Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Περσικοί Πόλεμοι : « Νυν υπέρ πάντων ο αγών » (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)Περιεχόμενα              

Υπεύθυνη Δήλωση                                                                          σελ.:    1

Περιεχόμενα                                                                                     σελ.:    2


1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου                                                    σελ.:    3

1.2 Ταυτότητα                                                                                   σελ.:    3

1.3 Σκεπτικό της δραστηριότητας                                                  σελ.:    3


4. Πλαίσιο Εφαρμογής                                                                     σελ.:    5

5. Στόχοι του σεναρίου                                                                    σελ.:    6

6. Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση Δραστηριοτήτων            σελ.:    8

1η  Διδακτική ώρα                                                                             σελ.:    9       
2η Διδακτική ώρα                                                                              σελ.:  10             
3η Διδακτική ώρα                                                                              σελ.:  12            
4η Διδακτική ώρα                                                                              σελ.:  13             
5η Διδακτική ώρα                                                                              σελ.:  15             
6η Διδακτική ώρα                                                                              σελ.:  16           
7η Διδακτική ώρα                                                                              σελ.:  17
8η Διδακτική ώρα                                                                              σελ.:  18      
7. Επέκταση δραστηριότητας                                                          σελ.:  20 
8. Αξιολόγηση                                                                                    σελ.:  21   
Βιβλιογραφία                                                                                     σελ.:  22 
Αρθρογραφία                                                                                     σελ.:  22
Δικτυογραφία                                                                                     σελ.:  23     

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Περσικοί Πόλεμοι : « Νυν υπέρ πάντων ο αγών »
1.2 Ταυτότητα

Δάσκαλος – Δημιουργός : Μπλέτσας Κ. Χρήστος, Δάσκαλος στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, Ολοήμερο Τμήμα.

Γνωστική περιοχή : Το σενάριο αυτό αφορά στις γνωστικές περιοχές της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, των Μαθηματικών και  της Αισθητικής Αγωγής  της Δ΄ τάξης. Το σενάριο διδασκαλίας είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
Το θέμα που πραγματεύεται είναι οι Περσικοί Πόλεμοι και οι αγώνες των Ελλήνων εναντίον των Περσών.

1.3 Σκεπτικό της δραστηριότητας

Καινοτομίες : Από πλευράς υλικού θα αξιοποιηθούν ο διαδραστικός πίνακας και οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές για τη διδασκαλία των Περσικών Πολέμων στην τάξη. Τα μέσα αυτά μαζί με το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό  μπορούν να αποτελέσουν ένα πρόσθετο διδακτικό εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν το διδακτικό αντικείμενο, θα κερδίσει το ενδιαφέρον τους και θα υποστηρίξουν τη διδακτική διαδικασία. Επίσης θα αξιοποιηθούν κατάλληλες και σταθμισμένες δραστηριότητες που ο εκπαιδευτικός ετοίμασε για τους μαθητές οι οποίες συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της ιστορικής μνήμης και της χωροχρονικής αντίληψης των μαθητών. Τέλος θα αξιοποιηθεί η χρήση των blogs στην παρουσίαση και την οργάνωση των πληροφοριών και τη δομή του project.

Προστιθέμενη αξία : Οι ΤΠΕ βοηθούν τους μαθητές να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν τη γνώση. Κάνουν το  μάθημα πιο ενδιαφέρον και ζωντανό, κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών και βοηθούν στην ανάπτυξη της ιστορικής κι εθνικής συνείδησης των μαθητών.
Οι μαθητές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσπάθεια στο να κατακτήσουν τους διδακτικούς στόχους το μαθήματος, ο συνδυασμός εικόνας και ήχων τους κινητοποιεί και τους δίνει το ζωτικό παιδαγωγικό χώρο να δράσουν, να αφουγκραστούν, να αξιολογήσουν τα ερεθίσματα και να τα μετατρέψουν σε γνώση. Οι μαθητές, μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ, μεταφέρονται νοερά με πιο παραστατικό και ενδιαφέρον τρόπο στο χώρο και στο χρόνο που διαδραματίζονται τα ιστορούμενα γεγονότα και κατανοούν καλύτερα τη σχέση αιτίας κι αιτιατού, τη συνάρτηση του ιστορικού παρελθόντος με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα :   Οι μαθητές σε μεγάλο βαθμό δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού, επομένως αποτελεί πρόσθετη πρόκληση η  απόκτηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων.
Επιπλέον η Ιστορία αποτελεί ένα σχετικά δύσκολο αντικείμενο για τα παιδιά γιατί αναφέρεται σε πράξεις, περιβάλλοντα και γεγονότα που τα παιδιά δε γνωρίζουν, ούτε έχουν ανάλογες σύγχρονες προσλαμβάνουσες.
Οι μαθητές χρειάζεται συχνά πυκνά να επανέρχονται σε προηγούμενα κεφάλαια για να θυμηθούν και να ανακτήσουν κατακτημένες κατά το παρελθόν γνώσεις και να τις συνδέσουν με τις γνώσεις που παρέχονται σε κάθε νέο μάθημα.

4. Πλαίσιο Εφαρμογής

Σε ποιους απευθύνεται : Απευθύνεται σε μαθητές της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Χρόνος υλοποίησης : Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 8 διδακτικές ώρες.

Χώρος υλοποίησης :  Οι μαθητές θα εργαστούν στη σχολική τάξη χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδραστικό πίνακα της τάξης.
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών : Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν βασικές ενέργειες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να χειρίζονται το διαδραστικό πίνακα και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν.  Επίσης πρέπει να έχουν μάθει να εργάζονται σε ομάδες.

Απαιτούμενα βοηθητικά εργαλεία : Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση internet, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word),  λογισμικό παρουσίασης (Power Point), λογισμικό δημιουργίας εμπεδωτικών ασκήσεων(Hot Potatoes 6), λογισμικό δημιουργίας βίντεο 2 (Windows Movie Maker) διαδικτυακές διευθύνσεις, εκτυπωτής, φύλλα εργασίας, χαρτιά και στιλό, ξυλομπογιές, μολύβια, μαρκαδόροι.

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης : Οι μαθητές θα δουλέψουν ομαδοσυνεργάτικά  και , κατά περίπτωση, ατομικά.
Επειδή η τάξη στην οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα είναι ολιγομελής, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των δύο μελών. Οι μαθητές θα συνεργάζονται και θα συνδιαλέγονται αλλά η καταγραφή των απαντήσεων θα γίνεται σε ατομικά φύλλα εργασίας τα οποία θα κατατεθούν στο φάκελο κάθε μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός έχει ως ρόλο το συντονισμό και την οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να εργαστούν πάνω στο διδακτικό αντικείμενο, να αξιοποιήσουν τις προηγούμενες γνώσεις τους και να αξιολογήσουν τις απόψεις αλλά και τις γνώσεις των συμμαθητών τους καθώς και του εκπαιδευτικού.

5. Στόχοι του σεναρίου
Ως γενικό σκοπό το σενάριο έχει να  γνωρίσουν και  να κατανοήσουν οι  μαθητές μας τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των Περσικών Πολέμων και της σχέση αιτίας-αιτιατού που τα συνδέει.
Ειδικότερα, οι μαθητές μας μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει :
Γνωστικοί στόχοι :
●  Να γνωρίζουν τι είναι οι Περσικοί πόλεμοι και ποια ήταν τα αντιμαχόμενα μέρη.
● Να μπορούν να ονομάζουν και να δείχνουν στο χάρτη τις κυριότερες πόλεις αλλά και τοποθεσίες οι οποίες σχετίζονται με τους Περσικούς πολέμους.
● Να μπορούν να ονομάζουν αλλά και να αναγνωρίζουν μέσα από τις εικόνες τα σπουδαιότερα πρόσωπα των πολέμων
● Να μπορούν να διακρίνουν τον εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που αξιοποίησαν τα αντιμαχόμενα μέρη.

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων :
Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συμμαθητές τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό.

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων :
Να μάθουν οι μαθητές να εργάζονται μέσα σε ομάδες, να δουλεύουν ως σημαντικό κομμάτι ενός όλου στο οποίο είναι απαραίτητοι.
● Να αξιοποιούν τις οπτικές πληροφορίες και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη κάνοντας αναγωγή των γεγονότων του παρελθόντος στη σημερινή πραγματικότητα.
●  Να μοιράζονται και να διαχειρίζονται δεδομένα που απέκτησαν από την έρευνα των ιστορικών πηγών.


Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. :
Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και το διαδραστικό πίνακα αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους και τη δυναμική τους στην εκπαιδευτική πρακτική.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών και να τα χειρίζονται με σχετική άνεση
Να μπορούν να εργαστούν αξιοποιώντας  βασικά προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
●   Να μπορούν να χειρίζονται το διαδραστικό πίνακα αποτελεσματικά.

6. Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση Δραστηριοτήτων
Παρουσίαση ροής – εφαρμογής των δραστηριοτήτων :
Για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με τυχαίο τρόπο. Οι ομάδες (επειδή ο αριθμός των μαθητών της τάξης στην οποία εφαρμόστηκε είναι μικρός) είναι τρεις : ο Λεωνίδας, ο Θεμιστοκλής  και ο Μιλτιάδης.
Δίνουμε στους μαθητές μας να επιλέξουν από  6 μικρά ρολάκια χαρτιού με 2 εικόνες του Λεωνίδα, 2 του Θεμιστοκλή και 2 του Μιλτιάδη. Σχηματίζονται έτσι 3 ομάδες μαθητών με εντελώς τυχαίο τρόπο.   Δίνεται σε όλους το αντίστοιχο καρτελάκι της ομάδας στην οποία ανήκουν καθώς και το επίσημο σήμα της ομάδας για να το τοποθετήσουν στο θρανίο στο οποίο θα εργαστούν.
           


1η Διδακτική ώρα
« Οι Πέρσες »
Oι μαθητές χρησιμοποιούν ως «βιβλίο» και πλατφόρμα εργασίας σε όλες τις διδακτικές ώρες το blog  http://persikoipolemoi.blogspot.com/
Ανοίγουν το blog στη σελίδα Οι Πέρσες.
Ως αφόρμηση προβάλλεται στους μαθητές βίντεο με Πέρσες της εποχής των Περσικών πολέμων και χάρτες που δείχνουν το μέγεθος του κράτους των Περσών.
Ακολούθως χορηγείται στους μαθητές κείμενο με σύντομη παρουσίαση της Ιστορίας των Περσών στο οποίο επισημαίνονται τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα της ιστορίας τους.
Οι μαθητές μελετούν το κείμενο και ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού αναφορικά με το κράτος των Περσών, τη δύναμή του και τα σημαντικότερα πρόσωπα της Περσικής Αυτοκρατορίας. Γίνεται ειδική αναφορά στην ενδυμασία, τον εξοπλισμό και τα κτίσματα των Περσών.
Εν συνεχεία οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν την ιστοσελίδα της μηχανής αναζήτησης Google.com και να βρουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή της ομάδας τους ένα κείμενο που αναφέρεται στους Πέρσες καθώς και μία αντίστοιχη εικόνα. Ο εκπαιδευτικός βοηθά τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τη μηχανή αναζήτησης δίνοντάς τους τις κατάλληλες οδηγίες για να βρουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ό,τι  κρίνουν κατάλληλο.
            Κάθε ομάδα δημιουργεί έναν φάκελο εργασίας στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της ονομάζοντάς τον με το όνομα της ομάδας π.χ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ στο οποίο και αποθηκεύει κατά τη διάρκεια του προγράμματος ό,τι εργασία κάνει.
Κατόπιν οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Εργασία 1: Οι Πέρσες και συμπληρώνουν την εφαρμογή που έχει φτιαχτεί με το πρόγραμμα Hot Potatoes 6 . Η Εργασία 1 αποτελεί εμπεδωτική άσκηση όλων όσων έμαθαν οι μαθητές για τους Πέρσες καθώς και μέσο αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Ολοκληρώνοντας την 1η διδακτική ώρα του προγράμματος οι μικροί μαθητές ανοίγουν το πρόγραμμα RNA και δημιουργούν ένα σχέδιο με θέμα τους Πέρσες (π.χ. τα σπίτια τους, τα όπλα κτλ)

2η Διδακτική ώρα
«Οι ελληνικές πόλεις»
Oι μαθητές χρησιμοποιούν ως «βιβλίο» και πλατφόρμα εργασίας το blog και ανοίγουν τη σελίδα «Οι ελληνικές πόλεις»
Ως αφόρμηση προβάλλεται στους μαθητές βίντεο με εικόνες από τις αρχαίες ελληνικές πόλεις της Αθήνας, της Σπάρτης, της Ερέτριας και της Μιλήτου.
Η ενδεικτική επιλογή των τεσσάρων πόλεων έγινε με το σκεπτικό ότι  η Αθήνα και η Σπάρτη είναι οι δύο και σπουδαίες ελληνικές πόλεις της εποχής, η Ερέτρια είχε σπουδαία αποικιστική παράδοση και σημαντική συμμετοχή τους Περσικούς Πολέμους και η Μίλητος ήταν η πιο σπουδαία ελληνική πόλη της Μικράς Ασίας. Ειδικά για την επιλογή της Ερέτριας βαρύνουσα σημασία είχε και το γεγονός ότι έχει αναφορά στην τοπική ιστορία της Εύβοιας και οι μαθητές μπορούν έτσι να συνδέσουν ευκολότερα και πιο άμεσα τα γεγονότα με το χώρο διεξαγωγής τους και την αναφορά τους στο σήμερα.
Ακολούθως οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Ελληνικές πόλεις-κείμενο όπου γίνεται  σύντομη αναφορά στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας.
Οι μαθητές μελετούν το κείμενο και ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού αναφορικά με τις ελληνικές πόλεις , τη δύναμή τους και τα σημαντικότερα πρόσωπα της εποχής. Γίνεται ειδική αναφορά στην ενδυμασία, τον εξοπλισμό και τα κτίσματα των αρχαίων Ελλήνων.
Εν συνεχεία οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν την ιστοσελίδα της μηχανής αναζήτησης www.google.gr/ και να βρουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή της ομάδας τους ένα κείμενο που αναφέρεται στους Έλληνες καθώς και μία αντίστοιχη εικόνα.
Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να βρει πληροφορίες και εικόνες για διαφορετική πόλη, ακόμα κι αν η πόλη αυτή δεν είναι μία από τις τέσσερις που αναφέρονται στο κείμενο που διάβασαν.
Ο εκπαιδευτικός βοηθά τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τη μηχανή αναζήτησης δίνοντάς τους τις κατάλληλες οδηγίες για να βρουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ό,τι  κρίνουν κατάλληλο.
Κατόπιν οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Εργασία 2 : Οι ελληνικές πόλεις και συμπληρώνουν την εφαρμογή που έχει φτιαχτεί με το πρόγραμμα Hot Potatoes 6 . Η Εργασία 2 αποτελεί εμπεδωτική άσκηση όλων όσων έμαθαν οι μαθητές για τις αρχαίες ελληνικές πόλεις καθώς και μέσο αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις κατακτημένες γνώσεις των μαθητών του και επεμβαίνει προσθετικά για να αποσαφηνίσει τυχόν παρερμηνείες και γνωστικές ελλείψεις.
Ολοκληρώνοντας την 2η διδακτική ώρα του προγράμματος οι μικροί μαθητές ανοίγουν το πρόγραμμα RNA και δημιουργούν ένα σχέδιο με θέμα τους αρχαίους Έλληνες (π.χ. τα σπίτια τους, τα όπλα κτλ)

3η Διδακτική ώρα
«Η μάχη του Μαραθώνα»
Oι μαθητές ανοίγουν το blog στη σελίδα  «Η μάχη του Μαραθώνα».
Οι μαθητές ανοίγουν το σύνδεσμο Μάχη του Μαραθώνα βίντεο και παρακολουθούν ένα σύντομο βίντεο αναφορικά με τη μάχη.
Έπειτα οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Η Μάχη του Μαραθώνα-κείμενο όπου περιγράφεται η μάχη του Μαραθώνα και γίνεται αναφορά στο Μιλτιάδη.
Οι μαθητές μελετούν το κείμενο όλοι μαζί και ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού αναφορικά με τη μάχη, τη δύναμη των αντιμαχόμενων στρατευμάτων και τα σημαντικότερα πρόσωπα της μάχης. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί και αναλύει τον τρόπο μάχεσθαι της ελληνικής παράταξης και δείχνει αξιοποιώντας τις σχετικές εικόνες του blog τα στάδια της μάχης.
Εν συνεχεία οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν την ιστοσελίδα της μηχανής αναζήτησης www.google.gr και να βρουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή της ομάδας τους ένα κείμενο που αναφέρεται στη μάχη του Μαραθώνα.
Η ομάδα Μιλτιάδης αναζητά πληροφορίες για τον ήρωα Μιλτιάδη και αξιοποιώντας την τεχνική της αντιγραφής-επικόλλησης δημιουργεί ένα σύντομο κείμενο με τη βιογραφία του Μιλτιάδη και το παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης.
Κατόπιν οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Εργασία 3 : Η μάχη του Μαραθώνα και συμπληρώνουν την εφαρμογή που έχει φτιαχτεί με το πρόγραμμα Hot Potatoes 6 . Η Εργασία 3 αποτελεί εμπεδωτική άσκηση όλων όσων έμαθαν οι μαθητές για τη μάχη του Μαραθώνα καθώς  και μέσο αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις κατακτημένες γνώσεις των μαθητών του και επεμβαίνει προσθετικά για να αποσαφηνίσει τυχόν παρερμηνείες και γνωστικές ελλείψεις.
Ολοκληρώνοντας την 3η διδακτική ώρα του προγράμματος οι μικροί μαθητές γράφουν ως ομάδες ένα μικρό κείμενο με αυτό που τους έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τη μάχη του Μαραθώνα.

4η Διδακτική ώρα
«Η μάχη των Θερμοπυλών»
Oι μαθητές ανοίγουν το blog στη σελίδα  «Η μάχη των Θερμοπυλών».
Ως αφόρμηση για το μάθημα οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο «Μάχη των Θερμοπυλών-βίντεο».
Μετά την ολοκλήρωση της προβολής οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Η Μάχη των Θερμοπυλών-κείμενο όπου περιγράφεται η μάχη των Θερμοπυλών.
Διαβάζουν στην ολομέλεια της τάξης το κείμενο, συζητούν μεταξύ τους και σχολιάζουν το κείμενο σε συνάρτηση με το βίντεο που παρακολούθησαν.
Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί διακριτικά τη συζήτηση και παρεμβαίνει παρεμβατικά όποτε κρίνεται απαραίτητο.
Εν συνεχεία οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν την ιστοσελίδα της μηχανής αναζήτησης www.google.gr και να βρουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή της ομάδας τους ένα κείμενο που αναφέρεται στη μάχη των Θερμοπυλών.
Η ομάδα Λεωνίδας αναζητά πληροφορίες για τον ήρωα Λεωνίδα και αξιοποιώντας την τεχνική της αντιγραφής-επικόλλησης δημιουργεί ένα σύντομο κείμενο με τη βιογραφία του Λεωνίδα και το παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης.
Κατόπιν οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Εργασία 4 : Η μάχη των Θερμοπυλών και συμπληρώνουν την εφαρμογή που έχει φτιαχτεί με το πρόγραμμα Hot Potatoes 6 . Η Εργασία 4 αποτελεί εμπεδωτική άσκηση όλων όσων έμαθαν οι μαθητές για τη μάχη των Θερμοπυλών καθώς  και μέσο αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις κατακτημένες γνώσεις των μαθητών του και επεμβαίνει προσθετικά για να αποσαφηνίσει τυχόν παρερμηνείες και γνωστικές ελλείψεις.
Ολοκληρώνοντας την 4η διδακτική ώρα του προγράμματος οι μικροί μαθητές ζωγραφίζουν μία ασπίδα αρχαίου Έλληνα όπως τη φαντάζονται και σκανάρουν τη ζωγραφιά τους με την αξιοποίηση του μηχανήματος scanner  του σχολείου τους.
Αφού ολοκληρώσουν όλα τα παιδιά το σκανάρισμα και την αποθήκευση των εικόνων τους ανοίγουν στο πρόγραμμα Windows Movie Maker (από το εικονίδιο Έναρξη-Όλα τα προγράμματα) και ακολουθώντας τα βήματα και τις οδηγίες του εκπαιδευτικού της τάξης δημιουργούν ένα μικρό βίντεο με τις ασπίδες των αρχαίων Ελλήνων, όπως τα παιδιά  τις φαντάστηκαν.

5η Διδακτική ώρα
«Η Ναυμαχία στο Αρτεμίσιο»
Oι μαθητές ανοίγουν το blog στη σελίδα  «Η ναυμαχία στο Αρτεμίσιο».
Ως  αφόρμηση για το μάθημα οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Ναυμαχία στο Αρτεμίσιο-κείμενο στους μαθητές στο οποίο γίνεται σύντομη εξιστόρηση του ιστορικού γεγονότος και με εικόνες τις οποίες οι μαθητές σχολιάζουν σε ομάδες.
Στη συνέχεια οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Τριήρης - Βίντεο και σε συνεργασία με το δάσκαλο συζητούν και σχολιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις εικόνες που προβάλλονται στον υπολογιστή τους.
Ακολούθως οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν την ιστοσελίδα της μηχανής αναζήτησης www.google.gr   και να βρουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή της ομάδας τους ένα κείμενο που αναφέρεται στη  ναυμαχία στο Αρτεμίσιο.
Ακολούθως εντοπίζουν με τη χρήση του προγράμματος Google Earth που υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους την ακριβή τοποθεσία του Αρτεμισίου και σχολιάζουν την εγγύτητά του στις Θερμοπύλες.
Κατόπιν οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Εργασία 5 : Η ναυμαχία στο Αρτεμίσιο και συμπληρώνουν την εφαρμογή που έχει φτιαχτεί με το πρόγραμμα Hot Potatoes 6 . Η Εργασία 5 αποτελεί εμπεδωτική άσκηση όλων όσων έμαθαν οι μαθητές για τη ναυμαχία του Αρτεμισίου  καθώς  και μέσο αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Τέλος οι μαθητές ζωγραφίζουν με το πρόγραμμα RNA μια τριήρη  την οποία αποθηκεύουν στο φάκελο της ομάδας τους.

6η Διδακτική ώρα
«Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας»

Oι μαθητές χρησιμοποιούν ως «βιβλίο» και πλατφόρμα εργασίας το blog και ανοίγουν τη σελίδα «Οι ελληνικές πόλεις»
Ως αφόρμηση προβάλλεται στους μαθητές βίντεο με θέμα τη ναυμαχία της Σαλαμίνας.
            Ως πηγή περισσότερων πληροφοριών οι μαθητές χρησιμοποιούν τον υπερσύνδεσμο του blog  Ναυμαχία της Σαλαμίνας-κείμενο το οποίο αναφέρεται στη ναυμαχία και μας δίνει πληροφορίες για το Θεμιστοκλή.
Οι μαθητές μελετούν το κείμενο όλοι μαζί και ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού αναφορικά με τη ναυμαχία, τη δύναμη των αντιμαχόμενων στρατευμάτων και τα σημαντικότερα πρόσωπα της μάχης. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί και αναλύει τον τρόπο μάχεσθαι της ελληνικής παράταξης και δείχνει αξιοποιώντας τις σχετικές εικόνες του blog τα στάδια της μάχης.
            Έπειτα, με τη χρήση του προγράμματος Google Earth εντοπίζουν την τοποθεσία που διεξήχθη η ναυμαχία.
            Κατόπιν οι μαθητές αναζητούν εικόνες του Θεμιστοκλή στο ίντερνετ με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης www.google.gr και  τις αποθηκεύουν στο φάκελό της ομάδας τους.
Ο εκπαιδευτικός βοηθά τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τη μηχανή αναζήτησης δίνοντάς τους τις κατάλληλες οδηγίες για να βρουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ό,τι  κρίνουν κατάλληλο.
Κατόπιν οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Εργασία 6 : Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας  και συμπληρώνουν την εφαρμογή που έχει φτιαχτεί με το πρόγραμμα Hot Potatoes 6 . Η Εργασία 6 αποτελεί εμπεδωτική άσκηση όλων όσων έμαθαν οι μαθητές για τις αρχαίες ελληνικές πόλεις καθώς και μέσο αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις κατακτημένες γνώσεις των μαθητών του και επεμβαίνει προσθετικά για να αποσαφηνίσει τυχόν παρερμηνείες και γνωστικές ελλείψεις.
Ολοκληρώνοντας την 6η διδακτική ώρα του προγράμματος οι μικροί μαθητές γράφουν στον επεξεργαστή κειμένου ποια πιστεύουν ότι θα ήταν τα συναισθήματα του Θεμιστοκλή πριν και μετά τη ναυμαχία. Το κείμενό τους το αποθηκεύουν στο φάκελο της ομάδας τους.

7η Διδακτική ώρα
«Η Μάχη των Πλαταιών»
Oι μαθητές χρησιμοποιούν ως «βιβλίο» και πλατφόρμα εργασίας το blog και ανοίγουν τη σελίδα «Η Μάχη των Πλαταιών»
Ως αφόρμηση οι  μαθητές χρησιμοποιούν τον υπερσύνδεσμο Μάχη των Πλαταιών-βίντεο με θέμα τη μάχη της των Πλαταιών.
            Ως πηγή περισσότερων πληροφοριών οι μαθητές χρησιμοποιούν τον υπερσύνδεσμο του blog  Μάχη των Πλαταιών - κείμενο το οποίο αναφέρεται στη μάχη και μας δίνει πληροφορίες για το Θεμιστοκλή.
Οι μαθητές μελετούν το κείμενο όλοι μαζί και ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού αναφορικά με τη μάχη, τη δύναμη των αντιμαχόμενων στρατευμάτων και τα σημαντικότερα πρόσωπα της μάχης. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί και αναλύει τον τρόπο μάχεσθαι της ελληνικής παράταξης.
            Έπειτα, με τη χρήση του προγράμματος Google Earth εντοπίζουν την τοποθεσία που διεξήχθη η μάχη.
            Κατόπιν οι μαθητές αναζητούν εικόνες αναφορικά με τη μάχη των Πλαταιών στο ίντερνετ με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης  www.google.gr και  τις αποθηκεύουν στο φάκελό της ομάδας τους.
Ο εκπαιδευτικός βοηθά τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τη μηχανή αναζήτησης δίνοντάς τους τις κατάλληλες οδηγίες για να βρουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ό,τι  κρίνουν κατάλληλο.
Κατόπιν οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Εργασία 7 : Η μάχη των Πλαταιών και συμπληρώνουν την εφαρμογή που έχει φτιαχτεί με το πρόγραμμα Hot Potatoes 6 . Η Εργασία 7 αποτελεί εμπεδωτική άσκηση όλων όσων έμαθαν οι μαθητές για τις αρχαίες ελληνικές πόλεις καθώς και μέσο αξιολόγησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τις κατακτημένες γνώσεις των μαθητών του και επεμβαίνει προσθετικά για να αποσαφηνίσει τυχόν παρερμηνείες και γνωστικές ελλείψεις.
Ολοκληρώνοντας την 7η διδακτική ώρα του προγράμματος οι μικροί μαθητές γράφουν στα πλαίσια της ομάδας τους στον επεξεργαστή κειμένου ένα μικρό ποίημα με τίτλο «Ελευθερία» ως τραγούδι για τη νίκη των Ελλήνων.
Αποθηκεύουν το ποίημά τους στο φάκελο της ομάδας τους και εν συνεχεία το διαβάζει ο εκπρόσωπος της ομάδας στην ολομέλεια της τάξης. Πραγματοποιείται έτσι ένας μικρός ποιητικός  διαγωνισμός και νικητής είναι το ποίημα που θα ψηφιστεί από το σύνολο των μαθητών ατομικά.

8η Διδακτική ώρα
«Οι ήρωες των Ελλήνων»
Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά ανακεφαλαιωτική – εμπεδωτική δραστηριότητα με την οποία αφενός ο εκπαιδευτικός πραγματοποιεί μία συνολική αξιολόγηση του παραγόμενου έργου του, αφετέρου εστιάζουν οι μαθητές στα πνευματικά χαρίσματα και τις ηθικές αξίες των πρωταγωνιστών των Περσικών πολέμων.
Οι μαθητές ανοίγουν τον υπερσύνδεσμο Ήρωες των Ελλήνων – βίντεο που υπάρχει στο blog στη σελίδα «Ήρωες των Ελλήνων» και παρακολουθούν δύο  βίντεο με   εικόνες και   σχόλια για τους ήρωες των Ελλήνων. Το πρώτο βίντεο αναφέρεται στο Λεωνίδα και το δεύτερο στο Μιλτιάδη και το Θεμιστοκλή.
            Έπειτα ανοίγουν τους υπερσύνδεσμους Λεωνίδας – βιογραφία και Μιλτιάδης και Θεμιστοκλής – βιογραφία και μελετούν το κείμενα με τις πληροφορίες αναφορικά με τη δράση των πρωταγωνιστών των Περσικών Πολέμων.
Ακολούθως ανοίγουν τη μηχανή αναζήτησης www.google.gr  και, αφού ως ομάδα επιλέξουν έναν ήρωα, εκτός του ήρωα που η ομάδα τους το όνομα φέρει, αναζητούν στο διαδίκτυο δύο κείμενα σχετικά με τη ζωή του και εικόνες με αυτόν. Έτσι, συλλέγοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται, γράφουν ένα σύντομο βιογραφικό του ήρωα και το αποθηκεύουν στο φάκελο με τις εργασίες της ομάδας τους.
Σε όλη τη διαδικασία ο εκπαιδευτικός αποφεύγει τις παρεμβάσεις και ο ρόλος του είναι ενισχυτικός κι όχι καθοδηγητικός.  Δεν υποδεικνύει λύσεις κι απαντήσεις, βοηθάει τους μαθητές του μόνο όταν κι όσο εκείνοι του ζητούν.
Ως ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας οι μαθητές σχεδιάζουν έναν φανταστικό διάλογο μεταξύ των ηρώων που επιλέχτηκαν από τις ομάδες και τον αποθηκεύουν στο φάκελο της ομάδας τους.
Επιλέγεται ένας μαθητής από κάθε ομάδα ως ηθοποιός και ο διάλογος γίνεται ένα μικρό θεατρικό το οποίο παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης οι μαθητές.

7. Επέκταση δραστηριότητας
            Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά αξιοποιώντας τα φύλλα εργασίας και τις εφαρμογές που ο εκπαιδευτικός σχεδίασε στα πλαίσια του προγράμματος.
            Οι εφαρμογές και οι αποκτημένες γνώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα :
- Στη Γεωγραφία, όπου χρειάζεται να εντοπίσουν στον ψηφιακό χάρτη οι μαθητές τη γεωγραφική θέση των πόλεων, των κρατών και των πεδίων της μάχης του πολέμου.
- Στη Γλώσσα, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ασκήσεις ως αφόρμηση για να διδάξουμε γραμματικά φαινόμενα όπως η κλίση των ουσιαστικών ή των τακτικών αριθμητικών
- Στην Ιστορία, για να επισημανθούν τα μεγέθη πληθυσμών και στρατιωτικών δυνάμεων που σχετίζονται με τα ιστορικά γεγονότα ή να καταδειχθούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των ανθρώπινων ενεργειών.
- Στη Μουσική, καθώς οι μαθητές καλούνται να γράψουν ποιήματα και να τα απαγγείλουν στην τάξη.
- Στα Μαθηματικά, καθώς στα πλαίσια του προγράμματος είναι απαραίτητη η σύγκριση αριθμών και η εκτέλεση πράξεων, πχ για να βρεθεί το σύνολο των συμμετεχόντων Ελλήνων στη μάχη.
- Στη Ζωγραφική, καθώς η σχεδίαση των όπλων και των ηρώων αποτελεί βασικό παράγοντα αξιολόγησης της δραστηριότητας.

8. Αξιολόγηση
Η         αξιολόγηση της επιτυχίας της διδακτικής παρέμβασης γίνεται και ενδιάμεσα, αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση από τις απαντήσεις των μαθητών στα φυλλάδια εργασίας αλλά και τελικά, από τα αποτελέσματα των εργασιών  και τις επιδόσεις τους την 8η Διδακτική Ώρα.
            Η αξιολόγηση δε γίνεται μόνο ως προς το βαθμό και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων  που απέκτησαν οι μικροί μαθητές αλλά και ως προς το συνεργατικό τρόπο λειτουργίας της ομάδας, τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν στα πλαίσια της τάξης, την έκφραση των συναισθημάτων αλλά και την ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γαρουφαλής Δημήτριος, Περσικοί Πόλεμοι, Εκδόσεις Περισκόπιο, Αθήνα, 2003

Ηλιόπουλος Γιώργος, Σύμβολα της Αττικής-Περσικοί Πόλεμοι, Αμυντική Γραμμή ΕΠΕ, Αθήνα, 2008

Καρύκας Παντελής, Μηδικοί Πόλεμοι, Επικοινωνίες Α.Ε., 2004

Κοσμόπουλος Αλέξανδρος : Σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του προσώπου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, 2000,

Ματσαγγούρας, Ηλίας, Η Στοχοταξινομία του B. Bloom. Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τ. Β΄. Στρατηγικές Διδασκαλίας, Εκδόσεις : Gutenberg, Αθήνα, 2003

Μπαγανάς Γιώργος, Σπαρτιάτες, Αμυντική Γραμμή ΕΠΕ, Αθήνα, 2008

Μπουρδάκου – Καρύκα Αθηνά, Αρχαία Αθήνα, Εκδόσεις :Επικοινωνίες Α.Ε., Αθήνα, 2004

Πανέλης Σταύρος, Θερμοπύλες, Εκδόσεις Περισκόπιο, Αθήνα, 2005

Τριλιανός  Ανδρέας : Μεθολογία της Διδασκαλίας  Τομοι I & ΙΙ, Εκδόσεις Τολίδη Αθήνα, 1992

Χατζηγεωργίου Γιάννης , Γνώθι το curriculum, Ατραπός, Αθήνα, 2002


AΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ιωαννίδου Κρίστυ-Αιμίλιο, Ερέτες-Η κινητήρια δύναμη των τριήρων, περ.:
Στρατιωτική Ιστορία, 2008, τεύχος : 140, σελ.: 10-20

Ιωαννίδου Κρίστυ-Αιμίλιο, Τριήραρχοι-Οι εφοπλιστές της αρχαίας Αθήνας, περ.: Πόλεμος και  Ιστορία, 2007, τεύχος : 104, σελ.: 74-79

Καμπούρης Μανούσος, Οι 300 της Ιστορίας, περ.: Πόλεμος και  Ιστορία, 2007, τεύχος : 104, σελ.: 32-43

Καμπούρης Μανούσος,  Ναυμαχία της Σαλαμίνας – Η εκδίκηση για τους  «300», περ.: Πόλεμος και  Ιστορία, 2007, τεύχος : 106, σελ.: 12-23

Μποζίκης Κωνσταντίνος, Η ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης – Τακτικές κι επιχειρήσεις στην κλασική Ελλάδα, περ.: Πόλεμος και  Ιστορία, 2007, τεύχος : 123, σελ.: 42-53


ΔΙΚΤΙΟΓΡΑΦΙΑ


1)    http://8848m.wordpress.com/2012/02/15/mar/ (02-03-2012)

2)    http://www.koryvantes.org/koryvantes/showMeleti.jsp?key=1403 (02-03-2012)


5)     http://rogerios.wordpress.com/2010/08/ (02-03-2012)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου