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής, με πολλές πιθανότητες να την έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον μία φορά με τους γονείς τους. Με αφορμή λοιπόν αυτή τους την εμπειρία, προκαλώ συζήτηση και τους ρωτώ γιατί δεν διοργανώνεται η πανήγυρη όλο το χρόνο. Οι απαντήσεις θα μας οδηγήσουν στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής και για αρχίσουν τα παιδιά να προβληματίζονται και να θέλουν να μάθουν κάποια στοιχεία για το ναό τους ρωτάω αν όταν επισκέφθηκαν την πανήγυρη, είδαν κάπου εκεί και το ναό. Με αυτό τον τρόπο και σε αυτό το σημείο, θα γίνει η παρουσίαση της 15ης διαφάνειας με τις ιστορικές πληροφορίες.
  Στη συνέχεια, με αφορμή τα επίθετα που υπάρχουν στο κείμενο θα επισημανθούν οι βαθμοί του επιθέτων και ο σχηματισμός των παραθετικών. Μετά τις εξηγήσεις θα ζητηθεί από τα παιδιά να προβλέψουν το σχηματισμό των παραθετικών του επιθέτου «μεγάλος», όπου ο υπερθετικός βαθμός δεν υπακούει στα προαναφερθέντα. Με τις υποθέσεις τους, οι περισσότερες από τις οποίες θα είναι εσφαλμένες, οδηγούμαι στην αναφορά και των ανώμαλων παραθετικών, για να μπορέσουν να συμπληρώσουν ατομικά ο καθένας τον πίνακα που έχει συνταχθεί στο λογιστικό φύλλο για καλύτερη διάκριση των μονολεκτικών και περιφραστικών τύπων, Φύλλο Εργασίας 6.
  Κατά το τέλος της τέταρτης διδακτικής ώρας, γίνεται η ταύτιση του Λούνα Παρκ της πανήγυρης της Χαλκίδας με το Λούνα Παρκ που υπάρχει ως θεματική ενότητα στο συνοδευτικό εκπαιδευτικό λογισμικό για την Γλώσσα Ε’ – ΣΤ’. Πατώντας την εικόνα τα παιδιά εισάγονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, όπου αρχικά τους ζητείται να μαζέψουν όσους περισσότερους πόντους μπορούν στο «Τρενάκι της Περιπέτειας». Σε αυτή τη δραστηριότητα, που είναι πολλαπλής επιλογής με ανατροφοδότηση και ταυτόχρονη εξήγηση, τα παιδιά καλούνται, ένας κάθε φορά από κάθε ομάδα, να βρούνε τη σωστή σημασία των λέξεων ή φράσεων. Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους θα είναι η νικήτρια. Όταν τελειώσουν με αυτό, θα πρέπει να πάνε στο καπέλο με τις φούσκες. Εκεί το τερατάκι βγάζει φούσκες με καταλήξεις ρημάτων, για να σημαδέψουν οι μαθητές αυτή που ταιριάζει στην πρόταση που βρίσκεται κάθε φορά από κάτω.


5η διδακτική ώρα

Οι εμπορικές συναλλαγές…
  Στη διάρκεια της πέμπτης διδακτικής ώρας, οι μαθητές θα μάθουν για ακόμη ένα χαρακτηριστικό της αρχαίας Χαλκίδας, για τα αρχαία νομίσματα που χρησιμοποιούνταν για τις συναλλαγές. Η αφορμή δίνεται από την ερώτηση του Άρη και ξεκινά η διατύπωση υποθέσεων. Εγώ θα έχω φροντίσει και θα έχω φέρει να επιδείξω στα παιδιά τα νομίσματα που χρησιμοποιούνταν πριν τα ευρώ, τις δραχμές, για να προσεγγίσουν την έννοια της παλαιότητας των νομισμάτων στο βάθος του χρόνου. Έπειτα προβάλλονται πολλά από τα αρχαία νομίσματα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Χαλκιδείς, μαζί με τα χαρακτηριστικά της κάθε όψης. Θα ακολουθήσει η πραγματοποίηση του Φύλλο Εργασίας 7.
  Η ευκρίνεια των εικόνων βοηθά στην καλή παρατήρηση των νομισμάτων, έτσι ώστε να επισημανθούν από τα παιδιά το σύμβολο της Ήρας, του αετού, του φιδιού, του τροχού, του καρκίνου, του ψαριού, των αρχικών «ΧΑΛ» και της λέξης «Ξενοκράτης». Θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το επικρατέστερο νόμισμα στα χρόνια της αρχαιότητας ήταν αυτό που απεικόνιζε τη θεά Ήρα στη μία όψη και τον αετό που μεταφέρει το φίδι στην άλλη. Ακολουθεί μια προσπάθεια και μια παρότρυνση των παιδιών να φανταστούν τι μπορεί να αγόραζε κάποιος με ένα τέτοιο κέρμα. Τέλος, θα ζητηθεί από τους μαθητές να ανοίξουν το πρόγραμμα της Ζωγραφικής και να προσπαθήσουν να σχεδιάσουν με τα εργαλεία του προγράμματος από ένα νόμισμα η κάθε ομάδα.


6η διδακτική ώρα

Από την Αρχαία Αγορά στη Μάνικα.
  Ξεκινώντας την έκτη διδακτική ώρα τα παιδιά πατώντας την εικόνα του κόμικ που αποτελεί υπερσύνδεσμο, εισάγονται πάλι σε ένα μικρό στιγμιότυπο με τους τρεις ήρωές μας. Ο Νικόλας εξακολουθεί να έχει το ρόλο ξεναγού.  Η αφορμή για να ασχοληθούμε με τον αρχαιολογικό χώρο της Μάνικας, θα δοθεί από την μελέτη των νομισμάτων της προηγούμενης ενότητας. Η σύνδεση με τον οικισμό της Μάνικας και του νεκροταφείου που εμπεριέχει θα γίνει με το νόμισμα που βρέθηκε μαζί με τον αθλητή που βρέθηκε στην περιοχή της Καστέλλας, του οποίου η σαρκοφάγος εκτίθεται στο Αρχαίο Βιοτεχνικό Πάρκο. Θα θυμίσω στα παιδιά ότι οι πληροφορίες αυτές βρίσκονταν στο πρώτο κόμικ που διάβασαν, όταν πρωτοσυναντήθηκαν οι ήρωές μας. Στο κόμικ οι ήρωες μιλούν με φόντο μια εικόνα της Αρχαίας Αγοράς για την οποία θα συζητήσουμε πότε λειτουργούσε, τι πουλούσαν τα μαγαζιά τότε εκεί, αν έχουν περάσει ποτέ εκεί κ.α.
  Στη συνέχεια αφού οι μαθητές μεταφερθούν νοητά στη Μάνικα, με την προβολή της διαφάνειας 22 θα γίνει αντιπαραβολή του παρελθόντος με το παρόν. Θα τονίσω στα παιδιά να παρατηρήσουν τη διαφορά ανάμεσα στις δύο εικόνες. Στη μία εικόνα φαίνεται ο οικισμός όπως πιθανολογείται ότι ήταν πριν 5.000 χρόνια και στην άλλη φαίνεται ό,τι ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι και ό,τι απέμεινε από αυτόν σήμερα. Θα ζητήσω από τους μαθητές να ανταλλάξουν απόψεις με τα άλλα μέλη της ομάδας τους και να ανακαλύψουν τι ομοιότητες έχουν οι δύο εικόνες καθώς και οι πληροφορίες που τις συνοδεύουν. Οι μαθητές θα πρέπει να καταλήξουν στην κοινή κάτοψη και στον αριθμό 5.000 χρόνια, αν δεν το βρουν, θα τους οδηγήσω εγώ στα συμπεράσματα αυτά. Οι διαφορετικές εικόνες θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και στο σημείο αυτό θα τους παροτρύνω να ανοίξουν την ιστοσελίδα που κρύβεται κάτω από του υπερσύνδεσμο  και να διαβάσουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Στη συνέχεια για την περαιτέρω  επεξεργασία των πληροφοριών αυτών τα παιδιά καλούνται στο Φύλλο Εργασίας 8 ομαδικά να βγάλουν πλαγιότιτλους και μετά να γράψουν την περίληψη του κειμένου.


7η διδακτική ώρα

Το εργαστήρι
  Κατά την έβδομη διδακτική ώρα θα ζητήσω από τα παιδιά να θυμηθούν και να ξαναδιαβάσουν όσοι δε θυμούνται τα δύο κόμικς, όπου το δεύτερο είναι συνέχεια του πρώτου, έχουν όμως μεσολαβήσει κι άλλα γεγονότα. Έπειτα θα δώσω στα παιδιά της κατάλληλες οδηγίες για το πρόσωπο, για το χρόνο κ.α. που θα χρησιμοποιήσουν για να μετατρέψουν το κόμικ σε αφηγηματικό κείμενο. Τους τονίζω να φαντάζονται ότι συνεχώς το αφηγούνται σε κάποιον που τους το ζήτησε. Τονίζω στα παιδιά ότι πρέπει να συμπεριλάβουν και τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει.
  Αφού γράψουν την αφήγηση, θα τους ζητηθεί νοητά από τον βοηθό εξωγήινο να κάνουν και την εικονογράφησή της για να γίνει άρθρο σε εφημερίδα. Και μιλώντας για το σχέδιο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι μαθητές να σχεδιάζουν ανθρώπινες φιγούρες ο Νικόλας θα αναφέρει στην παρουσίαση ότι πηγαίνει τα απογεύματα στο Εργαστήρι Λαϊκής Τέχνης Χαλκίδας. Έτσι θα γνωρίσουμε το εργαστήρι τέχνης μέσω της ιστοσελίδας του. Θα επιμείνω στην αρχική σελίδα για αρκετή ώρα καθώς είναι γεμάτη φωτογραφίες με έργα παιδιών. Θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε από τι είναι φτιαγμένα και πως και θα αποφασίσει ο καθένας ποιο τμήμα θα παρακολουθούσε αν γραφόταν στο εργαστήρι. Επιμένω να αναφέρω πόσο δημιουργικά περνά ο χρόνος εκεί τα απογεύματα για τα παιδιά αυτά, σε σύγκριση με την οθόνη ενός υπολογιστή και πως μέσα από τη φαντασία και την ανάπτυξη αυτής της δημιουργικότητας γίνονται πιο έξυπνα και με πολύ καλή αντίληψη.
  Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, όλοι μαζί ταυτόχρονα, θα διαβάσουμε για τις εκθέσεις, για τις εκδόσεις και για τις βραβεύσεις. Στις βραβεύσεις θα δούμε μια φωτογραφία του Δημήτρη Μυταρά και της γυναίκας του Χαρίκλειας να βραβεύονται το 1985 από το Δήμο Χαλκιδέων για την πολιτιστική τους προσφορά, καθώς αυτοί οι δύο ήταν οι ιδρυτές του εργαστηρίου το 1978. Τα στοιχεία αυτά θα τα αναφέρω και για να γίνει και η κατάλληλη σύνδεση με την επόμενη διδακτική ενότητα. Στις εκδόσεις θα παραμείνουμε λίγο παραπάνω και θα ασχοληθούμε με μια δραστηριότητα, όπου μαθητές του εργαστηρίου εικονογράφησαν δύο παραμύθια. Μετά την επεξεργασία της ενότητας αυτής, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 9.


8η διδακτική ώρα

Ο ζωγράφος από τη Χαλκίδα
  Κατά την όγδοη διδακτική ενότητα οι μαθητές θα μάθουν για το Δημήτρη Μυταρά. Θα προβληθεί στην αρχή ένα ποίημα του ζωγράφου και ο Χάρης ο εξωγήινος να αναρωτιέται αν αυτό το ποίημα είναι του Γ. Σκαρίμπα. Θα διαβάσω το ποίημα και μετά θα βοηθήσω τα παιδιά να ανακαλύψουν την αλληγορία και το συμβολισμό που κρύβονται πίσω από τους στίχους. Θα μιλήσουμε για την ομοιοκαταληξία και την απουσία στροφών στο ποίημα, κι αν τελικά μπορεί οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει δημιουργός ποιημάτων. Θα επισημάνουμε ότι αυτό το ποίημα έχει πιο απλές και σύγχρονες λέξεις και εκφράσεις με ευκολότερο νόημα και θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το ποίημα δεν ανήκει στο Γ. Σκαρίμπα.
   Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να ψάξουν στη Βικιπαίδεια βιογραφικά στοιχεία για το ζωγράφο, από τα οποία θα ρωτήσω τα πιο εύκολα και θα αποφύγω τις εξειδικευμένες πληροφορίες. Συμπληρωματικά, έχω οργανώσει κι ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του ζωγράφου από την οποία οι μαθητές διαβάζοντάς την μετά, θα μάθουν και πολλά προσωπικά στοιχεία για τον ίδιο. Το απόσπασμα της συνέντευξης αυτής ξεκινά με αναφορά για την Χαλκίδα και τα παιδικά του χρόνια σε αυτή. Θα ζητήσω από τα παιδιά να κάνουν έναν παραλληλισμό με τις δικές τους εμπειρίες με τη θάλασσα. Έπειτα οι μαθητές καλούνται, σύμφωνα με όλα αυτά που διάβασαν και συζήτησαν να κάνουν την άσκηση στο περιβάλλον του προγράμματος hot potatoes.
  Η διδακτική ώρα συνεχίζεται με την παρότρυνση προς τους μαθητές να ψάξουν στις εικόνες της μηχανής αναζήτησης altavista, εικόνες με πίνακες του ζωγράφου, τις οποίες θα πρέπει να παρατηρήσουν και μετά να συμπληρώσουν το Φύλλο Εργασίας 10. Στο σημείο αυτό εξηγούμε στα παιδιά για το προσωπικό εικαστικό ύφος του Δημήτρη Μυταρά, τη θεματολογία που συνήθως τηρεί και την τεχνοτροπία που συνήθως ακολουθεί (εξπρεσιονισμός, ανθρώπινη μορφή κ.α.) Έπειτα ο οδηγός ο εξωγήινος παρακινεί τους μαθητές να νιώσουν για λίγο όπως ο ζωγράφος, προσπαθώντας να ζωγραφίσουν έναν πίνακα της επιλογής τους με τη βοήθεια του προγράμματος Tux paint.

7. Αξιολόγηση


  Στα πλαίσια της διαμορφωτικής αξιολόγησης και καθ΄ όλη τη διάρκεια της πραγματοποίησης του διδακτικού σεναρίου, ελέγχουμε στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας εάν κατακτούνται οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων, στάσεων αλλά και ως προς τη χρήση λογισμικών. Αυτό γίνεται με σκοπό την αναδιαμόρφωση του σεναρίου, σε όποιο σημείο κριθεί απαραίτητο λόγω των αδυναμιών που θα εντοπιστούν, με απώτερο σκοπό τη βελτίωσή του.
  Όταν κατά την πραγματοποίηση ενός Φύλλου Εργασίας ή μιας δραστηριότητας, εντοπίζουμε το σημείο εκείνο στο οποίο οι μαθητές κατακτούν ένα στόχο τον οποίο έχουμε θέσει, τότε επιτυγχάνεται και η διαδικασία της τελικής αξιολόγησης.
  Συγκεκριμένα, αναφορικά με το παρόν σενάριο μέσα από την ορθότητα των απαντήσεων της δραστηριότητας Β του Φύλλου Εργασίας 7, το οποίο είναι και το τελευταίο Φύλλο Εργασίας όπου συναντάται η επιδίωξη της επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου, αξιολογούμε αν και κατά πόσο οι μαθητές έχουν καταφέρει/πετύχει τελικά, να διακρίνουν τις ονοματικές και τις ρηματικές φράσεις και να μετατρέπουν τις ονοματικές σε ρηματικές και αντίστροφα.
  Αντίστοιχα, μέσα από την ορθότητα των απαντήσεων της δραστηριότητας Β του Φύλλου Εργασίας 9, το οποίο είναι και το τελευταίο Φύλλο Εργασίας όπου συναντάται και η επιδίωξη της κατάκτησης του συγκεκριμένου στόχου, αξιολογούμε αν και κατά πόσο οι μαθητές έχουν καταφέρει/πετύχει να αναγνωρίζουν την ενεργητική και την παθητική σύνταξη και αν μετατρέπουν σωστά την ενεργητική σε παθητική και αντίστροφα.
  Με την πραγματοποίηση από τους μαθητές του Φύλλο Εργασίας 6 στο λογιστικό φύλλο, αξιολογούμε αν οι μαθητές καταφέρνουν να σχηματίζουν σωστά τα παραθετικά των επιθέτων. Με την πραγματοποίηση  του Φύλλο Εργασίας 7 αξιολογούμε αν καταφέρνουν να προσδιορίζουν σωστά τα συνθετικά ενός σύνθετου ρήματος. Με την πραγματοποίηση της δραστηριότητας Β του Φύλλο Εργασίας 8 αξιολογούμε αν καταφέρνουν να αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενο ενός κειμένου. Με την πραγματοποίηση της δραστηριότητας Γ του Φύλλου Εργασίας 9 αξιολογούμε αν καταφέρνουν να κατανοούν τη διαφορά σύμφρασης – έκφρασης, καθώς επίσης, μέσα από την πραγματοποίηση της δραστηριότητας Α του ίδιου Φύλλο Εργασίας αξιολογούμε αν και κατά πόσο οι μαθητές καταφέρνουν να αναπτύσσουν ένα περιγραφικό κείμενο.
 


8. Επέκταση της δραστηριότητας  Η φύση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου που είναι προσαρμοσμένο στην πόλη της Χαλκίδας μπορεί να σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο και το πιο ευκόλως εννοούμενο είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλα αυτά τα σημεία ιστορικού, πολιτισμικού και άλλου ενδιαφέροντος που γνώρισαν οι μαθητές π.χ. Καμάρες, Αγία Παρασκευή, στο σημείο που εκδηλώνεται το παλιρροϊκό φαινόμενο, Εργαστήρι Τέχνης κ.α.. Μπορούν να γίνουν «μικροί ιστορικοί» ή «μικροί αρχαιολόγοι» και κατά τις επισκέψεις να συλλέξουν στοιχεία (σημειώσεις, φωτογραφίες, βίντεο) και αφού τα επεξεργαστούν να τα παρουσιάσουν ως μορφή εργασίας σε ολόκληρο το υπόλοιπο σχολείο. Μπορούν επίσης να τα δημοσιοποιήσουν στην εφημερίδα του σχολείου τους. Σε κάθε φύλλο μπορούν να δημοσιοποιούν κι ένα άρθρο που θα αφορά μεμονωμένα ένα αρχαίο κτίσμα ή ένα από τα θέματα που διαπραγματευτήκαμε στο σενάριο σε σχέση με την πόλη τους.
  Μπορεί να γίνει επέκταση του διδακτικού σεναρίου στο μάθημα της Ιστορίας μιας και η Ιστορία της Ε΄ τάξης συμπίπτει χρονολογικά με πολλά από τα θέματα που πραγματεύεται το σενάριο (Βυζαντινή ιστορία, Ρωμαϊκή εποχή). Επίσης, επέκταση ή και χρησιμοποίηση μεμονωμένων δραστηριοτήτων του σεναρίου μπορεί να γίνει στο μάθημα των Θρησκευτικών με αφορμή την ενασχόληση με την Αγία Παρασκευή, αλλά και με το Μάθημα των των Εικαστικών με αφορμή την ενασχόληση με το ζωγράφο Δημήτρη Μυταρά και το Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας.
 

9. Βιβλιογραφία


 • Βιβλίο μαθητή, Γλώσσα Ε΄ δημοτικού (γ΄ τεύχος), Ο.Ε.Δ.Β., 2010, Αθήνα
 • Τετράδιο Εργασιών, Γλώσσα Ε΄ δημοτικού (β΄ τεύχος), Ο.Ε.Δ.Β., 2010, Αθήνα
 • Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας (2003) Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Γρηγόρη, Αθήνα
 • Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας (2003) Η Σχολική Τάξη, Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, Γ΄ έκδοση βελτιωμένη, Αθήνα
 • Κολιάδης Α. Εμμανουήλ (1997) Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, τόμος Γ΄, Εμμανουήλ Α. Κολιάδης, Αθήνα
 • Α. Ράπτης – Α. Ράπτη (2001), Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορικής, τόμος Α΄, Αριστοτέλης Ράπτης, Αθήνα
 • Κόκκοτας Β. Παναγιώτης (2004), Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, μέρος 2, Παναγιώτης Β. Κόκκοτας, Αθήνα
 • Καραβά Μ. – Κουκοβίνος Θ. – Κωστόπουλος Δ. – Μαστροθανάση Ζωή – Μητάκος Δ. – Μπισμπικόπουλος Θ. – Ξαφάκος Ε. – Πανάγου Γ. – Σακελλαρίου Η. – Τολακίδου Π. – Τρίκας Μ. (2012),Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε., Ν. και Σ. Μπατσιούλας, Αθήνα
 • ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2002), Δ.Ε.Π.Σ.Σ. & Α.Π.Σ., ΟΕΔΒ Αθήνα

10. ΔικτυογραφίαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου