Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Μικροί Ολυμπιονίκες (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1.   ΤΙΤΛΟΣ·          Τίτλος
o    Μικροί Ολυμπιονίκες.

·          Ταυτότητα

o    Δημιουργός: Σακελλαρίου Καλλιόπη-Ηώ, Δασκάλα ΠΕ 70, Δημοτικό Σχολείο Τριάδας Ν. Εύβοιας, Α΄ τάξη

o    Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Α΄ τάξης, ενότητα 2 και 3 «Γνωρίζω το σώμα μου» και «Ο αθλητισμός στο σχολείο μου».

o    Θέμα: Μικροί Ολυμπιονίκες.

Το θέμα είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ, εφόσον αποτελεί θέμα διδακτικής ενότητας του μαθήματος και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος.


·          Σκεπτικό της δραστηριότητας

o    Καινοτομίες

Λογισμικά: Word, Power Point, , Excel, Publisher, Kidspiration, Inspiration, Hot Potatoes, Revelation Natural Art, Internet Explorer, Google Earth, Wikispaces.

       Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο εργασίας, αλλά και ως ένα εργαλείο διδασκαλίας και περιβάλλον υλοποίησης διδακτικών στόχων, το οποίο όμως λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά στους στόχους. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες με τη χρήση των Η/Υ, αρκεί βέβαια, να οργανώνονται δραστηριότητες και διδασκαλίες σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν συγκεκριμένους μαθησιακούς και διδακτικούς στόχους, καθώς και να υποστηρίζει σύγχρονα μοντέλα μάθησης.
       Συγκεκριμένα, το λογισμικό του κειμενογράφου συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής, ποιοτικά διαφορετική από την παραδοσιακή, πιο εύκολη στη διόρθωση και ευνοεί την πολυτροπικότητα, καθώς έχει τη δυνατότητα εισαγωγής εικόνων.
       To PowerPoint είναι ένα λογισμικό παρουσίασης ανοικτού τύπου. Τα λογισμικά παρουσιάσεων μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας, καθώς οι παρουσιάσεις μπορούν να υποστηρίξουν διδασκαλίες με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Έτσι μια παρουσίαση μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα για μια διδασκαλία ή να αποτελέσει το πεδίο για σχεδιασμό δραστηριοτήτων drill & practice. Το κύριο πλεονέκτημα που χαρακτηρίζει και την προστιθέμενη αξία των λογισμικών παρουσίασης είναι η χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (εικόνα, ήχος, κίνηση και βίντεο) καθώς και η χρήση μικρών κειμένων που δεν κουράζουν αλλά αντιθέτως είναι ένας  πολύ φιλικός τρόπος έκφρασης και μετάδοσης ιδεών (οπτικοποίηση). Επιπλέον τα λογισμικά παρουσιάσεων αναπτύσσουν και ενισχύουν δεξιότητες οργάνωσης, σχεδιασμού και επιστημονικής μεθοδολογίας στους μαθητές.
Το Excel είναι ένα εργαλείο οργάνωσης και επεξεργασίας δεδομένων. Τα λογιστικά φύλλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία υπολογισμού, ανάλυσης και λογικής σκέψης. Θεωρούνται ως παράδειγμα γνωστικής τεχνολογίας που ενισχύουν και αναδιοργανώνουν τη νοητική λειτουργία.
Το Publisher είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να παράγουμε εντυπωσιακές δημοσιεύσεις όπως ενημερωτικά φυλλάδια, διαφημιστικά, επαίνους, σύμβολα, ακόμη και εντυπωσιακές επικεφαλίδες και φακέλους.
       Το Inspiration και το Kidspiration είναι ένα ανοικτού τύπου εκπαιδευτικό  λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, που επιτρέπει τη δημιουργία νοητικών μοντέλων και στηρίζεται στην εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση. Επιπλέον είναι ένα πολυμεσικό εργαλείο που προάγει την κριτική σκέψη και βοηθά τους/τις μαθητές/τριες να κάνουν συσχετισμούς και συγκρίσεις. Αναδύει και διευκολύνει τον εντοπισμό των προγενέστερων ιδεών των παιδιών καθώς και το μετασχηματισμό τους σε επιστημονική γνώση μέσα από την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριων σε κατάλληλα δομημένες και στοχευμένες δραστηριότητες.
Το Revelation natural Art αποτελεί ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό εργαλείο με τα εποικοδομητικά κριτήρια ενός εκπαιδευτικού λογισμικού (αυθεντικότητα, πολλαπλότητα, πλαίσιο στήριξης), που μπορεί να γίνει πολύτιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου και των μαθητών. Με τη χρήση του ωθείται η ενεργητική δράση του παιδιού και καλλιεργείται η δημιουργική του σκέψη.
Εργαλεία Web 2.0: Με τον όρο «web 2.0» εννοούνται µια σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα στο διαδίκτυο που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και ευνοούν την ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών. Οι χρήστες δεν επισκέπτονται µόνο ιστοσελίδες και δεν αρκούνται στην παθητική ανάγνωση του περιεχομένου τους, αλλά σχολιάζουν, κατασκευάζουν δικές τους ιστοσελίδες και δημιουργούν περιεχόμενο.
Κάποια χαρακτηριστικά του Web 2.0 είναι τα εξής:
Είναι ανοιχτό, µε την έννοια της ανοιχτής πρόσβασης από όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, οικονομική κατάσταση. Το Web 2.0 στοχεύει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος που υφίσταται ανάμεσα σε ορισμένες ομάδες των πολιτών.
O τρόπος οργάνωσης και διάθεσης των πληροφοριών φαίνεται να είναι ανοιχτός, δηλαδή υπάρχει ελεύθερη διάθεση πληροφοριών.
Επιτρέπει την προσωπική έκφραση και διάδοση των ιδεών και ευνοεί τη δημιουργία και φυσικά διαμοίραση περιεχομένου, ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων πόρων.
Το Web 2.0 επιτρέπει και ευνοεί τη συνεργασία, την συλλογική δράση και την κοινωνική δικτύωση. Ειδικότερα, σε σχέση µε τη μάθηση, η κυρίαρχη αντίληψη είναι η «συμμετοχική» και όχι η αντίληψη της «πρόσκτησης» της γνώσης. (ΕΑΙΤΥ, 2010).
Τo Hot Potatoes επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, αντιστοίχησης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών. Λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Το Google Earth είναι μία εφαρμογή η οποία μας παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης ευκρίνειας από όλα τα σημεία του πλανήτη. Οι εικόνες αυτές συνδυάζονται με χάρτες και διάφορες άλλες πληροφορίες.
Οι φωτογραφίες που παρέχει μπορεί να είναι επίπεδες ή με υψομετρική λεπτομέρεια. Πάνω σε αυτές είναι σημειωμένα σημεία ενδιαφέροντος όπως αξιοθέατα, πόλεις, γεωγραφικά στοιχεία, ηφαίστεια, τρισδιάστατα κτίρια υπηρεσίες και πολλά άλλα. Οι όψεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν και με χάρτες (από το Google maps) στους οποίους υπάρχουν πληροφορίες για δρόμους κτήρια και υπηρεσίες. Υπάρχουν καταχωρημένες λεπτομερείς όψεις αρκετών μεγάλων πόλεων της Ελλάδας και άλλων χωρών.
Η πλοήγηση στο διαδίκτυο αποσκοπεί στην αναζήτηση της πληροφορίας και την κριτική της επεξεργασία, με την τεχνική της καθοδηγούμενης διερεύνησης και της ανακάλυψης. Ακόμη,  λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας με την ανάρτηση πληροφοριών.
Το διαδίκτυο στη διδασκαλία προσφέρει πολλές δυνατότητες, όπως:
Προετοιμασία του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό: Ο εκπαιδευτικός μέσα από ιστοσελίδες μπορεί να συλλέξει πληροφορίες ή να βρει πηγές ώστε να παραπέµψει τους μαθητές,  προκειμένου εκείνοι να συλλέξουν και να αξιοποιήσουν τις σχετικές πληροφορίες.
Συλλογή πληροφοριών από τους μαθητές:  Οι μαθητές επισκέπτονται το δίκτυο και συλλέγουν πληροφορίες για εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.  
Δημοσίευση στο διαδίκτυο από τον εκπαιδευτικό: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναρτήσει πληροφορίες, ή εργασίες των μαθητών στο διαδίκτυο.
Δημοσίευση στο διαδίκτυο από τους μαθητές: Οι μαθητές προβάλλουν και δημοσιεύουν τη δουλειά τους.
       Το wikispaces είναι μία πλατφόρμα όπου ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του wiki. Τα wiki είναι διαδικτυακοί χώροι που επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέσουν, να αφαιρέσουν ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό τους. Τα wiki συνεπώς διευκολύνουν τη συνεργασία πολλών ατόμων. 
Η αξιοποίηση του Web 2.0 με τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού wiki προσφέρει άπειρες δυνατότητες στους μαθητές να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως το παραγόμενο υλικό, να επεμβαίνουν – διορθώνουν – συνεργάζονται και να ολοκληρώσουν τυχόν εργασίες που έμειναν ημιτελείς στο σχολικό εργαστήριο. Ακόμη, προωθεί τη συνεργατική παραγωγή λόγου, τη συλλογή πληροφοριών και τον αναστοχασμό. Στο wiki υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης εργασιών, τόσο ατομικών όσο και ομαδικών, και project.
Έτσι, αναδεικνύονται δεξιότητες νέου ψηφιακού γραμματισμού, προωθείται η αντίληψη διαφορετικού ρόλου στην εκπαιδευτική κοινότητα ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή, προωθείται ο θεσμός της σχολικής κοινότητας. Υπάρχει μετατόπιση από τα ατομικά μαθησιακά περιβάλλοντα στις
μαθησιακές κοινότητες. Τα μαθησιακά περιβάλλοντα αποσκοπούν στην προσφορά πλούσιων πηγών για ατομική διερεύνηση και ανακάλυψη οι κοινότητες μάθησης δίνουν έμφαση στην ομάδα μέσα στην οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο για την επίτευξη ποικίλων μαθησιακών στόχων (Scardamalia & Bereiter, 1994).


o    Προστιθέμενη αξία

Η ενασχόληση των παιδιών με τις ΤΠΕ ενδυναμώνει την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, καθώς ευνοεί την ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλού επιπέδου. Συμβάλλει στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξή τους με την προώθηση υψηλής ποιότητας κοινωνικής συναναστροφής, στη γνωστική ανάπτυξή τους με την προώθηση νοητικών δεξιοτήτων (μνήμη, προσοχή, παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη), γλωσσικών ικανοτήτων (ανάγνωση, κατανόηση γραφής, ακρόαση, λεξιλόγιο). Ακόμη προωθεί τη δημιουργική έκφραση και του οπτικού αλφαβητισμού, την κατανόηση μαθηματικών εννοιών (αριθμός, ποσότητα, απαρίθμηση, σύγκριση) και την κατανόηση του κοινωνικού περιβάλλοντος που ζουν.
Η προστιθέμενη αξία των προαναφερόμενων λογισμικών είναι η ανάδυση δεξιοτήτων ενός νέου ψηφιακού γραμματισμού,  που αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διαφορετικές καταστάσεις επικοινωνίας. Οι δεξιότητες αυτές σε συνδυασμό με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης που προτείνονται μέσα από τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση προάγουν την ανάπτυξη της νόησης ως διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα (επικοινωνιακή και πολιτιστική  διάσταση της γνώσης) (Ράπτης, Ράπτη, 2004).
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των εργαλείων Web 2.0:
·         ενθαρρύνουν την ενεργητική και αυτορυθμιζόμενη μάθηση
·         προωθούν το διάλογο, την έκφραση ιδεών, τη διαπραγμάτευση απόψεων, την κριτική και αναστοχαστική σκέψη (reflective thinking)
·         προωθούν και ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και τη συνεργατική μάθηση
·         υποστηρίζουν και προωθούν τη μετάβαση των μαθητών από την απλή διαχείριση πληροφοριών και την επιφανειακή μάθηση στη βαθύτερη κατανόηση και οικοδόμηση νέων γνώσεων
·         μετασχηματίζουν το πλαίσιο τη διδασκαλίας και της μάθησης παρέχοντας πολλαπλές ευκαιρίες για διαμοίραση και συνδημιουργία περιεχομένου
·         υποστηρίζουν τη συνεργασία, την ομαδική εργασία και, τελικά, τη μάθηση σε χρόνο και χώρο εκτός της σχολικής τάξης. (Π.Ι., 2011).

 Από τα παραπάνω προκύπτει πως η διδακτική προστιθέμενη αξία των λογισμικών αυτών συνίσταται στην παραγωγή πολυτροπικών κειμένων και γενικότερα στην προαγωγή του πολυμεσικού τρόπου γραφής, αλλά κυρίως στο ότι η διαδικτυακή συνεργατική μάθηση και η ενασχόληση με τα διαδικτυακά εργαλεία αλλάζουν ριζικά τη φύση της γνώσης και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτή, μετασχηματίζουν το πλαίσιο της μάθησης προσφέροντας πολλαπλές ευκαιρίες για αυτορυθμιζόμενη, συνεργατική, πανταχού παρούσα και δια βίου μάθηση. Διευρύνουν και επεκτείνουν τους χώρους και τα περιβάλλοντα μάθησης αλλάζοντας τα αυστηρά όρια ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι, στις διάφορες μορφές μάθησης (τυπική, μη τυπική και άτυπη), στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευόμενους, στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία.


o    Γνωστικά-διδακτικά προβλήματα

       Οι μαθητές/τριες σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν τη χρήση του Η/Υ. Ο δάσκαλος θα πρέπει να συντονίζει και να δίνει σαφείς οδηγίες για τη χρήση των Η/Υ αλλά και των λογισμικών. Πολλές σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα με τη χρήση των ΤΠΕ, καθώς o μαθητής αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης και ο Η/Υ μπορεί να είναι ο εξειδικευμένος συνεργάτης που παρέχει καθοδήγηση.
Η χρήση του διαδικτύου έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως πληθώρα πληροφοριών, γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση σε δεδομένα, δυνατότητα σύνδεσης σε διάφορα μέρη και με διάφορους ανθρώπους, παγκόσμια διάχυση της πληροφορίας. Ακόμη, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές να μοιραστούν τη δουλειά τους µε άλλους οπουδήποτε. Ισχυροποιείται ο εποικοδοµητισµός, αφού από µόνοι τους ανακαλύπτουν παρά βλέπουν και απομνημονεύουν.
Βέβαια υπάρχουν αντίστοιχα και επιφυλάξεις καθώς και σημεία για επισήμανση σε σχέση με τη διδακτική χρήση του διαδικτύου:
  • Υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος πληροφορίας για κάθε συγκεκριμένο θέμα
  • Είναι επιτακτική ανάγκη ποιοτικού ελέγχου στα δεδομένα που βρίσκουν και χρησιμοποιούν οι μαθητές. Oι πληροφορίες σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αξιόπιστες, δεν είναι πλήρεις ή, ενδεχομένως, παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τα αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα, ενδεχομένως εμπεριέχουν μηνύματα σεξιστικά, ρατσιστικά, αντικοινωνικά. Θα πρέπει τα ενδεχόμενα αυτά να ληφθούν υπόψη από τους διδάσκοντες, σε συνδυασμό µε το γεγονός ότι οι μαθητές δεν έχουν εκείνο το γνωστικό και πολιτισμικό  υπόβαθρο που θα τους επέτρεπε να ελέγξουν την ποιότητα των πληροφοριών που ελέγχουν στο διαδίκτυο.
  • Θα πρέπει να επισημανθούν τα προβλήματα που δημιουργεί η χρήση πηγών πληροφοριών που προστατεύονται από κάποιου είδους πνευματικά δικαιώματα.
  • Θα πρέπει οι μαθητές να ασκηθούν στην εκμετάλλευση, την κριτική σύνθεση πληροφοριών και όχι στην απλή παράθεσή τους (“copy-paste”).
  • Οι μαθητές θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στους «κανόνες» του νέου τρόπου επικοινωνίας µέσω δικτύων Η.Υ., ιδιαιτέρως του διαδικτύου, για παράδειγμα να συνειδητοποιήσουν, ότι παρά την αμεσότητα της ψηφιακής επικοινωνίας, πρόκειται τελικά για γραπτή επικοινωνία και άρα καλόν είναι να παρουσιάζονται όταν ξεκινούν µια επικοινωνία µε κάποιο άτομο.
  • Ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγέθυνσης του χάσματος μεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. (ΕΑΙΤΥ, 2010), (Φεσάκης, 2009).


·          Πλαίσιο εφαρμογής

o    Σε ποιους απευθύνεται:
Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της A΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, αλλά με κάποιες αλλαγές θα μπορούσε να υλοποιηθεί και σε μεγαλύτερη τάξη.

o    Χρόνος υλοποίησης:
Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 8 διδακτικές ώρες.

o    Χώρος υλοποίησης:
Οι μαθητές και μαθήτριες θα εργαστούν στο εργαστήριο Η/Υ και θα υπάρχει και ένα προβολικό.


o    Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών

Οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών/τριών είναι σημαντικές, έτσι ώστε να οικοδομηθούν νέες γνώσεις και να αναδειχθούν νέες δεξιότητες. Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν σε αυτήν τη διδακτική παρέμβαση ήδη γνωρίζουν βασικό χειρισμό του Η/Υ και έχουν έρθει σε επαφή με κάποια λογισμικά.

o    Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία

Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα χρειαστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό παρουσίασης Power Point, Internet Explorer, Google Earth, Wiki, λογισμικό κειμενογράφου Word, λογισμικό Excel, τα λογισμικά Inspiraton και Kidspiration, Hot Potatoes και Revelation Natural Art, διαδικτυακές διευθύνσεις, χαρτί και μαρκαδόροι, προτζέκτορας και εκτυπωτής. Το wiki που αναρτήθηκε για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου βρίσκεται στη διεύθυνση  http://mikroiolympionikes.wikispaces.com


Κοινωνική ενορχήστρωση

       Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία επιφέρει θετικά αποτελέσματα, τόσο στη σχολική μάθηση όσο και στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, καθώς βελτιώνεται η αντίληψή τους για τον εαυτό τους και τους άλλους, αναγνωρίζουν και εκτιμούν τις ατομικές τους προσπάθειες και καλλιεργούν την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την αποτελεσματικότητα. (Ματσαγγούρας, 1987). Η τάξη χωρίζεται σε 2 ομάδες των τριών μαθητών και 1 των τεσσάρων. Ο χωρισμός γίνεται με βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και την συμμετοχή ενός τουλάχιστον μαθητή που ξέρει να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον υπολογιστή σε κάθε ομάδα. Η εργασία σε μικρές ομάδες δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πιο ικανούς, όσο και στους λιγότερο ικανούς μαθητές να συνεργαστούν και να προχωρήσουν σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό. (Ματσαγγούρας, 1987). Βιβλιογραφικά η ομαδοσυνεργατική μάθηση που προτείνεται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού του Piaget όπου η μάθηση οικοδομείται μέσω της ανακάλυψης και της εμπειρίας (Ματσαγγούρας, 2002). Ο μαθητής αλληλεπιδρά με το υλικό περιβάλλον (εκπαιδευτικά λογισμικά, ημιδομημένες δραστηριότητες σε φύλλα εργασίας), τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή. Επίσης, στηρίζεται και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για την μάθηση (Vygotsky, 1993) σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής μεγιστοποιεί τη γνώση του με την αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, που προσπαθούν για έναν κοινό στόχο. Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η γραπτή έκφραση και η παραγωγή λόγου είναι μια ενεργητική και συμμετοχική διαδικασία με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο (Ράπτης, Ράπτη, 2004). Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες πάνω σε συγκεκριμένες δραστηριότητες αξιοποιώντας το παιδαγωγικό περιβάλλον των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.


·          Στόχοι του σεναρίου

      Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε την κατανόηση από τους μαθητές των συνηθειών που συμβάλλουν στην καλή υγεία και τη γνωριμία τους με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την αξία του αθλητισμού.
Ειδικότερα, οι μαθητές στα πλαίσια  της διδασκαλίας αυτής θα πρέπει:

o   Γνωστικοί στόχοι:

Ø  Να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα μέρη του σώματος. (1η διδακτική ώρα: Φύλλο εργασίας 1).
Ø  Να γνωρίσουν τη σύνθεση της διατροφικής πυραμίδας. (2η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 2 &3).
Ø  Να καταγράψουν τις συνήθειες που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας μας. (2η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 4).
Ø  Να κατασκευάσουν ταυτότητα στο Word. (4η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 5).
Ø  Να κατασκευάσουν διαγράμματα στο Excel και να κατανοήσουν τη δομή τους. (4η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 6 & 7).
Ø  Να καλλιεργήσουν θετική στάση και αξίες απέναντι στον αθλητισμό, και ειδικότερα:
Ø  Να μάθουν τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς που διέπουν τον αθλητισμό (4η διδακτική ώρα, Φύλλο Εργασίας 8).
Ø  Να γνωρίσουν τη διαδικασία των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και τα κύρια χαρακτηριστικά της. (5η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 9, 10, 11 ).
Ø  Να γνωρίσουν τα σύμβολα και τα αγωνίσματα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. ( 6η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 12-15 ).
Ø  Να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα και σήμερα.(6η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 16).
Ø  Να μάθουν για τα αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων (7η διδακτική ώρα).
Ø  Να γνωρίσουν τις μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων (7η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 17).
Ø  Να δημιουργήσουν αφίσα με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου (8η διδακτική ώρα:  Φύλλο Εργασίας 18).
Ø  Να κατασκευάσουν παιχνίδι ερωτήσεων με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες(8η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 19).


o   Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων

Ø  Να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους ως μέλος μιας ομάδας. (2η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 2,3, 3η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 4, 4η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 7, 5η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 9,10,11, 6η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 16, 7η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 17, 8η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 19 ).
Ø  Να προάγουν τη συνεργασία και την ομαδική μάθηση. (2η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 2,3, 3η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 4, 4η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 7, 5η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 9,10,11, 6η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 16, 7η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 17, 8η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 19).
Ø  Να αναπτύξουν το διάλογο και την κριτική σκέψη. (2η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 2,3, 3η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 4, 4η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 7, 5η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 9,10,11, 6η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 16, 7η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 18, 8η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 19 σε όλες τις δραστηριότητες).
Ø  Να μεταβούν από την απλή διαχείριση πληροφοριών και την επιφανειακή μάθηση στη βαθύτερη κατανόηση και οικοδόμηση νέων γνώσεων. (2η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 3, δραστηριότητα στην ιστοσελίδα του ΙΑΔ, 3η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 4, 4η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 7, 6η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 16, 7η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 18).

o    Στόχοι σε επίπεδο στάσεων

Ø  Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. (σε όλες τις δραστηριότητες).
Ø  Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. (2η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 2,3, 3η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 4, 4η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 7, 5η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 9,10,11, 6η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 16, 7η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 17, 8η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 19 ).
Ø  Να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να τις αναδιαμορφώνουν με γόνιμο και αποτελεσματικό τρόπο. (σε όλες τις δραστηριότητες).
Ø  Να κατανοήσουν την αξία του αθλητισμού. (4η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 8, 5η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 9, 10, 11, 6η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 12-15, 8η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 18, 8η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 19)
Ø  Να προάγουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. (1η διδακτική ώρα: δραστηριότητα χορού, 4η διδακτική ώρα: δραστηριότητα παντομίμας, 6η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 12,13,15, 8η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 19).

o    Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Ø  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών και ως  περιβάλλον εργασίας. (σε όλες τις δραστηριότητες).
Ø  Να κατασκευάσουν ημιδομημένους εννοιολογικούς χάρτες. (1η διδακτική ώρα, Φύλλο Εργασίας 1: 2η διδακτική ώρα, Φύλλα Εργασίας 3, 3η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 4).
Ø  Να απαντήσουν σε ερωτήσεις στο Hot Potatoes. (4η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 8, 5η διδακτική ώρα: Φύλλα Εργασίας 9, 10 &11).
Ø  Να γνωρίσουν δυνατότητες κατασκευής γραφημάτων  στο Excel. (4η διδακτική ώρα: Φύλλο Εργασίας 6).
Ø  Να περιηγηθούν με το Google Earth και να αντιληφθούν τις δυνατότητες που τους δίνει το λογισμικό.  (5η διδακτική ώρα).
Ø  Να κρίνουν και να συλλέξουν πληροφορίες από ιστοσελίδα. (3η διδακτική ώρα: επίσκεψη στο coolfoodplanet, 6η διδακτική ώρα: επίσκεψη στην ΕΟΕ, βίντεο για τον ολυμπιακό ύμνο, πληροφορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 7η διδακτική ώρα: πληροφορίες για τις μασκότ, 8η διδακτική ώρα: πληροφορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012).
Ø  Να αντιληφθούν και να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες εύρεσης πληροφοριών που παρέχει το διαδίκτυο (εικόνες, βίντεο, μουσική, παιχνίδια, εικονικές περιηγήσεις). (1η διδακτική ώρα: βίντεο Χόκι-Πόκι, 2η διδακτική ώρα: δραστηριότητες στο ΙΑΔ, 3η διδακτική ώρα: επίσκεψη στο coolfoodplanet, 5η διδακτική ώρα: παρακολούθηση βίντεο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εικονική περιήγηση στην αρχαία Ολυμπία, 6η διδακτική ώρα: επίσκεψη στην ΕΟΕ, παρακολούθηση βίντεο αφής της ολυμπιακής φλόγας και του ολυμπιακού ύμνου).
Ø  Να αντιληφθούν τις δυνατότητες του Η/Υ ως προς την παρουσίαση και παραγωγή πολυτροπικών κειμένων. (8η διδακτική ώρα, Φύλλα Εργασίας 19 & 20)
Ø  Να εργάζονται πάνω στην πλατφόρμα του wiki. (σε όλες τις δραστηριότητες).

Πορεία διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων

o   Παρουσίαση ροής-εφαρμογής των δραστηριοτήτων

o    1η διδακτική ώρα-Χόκι Πόκι

Η διδασκαλία ξεκινάει με τα μέρη του σώματος. Παίζουμε ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι, γνωστό ήδη στα παιδιά από την τάξη του νηπίου. Τα παιδιά ακούν το τραγούδι «Χόκι Πόκι» και χορεύουν το χορό του Χόκι Πόκι ακολουθώντας τις οδηγίες. Έπειτα τους παρουσιάζονται φωτογραφίες πινάκων και γλυπτών με το ανθρώπινο σώμα. Συζητάμε για τα μέρη του σώματος, για το πόσο διαφορετικά εμφανίζονται στους πίνακες και στα γλυπτά. Τα παιδιά επιλέγουν τον πίνακα ή το γλυπτό που τους άρεσε περισσότερο, το παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους και έπειτα ζωγραφίζουν κάτι από τους πίνακες ή τα αγάλματα που είδαν. Τοποθετούμε τις ζωγραφιές τους στη γωνιά των αθλημάτων. Έπειτα, καλούνται οι μαθητές να αντιστοιχίσουν το κάθε μέλος του σώματος με τη σωστή ονομασία του στο Φύλλο Εργασίας 1 στο λογισμικό kidspiration.


Με την κίνηση drug and drop (σύρε κι άσε) τοποθετούν τις ονομασίες στο αντίστοιχο μέρος του σώματος. Παρουσιάζουμε έπειτα τις εργασίες τους. 


o    2η  διδακτική ώρα-Πρόσκληση σε γεύμα

Στη δεύτερη διδακτική ώρα πραγματευόμαστε την υγιεινή διατροφή.  Γίνεται  ανάγνωση του κειμένου της Σοφίας Μαντούβαλου από το Ανθολόγιο  «Μια φορά ήταν… η  Κολοτούμπα». Συζητάμε το κείμενο, ακολουθεί συζήτηση και μοιράζεται το Φύλλο  Εργασίας 2, που αποσκοπεί στην αξιολόγηση κατανόησης του κειμένου, αλλά και στην καταγραφή συγκεκριμένων πληροφοριών  για  την  καλή  υγεία.  Έπειτα   ζητάμε   από   τα παιδιά να μεταβούν μέσω του διαδικτύου στο Ίδρυμα Αριστείδη Δασκαλόπουλου και να βάλουν τα τρόφιμα στη σωστή κατηγορία. Συζητάμε για τις διατροφικές συνήθειες και αφού καταλήξουμε στην πιο υγιεινή διατροφή, οι ομάδες συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 3 (διατροφική πυραμίδα στο kidspiraton).


Τους δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της πυραμίδας, όπου πρέπει να βάλουν τις τροφές στην αντίστοιχη κατηγορία. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των εργασιών και έπειτα τα παιδιά παίζουν πάλι ένα παιχνίδι στην ίδια ιστοσελίδα  με τίτλο «Φτιάξε το πιάτο σου» και «Φαγητό έξω από το σπίτι». Στις συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ένα ολοκληρωμένο και υγιεινό γεύμα ή πρωινό, καθώς και να επιλέξουν τις πιο υγιεινές τροφές όταν βρίσκονται έξω. Τα παιχνίδια είναι διαδραστικά και δίνουν πληροφορίες για τα διάφορα είδη τροφών. Ακόμη, σε περίπτωση ανθυγιεινών επιλογών, συμβουλεύουν τους παίκτες να διαλέξουν κάτι άλλο!  


o    3η διδακτική ώρα-Είμαι υγιής

Αφού έχουμε συζητήσει για την υγιεινή διατροφή, την τρίτη ώρα θα ασχοληθούμε με τις συνήθειες που πρέπει να αποκτήσουμε για την καλή κατάσταση του σώματος και του οργανισμού μας. Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε υγιείς; Τα παιδιά επισκέπτονται την ιστοσελίδα του coolfoodplanet  και συγκεκριμένα τις κατηγορίες «Σωματική Υγεία», «Πνευματική Υγεία» και «Όμορφα δόντια».
Συζητάμε τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών καταγράφουμε τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε υγιείς.    Αφού συζητήσουμε τα αποτελέσματα της δραστηριότητας τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν τον εννοιολογικό χάρτη της υγείας στο Φύλλο Εργασίας 4. Τους δίνονται οδηγίες, με τις οποίες αρχικά τους ζητείται να ενώσουν το παιδί με τις συνήθειες που πρέπει να αποκτήσει για να είναι υγιής και έπειτα να γράψουν κάποιες οδηγίες για την καλή κατάσταση του οργανισμού μας. 


      Ο τελικός εννοιολογικός χάρτης που προκύπτει από τη δραστηριότητα αυτή φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


Έτσι, με αυτήν τη δραστηριότητα ολοκληρώνουμε την ενότητα του σώματος και της καλής διατήρησης του οργανισμού μας.o    4η διδακτική ώρα-Ποιοι είμαστε;

Ποιοι είμαστε; Φτιάχνουμε τις αθλητικές μας ταυτότητες. Πρώτα μετράμε το ύψος και το βάρος μας και καταγράφουμε στο Word τα στοιχεία μας, καθώς και το άθλημα της προτίμησής μας (Φύλλο Εργασίας 5). Εκτυπώνουμε την ταυτότητα, κολλάμε επάνω τη φωτογραφία μας και την πλαστικοποιούμε. Με ένα κορδόνι την περνάμε στο λαιμό! Και έτοιμοι…
Δίνονται οδηγίες στα παιδιά για να εισάγουν τα δεδομένα των αθλημάτων, του ύψους και του βάρους τους και έπειτα να κατασκευάσουν γραφήματα στο excel. Έπειτα ανοίγουν το Φύλλο Εργασίας 6 και κάθε ομάδα ανοίγει το δικό της Φύλλο Excel. Εκεί συμπληρώνουν τους πίνακες και έπειτα ακολουθούν τη διαδικασία και κατασκευάζουν ένα γράφημα πίτας για την προτίμηση των αθλημάτων και δύο γραφήματα στηλών για το ύψος και το βάρος. Συζητάμε τα αποτελέσματα και μετά η κάθε ομάδα συμπληρώνει ένα από τα Φύλλα Εργασίας 7.1, 7.2 και 7.3, όπου αξιολογείται η ανάγνωση και κατανόηση των γραφημάτων. Στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι στους πίνακες και στα γραφήματα τα ονόματα των παιδιών είναι φανταστικά, έτσι ώστε να διασφαλιστούν προσωπικά δεδομένα των μαθητών της τάξης.
Περνάμε στα αθλήματα με ένα γνωστό στα παιδιά παιχνίδι, την παντομίμα. Η κάθε ομάδα δείχνει με παντομίμα στους συμμαθητές του ένα άθλημα και αυτοί προσπαθούν να το βρουν. Συζητάμε για τους κανόνες του καλού αθλητή και μετά συμπληρώνουν την άσκηση 8 στο λογισμικό Hot Potatoes για την τήρηση των κανόνων, όπου πρέπει να βάλουν τις προτάσεις των κανόνων στη σωστή σειρά.

o    5η διδακτική ώρα-Έλα να ταξιδέψουμε

Την 5η διδακτική ώρα θα ασχοληθούμε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ξεκινήσουμε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας, παρακολουθώντας ένα βίντεο στο GreekΤube με τον τίτλο «Ολυμπιακοί Αγώνες!». Στο βίντεο αυτό παρουσιάζονται εικόνες από την Ολυμπία, τους αγώνες και τη βράβευση των αθλητών. Αφού συζητήσουμε για το βίντεο που παρακολουθήσαμε τους ρωτάμε αν θέλουν να μάθουν σε ποιον τόπο έγιναν αυτά που είδαν και έτσι κάνουμε μια περιήγηση με το Google Earth στην αρχαία Ολυμπία. Αφού περιηγηθούμε ηλεκτρονικά στο χώρο και δούμε φωτογραφίες από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν όπως φαντάζονταν κάποιο σημείο του χώρου και έπειτα τους δείχνουμε μια εικονική περιήγηση της αρχαίας Ολυμπίας. Καθώς το βίντεο είναι στην αγγλική γλώσσα, δείχνουμε το βίντεο χωρίς ήχο και εξηγούμε εμείς κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τα κτίρια που δείχνει και τις πληροφορίες. Συζητάμε αυτά που είδαμε και συγκρίνουμε με αυτά που φαντάστηκαν τα παιδιά. Τέλος, παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα (κάθε πότε γίνονταν, πού, εκεχειρία, αγωνίσματα, απαγόρευση των γυναικών, βράβευση). Ακολουθεί συζήτηση και τα παιδιά συμπληρώνουν τις ασκήσεις 9, 10 και 11, δραστηριότητες στο λογισμικό Hot Potatoes.o    6η διδακτική ώρα-Ολυμπιακοί Αγώνες σήμερα!!!

Περνάμε στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου τα παιδιά καλούνται να γνωρίσουν τα ολυμπιακά σύμβολά τους. Επισκεπτόμαστε διαδικτυακά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (hoc) και έναν τουριστικό διαδικτυακό οδηγό  και αντλούμε πληροφορίες για την ολυμπιακή φλόγα και τη λαμπαδηδρομία, την ολυμπιακή σημαία, τον ολυμπιακό ύμνο, και τα ολυμπιακά μετάλλια. Στο You Tube παρακολουθούν βίντεο με την αφή της ολυμπιακής φλόγας. Έπειτα από συζήτηση οι ομάδες ασχολούνται με δραστηριότητες που αφορούν στα ολυμπιακά σύμβολα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μοιράζουμε σε κάθε ομάδα μία από τις 3 δραστηριότητες: ζητάμε από τα παιδιά να σχεδιάσουν τη δική τους δάδα (Φύλλο Εργασίας 12) στο πρόγραμμα RNA, καθώς και να σχηματίσουν την Ολυμπιακή Σημαία (Φύλλο Εργασίας 13). Έπειτα στο λογισμικό Inspiration (Φύλλο Εργασίας 14) ζητείται από τα παιδιά να μεταφέρουν τον κάθε ολυμπιακό κύκλο στην ήπειρο που αντιπροσωπεύει. Τέλος, παρουσιάζουμε τις εργασίες και έπειτα τα παιδιά παρακολουθούν και ακούν τον ολυμπιακό ύμνο. Συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 15 και κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαίους και σύγχρονους, και τα παιδιά συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 16 με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους.

o     7η διδακτική ώρα-Κάτι μου θυμίζεις…

Η έβδομη διδακτική ώρα περιλαμβάνει γνωριμία με τα αγωνίσματα και τις μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων. Προβάλλεται πρώτα στους μαθητές μία παρουσίαση αγωνισμάτων. Τους ανακοινώνουμε ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι, όπου πρέπει να καταγράψουν ποια αγωνίσματα αναγνώρισαν. Ανακοινώνουν τα αποτελέσματα και βρίσκουμε ποια ομάδα κέρδισε. (Φύλλο Εργασίας 17). Έπειτα οι μαθητές επισκέπτονται μέσω του διαδικτύου ιστοσελίδες με τα ολυμπιακά αθλήματα και έπειτα επισκέπτονται και πάλι το Ίδρυμα Αριστείδη Δασκαλόπουλου για να ασχοληθούν αυτή τη φορά με την ενότητα ΑΣΚΗΣΗ, αντιστοιχίζοντας όργανα και αθλήματα ή αθλήματα και γήπεδα.
       Συνεχίζουμε με τις μασκότ που αντιπροσωπεύουν κάθε Ολυμπιάδα. Τις γνωρίζουμε μέσω διαδικτύου, συζητάμε τα χαρακτηριστικά τους και μετά καλούνται τα παιδιά στη δραστηριότητα 18 να αντιστοιχίσουν τις μασκότ με τα ονόματά τους. Μπορούν ακόμη να ζωγραφίσουν τη δική τους μασκότ στο RNA.

o    8η διδακτική ώρα-Λονδίνο 2012

Την τελευταία διδακτική ώρα επισκεπτόμαστε ιστοσελίδα εφημερίδας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2012. Αποφασίζουμε να κάνουμε μια αφίσα για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στο Λονδίνο αυτό το καλοκαίρι. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τη δομή του συγκεκριμένου κειμενικού είδους από το μάθημα της Γλώσσας. Θυμόμαστε τα βασικά στοιχεία και καταγράφουμε λοιπόν τον τόπο, το χρόνο και τη διάρκειά τους.  Δίνονται οδηγίες και ζητάμε για να φτιάξουν μία αφίσα με θέμα «Λονδίνο 2012» στο Φύλλο Εργασίας 19.  
Για το τέλος της διδακτικής ώρας αλλά και του διδακτικού σεναρίου, αφήσαμε τη συμπλήρωση ενός ημιδομημένου παιχνιδιού ερωτήσεων με τίτλο «Πάμε Λονδίνο;». Ανακεφαλαιώνουμε όσα μάθαμε για τους αρχαίους και τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και κάθε παιδί διαλέγει και γράφει μία ερώτηση στο Power Point. Δίνει 3 απαντήσεις, από τις οποίες μία είναι η σωστή. Το παιχνίδι περιέχει ανατροφοδότηση, καθώς αν επιλέξουν λάθος απάντηση σε παραπέμπει σε διαφάνεια «Προσπάθησε πάλι». Στη σωστή απάντηση δίνονται και κάποιες ακόμη πληροφορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού οι ομάδες παίζουν το παιχνίδι κι έτσι κλείνει ευχάριστα αυτή η διδακτική ώρα.


·           Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών γίνεται αναφορικά με:
o    την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των ασκήσεων.
o    την ορθότητα των απαντήσεων στα φύλλα εργασίας.
o    τη συνεργασία και την επικοινωνία που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη των ομάδων αλλά και της σχολικής κοινότητας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
o    την προώθηση του διαλόγου, την έκφραση ιδεών, τη διαπραγμάτευση απόψεων, την κριτική και αναστοχαστική σκέψη.
o    την ποιότητα των επιχειρημάτων και διαλόγων που αναπτύσσουν προκειμένου να υποστηρίξουν τη γνώμη τους στις δραστηριότητες.


·          Επέκταση της δραστηριότητας

Το προτεινόμενο σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην 1η Ενότητα με τίτλο «Ιστορία του αθλητισμού», όπου πραγματεύεται την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Αντίστοιχη ενότητα υπάρχει και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Γ’ και Δ’ τάξη. Η διδακτική πρόταση με κάποιες αλλαγές, σαφώς μπορεί να αξιοποιηθεί και σε μεγαλύτερες τάξεις.
Θα μπορούσε ακόμη να παρουσιαστεί στο μάθημα της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού και συγκεκριμένα στα κεφάλαια 7 «Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες»  και 42 «Μία μέρα στην αρχαία Ολυμπία».
Καθώς επίσης το σενάριο πραγματεύεται την υγιεινή διατροφή και τον αθλητισμό θα μπορούσε να ενταχθεί στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας.
      Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα μπορούσαν και αυτές να επεκταθούν σε δραστηριότητα με τίτλο «Παιχνίδια στην αυλή» για μεγαλύτερα παιδιά. Τα παιδιά θα μπορούσαν να εκτελούν διάφορα αθλήματα και να μετρούν και να καταγράφουν τις επιδόσεις τους. Έπειτα επεξεργάζονται και αναλύουν τα δεδομένα τους, εξηγώντας με τον τρόπο αυτό έννοιες στατιστικής.

·          Βιβλιογραφία

Βιβλίο μαθητή, Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού (2010) Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Βιβλίο δασκάλου, Μελέτη περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, (2010) Αθήνα: ΟΕΔΒ.
ΦΕΚ  303Β/13-3-2003. ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, ΥΠΕΠΘ-Π.Ι.
ΕΑΙΤΥ, (2010): Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70. Πάτρα: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. (2011). Αθήνα: ΠΙ.
Ματσαγγούρας, Η., (1987): Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας κατά ομάδες. Αθήνα: Γρηγόρη.
Ματσαγγούρας, Η., (2002): Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η κριτική σκέψη στη Διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg.
Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., (2004): Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας: Ολική Προσέγγιση Τόμος Α΄. Αθήνα: Αριστοτέλη Ράπτη.
Σαλπαδήμου, Ν., (2004): Ολυμπιακοί Αγώνες. Αθήνα: Ωμέγα.
Scardamalia,  M.,  & Bereiter, C.  (1994): Computer   support  for  knowledge -building communities. The Journal of the Learning Sciences, 3(3), 265-283.
Vygotsky, L.S., (1993): Σκέψη και Γλώσσα. Αθήνα: Γνώση.
Φεσάκης Γ., (2009), Διαδικτυακές υπηρεσίες, web 2.0 και εκπαιδευτικός σχεδιασμός στο Κοντάκος Αν. και Καλαβάσης Φρ. (επιμ), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, Τόμος. 2ος: Εκδόσεις Ατραπός σελ. 181-206.


·           Δικτυογραφία


http://www.youtube.com/watch?v=P7kyL1H_lUE&feature=related (τελευταία επίσκεψη 23/3/2012)


http://www.iad.gr/paidikos_kosmos/index.php?gotogame=1 (τελευταία επίσκεψη 25/3/2012)


http://www.coolfoodplanet.org/gr/kidz/index.htm (τελευταία επίσκεψη 25/3/2012)


http://www.greektube.org/content/view/81436/2/ (τελευταία επίσκεψη 23/3/2012)
http://www.athensinfoguide.com/gr/olympic.htm#7 (τελευταία επίσκεψη 23/3/2012)


http://www.youtube.com/watch?v=yKw2vEKdkCU&feature=related (τελευταία επίσκεψη 23/3/2012)
http://lyk-limnis.eyv.sch.gr/olimpia/diafora/plirofories.htm (τελευταία επίσκεψη 25/3/2012)

http://www.tovima.gr/sports/article/?aid=385497 (τελευταία επίσκεψη 24/3/2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου