Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΑ ΖΩ (ΚΣΕ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τίτλος…………………………………………………………………………………2

Ταυτότητα……………………………………………………………………………2

Σκεπτικό της δραστηριότητας…………………………………………………..2

Πλαίσιο εφαρμογής………………………………………………………………..6

Στόχοι σεναρίου……………………………………………………………………8

Πορεία διδασκαλίας…………………………………………………………..….10

Αξιολόγηση……………………………………………………………………..…14

Επέκταση της δραστηριότητας………………………………………………...15

Βιβλιογραφία………………………………………………………………………16

Δικτιογραφία………………………………………………………………………16

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΑ ΖΩΑ»

Δάσκαλος - Δημιουργός: Ξαφάκος Στάθης
Γνωστική περιοχή
Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β’ τάξης και πιο συγκεκριμένα την ενότητα «ΤΑ ΖΩΑ».  Οι επιμέρους ενότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται είναι: «Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο», «Είδη ζώων», «Τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον». Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Θέμα: ΤΑ ΖΩΑ.

Σκεπτικό της δραστηριότητας

Καινοτομίες:
Το συγκεκριμένο σενάριο μάθησης στοχεύει στην ανάδειξη της νέας γνώσης μέσα από τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, προκειμένου να κατανοηθούν βασικές έννοιες που αφορούν στα ζώα, με εστίαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και στην ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση. Μέσα από τη συγκεκριμένη μορφή μάθησης, οι μαθητές πρόκειται να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές έννοιες, που περιλαμβάνει η ενότητα, αφού δίνεται η ευκαιρία να ερευνήσουν από μόνοι τους θέματα που αφορούν στα ζώα. Στα πλαίσια εξάλλου, των θεωριών μάθησης αξιοποιείται η αλληλεπιδραστική μάθηση (Vygotsky, 1978) και αυτό καθίσταται εφικτό μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται.  Οι μαθητές καλούνται μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner, 1990)  να ανακαλύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τα ζώα και να «χτίσουν» τη νέα γνώση (εποικοδομισμός) (Piaget & Bruner στο Κασσωτάκης & Φλουρής, 2003).

Στην εφαρμογή εξάλλου του συγκεκριμένου σεναρίου αξιοποιούνται οι ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2000), αφού δημιουργούνται μικροομάδες εργασίας. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συγκεκριμένου σεναρίου μάθησης οι μαθητές αυτενεργούν, πρωτοτυπούν, εκφράζονται ελεύθερα και απενοχοποιούνται από τα λάθη τους, όπως ακόμη ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις. Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες βασίζονται στο συγκεκριμένο μοντέλο, αφού η συμπλήρωση των ασκήσεων θα γίνεται ομαδικά. 

Όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες, αυτές αποτελούν ένα καινοτόμο γνωστικό εργαλείο, διότι  ο/η εκπαιδευτικός  χρησιμοποιώντας τες και εφαρμόζοντας τα εκπαιδευτικά λογισμικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, μετατρέπεται από μεταδότη γνώσεων σε ενεργό μέτοχο στη διαδικασία της μάθησης και σε κριτικό στοχαστή. Οι διδασκόμενοι δεν εκλαμβάνονται ως παθητικοί δέκτες αλλά ως αυτόνομα και υπεύθυνα άτομα, τα οποία  συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.

Το λογισμικά, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, προωθούν τη συγκριτική θεώρηση οπτικής των πραγμάτων, απόψεων, βοηθούν τους μαθητές ώστε να υιοθετήσουν την αναζήτηση και τη διερεύνηση, όπως επίσης καθοδηγούν τους μαθητές στην πορεία ανακάλυψης της γνώσης.

Συγκεκριμένα, το διαδίκτυο ως γνωστικό εργαλείο  αποσκοπεί στην κριτική επεξεργασία της πληροφορίας και της ένταξής της στο σενάριο. Οι μαθητές αυτενεργούν  αναζητώντας  και ανακαλύπτοντας τη γνώση. Μέσω της Wikipedia οι μαθητές πρόκειται να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις έννοιες που μελετώνται στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο. Το λογισμικό της παρουσίασης (Powerpoint) επιτρέπει την προετοιμασία και τη δημιουργία μιας πολυμεσικής παρουσίασης, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο τον ενδιαφέρον των μαθητών για τη συγκεκριμένη ενότητα.

Ο επεξεργαστής κειμένου (Word), ως εργαλείο διαχείρισης και επεξεργασίας  πληροφοριών, μπορεί  να συμβάλλει στην ομαδοσυνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές. Για αυτό το λόγο το τελικό τεστ αξιολόγησης, που είναι σε μορφή word, θα βοηθήσει στην ανατροφοδότηση όλων όσων διδάχτηκαν και στην ομαδοσυνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι εννοιολογικοί χάρτες ως γραφικές αναπαραστάσεις αποτελούν άριστο τρόπο παραγωγής και οργάνωσης του περιεχομένου μιας ιδέας, μιας έννοιας. Παρουσιάζουν τα σημαντικά στοιχεία της έννοιας και τις μεταξύ τους σχέσεις, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση αλλά και την οργάνωση εννοιολογικών μοντέλων. Για να εργαστούμε με αυτό τον τρόπο αναλύουμε την κεντρική ιδέα (ή έννοια κτλ.) σε βασικούς άξονες-στοιχεία και αυτούς, στη συνέχεια, σε μερικότερους. Παράλληλα, αναλύουμε, περιγράφουμε και εξηγούμε τα επιμέρους στοιχεία, αιτιολογούμε τις μεταξύ τους συσχετίσεις, ανακαλύπτουμε σχέσεις. Ο εννοιολογικός χάρτης αποτελεί θαυμάσια βάση για διερεύνηση εννοιών και αξιών, για οργανωμένη συζήτηση, για συγγραφή κειμένων, καθώς και για ανάπτυξη και οργάνωση επιχειρημάτων.

Το λογισμικό Hot Potatoes είναι μία ευχάριστη μορφή αξιολόγησης, αφού περιέχει πολλούς διασκεδαστικούς τρόπους αξιολόγησης. Οι μαθητές συμπληρώνουν με ευχάριστη διάθεση τις ασκήσεις.

Μία ακόμη καινοτομία αποτελεί η δημιουργία ιστολογίου (Blogspot) πρόκειται να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, όπως ακόμη θα μπορούν και οι ίδιοι να ανεβάσουν σχετικό υλικό με τα ζώα.

 

Προστιθέμενη αξία: οι ΤΠΕ προωθούν δραστηριότητες επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ο Η/Υ προωθεί τις υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, παρέχει νέες και αυθεντικές εμπειρίες στους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, ενθαρρύνει την έκφραση απόψεων, των αντιλήψεων και των ιδεών των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, προωθεί την εμπέδωση της μάθησης και ενθαρρύνει χρήσεις πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα μπορέσουν να γνωρίσουν πτυχές της ενέργειας μέσα από διαφόρων μορφών δραστηριότητες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον Η/Υ. Ο συνδυασμός εικόνας και ήχου συντελεί κάνει πιο ελκυστική τη μαθησιακή διαδικασία στους μαθητές.
Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα:
Εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών παρουσιάζονται ως προς τα στάδια ανάπτυξης των ζώων. Για παράδειγμα, μία πεταλούδα, ένας βάτραχος, έχουν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης απ’ ότι ένα τετράποδο, όπως η γάτα. Πολλές φορές οι μαθητές συγχέουν τον διαφορετικό τρόπο αναπαραγωγής των ειδών.
Ακόμη, οι μαθητές δυσκολεύονται ως προς τη διάκριση των ζώων σε χορτοφάγα, σαρκοφάγα και παμφάγα. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζεται ως προς την κατανόηση των παμφάγων ζώων.
Επίσης, παρουσιάζεται δυσκολία κατανόησης ως προς την προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον. Τα ζώα για να βρουν τροφή και για να επιβιώσουν χρειάζονται να βρουν τροφή, να προστατευτούν και να προφυλαχτούν από τους εχθρούς τους με διάφορους τρόπους. Οι τρόποι αυτοί είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τους μαθητές.
Τέλος, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι η εξαφάνιση των ειδών μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στο οικοσύστημα, όπως ακόμη και στην τροφική αλυσίδα.

Πλαίσιο εφαρμογής
Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Χρόνος υλοποίησης: το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 9 διδακτικές ώρες.
Χώρος υλοποίησης: οι μαθητές θα εργαστούν εντός της τάξης και θα χρησιμοποιήσουν 2 φορητούς υπολογιστές.
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: οι πρότερες γνώσεις των μαθητών είναι πολύ σημαντικές, ώστε να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την οικοδόμηση των νέων γνώσεων. Οι μαθητές έχουν ασχοληθεί με τα ζώα στη Μελέτη περιβάλλοντος της Ά τάξης και πιο συγκεκριμένα γνώρισαν τις οικογένειες ζώων, ποια είναι τα μέρη ενός ζώου, ασχολήθηκαν με το θέμα: «τα ζώα και το περιβάλλον» και γνώρισαν ποια ζώα ζουν στον τόπο τους.
Επίσης, ορισμένοι από τους μαθητές ήδη γνωρίζουν σε έναν βαθμό να πληκτρολογούν στον κειμενογράφο, όπως ακόμη έχουν εξασκηθεί σε έναν βαθμό στην πλοήγηση στο διαδίκτυο.  Επιπλέον, γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν.
Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:
Κατά την παρουσίαση του σεναρίου θα χρειαστούν φορητοί υπολογιστές, βιντεοπροβολέας, εκτυπωτής και σαρωτής, φύλλα εργασίας, χαρτιά και μαρκαδόροι.
 Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιηθούν: λογισμικό γενικής χρήσης (Word), λογισμικό παρουσίασης (Power Point), ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia), εκπαιδευτικά λογισμικά:
 • Λογισμικό Μελέτης Περιβάλλοντος Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
 • Εννοιολογικής χαρτογράφησης  Inspiration (Kidspiration),

 • Ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes,

 •  όσο διαρκεί η διδασκαλία θα είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ώστε να επισκεφτούν επιλεγμένους από το δάσκαλο δικτυακούς χώρους στην Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (διερεύνησης και ανακάλυψης της γνώσης) και γενικότερα στο διαδίκτυο.

Πηγές
Τα μέλη της κάθε ομάδας για να πετύχουν αυτά που ζητούνται, επισκέπτονται συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αναζητήσουν τις πληροφορίες, οι οποίες χρειάζονται για την εμπέδωση την εννοιών που περιλαμβάνονται στην ενότητα.
Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης:
Η διδασκαλία της ενότητας θα εφαρμοστεί εντός της σχολικής τάξης όπου οι μαθητές θα δουλέψουν σε μικρές ομάδες των 2 ατόμων. Αυτή αποτελεί την ιδανικότερη εφαρμογή μιας και συνδυάζει την αλληλεπίδραση με την τεχνολογία των υπολογιστών αλλά και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση της γνώσης και της μάθησης. Ακόμη πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το παιχνίδι ρόλων.
Ο/Η εκπαιδευτικός είναι ο/η σύμβουλος, ο/η συντονιστής/τρια, ο/η εμψυχωτής της διαδικασίας.  Ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών και φροντίζει το κλίμα στην τάξη να είναι ευχάριστο και δημιουργικό. Τα λάθη και οι απορίες των μαθητών κατά τη χρήση των λογισμικών και την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ευκαιρίες για μάθηση και να μην εκλαμβάνονται ως αποτυχίες. Η εργασία σε ομάδες ευνοεί την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και την αυτενεργό διερεύνηση του θέματος. Όλοι οι μαθητές σταδιακά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οικοδομούν τη νέα γνώση και μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα ζώα.
Στόχοι του σεναρίου
α) Γνωστικοί στόχοι:
 • Να εκφράσουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους σχετικά με τα ζώα, όπως ακόμη να  γνωρίσουν διάφορα ζώα και τα ονόματά τους. (1η διδακτική ώρα – παρουσίαση εικόνων με ζώα και φύλλο εργασίας Word)

 • Να μάθουν τι χρειάζονται τα ζώα για να αναπτυχθούν και να ζήσουν (οι βασικές ανάγκες τους), όπως ακόμη να γνωρίσουν τα στάδια ανάπτυξής τους (2η και 3η διδακτική ώρα – φύλλο εργασίας Word και λογισμικό Μελέτης Περιβάλλοντος)

 • Να ταξινομούν τα ζώα με κριτήριο τις διατροφικές συνήθειές τους σε φυτοφάγα, σαρκοφάγα και παμφάγα (5η διδακτική ώρα – αρχεία στα λογισμικά Kidspiration και Hot Potatoes).

·         Να γνωρίσουν τα όργανα λήψης τροφής των διάφορων ζώων. Να συσχετίσουν και να αιτιολογήσουν την κατασκευή κάθε οργάνου με το είδος της τροφής.

 • Να ταξινομούν τους ζωικούς οργανισμούς με κριτήριο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους (πόδια, πτερύγια, φτερά, κάλυψη σώματος) (4η διδακτική ώρα – άσκηση στο λογισμικό Kidspiration) 

·         Να μάθουν τρόπους προσαρμογής των ζώων στο φυσικό περιβάλλον συσχετίζοντας τα εξωτερικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους με τις συνήθειες που επικρατούν σ’ αυτό (φυσική διαμόρφωση, θερμοκρασία, εχθροί). Να συσχετίσουν τις συμπεριφορές των ζώων με τις αλλαγές που υφίσταται το φυσικό περιβάλλον από την ανθρώπινη παρέμβαση. (6η διδακτική ώρα – αναζήτηση πληροφοριών από τη Βικιπαίδεια)

·         Να γνωρίσουν τους κινδύνους που διατρέχουν τα ζώα κι ότι πολλά από αυτά κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. (7η διδακτική ώρααναζήτηση πληροφοριών από τη Βικιπαίδεια)

·         Να γνωρίσουν οικολογικές οργανώσεις. (7η διδακτική ώρα – αρχείο Word και αναζήτηση πληροφοριών από τη Βικιπαίδεια)

β) Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:

·         Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση, την περιγραφή, τη σύγκριση, την ομαδοποίηση, τον συσχετισμό, την ταξινόμηση, τη διατύπωση υπόθεσης και με τη γενίκευση. (1η, 3η, 5η, 7η διδακτική ώρα – όλα τα φύλλα εργασίας, αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, περιγραφώ των βίντεο)

·         Να μπορούν να κατανοούν κείμενα, να περιγράφουν εικόνες, να συζητούν, να συνθέτουν δεδομένα και να αναστοχάζονται. (9η διδακτική ώρα – όλα τα φύλλα εργασίας)

 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση της τεχνολογίας της Πληροφορικής (χρήση Η/Υ και σχετικού λογισμικού της Μελέτης Περιβάλλοντος, που αναφέρεται στα ζώα, χρήση άλλων λογισμικών) (Όλες οι δραστηριότητες, παιχνίδια, Blogspot)

 • Να μπορούν να συνεργάζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου, με θέμα τα ζώα (όλα τα φύλλα εργασίας).γ) Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:

 • Να αναπτύξουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, με σκοπό την υλοποίηση ομαδικής εργασίας (Σε όλες τις διδακτικές ώρες – όλα τα φύλλα εργασίας, 9η Διδακτική ώρα – παιχνίδια - Blogspot).

 • Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την προστασία των ζώων και γενικότερα του περιβάλλοντος (7η διδακτική ώρα –αναζήτηση πληροφοριών από τη Βικιπαίδεια, τελικό τεστ αξιολόγησης, 8η διδακτική ώρα, παιχνίδι)

Πορεία διδασκαλίας
1η διδακτική ώρα
Ως αφόρμηση χρησιμοποιείται μία παρουσίαση εικόνων με ζώα.  Η παρουσίαση αυτή έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και έχει ως στόχο να ανακαλέσουν και να μεταφέρουν οι μαθητές την προηγούμενη γνώση στη νέα πληροφορία, η οποία τους παρουσιάζεται. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα ζώα που γνωρίζουν. Οι μαθητές εκφράζουν  τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους σχετικά με αυτά. Αφού λάβει χώρα η συζήτηση μεταξύ των ομάδων, διανέμεται ένα φύλλο εργασίας Word, στο οποίο οι μαθητές καλούνται να ασχοληθούν με ένα κρυπτόλεξο, το οποίο περιέχει ονόματα ζώων.


2η Διδακτική ώρα

Η συγκεκριμένη διδακτική ώρα πραγματεύεται τις ανάγκες των ζώων. Αρχικά οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το τι χρειάζονται τα ζώα για να αναπτυχθούν και να ζήσουν. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, διανέμεται στις ομάδες ένα φύλλο εργασίας Word, το οποίο έχει ως θέμα τις ανάγκες των ζώων. Τα παιδιά θα πρέπει να ενώσουν με βέλη τις εικόνες που ταιριάζουν με τον κύκλο που περιέχει τα ζώα. Ακολουθεί συζήτηση για τις επιλογές. Μετά το τέλος της άσκησης, εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι βασικές ανάγκες των ζώων είναι ο αέρας, το νερό και η τροφή.

3η Διδακτική ώρα

Χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος, οι μαθητές παρακολουθούν τη διαδικασία ανάπτυξης των ζώων, όπως ακόμη και τη διαδικασία ανάπτυξης του ανθρώπου. Επίσης, παρακολουθούν ένα σχετικό βίντεο.  Στη συνέχεια προβαίνουν, με τη βοήθεια του/της δασκάλου/ας, στη σύγκριση των δύο διαδικασιών και καλούνται να βρουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Ακολουθεί συζήτηση και στη συνέχεια αξιολογείται ο βαθμός εμπέδωσης των όσων συζητήθηκαν με μία δραστηριότητα, η οποία εμπεριέχεται στο λογισμικό.

4η διδακτική ώρα

Η συγκεκριμένη ώρα ξεκινά με μία συζήτηση σχετική με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα ζώα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του λογισμικού Kidspiration, οι μαθητές ανοίγουν το σχετικό αρχείο στο οποίο καλούνται να τοποθετήσουν το κάθε ζώο στο σωστό τετράγωνο που έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Έπειτα πρόκειται να γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται τα ζώα, πώς δηλαδή μετακινείται η κάθε κατηγορία ζώου και ποιο μέρος του σώματός του χρησιμοποιεί.


5η Διδακτική ώρα

Η συγκεκριμένη διδακτική ώρα έχει ως στόχο να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν τα ζώα ανάλογα με το είδος της τροφής που τρώνε και να τα κατατάξουν σε φυτοφάγα, σαρκοφάγα και παμφάγα. Αφού παρουσιαστεί ένα σχετικό βίντεο που αναλύει τα είδη των ζώων σύμφωνα με το είδος τροφής που τρώνε, ακολουθεί συζήτηση. Επίσης παρακολουθούν ένα ακόμη βίντεο για τα άγρια ζώα, το οποίο πρόκειται να διεγείρει το ενδιαφέρον τους, και στη συνέχεια ανοίγουν το αρχείο στο λογισμικό Hot Potatoes, στο οποίο θα πρέπει να κάνουν μία ακόμα σχετική άσκηση.

Έπειτα, οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν ένα αρχείο στο λογισμικό Kidspiration, στο οποίο τοποθετούν σε κάθε κύκλο τις τροφές που τρώει το κάθε ζώο (χορτοφάγο, σαρκοφάγο, παμφάγο).

Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών, ο δάσκαλος / η δασκάλα αναφέρεται στα όργανα λήψης τροφής των ζώων και τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν την τροφή τους.


6η Τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον

Οι μαθητές καλούνται να βρουν πληροφορίες από τη Βικιπαίδεια σχετικές με τα αποδημητικά πουλιά, τη χειμέρια νάρκη και άλλους τρόπους προσαρμογής των ζώων στο περιβάλλον. Με τη βοήθεια του δασκάλου πληκτρολογούν τις λέξεις – κλειδιά και στη συνέχεια, διαβάζοντας τις συγκεκριμένες πληροφορίες, προσπαθούν να περιγράψουν τους τρόπους με τους οποίους τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Έπειτα πρόκειται να ακολουθήσει ένα βίντεο, το οποίο αναφέρεται στα αποδημητικά πουλιά και ένα βίντεο για τη χειμέρια νάρκη των αρκούδων. Οι μαθητές παρατηρούν, περιγράφουν και με τη βοήθεια του/της δασκάλου/δασκάλας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον με διαφορετικούς τρόπους.


7η διδακτική ώρα

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο, το οποίο αναφέρεται στα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν, μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, ότι η κύρια αιτία που προκαλεί την εξαφάνιση των ειδών είναι ο άνθρωπος και ότι η εξαφάνιση των ειδών προκαλεί προβλήματα στο οικοσύστημα. Για αυτόν τον λόγο σήμερα υπάρχουν οι οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν προσπάθειες να διασώσουν τα υπό εξαφάνιση είδη. Οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο σχετικό με τις αρκούδες, οι οποίες αποτελούν ένα είδος υπό εξαφάνιση και στη συνέχεια καλούνται να βρουν πληροφορίες για διάφορες οικολογικές οργανώσεις, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της WWF,  και να μεταφέρουν διάφορες εικόνες σε ένα αρχείο, με την καθοδήγηση του/της δασκάλου/δασκάλας τους.

8η διδακτική ώρα

Οι μαθητές καλούνται, με τη βοήθεια του/της δασκάλου/δασκάλας να επισκεφτούν το ιστολόγιο (blogspot), το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον /τη δάσκαλο/δασκάλα, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να γράψουν διάφορες ιδέες και απόψεις σχετικά με τα ζώα και να τις «ανεβάσουν» στο συγκεκριμένο ιστολόγιο. Λόγω του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη εργασία είναι δύσκολη να γίνει από τα παιδιά, ο δάσκαλος/η δασκάλα ζητάει μόνο να γράψουν ένα μικρό κείμενο.

Αφού ολοκληρωθεί η περιήγηση στο ιστολόγιο (blogspot) οι μαθητές ανοίγουν την ιστοσελίδα που τους προτείνεται και επιλέγουν διάφορα παιχνίδια, με τα οποία ασχολούνται για το υπόλοιπο της διδακτικής ώρας.

9η διδακτική ώρα

Οι μαθητές ανοίγουν ένα αρχείο Word, στο οποίο υπάρχουν περιληπτικά όσα έχουν διδαχθεί στο παρόν σενάριο. Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η ανατροφοδότηση και η επανάληψη όσων έχουν διδαχθεί. Στη συνέχεια καλούνται να αξιολογηθούν ανοίγοντας ένα φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει το τελικό τεστ αξιολόγησης.


Αξιολόγηση:
Η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνει τη διαμορφωτική αξιολόγηση, που διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου για λόγους ανατροφοδότησης και βελτίωσης και γίνεται αναφορικά με:
 • Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση των μαθησιακών έργων.
 • Τη συνεργασία και τη διαμαθητική επικοινωνία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ομάδων και της σχολικής τάξης για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
 • Την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και εικόνες, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.
 • Την ποιότητα της επιχειρηματολογίας και των διαλόγων που αναπτύσσουν, προκειμένου να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να αξιολογηθεί αν έχουν κατακτηθεί οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από την ανάπτυξη και τις ανάγκες των ζώων, τη διάκρισή τους ανάλογα με το είδος τροφής που τρώνε και σχετικά με την προσαρμογή τους στο περιβάλλον. Επίσης, στο επίπεδο των δεξιοτήτων αν έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με τη χρήση των ΤΠΕ και στο επίπεδο των στάσεων αν κρατούν θετική στάση απέναντι στην προστασία των ειδών και κατά συνέπεια στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επέκταση της δραστηριότητας: Οι μαθητές, αν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ή στο μάθημα των Εικαστικών, μπορούν να δημιουργήσουν ένα κολάζ με εικόνες από χορτοφάγα, σαρκοφάγα και παμφάγα ζώα. Επίσης, η παρούσα ενότητα μπορεί να συνδεθεί και με άλλα μαθήματα (διαθεματική προσέγγιση), όπως για παράδειγμα με τη Λογοτεχνία (να αναγνωστούν διάφοροι μύθοι του Αισώπου, όπως ακόμη βιβλία που σχετίζονται με τα ζώα), με το μάθημα της Γλώσσας (να κλίνουν ουσιαστικά, όπως «η αλεπού» και να συνδεθεί με τη 16η ενότητα της Γλώσσας), με τα Μαθηματικά.   Ακόμη, μπορούν να γράψουν ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα τους, το οποίο να αναφέρεται στην προστασία των ζώων και να γίνεται αναφορά στη σημασία και αξία του εθελοντισμού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιβλίο μαθητή, , Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2010, Αθήνα.
Βιβλίο Δασκάλου, Μελέτη Περιβάλλοντος Β’ τάξη, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2010, Αθήνα.
Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Vygotsky, L.S. (1978). Σκέψη και Γλώσσα, Αθήνα: Γνώση.

Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2006). Μάθηση και Διδασκαλία, τ.Β΄, Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Αθήνα: Γρηγόρη


Δικτιογραφία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου