Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ

1.1.        ΤΙΤΛΟΣ

  «Από το πάθος στην Ανάσταση» από το κεφάλαιο Ζ΄-ενότητα 38 του σχολικού βιβλίου Θρησκευτικών της Δ΄ τάξης.

1.2.          Θεοχαράκης Σταύρος ,δάσκαλος , Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψαχνών, με οργανική θέση στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας.
Ταχ.δνση: Δελαγραμμάτικα 11 , Χαλκίδα
  

               Το παρόν σενάριο αναπτύσσεται στα πλαίσια της ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Απευθύνεται στους μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψαχνών.


1.3.          ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Α. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

    Στο συγκεκριμένο σενάριο θα χρησιμοποιηθούν ως αφόρμηση τόσο το σχολικό βιβλίο όσο και εννοιολογικός χάρτης με το πρόγραμμα inspiration στο οποίο θα κωδικοποιήσουμε τα τεκταινόμενα της Μ. Εβδομάδας αλλά και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που απορρέουν από τη λαϊκή μας παράδοση. Είναι ένα πρόγραμμα που ενδείκνυται τόσο ως αφόρμηση όσο και ως ένας ευχάριστος τρόπος αξιολόγησης της προσληφθείσας γνώσης. ΄Αλλωστε  οι εννοιολογικοί χάρτες προσφέρουν κατανόηση σε ένα σώμα γνώσης ,εξερεύνηση, συλλογή και διαμερισμό νέας πληροφορίας και διευκολύνουν το σχεδιασμό δομών και τη συγγραφή γραπτών κειμένων , ιστοσελίδων, παρουσιάσεων με πολυμέσα , δυνατών λύσεων σε ένα πρόβλημα κλπ.( Μητάκος,2013)
     Επιπλέον με διαδικτυακές ασκήσεις με τη χρήση της google doc. και εργασίες με τη χρήση του προγράμματος hot potatoes οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το Θείο Δράμα και πως το κατανοούν, με τρόπο πιο άμεσο και πιο ελκυστικό για τους μαθητές. Οι διαθεματικές δραστηριότητες θα αναρτηθούν στο ιστολόγιο του μαθήματος, το οποίο δημιουργήθηκε αφ’ ενός μεν για τις ανάγκες του σεναρίου ,αφ’ ετέρου δε μπορεί να επεκταθεί στη συνέχεια, να ενημερώνεται τακτικά και να αποτελέσει τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών. Θεωρώ επίσης  ότι μπορεί να αποτελέσει και ένα «παράθυρο» του σχολείου προς την τοπική κοινωνία από το οποίο θα μπορεί και ο κοινωνικός περίγυρος να παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στο σχολείο, ελέγχοντας ο ίδιος ο δάσκαλος το τι θα παρουσιαστεί. Τα σχολεία ,πέρα από το ρόλο της μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων έχει και το καθήκον να επιτρέψει στους μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες έκφρασης, για τι ν’  αφήσουμε ένα τέτοιο εργαλείο έκφρασης μόνο στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση;(Serge Pouts-Lajous ,2013)
     Έτσι οι μαθητές έρχονται σε επαφή με λογισμικά παρουσίασης ,εννοιολογικής χαρτογράφησης και άλλα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, εξοικειώνονται με τη δημιουργία και τη χρήση ιστολογίου, συνεργατικών ιστοσελίδων(wiki)και τέλος προσεγγίζουν τον πλούτο των νέων δυνατοτήτων που παρέχουν οι Τ.Π.Ε.(Πέτρος Παναγιωτόπουλος, 2013).
     Με τη χρήση των wikis ο χρήστης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο μαθητής, έρχεται αντιμέτωπος με πολλές νέες προκλήσεις , καθώς διαφέρουν σημαντικά από το περιβάλλον τάξης, όπου όλοι συνεργάζονται μέσα σε δομές άμεσης ,προσωπικής επικοινωνίας (M.Ζιώγκου ,Λουτράκι ,2011).
     Τα διαδραστικά αυτά και δυναμικά εξελισσόμενα περιβάλλοντα προσφέρουν ισχυρές δυνατότητες για εκπαιδευτική διαδικτυακή συνεργασία με το πλεονέκτημα ότι οι χρήστες τους δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τεχνικέ λεπτομέρειες ή πολύπλοκες γλώσσες προγραμματισμού (Godwin-Jones, 2003). Τα wikis ειδικά αποτελούν ένα συνεργατικό περιβάλλον που ταιριάζει φυσικά για συνεργατικά σχέδια δράσης(project) και είναι φυσιολογικό να αξιοποιούνται στην εκπαίδευση για συνεργατική δημιουργία γνώσης από τους μαθητές(Jakes,2006). Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους , όπως και από άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες, σχετίζονται με την συμμετοχή και όχι μόνο με το απλό διάβασμά τους (Hokanson, 2004).
     Τα εργαλεία Web 2.0, λόγω της ανοιχτής φύσης τους μπορούν να προσφέρουν μαθησιακές ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους προκειμένου να αναπτύξουν δικό τους περιεχόμενο, να αναστοχαστούν πάνω στις δράσεις τους ή σε δράσεις άλλων και να αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου , όπως η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης(Mindel & Verma ,2006 Raman, Ryan & Olfam, 2005).
     Οι χρήστες  αποκτούν γνωστικές και μαθησιακές δεξιότητες, μερικές από τις οποίες είναι η ανακλαστική σκέψη , η εκμάθηση μεθοδολογίας μάθησης και η οργάνωση.(Web 2.0 in Learning Web2.0 Κείμενο 2011)
    Η δημιουργία και χρήση ιστοσελίδας θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσει μια ελεγχόμενη ,από το δάσκαλο, πηγή πληροφόρησης για να μπορεί ο μαθητής να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή και να προχωρήσει η διδακτική διαδικασία.
   Το σενάριο θα στηριχθεί τόσο στις γνωστικές όσο και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Τα δε φύλλα εργασίας ,εκτός των δυο προαναφερθέντων θεωριών και στις συμπεριφοριστικές και κοινωνικογνωστικές θεωρίες.Β. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
 
    Ο Η/Υ στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ένα γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο , ένα εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών.(Γεώργιος Οικονόμου, 2013)
    Οι ΤΠΕ βοηθούν στην ταχύτερη αναζήτηση πληροφοριών μέσα από μια πληθώρα ιστοσελίδων ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εκείνες που τους είναι χρήσιμη τη δεδομένη στιγμή. Οι νέες ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την απόκτηση γνώσης, την προαγωγή της εξατομικευμένης αλλά και της συλλογικής εργασίας από τους μαθητές, καθώς και την εξασφάλιση προαπαιτούμενων για τη Δια Βίου Μάθηση. Με τη βοήθεια το Η/Υ και των κατάλληλων δυναμικών προσομοιώσεων ενός εκπαιδευτικού λογισμικού , μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει καλύτερα έννοιες και διαδικασίες.(Γεώργιος Οικονόμου,2013)
    Είναι φανερό πως με την εμπλοκή εργαλείων Web 2.0 στην εκπαιδευτική πρακτική αλλάζει τόσο η διδακτική όσο και μαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα , ο εκπαιδευτικός δεν μεταφέρει απλώς γνώσεις στους εκπαιδευόμενους ,αλλά μπορεί να εφαρμόσει ένα διαφορετικό πλαίσιο μάθησης , το οποίο εμπλέκει εκτός από τα ψηφιακά εργαλεία και τη συνεργατική μάθηση και προάγει την ενεργή εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν πιο δημιουργικοί και αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα μάθησης ,ενώ παράλληλα τονίζεται η εργασιοκεντρική μάθηση και παραπέμπει σε κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις μάθησης(Benek-Rivera &Mathhews, 2004, Selwyn, 2008).
    Μέσω της χρήσης Web2.0 περιβαλλόντων, αυξάνεται η κινητροδότηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών ,επιτρέποντας νέες και ποικίλες  μαθησιακές και διδακτικές εμπειρίες. Οι εμπειρίες αυτές συνήθως είναι συναρπαστικές και ενδιαφέρουσες, συναισθηματικές και κοινωνικές ,προσωπικές και συνεργατικές και πυροδοτούν την ανακάλυψη νέων τρόπων μάθησης(Redecker et.al., 2009)
    Η διάδραση αποτελεί το κλειδί για τη μάθηση(Tespstra, J.K, 2007). Στις ώρες εκτός σχολείου μαθητής και εκπαιδευτικός έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν πάνω σε σχολικές εργασίες μεταφέροντας το μάθημα στο διαδίκτυο. Με νέες τεχνολογίες στη διάθεσή τους όπως Blogs,Wikis κ.α. η σχολική τάξη συνεχίζει να υπάρχει και εκτός του περιβάλλοντος του σχολείου.(Λουτράκι ,Νοέμβριος 2011)
   Είναι επίσης πολύ σημαντική η χρήση των Web 2.0 και για τα μέλη της ομάδας στην τάξη με κάποια «προβληματική» συμπεριφορά. Τους δίνεται η ευκαιρία να κάθονται όλοι μαζί και να εργάζονται με σοβαρότητα, να συζητούν, να σχεδιάζουν, να συνεργάζονται ,πράγμα που δεν το είχαν δοκιμάσει ποτέ προηγουμένως μέσα στο σχολείο(Ράπτης-Ράπτη, 1997). Με τα μέσα αυτά και τις δυνατότητες των δυναμικών λογισμικών αυτοί οι μαθητές ξεπερνούν κάποια προβλήματα(απομόνωση, στιγματισμός κ.α.) και εντασσόμενοι στην ομάδα μπορούν να κατανοήσουν ότι είναι «χρήσιμοι» , ότι μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο σημαντικό ρόλο στην τάξη.
   Σύμφωνα με το Jenkins(2007)το web.2.0 σηματοδοτεί τη συμμετοχική κουλτούρα στην οποία υπάρχουν ευκαιρίες για κάποιον να δημιουργήσει και να συμμετάσχει στη συνεργατική μάθηση και να γίνει ένας παγκόσμιος πολίτης (πολίτης του κόσμου) , ικανός να επικοινωνεί και να εργάζεται σε διαφορετικά πλαίσια. Στη συμμετοχική κουλτούρα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δημιουργεί το δικό του υλικό και να το μοιράζεται με άλλα άτομα δηλώνοντας έτσι παρόν σε μια κοινωνία όπου ο καθένας συμμετέχει με το δικό του τρόπο. Μέσω του διαμοιρασμού της γνώσης και της συμμετοχής, αυξάνονται οι πιθανότητες και οι ευκαιρίες κάποιος να μάθει και να αποκομίσει γνώση, μιας και υπάρχει ανταλλαγή απόψεων ,ιδεών και υλικού.(Web 2.0 in Learning- Web 2.0 (Κείμενο_ 2011).
    Θα πρέπει βέβαια εδώ να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία και όλοι οι εμπλεκόμενοι ως αφετηρία γνώσης μόνο το διαδίκτυο. Τα δυναμικά λογισμικά πρέπει να είναι ένα δυνατό ατού στα χέρια μας και προπαντός ελεγχόμενο μέσο. Η διαπροσωπική σχέση δασκάλου-μαθητή στο σχολείο θεωρώ ότι δεν αντικαθίσταται από κανένα μέσο. Όμως το διαδίκτυο μπορούν να κάνουν τους μαθητές πολίτες του κόσμου γνωρίζοντας κουλτούρες που δεν είναι εφικτό να γίνει εκ του σύνεγγυς.
   Παρόμοια οφέλη έχουν και οι μαθητές με κάποια μορφή δυσλεξίας ή δυσκολεύονται  στη γραφή, την ανάγνωση ,την κατανόηση κειμένων, την οργάνωση της σκέψης τους ώστε να δομήσουν σωστά ένα κείμενο και να το παρουσιάσουν. Συνήθως είναι κακογράφοι, δε θυμούνται κανόνες ορθογραφίας ,γραμματικής , το γραπτό τους είναι δυσανάγνωστο κλπ. Με αυτά τα λογισμικά αυξάνεται η αυτοεκτίμησή τους , δεν περιθωριοποιούνται και τους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ως «ίσος προς ίσο» με του άλλους συμμαθητές τους, και στην ομάδα δεν θα είναι απλοί «θεατές». Πράγμα πολύ σημαντικό όχι μόνο  για τους ίδιους του μαθητές αλλά και για το σύνολο της τάξης.
    Τα wikis βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν την ικανότητά τους στη σύνταξη ενός κειμένου. Μπορούν να κατανοήσουν την αξία που έχει η ακρίβεια της έκφρασης και η ορθή μετάδοση της πληροφορίας , μέσα από τη διαδικασία αναθεώρησης και επανεξέτασης. Βελτιώνονται στο δημιουργικό γράψιμο ,απευθυνόμενοι σε ένα πραγματικό κοινό. Μπορούν να αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες επεξεργασίας του λόγου ,είτε μέσω της συγγραφής είτε μέσω της επεξεργασίας άλλων αναρτήσεων(Λουτράκι ,Νοέμβριος 2011).
   Η χρήση ιστολογίου επιτρέπει στους μαθητές να δημοσιεύσουν πληροφορίες ή εργασίες τους ή δράσεις τους με χρονολογική σειρά. Βοηθά την ομαδική εργασία μιας και πρέπει η ομάδα να συνεργαστεί να μοιράσει ρόλους και αρμοδιότητες. Σε επίπεδο εκπόνησης του σεναρίου μπορεί να αποτελέσει το «παράθυρο» προς την τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Η δημιουργία ιστολογίου στο συγκεκριμένο σενάριο έχει ως στόχο να δημοσιευτεί αυτό καθ’ αυτό το σενάριο αλλά και να δημοσιευτούν οι δράσεις των μαθητών στα πλαίσια του μαθήματος (τραγούδια, έθιμα κ.α.). Επίσης αποτελεί και πηγή πληροφόρησης σε ότι αφορά τον τόπο γύρω από τον οποίο λαμβάνει χώρα η ιστορία του σεναρίου.
   Η Wikipedia λειτουργεί ως πηγή πληροφόρησης ,συνδέοντάς την με την ιστοσελίδα. Η Wikipedia δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να επεκτείνουν την αναζήτησή τους προς όποια κατεύθυνση θέλουν.
   Τα google docs βοηθούν στη συνεργατική επεξεργασία κειμένου, και δε χρειάζεται οι μαθητές να αποθηκεύουν τις εργασίες μιας και αποθηκεύονται αυτόματα.
    Στα πλαίσια της εκπόνησης του σεναρίου όλα τα λογισμικά δυναμικού περιεχομένου που χρησιμοποιούντα συνδέονται μεταξύ τους και ο μαθητής πρέπει να ανατρέξει για πληροφορίες στην ιστοσελίδα ,για εργασίες στα wikis και στο google doc. Να αναρτήσει τις δράσεις του στο ιστολόγιο που δημιουργήθηκε ειδικά για το μάθημα των Θρησκευτικών.
   Όλα τα σενάρια θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο αρχικό πρότυπο ιστοσελίδας ώστε και οπτικά να υπάρχει  σχέση μεταξύ των σεναρίων, πέραν αυτής του κοινού τόπου ως σημείο αναφοράς, την Εύβοια. Βέβαια το κάθε σενάριο θα δώσει τις δικές του προτεραιότητες ως προς τη διάταξη της ιστοσελίδας, όπως και ο κάθε εκπαιδευτικός θα δώσει στοιχεία της προσωπικότητάς του.
    Στο μάθημα των Θρησκευτικών ,σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και τα αντίστοιχα ΑΠΣ όλων των τάξεων , προτείνονται σχέδια εργασίας και δραστηριότητες(και διαθεματικού περιεχομένου), ώστε να παρακινούν τους μαθητές να αξιοποιούν ποικίλες πηγές πληροφόρησης και διαδικτυακούς τόπους και ευνοούν τη χρήση ΤΠΕ για την επεξεργασία και παρουσίασή τους(Γεώργιος Οικονόμου,2013).
    Παρά το γεγονός ότι πολλές φωνές εναντιώνονται ή επιφυλάσσονται απέναντι στη χρήση των τεχνολογικών μέσων στο μάθημα των Θρησκευτικών, εντούτοις η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία δημιουργεί νέα δεδομένα και στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σπουδών αναδιατάσσουν τη φιλοσοφία τους , η οικοδόμηση των γνώσεων επιδιώκεται με νέους τρόπους και στοχοθετείται η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από τους μαθητές. Τα παλαιότερα μοντέλα μετάδοσης και αντίστοιχης πρόσληψης της  γνώσης έχουν δώσει τη θέση τους σε νέα. Σε σημαντικό βαθμό οι θεολόγοι καθηγητές δείχνουν να αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται στο νέο αυτό περιβάλλον και ανταποκρίνονται σ’ αυτές.(Πέτρος Παναγιωτόπουλος ,2013).
      Η νέα πρόκληση εισάγει νέους τρόπους επικοινωνίας ,νέες μορφές ομαδοποίησης , νέα σύμβολα και κώδικες συμπεριφοράς, και απαντά στο εύλογο ερώτημα:
«Μπορούμε ανενδοίαστα να αποδεχόμαστε την τεχνολογική πρόκληση , χωρίς να φοβόμαστε τις επιδράσεις της πάνω στο ανθρώπινο πρόσωπο ή γενικότερα στις αρχές και τις αξίες της Ορθόδοξης Παράδοσης;»(Βασίλειος Γιούλτσης,2010)Γ. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
 
   Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν την διαδικασία αναζήτησης στο διαδίκτυο, την απλή χρήση του «ποντικιού» ώστε να συμπληρώνουν ή να συνδέουν , να αντιστοιχίζουν. Την απλή χρήση πληκτρολογίου για να γράψουν ένα κείμενο.
   Σε γνωστικό επίπεδο να γνωρίζουν βασικά πράγματα για το Πάσχα και να έχουν εμπεδώσει τη διδαχθείσα μέχρι τώρα ύλη του βιβλίου. Είναι αντιπαιδαγωγικό να μην παρουσιάζεται μια συνθετική εικόνα του σχολικού εγχειριδίου και να θεωρείται η κάθε διδακτική ενότητα ξεκομμένη από τις υπόλοιπες. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ,και για θεολογικούς λόγους , ότι υπάρχει μια δόμηση, είτε αυτή είναι ιστορική είτε θεματική. (Νικολάου Παύλος,2011)
    Σε κάθε χρήση εξωτερικών συνδέσμων και πόρων ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να θέτει όρια και προϋποθέσεις  χρήσης από τους μαθητές τους οποίους και θα ελέγχει, επιβλέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής τους εμπλοκής.(Μητάκος, 2013)
   Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, να έχουν διαπραγματευθεί θέματα ως ομάδα, να έχουν εμπειρία σε ερωτήματα ανοιχτού τύπου και να μπορούν να συντάσσουν ένα απλό κείμενο παρουσιάζοντας τις απόψεις τους τόσο στην ομάδα όσο και στην τάξη.
  Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα. Βασικά θα πρέπει να απαντήσει στο παρακάτω ερώτημα, και το βασικό ερώτημα είναι γιατί;

·         Ποιοι είναι οι λόγοι που διδάσκεται η συγκεκριμένη ενότητα;
·         Τι έχει να προσφέρει στους μαθητές;
·         Πώς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους;
·         Τι καινούργιο θα γνωρίσουν;
·         Τι από αυτά που θα τους προσφερθούν ως διδακτικό αγαθό θα παραμείνει ως εμπειρία τους και δε θα ξεχαστεί μόλις περάσουν στην επόμενη ώρα;( Νικολάου Παύλος,2001)
    Και συμπληρώνω ,πώς θα επιτευχθούν όλα αυτά με τη χρήση των ΤΠΕ;   ΄Αρα η προετοιμασία του δασκάλου πρέπει να είναι υποδειγματική και όχι της τελευταίας στιγμής ,όταν μάλιστα διαπραγματεύεται θέματα πίστης. Επίσης θα πρέπει η προετοιμασία να περιλαμβάνει:
     1.Τη γνώση της βιβλιογραφίας και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών
     2.Τις επιστημονικές –θεολογικές προϋποθέσεις.
     3.Τις ψυχοπαιδαγωγικές προϋποθέσεις
     4.Τις κοινωνικές προϋποθέσεις του μαθήματος.(Νικολάου Παύλος,2011)
Εδώ θα συμπληρώσω ότι επειδή θα συνδεθεί του Θείο Δράμα με τις παραδόσεις του λαού μας προαπαιτούμενο είναι ,ο δάσκαλος να έχει ασχοληθεί με το λαϊκό μας πολιτισμό , να είναι γνώστης της σχέσης πίστης-παράδοσης για να μπορέσει να συνδέσει με τέτοιο τρόπο αυτά τα δυο στοιχεία του λαού μας ,χωρίς να παραποιήσει κανένα από αυτά χάριν εντυπωσιασμού.


Δ.1. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Το σενάριο θα διαρκέσει 8 διδακτικές ώρες.

   Χώρος υλοποίησης: 5 ώρες στην τάξη, 2 ώρες στο εργαστήριο Η/Υ και μια ώρα διδακτική επίσκεψη στον Ιερό Ναό στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης.

    2.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

  Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν:
·         Η/Υ για πλοήγηση στο διαδίκτυο, χρήση λογισμικών, χρήση φύλλων εργασίας διαδικτυακού χαρακτήρα.
·         Διαδραστικός πίνακας ή προβολέας και Η/Υ για την παρουσίαση από το δάσκαλο των διαφανειών της αφόρμησης. Συγγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας των μαθητών.
·         Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
·         Εκτυπωτή για εκτύπωση των εργασιών
·         Το βιβλίο του μαθητή, σημειωματάριο ,μολύβι κτλ.


                3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

            Πολύ σημαντικό προαπαιτούμενο στοιχείο τόσο στην αποτελεσματική                          περάτωση του σεναρίου όσο και την εν γένει λειτουργία της ομάδας στην τάξη
 είναι η κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης και η δημιουργία ομάδων.
     Οι μαθητές κάθε σχολείου αντανακλούν τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός τους(αστικό αγροτικό, εργατικό, οικογενειακό κ.α.)Παράλληλα είναι πιθανό να μην υπάρχει κοινωνική ομοιογένεια στην τάξη. Καλό είναι ο εκπαιδευτικός να είναι γνώστης του περιβάλλοντος του σχολείου και με ευαισθησία να προσπαθεί, μέσω της παρουσίασης μιας διδακτικής ενότητας, να βοηθάει στην απάλειψη πιθανών ανισοτήτων που μπορεί να αισθάνονται οι μαθητές του και να προσπαθεί, στο μέτρο του δυνατού και πάντα μέσα στα παιδαγωγικά πλαίσια, να τους δώσει την έγκυρη γνώμη του για τα προβλήματα που πιθανόν να τους απασχολούν(Νικολάου Παύλος,2011).Οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο σε όλα τα μαθήματα. ΄Ηδη εργάζονται ομαδικά και έχουν την εμπειρία της ομαδοσυνεργατικής εργασίας.   Ε. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

           «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1.Να κατανοήσουν οι μαθητές τη ροή των γεγονότων του Θείου Δράματος μέσα από την υμνολογία της Εκκλησίας.(ιστοσελίδα)
2.Να βιώσουν οι μαθητές τα πάθη και την ανάσταση συμμετέχοντας ενεργά σε αυτά με «συμπόρευση», «συσταύρωση» και «συνανάσταση».(όλα τα Φύλλα Εργασίας)
3.Να γνωρίσουν  το βαθύτερο νόημα των Παθών και της Ανάστασης για τους πιστούς.(Φύλλο Εργασίας 5ο)
4.Να αναζητήσουν οι μαθητές και να μάθουν τον τρόπο που  λαός μας βιώνει μέσα από τα έθιμά του το Θείο Δράμα αλλά και την Ανάσταση.(Φύλλο εργασίας 2ο)
5.Να εντοπίσουν την μεγάλη εφευρετικότητα του λαού μας να εξανθρωπίσει τον πόνο του Σταυρικού Μαρτυρίου και της Ανάστασης και να τον φέρει στις ανθρώπινες διαστάσεις μέσα στην καθημερινότητά του τη Μεγάλη Εβδομάδα.(Φύλλο εργασίας 2ο,4ο)
6.Να συνδέσει  ο μαθητής τα σύμβολα, τους θρύλους, τα δρώμενα , τα μοιρολόγια και τα τραγούδια του λαού με τα τεκταινόμενα της Μ. Εβδομάδας.(Φύλλο εργασίας 4ο)
7.Να γνωρίσουν τη βυζαντινή μουσική μέσα από την υμνολογία των ημερών αλλά και την αγιογραφία μελετώντας τις εικόνες που τους παρουσιάζονται ως οπτικό υλικό.(Φύλλο αξιολόγησης)

ΣΤΟΧΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ

1.Να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους δουλεύοντας μέσα στην ομάδα.(όλα τα Φύλλα Εργασίας)
2.Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους πάνω στο κομμάτι του λαϊκού μας πολιτισμού (ήθη, έθιμα, ντοπιολαλιά)και πώς αυτό συνδέεται με την πίστη.(3η δραστηριότητα,2ο Φύλλο Εργασίας)
3.Να καταλάβουν τη διαδικασία της έρευνας μέσα από κείμενα ή μέσα από δρώμενα και να κατανοούν τους συμβολισμούς.
4.Να ασκηθούν στην παρατηρητικότητα,και να κάνουν βήματα προς την έρευνα.(Φ.Κ.Βώρος,1998)ΣΤΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

1.Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι με τη χρήση του Η/Υ και των κατάλληλων  λογισμικών μπορούν να αποκωδικοποιήσουν έννοιες και διαδικασίες και να τις κρίνουν(1η δραστηριότητα, φύλλο αξιολόγησης).
2.Να εντάξουν τον Η/Υ στον καθημερινό τους τρόπο αναζήτησης πληροφοριών και να διαπιστώσουν ότι είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος.(χρήση ιστοσελίδας)
3.Να εκτιμήσουν τις δυνατότητες που τους δίνουν τα λογισμικά γενικής και ειδικής χρήσης.(όλα τα Φύλλα Εργασίας)
4.Να εντοπίσουν τη δυνατότητα που τους δίνει η χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με άλλα σχολεία ή άλλου μαθητές και να ανακοινώνουν με εύκολο τρόπο τα αποτελέσματα των εργασιών τους.                       (Φύλλο Εργασίας 1ο)
5.Να δουν στην πράξη τον τρόπο αποθήκευσης των εργασιών τους και τη δυνατότητα να ανακαλούν αυτές τις εργασίες να τις βελτιώνουν ή να τις προσαρμόζουν σε νέα δεδομένα.(χρήση ιστολογίου)
7.Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την παρατήρηση και αποκωδικοποίηση νοημάτων που υπάρχουν σε εικόνες.(Ράπτης-Ράπτη,2006)
8.Να επιτύχουν ουσιαστικότερη κατανόηση των μηνυμάτων και των αληθειών που πραγματεύεται η συγκεκριμένη ενότητα.(χρήση της ιστοσελίδας)
9.Να δουν ότι υπάρχει κι ένας άλλος άμεσος δρόμος επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία ενημερώνοντάς  τους για τις δραστηριότητές τους.(χρήση ιστολογίου)
10.Να μάθουν να κωδικοποιούν πιο αφηρημένες έννοιες χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο λογισμικό, κάτι που θα τους χρειαστεί στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και όχι μόνο ζωή τους.(εννοιολογικοί χάρτες)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

   Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου. Οι δραστηριότητες αξιολογούνται:
   1.Ως προς τη χρήση λογισμικών και προγραμμάτων και η εκπαίδευση των μαθητών σ’ αυτό. Οι μαθητές εκπαιδεύονται σε νέα λογισμικά με δυναμικό περιεχόμενο.
   2.Την ενεργή συμμετοχή των μαθητών τόσο σε επίπεδο συλλογής πληροφοριών όσο και σε χρήση αυτών στην εξέλιξη του σεναρίου.
  3.Σε γνωστικό επίπεδο με τα φύλλα εργασίας μετά από κάθε διδακτική ενότητα.
  4.Σε επίπεδο συνεργασίας με τις ομαδικές εργασίες και το αποτέλεσμα αυτών. Αυτό αποδεικνύεται από τη συνέχεια του τρόπου εργασίας των μαθητών.
  5.Στην ικανότητα γραπτής έκφρασης μέσα από διηγηματικό κείμενο. Από το κατά πόσο οι μαθητές συνεχίζουν όχι μόνο να εξασκούνται και να βελτιώνουν το λόγο τους αλλά και κατά πόσο οι ΤΠΕ τους δίνουν τη δυνατότητα να τα βελτιώνουν σε επίπεδο δόμησης του κειμένου (αποθήκευση, διόρθωση, ομαδική συγγραφή, αλληλοσυμπλήρωση).
 6.Σε επίπεδο χρήσης των ΤΠΕ οι μαθητές μαθαίνουν ένα νέο τρόπο άντλησης πληροφοριών, μέσα από μια ελεγμένη από το δάσκαλο  πηγή, όπως η ιστοσελίδα και το ιστολόγιο που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό. Επίσης θα φανεί από το γεγονός ότι αν και ο δάσκαλος
έχει επιλέξει λογισμικά web 2.0. και οι μαθητές την επόμενη φορά προτείνουν άλλα λογισμικά.
   Προσωπικά πιστεύω πως το αποτέλεσμα ενός τέτοιου εγχειρήματος θα φανεί μακροχρόνια και μόνο αν έχει συνέχεια και συνέπεια. Οι μαθητές έχουν πολλούς τρόπους να δείξουν το αν αποδέχτηκαν κάποια καινοτομία ή όχι.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί ποσοτικά και ποιοτικά.
   Θα μπορούσε μέσα στα πλαίσια της διαθεματικότητας να εντάξουμε περισσότερα τραγούδια ή κάλαντα και από άλλες περιοχές της Ελλάδας και να δούμε ομοιότητες και διαφορές και να τις αναλύσουμε με βάση την οικονομία ,τη γεωμορφολογία της κάθε περιοχής και πως επηρεάζουν την καθημερινότητα.
   Να αναλύσουμε την ντοπιολαλιά και να τη συσχετίσουμε με την κοινωνική τάξη και γεωγραφική αφετηρία των ανθρώπων.
  Δίνεται η δυνατότητα να επεκταθεί διαθεματικά και σε άλλα μαθήματα όπως π.χ. Γεωγραφία (μελετώντας την Εύβοια) ,Μαθηματικά (υπολογίζοντας τα υλικά των συνταγών),Μουσική(μαθαίνοντας τα κάλαντα ,μιλώντας για τη βυζαντινή μουσική),Εικαστικά(δημιουργώντας μια εικόνα και μιλώντας για την  αγιογραφία).
  Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να επεκταθεί το σενάριο, τόσο στο μάθημα των Θρησκευτικών στην Δ΄τάξη ,αλλάζοντας το περιεχόμενο αλλά κρατώντας και επικαιροποιώντας την ιστοσελίδα και το ιστολόγιο, όσο και σε επόμενες τάξεις,  όπως π.χ. στην Ε΄τάξη στο μάθημα της Ιστορίας με τις αναφορές που γίνονται στο σενάριο στην αγιογραφία και τη βυζαντινή μουσική. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλίο μαθητή «Θρησκευτικά, η πορεία στη ζωή μας» Δ΄ Δημοτικού
Βιβλίο του δασκάλου Θρησκευτικών Δ΄ τάξης
«Μύθοι ,θρύλοι ,παραδόσεις» Τάσου Παπαποστόλου Αθήνα 1985 εκδ. Άγκυρα)
«Λαογραφικό Ημερολόγιο» Αικατερίνη Τσοτάκου-Καρβέλη Αθήνα 1986 εκδ. ΠΑΤΑΚΗ
«Κριτήρια και χαρακτηριστικά του διδακτικού σχεδιασμού σε επίπεδο συγγραφής σεναρίων» του Δρ Δημητρίου Μητάκου Σχολικού Συμβούλου 3ης εκπ/κής περιφέρειας Π.Ε.Ν. Εύβοιας, 2013
«Εννοιολογικοί χάρτες» άρθρο του Δρ Δημητρίου Μητάκου Σχολικού Συμβούλου 3ης εκπ/κής περιφέρειας Π.Ε.Ν. Εύβοιας ,2013
«Χρήση των νέων τεχνολογιών στην Ποιμαντική και την Εκπαίδευση»
του Βασιλείου Γιούλτση ομ. Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, εισήγηση στο Παγκρήτιο Θεολογικό Συνέδριο ,Λασίθι Οκτώβριος 2010
«Χρησιμοποιώντας τα wikis για συνεργατικά προγράμματα ή ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες»M. Ζιώγκου άρθρο στο 6th International Conference in Open & Distance LearningNovember 2011,Loutraki,Greece
«Διαμόρφωση ενός συλλογικού website» Sege-Pouts-Lajous ,συνιδρυτή του παρατηρητηρίου των ΤΠΕ-Ε στην Ευρώπη «Observatoire des technologies pour leducation en Europe ,άρθρο 2006)
«Το μάθημα των Θρησκευτικών και οι Νέες Τεχνολογίες» Πέτρος Παναγιωτόπουλος εισηγητική ομιλία σε παρουσίαση βιβλίου, Αθήνα 2013)
«Χρήση νέων Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο μάθημα των Θρησκευτικών του Δημοτικού» Γεωργίου Οικονόμου ,Συμβούλου Δημοτική Εκπαίδευσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ,2013
«Το σχέδιο διδασκαλίας στο μάθημα των Θρησκευτικών» Νικολάου Παύλου Θεολόγου –Καθηγητή Δ.Ε. άρθρο στο περιοδικό ΚΟΙΝΩΝΙΑ τ.2/2001,σελ185-188
«Πληροφορική και εκπαίδευση συνολική προσέγγιση»Αριστοτέλη Ράπτη-Αθανασία Ράπτη ,εκδ. ιδίων, Αθήνα 1997
“Παιδαγωγική αξιοποίηση  της δημιουργίας λήμματος στην Βικιπαίδεια»
5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δρ Τσαμπίκα Καράκιζα ,Σχολική Σύβουλος Πληροφορικής Ν.Αιγαίου & Δρ Τιμολέων Θεοφανέλλης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής Ν.Αγαίου
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Α.Τζαβάρα, Β.Κόμης, Μ.Γεωργούτσου, Φ.Σιάμπου , Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012


ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 
1η-2η Διδακτική ώρα

   «Βάγια ,βάγια των Βαγιώ…»

   Θεωρώ ότι το σχολικό βιβλίο αποτελεί μια πρώτη αφόρμηση για τη διδασκαλία της. Γίνεται μια πρώτη επαφή με το θέμα που θα διαπραγματευτούμε. Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο και συζητούμε τυχόν απορίες αλλά και προσωπικές εμπειρίες των παιδιών.

1η Δραστηριότητα

   Θα παρουσιαστεί ένας εννοιολογικός χάρτης ώστε να κωδικοποιήσουμε τις πλευρές που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια του σεναρίου. Ο συγκεκριμένος εννοιολογικός χάρτης παρουσιάζεται ως έχει από το δάσκαλο για να εξηγήσει και τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου λογισμικού.

2η Δραστηριότητα
  
    Οι μαθητές γνωρίζουν την ηρωίδα του σεναρίου , μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματα της οποίας θα προχωρήσει το σενάριο.
Οι πληροφορίες που δίνει η θεία των παιδιών για την πορεία προς το Πάθος αλλά και τα δρώμενα των πιστών, είναι αναρτημένες  στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Τα ήθη και έθιμα της περιοχής της Εύβοιας στο ιστολόγιο του μαθήματος.

    Η Μαρίνα έρχεται να περάσει στη Χαλκίδα τις διακοπές του Πάσχα με τη θεία  και τα δυο της ξαδέλφια , την Αναστασία  και τον Λάζαρο. Είναι ενθουσιασμένη γιατί για πρώτη φορά φεύγει από την πόλη στην οποία μένει, την Αθήνα, και έρχεται στη θεία της χωρίς τη συνοδεία των γονιών της. Οι γονείς της θα έρθουν τη Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι.
    Είναι Παρασκευή μεσημέρι και αφού έκλεισαν τα σχολεία πήρε το τρένο για τη Χαλκίδα. Από τις προηγούμενες μέρες αντάλλαξε ηλεκτρονικά μηνύματα με τα ξαδέρφια της για πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι. 
                           ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο

  Βοηθήστε την Αναστασία και το Λάζαρο να γράψουν ένα e-mail στη Μαρίνα με πληροφορίες για τα δρομολόγια των τρένων, αφού πάρετε πληροφορίες από http://trainose.gr στην ετικέτα «προορισμοί» και στη σελίδα»Χαλκίδα-Αθήνα» όπου και ανοίγετε το αρχείο pdf με τα δρομολόγια.
  Το κείμενο να μην ξεπερνά τις 30 λέξεις.

     
    

     3η Δραστηριότητα

    Αφού τακτοποιήθηκε η Μαρίνα στο σπίτι της θείας της, τα παιδιά αρχίζουν και κάνουν σχέδια για τις διακοπές τους. Την ενημερώνουν ότι το πρωί ,παραμονή του Λαζάρου   βγήκαν και είπαν  τα κάλαντα του Λαζάρου. Βέβαια ο Λάζαρος δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει γιατί το έθιμο απαιτεί τα συγκεκριμένα κάλαντα να τα τραγουδούν μόνο τα κορίτσια. Όμως η Αναστασία έδειξε «το Λαζαράκι» και το καλάθι που θα κρατούσε.

   Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται στο βιβλίο του κου Τάσου Παπαποστόλου «Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις» και φτιάξτε και σεις το δικό σας «Λαζαράκι»
«…Πάνω σε δυο ξύλα που τα δένουν με σταυρωτά λογιώ λογιώ κουρέλια, σχηματίζουν μια μεγάλη κούκλα με τα χέρια τεντωμένα στα πλάγια. Τη ντύνουν μετά με ένα μωρουδίστικο  φορεματάκι κι από πάνω της ρίχνουν ένα όμορφο χρωματιστό κεφαλομάντηλο…»
Θα σας βοηθήσει η ιστοσελίδα η οποία και δίνει ιδέες για τις κατασκευές σας.

   Η θεία τους εξηγεί ότι «…Το Σάββατο του Λαζάρου είναι αφιερωμένο στο Φτωχολάζαρο ,τη θανή και την Ανάστασή του. Είναι μια προϊδέαση για το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, που θα γιορταστεί την επόμενη εβδομάδα. Ο θάνατος και η Ανάσταση του Λαζάρου θυμίζει   το μύθο του ΄Αδωνη των αρχαίων Ελλήνων και τις εκδηλώσεις τα Αδώνεια…»

   Ας δούμε κάλαντα του Λαζάρου:

       «Ξύπνα Λάζαρε κι μην κοιμάσι,
        Τώρα μέρα σου , τωρα χαράσου,
        Τώρα που’ρθαμι στην αφεντιά σου.
        Τα κουτάκια σας αυγά γιννούν’ι
        Κι οι φουλίτσις σας δεν τα χουρούν’ι
        Δόστι μας κι μας να τα χαρούμι.
        Δόμ’αφέντη μου λίγο νεράκι
        Πουν’ τα χ’ λάκια μου πικρό φαρμάκι.»

     «Εις την πόλη Βηθανία,
      Μάρθα κλαίει και Μαρία
      Λάζαρο τον αδερφό τους,
     Τον πιστό και γκαρδιακό τους..»

    «΄Ηρθ’ ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
      Ήρθ’ η Κυριακή που τρώνε ψάρια.
      Βάγια Βάγια των Βαγιώ
     Τρώνε ψάρια και κολιό
     Και την άλλη Κυριακή τρώνε το ψητό τα’αρνί..»

Στα Ψαχνά λένε τα παρακάτω:
   «Λάζαρος σαβανωμένος και με το κερί ζωσμένος
    Πες μας Λάζαρε τι είδες εις τον Άδη που πήγες;
   -Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους,
    Ρίξε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι
   Της καρδιάς και των χειλέων και μη με ρωτάτε πλέον»

  -Στη Σκύρο την Κυριακή των Βαΐων με τα βάγια που παίρνουν από την εκκλησία μετά των τέλος της Θείας Λειτουργίας, χτυπούν τα ζώα και τα δέντρα ,τα βατσάζουν, για να πληθύνουν. Επίσης ,παιδιά, την Κυριακή των Βαΐων , η Εκκλησία επιτρέπει στους πιστούς να φάνε ψάρια  αφ’ ενός για ν’ αντέξουν τη σκληρότερη περίοδο νηστείας ,αυτή της Μεγάλης Εβδομάδας, οπότε και τελειώνει η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής και αφ’ ετέρου για να τιμήσει τα θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα».

   -Στα Ψαχνά λένε τα κορίτσια τα κάλαντα των Βαΐων κρατώντας ένα στολισμένο με λουλούδια καλαθάκι.

   «Σαν τη Λαμπρή την Κυριακή
     Τη λαμπροστολισμένη
     Κυρά μου τα παιδάκια σου
     Κυρά μου τα χρυσά σου
     Η Παναγιά σου τά’στειλε
     Θεός να στα χαρίσει
     Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού
     Χρόνια πολλά να ζήσει»
  

                          ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ο

  Μετά από τις πληροφορίες που έδωσε η θεία των παιδιών απαντήστε και σεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1.Τι σας θυμίζει ο τρόπος που μιλάει ο καλαντιστής; Έχετε ξανακούσει ανθρώπους να μιλάνε έτσι ,και πού;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2.Βρείτε τις διαφορές των καλάντων στα Ψαχνά με τα άλλα κάλαντα των Βαΐων. Ποια κάλαντα σας θυμίζουν οι ευχές στο τέλος;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3.Με βάση τις πληροφορίες που μας δίνουν τα κάλαντα, ανοίξτε ένα έγγραφο στο wiki  με τίτλο «Πάσχα στη Χαλκίδα»και φτιάξτε ένα κείμενο για το τελευταίο μέρος της Σαρακοστής πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.
   α. Πού ζούσε ο Λάζαρος, ποιοι ήταν οι συγγενείς του;
   β. Τι προαναγγέλλει η Ανάσταση του Λαζάρου;
   γ. Πώς αντιδρά ο Λάζαρος στις ερωτήσεις για τον ΄Αδη;
   δ. Τι τιμά η Εκκλησία την Κυριακή των Βαΐων, ποιο φαγητό επιτρέπεται και γιατί;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3η-4η Διδακτική ώρα

   «Αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα»

 Τα παιδιά αναρωτιούνται:
-Θεία, γιατί τη λένε Μεγάλη Εβδομάδα; Είναι πιο μεγάλη από τις άλλες; Και γιατί πηγαίνουμε στην εκκλησία το βράδυ και όχι το πρωί;
-Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα, δηλαδή από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Δεν έχει περισσότερες ώρες ή μέρες από τις άλλες εβδομάδες του χρόνου  αλλά γιατί τα γεγονότα όπου τελούνται και βιώνονται στους Ιερούς  Ναούς είναι κοσμοσωτήρια για τον άνθρωπο. Η Εκκλησία από τη μεγάλη φιλανθρωπία της , για να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι να συμμετέχουν στις Ακολουθίες, επέτρεψε από την αρχή της Μ. Εβδομάδας να ψάλλεται ο ΄Ορθρος της επόμενης μέρας.(π.χ. Ο Όρθρος της Μ. Δευτέρας ψάλλεται το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων)
-Δεν γίνεται δηλαδή Θεία Λειτουργία όπως κάθε Κυριακή;
-Οι τέσσερις πρώτες μέρες μας προετοιμάζουν πνευματικά για το Θείο Δράμα και οι Ακολουθίες ονομάζονται «Ακολουθίες του Νυμφίου»
-Και αυτές οι «Ακολουθίες» που μας λες για ποια γεγονότα μιλάνε;
-Τη  Μεγάλη Δευτέρα(Κυριακή των Βαΐων το βράδυ) κυριαρχούν δύο γεγονότα:
  Η ζωή του Ιωσήφ του 11ου γιου του Πατριάρχη Ιακώβ και η ζωή και η περιπέτειά του(πουλήθηκε σκλάβος στην Αίγυπτο) προεικονίζει τον ίδιο το Χριστό. Επίσης το περιστατικό της άκαρπης συκιάς που ξέρανε ο Χριστός
(Ματθ.21, 18-22) και συμβολίζει τη Συναγωγή των Εβραίων ,και γενικά τη ζωή ων Ισραηλιτών ,που ήταν άκαρποι από καλά έργα.Την Ακολουθία θα την παρακολουθήσουμε στη Μονή Γαλατάκη στη Λίμνη.
  Τη Μεγάλη Τρίτη (Μεγάλη Δευτέρα βράδυ) θυμόμαστε και ζούμε δύο παραβολές:
Των δέκα παρθένων (Ματθ.25,1-13) που μας διδάσκει να είμαστε έτοιμοι και γεμάτοι πίστη και φιλανθρωπία, και των Ταλάντων(Ματθ.25,14-30)που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και πρέπει να καλλιεργούμε και να αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα.
   Τη Μεγάλη Τετάρτη (Μεγάλη Τρίτη βράδυ) η Εκκλησία μας την αφιερώνει στην αμαρτωλή γυναίκα
(Λουκ.7,47) που μετανιωμένη άλειψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου και συγχωρήθηκε για τα αμαρτήματά της. Ψάλλεται το περίφημο τροπάριο (δοξαστικό) της Υμνογράφου Μοναχής Κασσιανής.
   Όμως παιδιά φτάνουν αυτά για σήμερα. Ελπίζω να τα θυμάστε. Τη Μεγάλη Τετάρτη  θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία στη Μονή Αγίου Γεωργίου Αρμά.

                                ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3ο
1.    Γράψτε με μια πρόταση , τι μας διδάσκουν οι παραβολές που «ζούμε» τις πρώτες αυτές μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας με χρονολογική σειρά.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2.    Γιατί οι Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας τελούνται τις βραδινές ώρες;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

             
3.    Πατώντας την υπερσύνδεση για τη Μονή του Αγίου Γεωργίου του Αρμά
γράψτε ένα σύντομο κείμενο για τη Μονή και αναρτήστε την στο ιστολόγιο του μαθήματος, στην ετικέτα με τις δραστηριότητες των μαθητών. Το κείμενο να μην ξεπερνά τις 30 λέξεις.

4.    Αφού διαβάσετε τη βιογραφία της Μοναχής Κασσιανής απαντήστε:

Α. Τι είναι τροπάριο;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Β. Ποια ήταν η Κασσιανή;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
             
                    5η 6η Διδακτική ώρα

                        «Τα Πάθη και η Ανάσταση»

                  -Σήμερα θεία Μ. Τετάρτη , τι γιορτάζουμε;
                  -Σήμερα παιδιά το βράδυ γιορτάζουμε τα γεγονότα της Μ. Πέμπτης , τον Ιερό Νιπτήρα, δηλαδή το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Κύριο, το Μυστικό Δείπνο, που συμβολίζει  τη  Θεία Κοινωνία ,την προσευχή στο Όρος των Ελαιών και την προδοσία του Ιούδα. Όμως από αύριο αρχίζει παιδιά και η προετοιμασία των ανθρώπων  για το Πάσχα αλλά και το Πάθος του Κυρίου.
      
                 Μεγάλη Πέμπτη και σήμερα τα παιδιά ξύπνησαν αρκετά νωρίς.        ΄Εχουν  πολλές δουλειές να κάνουν. Και πρώτα απ’ όλα να βάψουν τα’ αυγά. Η   θεία τους είπε πως η σημερινή μέρα λέγεται και «κοκκινοπέμπτη» γιατί βάφουν τ’ αυγά.
                 «Σήμερα παιδιά μπαίνουμε για τα καλά στις προετοιμασίες του Πάσχα. Ζυμώνουν οι νοικοκυρές τις κουλούρες τις Λαμπρής και στη μέση βάζουν ένα αυγό. ΄Εθιμο που κρατά από τους Βυζαντινούς. Κόκκινα αυγά βάφουν όλα τα σπίτια εκτός από αυτά που πενθούν. Το πρώτο αυγό ,λένε, έχει θαυμαστές ιδιότητες και το βάζουν στο εικονοστάσι. Είναι της Παναγίας. Μ’ αυτό σταυρώνουν τα παιδιά όταν είναι άρρωστα και για να διώξουν το κακό. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού.»(Λαογραφικό ημερολόγιο, Αθήνα 1985).Το βράδυ παιδιά θα παρακολουθήσουμε την «Ακολουθία των Παθών» στη Μονή Μακρυμάλλης
Με την Ακολουθία των Παθών θυμόμαστε τα φρικτά Πάθη που εκούσια υπέμενε για τους ανθρώπους.
                -Τι θα πει εκούσια ,θεία;
                -Με τη θέλησή του. Αφού ως Θεός θα μπορούσε να μην πάθει τίποτε. Μετά το τέλος της Ακολουθίας θα παραμείνουμε για να στολίσουμε τον Επιτάφιο.
                -Από το πρωί χτυπούν πένθιμα οι καμπάνες των εκκλησιών.
                -Φυσικό είναι παιδιά. Γίνεται η αναπαράσταση της Ταφής του Κυρίου και η κάθοδός Του στον ΄Αδη. Γίνεται η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και στις 12 το μεσημέρι της Αποκαθηλώσεως.
                -Δηλαδή;
                -Θυμίζει σε όλους μας η Εκκλησία την Ταφή Του από τον Ιωσήφ της Αριμαθαίας και το Νικόδημο το Φαρισαίο ,κρυφό μαθητή του Κυρίου.
                 -Γιατί κρυφός;
                 -Γιατί ήταν μέλος του Μ. Συμβουλίου των Εβραίων οι οποίοι και τον καταδίκασαν. Το βράδυ που θα έρθουν και οι γονείς σου, Μαρίνα, θα παρακολουθήσουμε τα Εγκώμια και την περιφορά του Επιταφίου στο Ναό της Μεταμορφώσεως στα Ψαχνά ο οποίος  έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Μάλιστα στη χορωδία που θα ψάλλει τα Εγκώμια είναι και μια φίλη μου. Το βράδυ θα επιστρέψουμε στη Χαλκίδα για να δούμε όλους τους Επιταφίους της πόλης να συγκεντρώνονται στην παραλία.

            4η Δραστηριότητα

      Χωριστείτε σε δυο ομάδες Α΄ομάδα:«τα κουλουράκια» και  Β΄ομάδα: τα «κόκκινα αυγά» και φυσικά καταλαβαίνετε ποια θα είναι η δουλειά της καθεμιάς ομάδας. Θα βοηθηθείτε αν βρείτε συνταγές που θα σας βοηθήσουν να φτιάξει η πρώτη ομάδα πασχαλινά κουλουράκια και η δεύτερη ομάδα να βάψει τα πασχαλινά αυγά. Κατόπιν φωτογραφίζουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας και τα αναρτούμε στο ιστολόγιο του σχολείου.
  

                                     ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ο
     1.Διαβάστε το «Μοιρολόι της Παναγιάς» από την Αγ.΄Αννα της Εύβοιας, και στη συνέχεια ακούστε το :
Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα,
σήμερα εσταυρώσανε των πάντων βασιλέα.
Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι,
οι άνομοι και τα σκυλιά, οι τρισκαταραμένοι,
για να συλλάβουν τον Χριστό, να παν να τον σταυρώσουν.
Σαν κλέφτη τον συλλάβανε και σαν ληστή τον πάνε
και σαν κακό κατάδικο πάνε να τον σταυρώσουν.
Κι η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της
τις προσευχές της έκανε για τον Μονογενή της,
Σώνε μάνα μ' οι προσευχές, σώνε και σι μετάνοιες
Τον γυιό σου τον επιάσανε και στο χαλκιά τον πάνε.
- Χαλκιά, Χαλκιά, κάνε καρφιά, κάνε τρία πηρόνια,
και κείνος α παράνομος βαρεί και κάνει πέντε.
- Εσύ Χαλκιά που τάκανες πρέπει να μας διατάξεις.
- Βάλτε τα δυό στα χέρια του, τα δυο στα δυο του πόδια,
Το πέμπτο το φαρμακερό, βάλτε του στην καρδιά του,
να τρέξει αίμα και νερό από τα σωθικά του.
Κι η μάνα του σαν τ' άκουσε, έπεσε και λιγώθη.
Σταμνί νερό της ρίξανε, τρία κανάτια μόσκο,
και πέντε με ροδόσταμο για νάρθει ο λογισμός της.
Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της
ζητά μαχαίρι να σφαγεί φωτιά να πάει να πέσει,
ζητά γκρεμό να γκρεμιστεί για το Μονογενή της
. - Εσύ μητέρα αν σφαγείς, σφάζονται οι μάνες ούλες.
Εσύ μητέρα αν γκρεμιστείς, γκρεμιώνται οι μάνες ούλες.
Βάνε κρασί μέσ' στο γυαλί κι αφράτο καπσιμάδι,
να κάνω την παρηγαριά να έχουνε μανάδες.

                     Α΄ΟΜΑΔΑ

         Α. Τι γιορτάζουμε από τη Μ. Τετάρτη ως και τη Μ. Παρασκευή;
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   
        Β. Πώς περιγράφεται η Παναγία στο Μοιρολόι;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                    Β΄ΟΜΑΔΑ

          Α. Αφού συμβουλευτείτε την υπερσύνδεση γράψτε ένα μικρό κείμενο για την εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το πολύ 50 λέξεις και αναρτήστε το στο ιστολόγιο του μαθήματος.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
           Β. Τι είναι τα εγκώμια , πότε ψάλλονται και ποια είναι;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

              7η-8η Διδακτική ώρα

               «Ανάσταση – «Πάσχα Ευβοέων Πάσχα»

              Μ. Σάββατο και από το πρωί χτυπούν οι καμπάνες διαφορετικά και όχι πένθιμα. Τα απιδιά ρωτούν τι συμβαίνει αφού δεν έγινε η Ανάσταση. Ηθεία τους απαντά:
            - Το πρωί του Μ. Σαββάτου έχουμε την «1η Ανάσταση». Δηλαδή το προανάκρουσμα της Αναστάσεως που μεταδίδουν οι ύμνοι και της προσμονής της λυτρώσεως από τη φθορά κει το θάνατο. Το βράδυ στις 12:00 έχουμε τη ζωηφόρο Ανάσταση του Κυρίου ,την ήττα του θανάτου και της φθοράς. Την αφή του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο. Ψάλλουμε  το «Χριστός Ανέστη» και φιλιώνουμε. Αφήνουμε τα μίση και τις κακίες και συμμετέχουμε στο θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Μάλιστα σαράντα μέρες μετά το Πάσχα λέμε την Αναστάσιμη προσευχή. Μέχρι της Αναλήψεως.
           Την Κυριακή του Πάσχα τελείται στις 11.00 το πρωί ο «Εσπερινός της Αγάπης».Σε κάποιες περιοχές γίνεται το απόγευμα. Διαβάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο σε πολλές γλώσσες για το παγκόσμιο και πανανθρώπινο μήνυμα της Ανάστασης. Ο λαός γλεντά και χαίρεται με ποικίλους τρόπους. Συνήθως σουβλίζουν και ψήνουν αρνιά ,το κρασί ρέει άφθονο και στα προαύλια των εκκλησιών «καίνε τον Ιούδα».


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ο

1.    Λύστε το πασχαλινό σταυρόλεξο:
           
                         


2.Για ποιο λόγο διαβάζονται τα Ευαγγέλια σε πολλές γλώσσες;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
                  

  3. Μεταβείτε στο λογισμικό ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ΄-Δ΄ του Υπουργείου και επιλέξτε «Οι γιορτές της Ορθοδοξίας» -Κείμενο και διαλέξτε την ενότητα με τις γιορτές της Μεγάλης Εβδομάδας. Στη συνέχεια, στο πρόσθετο υλικό ανοίξτε τα «Πασχαλινά λόγια» του Ι. Χρυσοστόμου, «Πάσχα στο Πεκίνο», το «Βάψιμο των αυγών» και δείτε τις εικόνες που είναι σχετικές με το Πάσχα.

      Α. Στα παιχνίδια του λογισμικού συμπληρώστε το πάζλ με την εικόνα της Ανάστασης.

                          Β. Απαντήστε με λίγα λόγια  στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Τι ήθελε ο Χριστός να προετοιμάσει με την Ανάσταση του Λαζάρου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Πως υποδέχθηκε ο λαός το Χριστό στα Ιεροσόλυμα και πως κατά την καταδίκη του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Τι αποκάλυψε ο Χριστός στο Μυστικό Δείπνο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ποιο μυστήριο της Εκκλησίας συνδέεται με το Μυστικό Δείπνο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Γιατί οι διώκτες του Κυρίου του φόρεσαν χλαμύδα και του έδωσαν σκήπτρο από καλάμι;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Πως αντέδρασαν οι μαθητές Του με την Ανάσταση και πως οι διώκτες Του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Πότε γιορτάζουμε την Ανάληψη του Κυρίου και τι ζήτησε από τους μαθητές του κατά τν τελευταία τους συνάντηση;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8.Βρείτε στο χάρτη της Εύβοιας τις Μονές και Εκκλησίες που συναντήσαμε σε όλη την ενότητα, πατώντας στην ετικέτα με τα αξιοθέατα.


9. Διαβάστε το παρακάτω παραμύθι της Εύβοιας:                     «Πασχαλιά γιορτή δεν έχει»(διασκευή)

   Ήταν τότε που άρχισε να εξαφανίζεται ο φόβος από τις κουρσάρικες επιδρομές στα παραθαλάσσια χωριά. Οι άνθρωποι άρχισαν να ημερεύουν , να ξεθαρρεύουν και να κατεβάζουν τα χωριά τους στον κάμπο κοντά στη θάλασσα. Τότε γινόταν και διαμάχες μεγάλες ανάμεσά τους. Γιατί οι πιο προοδευτικοί και τολμηροί θέλαν να ξεφύγουν από τα απόμερα και απόκρημνα μέρη και να τραβηχτούν στον κάμπο κοντά στη θάλασσα οι άλλοι, οι πιο πολλοί το’χαν σε κακό να ξεριζωθούν από τον τόπο που γεννήθηκαν. Έτσι πολλά χωριά μοιράστηκαν στα δύο. Εκείνο τον καιρό έτσι μοιράστηκε και το Μεγαλοχώρι στη Β. Εύβοια. Το Κατωχώρι και το Πανωχώρι. Τους Κατωχωρίτες ακολούθησε και ο παπάς του χωριού μαζί με κάποιους που ήξεραν και λίγα γράμματα. Οι Πανωχωρίτες έμειναν χωρίς παπά .Ο πάρεδρος του Πανωχωρίου ήταν ο μοναδικός που ήξερε κάποια γράμματα.
-Χωριό χωρίς παπά ,είναι σαν αδέσποτο κοπάδι. Θα μας φάει ο λύκος. Θα μας ξεχάσει ο Θεός.
  Έτσι πήρε κάποιους μαζί του και τον Γκούρα ο οποίος ήταν αγράμματος αλλά ήξερε το ψαλτήρι απ’έξω ,και πήγαν στο Δεσπότη.
-Δέσποτα ,θέλουμε παπά. Τον παρακάλεσε ο πάρεδρος.
-Έχετε κάποιον να προτείνετε;
Χωρίς να χάσει χρόνο ο πάρεδρος πρότεινε τον Γκούρα. Αυτός για να εντυπωσιάσει το Δεσπότη ,άρχισε να λέει απ’ έξω το Ψαλτήρι.
Έτσι έγινε παπάς ο Γκούρας. Στις λειτουργίες έλεγε «άλλα αντ’ άλλων».Μάλιστα έπαιρνε χρήματα από τους χωρικούς για κάθε τελετή και βασκανία. Έτσι σε λίγα χρόνια ,έφτιαξε κοπάδι με χίλια πρόβατα. Ήταν πολύ έξυπνος και για να μη χάνει τις γιορτές και τις αργίες του χρόνου και ειδικά το Πάσχα, πήγαινε στο Κατωχώρι και συμβουλευόταν τον παπά. Του κουβάλαγε και διάφορα καλούδια και ο παπα-Μήτρος τον συμβούλευε.
 Μια χρονιά κατεβαίνει στο Κατωχώρι φορτωμένος καλούδια συζήτησαν οι δυο παπάδες και του λέει ο παπα-Μήτρος.
-Παπα-Γκούρα εικοσιπέντε μέρες έμειναν για το Πάσχα ,θα τις θυμάσαι ή να στις γράψω;
-Μπα, αλίμονο ,θα τις θυμάμαι.
Δεν ήθελε βλέπετε να υποβιβάσει την νοημοσύνη του. Το βράδυ σαν έφτασε στο χωριό πήρε κρυφά από την παπαδιά και μέτρησε εικοσιπέντε κουκιά και τα’ βαλε σο ράσο του. Κάμποσες μέρες μετά η παπαδιά πήρε να τινάξει το ράσο του παπά πριν ξυπνήσει εκείνος ,να το φορέσει καθαρό.
«Α! Τα τρώει τα κουκιά ο παπάς ,του αρέσουν. Ας του βάλω ια χουφτίτσα ακόμη»
Ο παπάς υπολογίζοντας τις μέρες  και βλέποντας ότι τα κουκιά δεν τελειώνουν κατάλαβε πως κάτι συμβαίνει και τρέχει στο Κατωχώρι. Φτάνοντας στη μπασιά του χωριού(καταμεσήμερο Δευτέρα του Πάσχα) είδε στο δρόμο τσόφλια από κόκκινα αυγά.(Τον κάψαν τα κρεμμύδια).Για να βεβαιωθεί και να μη ρεζιλευτεί στον παπα- Μήτρο ρώτησε κάποια παιδιά στο δρόμο:
-Βρε σεις ,αναστήσατε εδώ;
-Τώωωωωρα!του απάντησαν εκείνα μ’ ένα στόμα και τον κοίταξαν περίεργα.
Τρέχει άρον-άρον ο παπα-Γκούρας στο Πανωχώρι χτυπάει την καμπάνα και μαζεύεται όλο το χωριό, αφήνοντας ο καθένας τις δουλειές του.
-Τι τρέχει παπα-Γκούρα;
-Πασχαλιά γιορτή δε έχει, χωριανοί. Φέτος μας την έσκασ’ ο Χριστός. Αναστήθηκε χωρίς να σταυρωθεί. Σφάχτε τ’ αρνιά σας ,βάψτε τ’ αυγά σας και πασχάστε, χορτάστε χωρίς Ανάσταση.
                     Τάσος Παπαποστόλου, Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις
                                                                  Εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ
   Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
               
                             Α΄ ΟΜΑΔΑ

    α. Για ποιους λόγους προτιμούσαν τα ορεινά και δυσπρόσιτα μέρη οι άνθρωποι ώστε να χτίσουν τα χωριά τους;
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


    β. Τι φταίει για το πάθημα του παπα-Γκούρα;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                             Β΄ΟΜΑΔΑ

Γράψτε ποια πιστεύεται ότι ήταν η συνέχεια της ιστορίας;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
   Η Μαρίνα πρέπει να επιστρέψει ε τους γονείς της πια στο σπίτι της. Όμως θέλει να γράψει τις εντυπώσεις της σε μορφή ημερολογίου.
      Θα τη βοηθήσετε;

     1.Ανοίξτε το google.doc γράψτε ένα κείμενο σε μορφή ημερολογίου αρχίζοντας με την ημέρα της Μ. Εβδομάδας και στη συνέχεια μια με δυο προτάσεις σε σχέση με το τι γιορτάζουμε και ποιο έθιμο έχουμε εκείνη τη μέρα.
      Η πρώτη ομάδα θα αναφερθεί μέχρι τη Μ. Τετάρτη και η άλλη θα συνεχίσει μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Άλλωστε και  Μαρίνα ό,τι ξεχνάει ζητά από τα ξαδέρφια της να τη βοηθήσουν.

 Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Οι διακοπές του Πάσχα τελείωσαν και………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Το Σάββατο του Λαζάρου………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.    Απαντήστε στις φόρμες του google:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                           Σας δυσκόλεψε κάτι στη χρήση του Η/Υ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.    Ανοίξτε την εικόνα και χρωματίστε την με βάση τον τρόπο και τα χρώματα στις εικόνες που είδατε μέχρι τώρα. Στη συνέχεια εκτυπώστε την.
4.    ΄Ασκηση σύντομης απάντησης στο πρόγραμμα του hot potatoes:

5.    Συμπληρώστε τον εννοιολογικό χάρτη.

6.    ΄Ανοιξε την άσκηση συμπλήρωσης κενών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου