Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Σπίτι είναι όπου είναι η καρδιά (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)

ΚΣΕ <<ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

   


Επιμορφωτής: Μητάκος Δημήτριος

Δημιουργός: Τρίκας Μιχαήλ


      
Βασιλικό 16-1-2012
    




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τίτλος: σελίδα 4
Ταυτότητα: σελίδα 4
Αξιολόγηση: σελίδα 20
Βιβλιογραφία: σελίδα 22
Δικτυογραφία: σελίδα 23






Τίτλος:<<Σπίτι είναι όπου είναι η καρδιά>>

·         Δάσκαλος-Δημιουργός: Τρίκας Μιχάλης.
·         Γνωστική περιοχή:Το σενάριο αφορά στο μάθημα της Γλώσσας της Στ΄τάξης. Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο της Γλώσσας της Στ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται  άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος.
·         Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας της Στ τάξης.Eνότητα 2.Μάθημα (Κατοικία).
·         Καινοτομίες: Αφορμή για τη δημιουργία του συγκεκριμένου σεναρίου είναι η διαπίστωση της δυσκολίας των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου. Η χρήση Η/Υ και συγκεκριμένων λογισμικών(Ιδεοκατασκευές, RNA, λογισμικό γλώσσας ΣΤ τάξης) βοηθούν τους μαθητές στη σύνταξη και παραγωγή γραπτού λόγου και κάνουν τη μάθηση πολύ ενδιαφέρουσα.Η χρησιμοποίηση λογισμικών όπως το Excel και το power point δημιουργούν ένα ενδιαφέρον και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας για τους μαθητές. Η μάθηση επιτυγχάνεται με ανακαλυπτικό τρόπο και μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια και παιγνιώδεις δραστηριότητες, αυξάνεται το κίνητρο και η συμμετοχή των παιδιών.Οι ΤΠΕ δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών. Σε ένα μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον πρέπει να αναπτύσσονται στρατηγικές διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και της σύγχρονης πραγματικότητας μέσα από ενεργητικές και συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης. Η διδασκαλία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αναλάβει ενεργητικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να  αλληλεπιδρά και να αυτενεργεί έτσι ώστε να οικοδομεί και να ισχυροποιεί τη γνώση, αλλά και να κατασκευάζει τα δικά του γνωστικά σχήματα (Φράγγου ,2008) .
·         Προστιθέμενη αξία : Προστιθέμενη αξία από τη χρήση των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο είναι ότι παρέχει στο μαθητή ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αναζητεί στοιχεία ,εικόνες, συνθέτει κείμενα, συνδέοντας νοητικά τις λεκτικές και τις εικονικές αναπαραστάσεις με αποτέλεσμα γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και μάθηση. Το σενάριο αυτό υποστηρίζει τις γνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση. Ενισχύεται η αυτενέργεια του μαθητή, ενώ παράλληλα δίδεται έμφαση στη διερευνητική μάθηση που τον ωθεί να οικοδομήσει γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτόν.
·         Μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και ενεργητικής συμμετοχής, χρησιμοποιώντας τον Η/Υ ως γνωστικό και νοητικό εργαλείο, οι μαθητές ενεργοποιούν ανώτερες νοητικές λειτουργίες που οδηγούν αβίαστα στην κατανόηση του νέου αντικειμένου και την καλύτερη εμπέδωσή του.
·         Το λογισμικό Power point χρησιμοποιείται για την αφόρμηση και είναι το μέσο που κάνει πιο προσιτές, ευχάριστες και ενδιαφέρουσες τις προτεινόμενες δραστηριότητες  αφού εμπλέκει βίντεο, εικόνα, ήχο, κίνηση.
·         Οι μαθητές Εξασκούνται στη διαδικτυακή αναζήτηση, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Google και γνωρίζουν ολοκληρωμένα έναν από τους σημαντικότερους έλληνες ποιητές.
·         Με το λογισμικό Ιδεοκατασκευές οι μαθητές αφομοιώνουν με παιγνιώδη και αβίαστο τρόπο τα βήματα δημιουργίας περιγραφικού κειμένου. Οι «Ιδεοκατασκευές» είναι ένα λογισμικό που βασίζεται στη θεωρία μάθησης του Vygotsky  και στα γνωσιακά μοντέλα γραφής των Γνωστικών ψυχολόγων Bereiter &  Scardamalia. Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την ολοκλήρωση αφηγηματικών  και περιγραφικών κειμένων σε ατομική βάση κάτι που είναι  εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον στην παραδοσιακή τάξη.
·         Στη φάση της αξιολόγησης οι μαθητές γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το λογισμικό γλώσσας ΣΤ.Οι μαθητές καλούνται να βάλουν σε σωστή σειρά παραγράφους λαμβάνοντας υπόψη τα βήματα δημιουργίας περιγραφικού κειμένου.
·         Γνωστικά-διδακτικά προβλήματα:Οι μαθητές σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και τις τεχνικές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Έγινε μία επεξήγηση των  βασικών λειτουργιών του Revelation Natural Art  καθώς και μία σύντομη περιγραφή του λογισμικού Γλώσσας Στ στη φάση της αξιολόγησης. Χρειάστηκε πολύ καλή  επεξήγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού <<Ιδεοκατασκευές>>.Όσον αφορά το γνωστικό στόχο της δημιουργίας μίας περιγραφικής έκθεσης σίγουρα αυτό δυσκολεύει όλους τους μαθητές. Οι έρευνες και η σχετική βιβλιογραφία που αφορούν την ελληνική γλώσσα και την παραγωγή γραπτού λόγου, δείχνουν ότι οι μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην παραγωγή γραπτού λόγου κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος (Σκέφτομαι και Γράφω).Σε έρευνα του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το σχολικό έτος 1991-1992, που στηρίχτηκε σε ένα δείγμα διακοσίων περίπου μαθητών/τριών των τριών μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού  Σχολείου, διαπιστώθηκε ότι το 75% των μαθητών/τριών  παράγουν κείμενα χωρίς καμιά πρωτοτυπία, μιμούμενοι/ες  το αρχικό κείμενο (Μήτσης N.,2001:179). Σύμφωνα με έρευνα των Θηβαίου και Παπούλια (1999) σε δημοτικά σχολεία                                                                της  χώρας μας, το 60% του δείγματος των μαθητών/τριών αυτοκατατάσσεται στην κατηγορία της χαμηλής συγγραφικής ικανότητας (Ματσαγγούρας H., 2004:66). Οι Bereiter & Scardamalia (1987) αναφέρονται στις γενικότερες δυσκολίες που                    συναντούν τα παιδιά όταν γράφουν και υποστηρίζουν ότι η παραγωγή                            του γραπτού λόγου είναι η δυσκολότερη μαθησιακή δραστηριότητα.                               Tα παιδιά δε διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να χειρίζονται αποτελεσματικά το γραπτό λόγο. Τα περιγραφικά είναι κείμενα με πολύ φτωχή περιγραφή. Μέσα από αυτό το σενάριο και με τη χρήση του λογισμικού  «Ιδεοκατασκευές» οι μαθητές θα βοηθηθούν να οργανώσουν τις σκέψεις τους και να τις εκφράσουν οργανωμένα μέσα από κείμενα που έχουν συνοχή αλληλουχία και ενδιαφέρον. Επίσης, ο μαθητής εκπαιδεύεται να προσέχει λεπτομέρειες που κάνουν το γραπτό του λόγο σαφή και όμορφο. Μία άλλη διαπιστωμένη δυσκολία είναι η έλλειψη επαφής των παιδιών με την ποίηση και με τους σημαντικότερους εκπροσώπους της. Με διαπιστωμένη τη δυσκολία των μαθητών να προσεγγίσουν τον ποιητικό λόγο, σκοπός του σεναρίου είναι να επηρεάσει τη δεκτικότητά τους, να τους ευαισθητοποιήσει και να τους παρακινήσει να έρθουν κοντά με τη νεοελληνική ποίηση. Από τη διερεύνηση των αναγνωστικών προτιμήσεων των μαθητών (Φρυδάκη 2002:375383) προκύπτει ότι οι μαθητές διαβάζουν περισσότερη πεζογραφία και θέατρο παρά ποίηση.  Με το σενάριο αυτό και μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών διευθύνσεων όπως της www.snhell.gr (Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού) οι μαθητές θα μπορέσουν να γνωρίσουν έναν από τους σημαντικότερους ποιητές μας, τον Κωνσταντίνο Καβάφη .Με δεδομένο ότι η ποίηση παιδαγωγεί, ψυχαγωγεί, εισάγει τον αναγνώστη στην πολιτισμική κατανόηση, στην αντίληψη της ταυτότητας και της πολυπολιτισμικότητας το σενάριο αυτό θα προσπαθήσει να συμβάλλει στην αισθητική, γλωσσική, κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και στην ψυχοπνευματική τους ωρίμανση.

·         Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Στ τάξης του Δημοτικού.
·         Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.
·         Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα υπολογιστών. Θα χρησιμοποιηθεί και ο προτζέκτορας.
·         Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών: Οι στοιχειώδεις γνώσεις χρήσης του Η/Υ είναι χρήσιμες. Επίσης σημαντική είναι η εξοικείωση με την περιήγηση στο διαδίκτυο, τη χρήση μηχανών αναζήτησης, και η γνώση  χρήσης του επεξεργαστή κειμένου. Σημαντικό είναι τα παιδιά να έχουν έρθει σε επαφή με δημιουργία περιγραφικών εκθέσεων.
·         Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κατά την           πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό γενικής χρήσης(word), λογισμικό  Excel, λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint), Inspiration, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia), εξειδικευμένο γνωστικά εκπαιδευτικό λογισμικό (Ιδεοκατασκευές, λογισμικό γλώσσας Στ τάξης,revelation natural art),διαδικτυακές διευθύνσεις, προτζέκτορας, εκτυπωτής, φύλλα εργασίας, βιβλίο μαθητή Γλώσσας Στ(α τεύχος), βιβλίο εργασιών Γλώσσας Στ(α τεύχος), εφημερίδες με αγγελίες σπιτιών, χαρτιά και πρόχειρο τετράδιο. Όσοι δυσκολεύονται θα βοηθηθούν από την εκπαιδευτικό καθώς και την ομάδα αφού στις  δραστηριότητες θα εργαστούν ομαδικά.
·         Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Οι 18 μαθητές της τάξης θα χωριστούν σε 6 ομάδες των τριών ατόμων η κάθε μια. Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου(εργαστήριο υπολογιστών, τάξη)θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος  και η καθοδηγούμενη διερεύνηση και ανακάλυψη.  Ο δάσκαλος φροντίζει με τις κατάλληλες ερωτήσεις και παρατηρήσεις να καθοδηγήσει την ομαδική εργασία χωρίς να επηρεάζει την αυθόρμητη έκφραση των ιδεών και την κριτική σκέψη των παιδιών. Καθ’ όλη τη διαδικασία είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και αρωγός. Συμβουλεύει και παρεμβαίνει για να λύσει απορίες, να προωθήσει τη συζήτηση και να βοηθήσει στην ομαλή πορεία της όλης προσπάθειας. Οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους στην τάξη και συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να εγκαταστήσει στους υπολογιστές τα φύλλα εργασίας κάθε ομάδας, ώστε οι μαθητές να τα συμπληρώνουν χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Οι ομάδες θα χωριστούν με βάση το κοινωνιόγραμμα της τάξης και με ανομοιογένεια ως προς τις μαθησιακές ικανότητές τους. Θα αναλάβουν ρόλους χειριστή, εκφωνητή-γραμματέα και εκπροσώπου ενώ ο εκπαιδευτικός θα έχει συμβουλευτικό και βοηθητικό ρόλο, ώστε να αξιοποιηθούν με το σωστότερο τρόπο τα δεδομένα και οι εμπειρίες που θα προκύψουν.

Στόχοι του σεναρίου

·         Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε την άσκηση των μαθητών στην παραγωγή περιγραφικών κειμένων εξοικειώνοντάς τους παράλληλα και με τη διαδικασία άντλησης και αξιοποίησης υλικού από το διαδίκτυο με στόχο την προσέγγιση ενός μεγάλου Έλληνα ποιητή ,πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Καβάφη.

Ειδικότερα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει:
Γνωστικοί στόχοι:

Ø  Να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής περιγραφικού κειμένου, με ακρίβεια και σαφήνεια, αφομοιώνοντας τον τρόπο και τα βήματα  συγγραφής περιγραφικού κειμένου. (φύλλο εργασίας 5-δραστηριότητα 7. Φύλλο αξιολόγησης -δραστηριότητα 1 και δραστηριότητα 5).
Ø  Να γράφουν  λαμβάνοντας υπόψη τους τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνονται (φύλλο εργασίας 5-δραστηριότητα 7.Φύλλο αξιολόγησης -δραστηριότητα 1 και δραστηριότητα 5).
Ø  Να αναγνωρίζουν σε κείμενα και να χρησιμοποιούν  στον γραπτό λόγο επίθετα.(Την 5η διδακτική ώρα ο δάσκαλος ζητάει από την κάθε ομάδα να εντοπίσει τα επίθετα που χρησιμοποιούνται κατά την περιγραφή του σπιτιού του ποιητή Καβάφη. Φύλλο αξιολόγησης -δραστηριότητα 1).
Ø  Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις διάφορες μορφές κατοικίας τόσο στο παρελθόν όσο και στη σημερινή εποχή και στο μέλλον. (Παρουσίαση Powerpoint-ενότητα 2-διαφάνεια 2. Φύλλο εργασίας 2-δραστηριότητα 3β,4α,4β.Φύλλο αξιολόγησης -δραστηριότητα 7).
Ø  Να συσχετίσουν τις έννοιες σπίτι- ομόνοια- αγάπη.                 (Φύλλο εργασίας 1  -δραστηριότητα 1.Φύλλο  αξιολόγησης -δραστηριότητα 6).
Ø  Να διερευνήσουν τη σχέση κατοικίας και περιβαλλοντικών συνθηκών, αλλά και την εξάρτηση του σπιτιού ανάλογα με τα μέλη και τη χρήση του. (Φύλλο εργασίας 1-δραστηριότητα 2α, 2β, Φύλλο εργασίας 6-δραστηριότητα 8α. Φύλλο  αξιολόγησης -δραστηριότητα 8).
Ø  Να προσεγγίσουν περισσότερο την ποίηση. Να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τον Κωνσταντίνο Καβάφη.                 Να βρουν πληροφορίες για τη ζωή του, την πόλη που μεγάλωσε, τα ποιήματά του και γενικά ότι τον αφορά. (Φύλλο εργασίας 3-δραστηριότητα 5α, 5β, 5γ ,5δ.Φύλλο εργασίας 4-  δραστηριότητα  6α, 6β, 6γ.Φύλλο  αξιολόγησης  δραστηριότητα  4 και δραστηριότητα 11).
Ø  Να εμπεδώσουν τα γραμματικά φαινόμενα του μαθήματος          ( αρκτικόλεξα, θηλυκά ουσιαστικά σε –η και –ος).                                                                   ( Φύλλο εργασίας 6- δραστηριότητα 8β, 8γ. Φύλλο εργασίας 6-δραστηριότητα 9α. Φύλλο εργασίας 7 - δραστηριότητα 10α,10β. Φύλλο αξιολόγησης - δραστηριότητα 2 και δραστηριότητα 3).
Ø  Να δημιουργούν τις δικές τους αγγελίες. (Φύλλο εργασίας 6-δραστηριότητα 9α. Φύλλο αξιολόγησης - δραστηριότητα 9).
Ø  Να βρουν και να καταγράψουν φράσεις, παροιμίες και τραγούδια που συσχετίζονται με την έννοια του σπιτιού.   (Φύλλο εργασίας 2-δραστηριότητα 3α. Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 10).




Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
ü Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.(Όλες οι δραστηριότητες μια και οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και συμμετέχουν όλοι).
ü  να κινητοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία .( Φύλλο εργασίας 2- δραστηριότητα 3α, 3β και δραστηριότητα 4β. Φύλλο εργασίας 4-δραστηριότητα 6γ. Φύλλο εργασίας 5 - δραστηριότητα 7. Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 1,4,5,6,8,11).
ü  να μπορούν να παρατηρούν, να μελετούν και να συμπεραίνουν.(Όλες οι δραστηριότητες από τα φύλλα εργασιών. Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 1,4,5,6,7,10,11).
ü  Να ασκηθούν στη διερευνητική μάθηση και τη βιωματικότητα με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. ( Φύλλο εργασίας 2- δραστηριότητα 3α, 3β και δραστηριότητα 4α. Φύλλο εργασίας 3-δραστηριότητα 5α,5β,5γ. Φύλλο εργασίας 4 - δραστηριότητα 6β. Φύλλο εργασίας 6 – δραστηριότητα 8β και 9α. Φύλλο εργασίας 7 – δραστηριότητα 10α,10β. Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 4,10).
         Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
ü  να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. (Όλες οι δραστηριότητες μια και οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και συμμετέχουν όλοι).
ü  Να αναπτύξουν θετική στάση όσον αφορά την ποίηση.  (  Φύλλο εργασίας 3-δραστηριότητα 5α,5β,5γ,5δ. Φύλλο εργασίας 4 - δραστηριότητα 6α. Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 4,11).
ü  Να απολαμβάνουν αισθητικά  ποιήματα  με  τη συμβολή  διαφορετικών αναπαραστατικών μορφών. (  Φύλλο εργασίας 3-δραστηριότητα 5β,5γ. Φύλλο εργασίας 4 - δραστηριότητα 6α. Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 4,11).
         Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:
ü  Να αντιληφθούν τις δυνατότητες και την αξία των νέων τεχνολογιών. ( Φύλλο εργασίας 1-δραστηριότητα 1,2α,2β Φύλλο εργασίας 2 - δραστηριότητα 3α,3β,4α,4β. Φύλλο εργασίας 3-δραστηριότητα 5α,5β,5γ,5δ. Φύλλο εργασίας 4 - δραστηριότητα 6α,6β,6γ. Φύλλο εργασίας 5 - δραστηριότητα 7 .Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 1,4,5,10,11).
ü  να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να τις αξιολογούν, να επιλέγουν αυτές που χρειάζονται και να τις αποθηκεύουν. ( Φύλλο εργασίας 2- δραστηριότητα 3α, 3β και δραστηριότητα 4α. Φύλλο εργασίας 3-δραστηριότητα 5α,5β,5γ. Φύλλο εργασίας 4 - δραστηριότητα 6β. Φύλλο εργασίας 6 – δραστηριότητα 8β και 9α. Φύλλο εργασίας 7 – δραστηριότητα 10α,10β. Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 4,10).
ü  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών και μάθησης. ( Φύλλο εργασίας 2- δραστηριότητα 3α, 3β και δραστηριότητα 4α. Φύλλο εργασίας 3-δραστηριότητα 5α,5β,5γ. Φύλλο εργασίας 4 - δραστηριότητα 6β. Φύλλο εργασίας 6 – δραστηριότητα 8β και 9α. Φύλλο εργασίας 7 – δραστηριότητα 10α,10β. Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 4,10).
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών.   ( Φύλλο εργασίας 2 - δραστηριότητα 4α, 4β .Φύλλο εργασίας 5 – δραστηριότητα 7. Φύλλο αξιολόγησης δραστηριότητα 5).
Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων
Παρουσίαση ροής εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
1η Διδακτική ώρα (Σπίτι σημαίνει αγάπη).
Η αφόρμηση γίνεται με την ανάγνωση του ποιήματος του Κωστή Παλαμά «Το σπίτι μου» χρησιμοποιώντας το Powerpoint.Στη συνέχεια μοιράζεται το 1ο φύλλο εργασίας και ξεκινούν οι μαθητές να κάνουν την πρώτη δραστηριότητα. Ο βασικός σκοπός είναι η σύνδεση από την πλευρά των μαθητών των εννοιών σπίτι-αγάπης-ομόνοιας όπως αυτή παρουσιάζεται στο τραγούδι. Επίσης αποσκοπεί στο να σκεφτούν και να συμπληρώσουν βασικά στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν, για να κτιστεί ένα σπίτι. Με τη δεύτερη δραστηριότητα στοχεύουμε στο να έρθουν τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με τα διαφορετικά είδη  των σπιτιών ανάλογα με α) την οικονομική δυνατότητα των ιδιοκτητών β)με τον τόπο που είναι χτισμένο το σπίτι γ) τις προτιμήσεις των ανθρώπων. Ακούγοντας οι μαθητές τα τραγούδια και βλέποντας τα ανάλογα βίντεο αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι χτίζουν ένα σπίτι ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και το περιβάλλον στο οποίο κατοικούν.
2η Διδακτική ώρα (Σπίτι μου σπιτάκι μου και σπιτοκαλυβάκι μου).
Η αφόρμηση γίνεται με το πρόγραμμα Powerpoint.Στην πρώτη διαφάνεια παρουσιάζονται παροιμίες από όλο τον κόσμο σχετικά με το σπίτι. Ζητούμε από κάθε ομάδα να πει αν γνωρίζει και άλλες παροιμίες σχετικά με το σπίτι. Στη δεύτερη υπάρχουν φωτογραφίες με σπίτια, όπου φαίνεται και η εξέλιξή τους στη διάρκεια των χρόνων. Στη συνέχεια μοιράζεται το 2ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί την τρίτη δραστηριότητα. Μέσα από τη δραστηριότητα 3 οι μαθητές βρίσκουν και καταγράφουν φράσεις, παροιμίες  που συσχετίζονται με την έννοια του σπιτιού. Αναλύουν κάποιες από αυτές και προσπαθούν να βρουν τη σημασία τους. Έρχονται σε επαφή με διάφορες κατοικίες του κόσμου. Ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης .Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο,  τις αξιολογούν και επιλέγουν αυτές που χρειάζονται .Στη συνέχεια κάθε ομάδα κάνει τη δραστηριότητα 4.Με τη δραστηριότητα 4 οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το Revelation Natural Art.Εργάζονται σε ένα δημιουργικό και εύχρηστο περιβάλλον όπου αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και τη φαντασία τους. Συνθέτουν και αλληλεπιδρούν. Συνεργάζονται μεταξύ τους, επικοινωνούν  και  συμμετέχουν όλοι στο τελικό αποτέλεσμα.
3η Διδακτική ώρα (Καβάφης. Ένας μεγάλος ποιητής)
Η αφόρμηση γίνεται με την προβολή του βίντεο <<Η ζωή του Καβάφη>> διαμέσου του προγράμματος Powerpoint .Στη συνέχεια μοιράζεται το 3ο φύλλο εργασίας και ξεκινούν οι μαθητές να κάνουν την πέμπτη δραστηριότητα. Ο βασικός σκοπός είναι η γνωριμία των παιδιών με τον ποιητή Καβάφη και η καλύτερη προσέγγιση της ποίησης από μέρος των παιδιών. Ξεκινούν από τη ''Βιογραφία'' του ποιητή, μέσα από την οποία ενημερώνονται για τον ''ιδιαίτερο'' χαρακτήρα του, την απόλυτη αφοσίωσή του στο έργο του και την εκδοτική του ιδιοτυπία. Προχωρούν στην ''Εργογραφία'' του , όπου βρίσκουν τους τίτλους όλων των ποιημάτων του καθώς και τα κείμενα των 154 αναγνωρισμένων ποιημάτων και ορισμένων πεζών του. Mπορούν  να διαβάσουν ,να ακούσουν  τις αντίστοιχες απαγγελίες και να αναφέρουν ορισμένα αντιπροσωπευτικά έργα. Βλέπουν χειρόγραφα και εικόνες από τη ζωή του. Έτσι λοιπόν μέσα από την τρίτη διδακτική ώρα και τις δραστηριότητές της οι μαθητές έρχονται σε επαφή με έναν από τους       σημαντικότερους ποιητές μας. Απολαμβάνουν αισθητικά ποιήματα με τη  συμβολή  διαφορετικών  αναπαραστατικών μορφών. Ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης .Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο,  τις αξιολογούν και   επιλέγουν αυτές που χρειάζονται .
4η Διδακτική ώρα(Αλεξάνδρεια μια πόλη εξόχως…….ελληνική)
Η αφόρμηση γίνεται με την προβολή του βίντεο <<Αλεξάνδρεια>> διαμέσου του προγράμματος Powerpoint .Στη συνέχεια μοιράζεται το 4ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί την έκτη δραστηριότητα. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την αγαπημένη πόλη που μεγάλωσε ο Καβάφης και να την συνδέσουν με το ελληνικό στοιχείο .Οι μαθητές ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης .Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο,  τις αξιολογούν και επιλέγουν αυτές που χρειάζονται .Οι μαθητές της ομάδας επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται. Κινητοποιούν τη δημιουργική τους σκέψη, την κριτική τους ικανότητα και τη φαντασία. Παρατηρούν,  μελετούν και  συμπεραίνουν. Καλλιεργούν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα
5ηΔιδακτική Ώρα(Το σπίτι του ποιητή Καβάφη.)
Η αφόρμηση γίνεται με την ανάγνωση του κειμένου <<Το σπίτι του ποιητή Καβάφη >>από το σχολικό εγχειρίδιο. Στη συνέχεια γίνονται ερωτήσεις και συζήτηση σχετικά με το τι περιγράφει ο συγγραφέας, Που βρίσκεται το σπίτι; Ποια σειρά ακολουθεί η περιγραφή;(Από έξω προς τα μέσα)Τι χρόνος χρησιμοποιείται;(ενεστώτας)Ποιες οι σκέψεις και τα σχόλια του συγγραφέα; Ο δάσκαλος ζητάει από την κάθε ομάδα να εντοπίσει τα επίθετα που χρησιμοποιούνται στην περιγραφή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται, διαμέσου του προγράμματος Powerpoint δύο διαφάνειες με ,φωτογραφίες από το σπίτι του ποιητή Καβάφη και ζητείται από τους μαθητές να περιγράψουν το σπίτι του ποιητή εξωτερικά και εσωτερικά, επιλέγοντας τα κατάλληλα επίθετα. Οι μαθητές λοιπόν εξασκούνται να αναγνωρίζουν σε κείμενα και να χρησιμοποιούν  στο γραπτό και προφορικό λόγο επίθετα.
Ύστερα παρουσιάζονται, διαμέσου του προγράμματος Powerpoint οι βασικές οδηγίες του λογισμικού <<Ιδεοκατασκευές>> Έπειτα μοιράζουμε το 5ο φύλλο εργασίας και κάνουμε μια σύντομη περιγραφή του λογισμικού. Εξηγούμε  προφορικά ότι κάθε ομάδα πρέπει
(α)να συνεργαστεί και να αιτιολογήσει την επιλογή του περιγραφικού θέματος.
(β) να 
 γράφει  λαμβάνοντας υπόψη της τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται.
(γ) να ετοιμάσει και να παρουσιάσει ένα κείμενο που θα είναι κοινό και θα έχει λάβει υπόψη τις ιδέες κάθε μέλους της ομάδας.
Η κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί και ένα πρόχειρο τετράδιο για σημειώσεις σχετικά με τις ιδέες της, ώστε να μην είναι απαραίτητη  η συνεχής επιστροφή σε προηγούμενο στάδιο, αν θέλει να συμπληρώσει κάτι.
Πριν αρχίσουν την συγγραφή συζητούν για
·   Το ακροατήριο
·   Το σκοπό
·   Το είδος του κειμένου που θέλουν να γράψουν
Η κάθε ομάδα ξεκινάει την έβδομη δραστηριότητα αφού πρώτα συμφωνήσει για τα παραπάνω. Ο δάσκαλος επιβλέπει και εξασφαλίζει ότι κάθε ομάδα λαμβάνει υπόψη και συζητά τις σκέψεις κάθε μέλους  σε όλα τα στάδια γραφής.
 Οι μαθητές αρχίζουν να καταγράφουν στο λογισμικό τις ιδέες τους          καθώς   και όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται από το                    πρόγραμμα. Οι οδηγίες βρίσκονται στο 5ο φύλλο εργασίας. Οι μαθητές με τις <<Ιδεοκατασκευές>> αφομοιώνουν τον τρόπο και τα βήματα συγγραφής  περιγραφικού κειμένου. Δημιουργούν συγκροτημένο κείμενο με φυσική ροή και νόημα. Μαθαίνουν να ακολουθούν ένα σχεδιάγραμμα και μια λογική σειρά. Αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μια και όλοι συμμετέχουν με τις ιδέες τους στη συγγραφή του κειμένου. Μπορούν κάθε στιγμή να διορθώσουν, να προσθέσουν ή να αλλάξουν σκέψεις ή ιδέες. Γράφουν  λαμβάνοντας υπόψη  τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται. Τέλος η δημιουργία ενός κειμένου γίνεται μέσα από ένα ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
6η Διδακτική Ώρα (Συνεχίζω με Ιδεοκατασκευές.)
Κατά τη διάρκεια της 6ης διδακτικής ώρας οι ομάδες συμπληρώνουν, διορθώνουν και γενικότερα βελτιώνουν τη δομή, τη ροή, το ενδιαφέρον και την εικόνα του κειμένου που δημιούργησαν. Ο δάσκαλος βοηθάει και επεμβαίνει όταν ζητηθεί. Έπειτα παρουσιάζουν το αποτέλεσμα στις άλλες ομάδες. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός των κειμένων. Όλες οι παρατηρήσεις είναι σεβαστές και λαμβάνονται υπόψη. Κάθε ομάδα τονίζει τα δυνατά σημεία της περιγραφής της και κατανοεί αυτά που θέλουν βελτίωση.                    Τέλος κάθε ομάδα εκτυπώνει την εργασία της. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές  τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους.Όλοι έχουν συμβάλλει στην δημιουργία ,στην αξιολόγηση και στη βελτίωση του κειμένου. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα παρατηρούν, μελετούν, ακούν και βγάζουν συμπεράσματα. Καλλιεργούν την αναλυτική και συνθετική ικανότητα. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης. Τέλος εξοικειώνονται με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών.
7η Διδακτική Ώρα (Μικρές αγγελίες.)
Η αφόρμηση γίνεται με το πρόγραμμα Powerpoint.Στην πρώτη διαφάνεια παρουσιάζονται δύο αγγελίες γραμμένες με συντομογραφίες. Στις επόμενες δύο υπάρχει ο ορισμός για τις έννοιες συντομογραφίες και αρκτικόλεξα καθώς και παραδείγματα. Στη συνέχεια μοιράζεται το 6ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί την όγδοη και την ένατη δραστηριότητα. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές οι μαθητές εμπεδώνουν τα γραμματικά φαινόμενα του μαθήματος που αφορούν τα αρκτικόλεξα και τις συντομογραφίες. Έρχονται σε επαφή με το κειμενικό είδος των αγγελιών και δημιουργούν δικές τους αγγελίες. Συνδέουν την επιλογή του σπιτιού ανάλογα με τα μέλη και τη χρήση του. Ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης .Αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο,  τις αξιολογούν και επιλέγουν αυτές που χρειάζονται .

8η Διδακτική Ώρα (Κύριε μην ενοχλείτε…..)
Η αφόρμηση γίνεται με το πρόγραμμα Powerpoint.Στην πρώτη διαφάνεια παρουσιάζεται ένα απόσπασμα του κειμένου <<Κύριε μην ενοχλείτε…>> από το σχολικό βιβλίο. Ζητούμε από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τις λέξεις με τα έντονα γράμματα (αρχαιόκλιτα θηλυκά ουσιαστικά).Συζητάμε για τις ιδιαιτερότητες στην κλίση τους και τους παρουσιάζουμε τις επόμενες διαφάνειες  με τους κλιτικούς πίνακες. Στη συνέχεια ανοίγουν το 7ο φύλλο εργασίας και η κάθε ομάδα ξεχωριστά εκτελεί τη δέκατη δραστηριότητα. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές εμπεδώνουν τα θηλυκά ουσιαστικά σε –η και –ος. Έρχονται σε επαφή με online λεξικά και εκμεταλλεύονται τις τεράστιες δυνατότητές τους. Γίνονται μέλη σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες ,ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν όποτε και όσο θέλουν. Εκτελούν online ασκήσεις και συνειδητοποιούν τις τεράστιες δυνατότητες των ΤΠΕ. Ασκούνται στη διερευνητική μάθηση με την αναζήτηση σε διαδικτυακές πηγές, αφομοιώνοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό την παρεχόμενη γνώση. Αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές  ως εργαλείο μάθησης .Αναζητούν  πληροφορίες     στο      διαδίκτυο,    τις   αξιολογούν  και
επιλέγουν αυτές που χρειάζονται .

Τα εργαλεία
·         Μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και ενεργητικής συμμετοχής, χρησιμοποιώντας τον Η/Υ ως γνωστικό και νοητικό εργαλείο, οι μαθητές ενεργοποιούν ανώτερες νοητικές λειτουργίες που οδηγούν αβίαστα στην κατανόηση του νέου αντικειμένου και την καλύτερη εμπέδωσή του.
·         Το λογισμικό Power point χρησιμοποιείται για την αφόρμηση και είναι το μέσο που κάνει πιο προσιτές, ευχάριστες και ενδιαφέρουσες τις προτεινόμενες δραστηριότητες  αφού εμπλέκει βίντεο, εικόνα, ήχο, κίνηση.
·          Στη φάση της επέκτασης οι μαθητές χρησιμοποιώντας το Excel εξασκούνται στην εισαγωγή δεδομένων και στη δημιουργία γραφικών παραστάσεων.
·         Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο γνωρίζουν κατοικίες όλου του κόσμου και έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρα.
·         Εξασκούνται στην διαδικτυακή αναζήτηση, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Google και γνωρίζουν ολοκληρωμένα έναν από τους σημαντικότερους έλληνες ποιητές.
·         Με το λογισμικό Ιδεοκατασκευές οι μαθητές αφομοιώνουν με παιχνιώδη και αβίαστο τρόπο τα βήματα περιγραφής περιγραφικού κειμένου.
·         Στη φάση της αξιολόγησης οι μαθητές γνωρίζουν και χρησιμοποιούν το λογισμικό γλώσσας ΣΤ. Οι μαθητές καλούνται να βάλουν σε σωστή σειρά παραγράφους λαμβάνοντας υπόψη τα βήματα δημιουργίας περιγραφικού κειμένου. Το  λογισµικό  της  Γλώσσας  Ε΄  &  ΣΤ΄  Δηµοτικού  υπηρετεί  τόσο  τους  άµεσους  όσο  και  τους ευρύτερους  σκοπούς  της  γλωσσικής  παιδείας  που  θέτει  το  ΔΕΠΠΣ  2003 . Πρόκειται για ένα πολυδύναµο παιχνίδι-εργαλείο στα χέρια του παιδιού, το οποίο λειτουργεί συγχρόνως και κατά περίπτωση: Ως υποστηρικτικό υλικό πολυµέσων της γλωσσικής ύλης των έντυπων εγχειριδίων και της διδασκαλίας. Πρώτιστα, καθιστά κατανοητά γλωσσικά φαινόµενα, τα οποία είναι κατά τεκµήριο δύσκολο να διδαχθούν αποτελεσµατικά µε παραδοσιακές πρακτικές –γραπτές ή προφορικές, όπως π.χ. η  περίσταση  επικοινωνίας,  οι  φραστικές  επιλογές,  η  κατανόηση  της  διαφοράς  γραπτού  και προφορικού κ.ά.  Παράλληλα  και  ώς  ένα  σηµείο,  µε  το  λογισµικό  αυτό  επιχειρείται  µια  ευχάριστη προσέγγιση γλωσσικών αντικειµένων, τα οποία κατά παράδοση απωθούσαν το παιδί  (περιγραφή και αφήγηση).Έτσι λοιπόν το παρόν υλικό χρησιμοποιείται στη φάση της αξιολόγησης μια και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν, χωρίς πίεση ,μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον με μεγαλύτερη ευελιξία από ότι το έντυπο υλικό.
·         Εργάζονται με το λογισμικό γενικής χρήσης Word.Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας του Word, που είναι περασμένα στον υπολογιστή κάθε ομάδας. Εξασκούνται και γνωρίζουν τις δυνατότητές του (Δημιουργία παραγράφων, ορθογράφος, αποθήκευση, εισαγωγή εικόνας κτλ).Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί το Word, για να δημιουργήσει τα φύλλα εργασίας.
·         Το λογισμικό Natural Art αποτελεί μία γενικής χρήσης εφαρμογή γραφικών που στοχεύει κυρίως σε μικρής ηλικίας χρήστες. Είναι ένα απλό, αλλά δυνατό και περιεκτικό εργαλείο για την τέχνη και το σχέδιο. Είναι κατάλληλο για μαθητές κάθε ηλικίας. Θεωρείται ισχυρός συντάκτης αρχείων εικόνας και ζωτικότητας. Σου επιτρέπει να δημιουργήσεις ή να τροποποιήσεις τις εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κομμάτια της τέχνης, ως διακοσμητικά στοιχεία, ως εικόνες για ιστοσελίδα ή να αξιοποιηθούν με πολλούς άλλους τρόπους. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το σπίτι του μέλλοντος.
 Εργάζονται σε ένα δημιουργικό και εύχρηστο περιβάλλον όπου αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και τη φαντασία τους. Συνθέτουν και αλληλεπιδρούν. Συνεργάζονται μεταξύ τους, επικοινωνούν  και  συμμετέχουν όλοι στο τελικό αποτέλεσμα.
·         Το βιβλίο του μαθητή χρησιμοποιείται για αφόρμηση.
·         Η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (el.wikipedia.org) θα χρησιμοποιηθεί στην αναζήτηση πληροφοριών.
Οι πηγές
Τα μέλη της κάθε ομάδας, για να πετύχουν αυτά που τους ζητούνται, μπορούν να επισκεφτούν συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους (π.χ. www.snhell.gr, http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1_-_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7,http://www.spiti24.gr/,http://www.asas.gr/ ).Θα μπορέσουν έτσι να αναζητήσουν πληροφορίες  στα πλαίσια των δραστηριοτήτων.
Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου και η επίτευξη των στόχων κρίνεται από:
·         το κατάλληλο κλίμα μέσα στη σχολική τάξη με το χωρισμό σε ομάδες και την ανάληψη πρωτοβουλιών από όλους τους μαθητές.
·         την  εφαρμογή των αρχών ενός καλού διαλόγου.
·         την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και το βαθμό συνεργασίας.
·         τη συμμετοχή και πρόοδο των μαθητών που αρχικά είναι διστακτικοί.
·         την αξιοποίηση των λογισμικών που δίνονται στους μαθητές.
·         την αξιοποίηση διαδικτυακών διευθύνσεων και λογισμικών προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες και να παράγουν υλικό από κείμενα και εικόνες, το οποίο παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους.
·         την ανταπόκριση των μαθητών στις προτεινόμενες δραστηριότητες.
·         την επιτυχία συμπλήρωσης του φύλλου αξιολόγησης.
·         τη δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες.

Τα παιδιά εργάζονται ομαδοσυνεργατικά  με το λογισμικό  Inspiration ,δημιουργώντας τον εννοιολογικό χάρτη του σπιτιού.  Στα Μαθηματικά μπορούν να βρουν πληροφορίες (χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο)για τον αριθμό των κατοίκων που μένουν σε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες  σε χωριά ή πόλεις και να δημιουργήσουν γραφήματα. Επίσης μπορούν να διδαχτούν τη συμμετρία εφαρμόζοντάς την σε κάποιο σπίτι που ζωγράφισαν, με τη βοήθεια του  Revelation Natural Art .Στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  μπορούν να βρουν πληροφορίες και να συνδέσουν τις έννοιες <<σπίτι >> και άσυλο. Στην Αισθητική Αγωγή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Revelation Natural Art μπορούν να ζωγραφίσουν και να διακοσμήσουν κατοικίες . Στα πλαίσια του μαθήματος της  Ιστορίας μπορούν να συγκρίνουν σύγχρονα σπίτια με κατοικίες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (βιβλίο μαθητή Ιστορίας Στ.σελ.49). Στη Φυσική μπορούν να συνδέσουν την κατοικία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ενότητα πρώτη).Στη Γεωγραφία μπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν ,από το διαδίκτυο ,χαρακτηριστικά σπίτια κάθε ηπείρου .Στο μάθημα των ξένων γλωσσών οι μαθητές ,με τη βοήθεια του αντίστοιχου καθηγητή ,μπορούν να βρουν συνώνυμες λέξεις της κατοικίας σε άλλες γλώσσες. Στα θρησκευτικά κάνουμε το μάθημα 15<<Χτίζουμε τη ζωή μας σε γερά θεμέλια>> σελ 50 και συζητούμε με τους μαθητές την αντίστοιχη παραβολή.



ü  Bereiter, C., & Scardamalia, Μ. (1987). The psychology of written composition.
ü  Βιβλίο μαθητή Γλώσσας Στ Δημοτικού,α τεύχος,Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,2011,Αθήνα.
ü  Θηβαίος, Κ.Δ. (2000), Οι μαθητές «κριτές και σύμβουλοι» των συμμαθητών τους – στο γραπτό λόγο    όπως  αυτός  παράγεται  στο  γλωσσικό  μάθημα  (σ.354-361).  Στο  Μ.Βάμβουκας  &Α.Χατζηδάκη  (επιμ.)  Μάθηση  και Διδασκαλία  της  Ελληνικής  ως  Μητρικής  και  ως  Δεύτερης Γλώσσας. Τόμος Α΄, Ατραπός.
ü  Ματσαγγούρας, Η. (2004), Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου ή αφού σκέφτονται γιατί δεν γράφουν, Αθήνα: Γρηγόρης.
Ματσαγγούρας Η. (1997), Στρατηγικές Διδασκαλίας: Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη. Αθήνα: Guteberg.
ü  Μήτσης,  Ν.  (2001),  Διδακτική  του  γλωσσικού  μαθήματος:  Από  τη  Γλωσσική  Θεωρία  στη Διδακτική Πράξη , Αθήνα: Gutenberg.
ü  Ράπτης, Αρ., & Ράπτη, ΑΘ. (1997). Ιlληροφορική και Εκπαίδευση: Συνολική προσέγγιση. Αθήνα: εκδ: Τελέθριον.
ü  Σπαντιδάκης, Ι. (2004), Προβλήματα παραγωγής γραπτού λόγου παιδιών σχολικής ηλικίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
ü  Σπαντιδάκης,  Ι.  &  Βάμβουκας  Μ.  (2000),  Διερεύνηση  της  σχέσης  μεταξύ  των  δυσκολιών παραγωγής  γραπτού  λόγου  και  της  κατανόησης  κειμένων  (σ.295-309).
ü  Σπαντιδάκης Ι, (1998), Οι «Ιδεοκατασκευές» στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής παραγωγής του γραπτού λόγου, Ιntelearn.
ü  Σπαντιδάκης, Ι. (1998). Δυσκολίες Γραπτής έκφρασης των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Σχεδιασμός εφαρμογή και αξιολόγηση διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών της Στ΄ τάξης με και χωρίς τη χρήση  υπολογιστή («Προμηθέας» – «Κοινωνικογνωστική προσέγγιση»).
Δικτυογραφία
http://www.youtube.com/watch?v=pXTpPKVWNnQ&feature=related(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.youtube.com/watch?v=7_PeRsn1ZyM&feature=related(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.tospitimou.gr/main/index.jsp(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.spiti24.gr/(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.asas.gr/(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.homefood.gr/home/article.asp?page=1&id=981(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=3210(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://egpaid.blogspot.com/2009/10/blog-post_07.html (Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://stin-e-taxi.blogspot.com/2011/10/blog-post_4664.html (Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/lexiscope.htm (Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://fotografiesfotinis.blogspot.com/2008/05/blog-post_4499.html(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).

http://zooot.posterous.com/73453416(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.in2life.gr/escape/destinations/articles/150401/article.aspx(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.otherside.gr/2008/12/100-strange-buildings-of-the-world-part-1/(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).
http://www.otherside.gr/2008/12/100-strange-buildings-of-the-world-part-2/(Τελευταία επίσκεψη 24-01-2012).











Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου