Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
«ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βασιλικό 2011-2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    
Τίτλος…………………………………………………….3
2.    
Ταυτότητα……………………………….......................3
3.    
4.    
Πλαίσιο εφαρμογής…………………………………….5
5.    
Στόχοι σεναρίου………………………………………...6
6.    
Πορεία διδασκαλίας…………………………………….8
7.    
Αξιολόγηση του σεναρίου…………………………….11
8.    
9.    
Βιβλιογραφία…………………………………………..13
10.                
Δικτυογραφία…………………………………………..14


1)         Τίτλος: «ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ»
2)         Ταυτότητα
·                   Δάσκαλος-Δημιουργός:  Γεώργιος Καρανίκας
·                   Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Γ΄ & Δ΄ (συνδιδασκαλία)  τάξης στο μάθημα της Ιστορίας και πιο συγκεκριμένα τη διδακτική ενότητα  «Ο Ηρακλής» (βλέπε βιβλίο Ιστορίας  Γ΄ τάξη, μέρος πρώτο, ενότητα 2, σ. 21-40). Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς αποτελεί θέμα ενότητας του βιβλίου  Ιστορίας και οι στόχοι άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της  Ιστορίας.

3)         Σκεπτικό της δραστηριότητας
Καινοτομίες και σκεπτικό: Χρήση Η/Υ και συγκεκριμένων λογισμικών (Microsoft Word, , kidspiration, google.maps, Internet Explorer, λογισμικό Π.Ι. για την Ιστορία της Γ΄ τάξης). Οι Τ.Π.Ε. στο παρόν διδακτικό σενάριο χρησιμοποιούνται ως γνωστικό εργαλείο, καθώς οι διδακτικές δραστηριότητες που προτείνονται συμβάλλουν στην πραγματοποίηση μιας ανακαλυπτικής διαδικασίας  για τη συγκρότηση γνώσεων και εννοιών. Το σενάριο βασίζεται θεωρητικά στην εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης και υλοποιείται μέσα από διερευνητικές-ανακαλυπτικές δραστηριότητες. Βασικό στοιχείο  στη προσέγγιση αυτή είναι ότι λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις  των εκπαιδευομένων και η νέα γνώση οικοδομείται μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες των ίδιων των μαθητών, με τη μέθοδο  της ανακάλυψης και της συνεργατικής μάθησης (βλ.Κολιάδης,σελ99,108˙   Αφεντακης1996,σελ.137,138˙ Παπαδημητρίου  2012˙Κόκκοτας 2012).
Επιπλέον στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα γίνει χρήση Web 2.0 εργαλείων και κυρίως των wikis, καθώς στη διαδικασία της εκπαίδευσης έχουν αρχίσει και ενσωματώνονται ήδη λειτουργίες του Web 2.0. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών είναι η ευκολία χρήσης τους, αλλά και η ευκολία περιήγησης στο περιεχόμενο. Έτσι, όχι μόνο υπάρχει μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, υλικού και γνώσης, αλλά ο χρήστης έχει και τη δυνατότητα να τη διαχειριστεί. Ειδικότερα η δύναμη του λογισμικού wiki είναι στην απλότητά της χρήσης του. Η δημοσίευση ενός εγγράφου με wiki είναι μία εύκολη δουλειά, που ο καθένας μπορεί να κάνει και ο συνδυασμός των τεχνολογιών αυτών (Web 2.0)  μπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτική διαδικασία και χωρίς την ύπαρξη τυπικού οργανωμένου μαθήματος (βλ. wikipedia 2012).
·                      Προστιθέμενη αξία: Στο διδακτικό σενάριο «Οι άθλοι του Ηρακλή» οι εκπαιδευόμενοι θα  εξοικειωθούν με τους Η/Υ και με συγκεκριμένα λογισμικά, καθώς τα παραπάνω θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο επεξεργαστής κειμένων θα συμβάλλει στην δημιουργία μιας συνεργατικής και διαπροσωπικής διαδικασίας, στην αποτελεσματικότερη εξοικείωση των μαθητών με τις διαδικασίες παραγωγής γραπτού λόγου και στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας (βλ. Μιχάλη σελ. 25). Το λογισμικό του Π.Ι. για την Ιστορία της Γ΄ τάξης θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα τους φέρει σε επαφή με τις πηγές της ιστορίας, ενώ παράλληλα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, όπως ο internet explorer, θα τους βοηθήσουν στην αναζήτηση πληροφοριών (βλ. Μαϊστρέλλη και άλλοι, 2008  σ. 19).
Η μάθηση με τη χρήση της τεχνολογίας του Η/Υ είναι μια ενεργός μαθησιακή δραστηριότητα με σαφή πλεονεκτήματα. Αποτελεί μια γνωστική στρατηγική για την ανακάλυψη γνώσεων και συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (βλ. Αφεντάκης 1997, σελ. 277). Επιπλέον, ο Η/Υ ως διδακτικό εργαλείο, είναι ιδανικό για την εξατομικευμένη διδασκαλία, παρέχοντας δυνατότητες αναζήτησης, ανακάλυψης, παράθεσης και αξιοποίησης πληροφοριών, εξάσκησης δεξιοτήτων, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. Χρησιμοποιείται ως μέσο προσωπικής διερεύνησης και έκφρασης ιδεών και δημιουργεί ένα αποτελεσματικό επικοινωνιακό πλέγμα, όσον αφορά στη συνεργασία δασκάλου – μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους (βλ. Αφεντάκης 1997, σελ. 280).
Ιδιαίτερα στο μάθημα της ιστορίας η χρήση των Τ.Π.Ε. αποδεικνύεται ενδιαφέρουσα, γιατί ο Η/Υ παρέχει ευκολία πρόσβασης σε ιστορικές πηγές (κείμενα, εικόνες και ήχους). Κατ’ αυτό τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να προσεγγίζουν το ιστορικό υλικό, να διατυπώνουν υποθέσεις, να θέτουν ιστορικά ερωτήματα και να καταγράφουν τις απόψεις τους. Εμπλέκονται λοιπόν σε αυθεντικές διαδικασίες έρευνας και το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια το αυξημένο ενδιαφέρον και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Επιπλέον, κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν ιστορικές δεξιότητες και με παιγνιώδεις τρόπους (π.χ. ανασύνθεση εικόνων - πάζλ) έρχονται σε επαφή με τις πηγές της ιστορίας και συνειδητοποιούν την αξία των αρχαιολογικών ευρημάτων (βλ. Μαϊστρέλλη  και άλλοι 2008, σελ. 19).
·                   Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα: α) Τυχόν ελλιπής γνώση του εκπαιδευτικού λογισμικού από τους μαθητές, με συνέπεια ο εκπαιδευτικός να χρειάζεται να τους δίνει τις σχετικές οδηγίες αναφορικά με τη χρήση του Η/Υ και των διάφορων προγραμμάτων και να συντονίζει τις προσπάθειές τους.                                    

4)Πλαίσιο εφαρμογής
·                   Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται στους  μαθητές της Γ΄ & Δ΄  τάξης ενός 4/θεσιου Δημοτικού σχολείου (συνδιδασκαλία).
·                   Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.
·                   Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσά τους, όπου υπάρχουν εννέα Η/Υ και προτζέκτορας.
·                   Προαπαιτούμενες Γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και των προγραμμάτων Microsoft Word, Internet Explorer, Google.maps, kidspiration, ώστε με μικρή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό να μπορούν να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν.
·                   Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Εννέα Η/Υ εξοπλισμένοι με λογισμικό Microsoft Word, Internet Explorer, kidspiration και προτζέκτορας.
·                   Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Οι 18 μαθητές θα καθίσουν ανά δύο σε κάθε Η/Υ και θα συνεργαστούν στις δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός θα συντονίζει την διαδικασία, θα καθοδηγεί, θα παρέχει βοήθεια και θα εμψυχώνει τους μαθητές του, όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

5)Στόχοι του σεναρίου
Γενικός σκοπός:
Να γνωρίσουν τους μύθους, που αναφέρονται στη ζωή και τα κατορθώματα του Ηρακλή, να παράγουν γραπτό λόγο, να εξοικειωθούν  με τη χρήση των υπολογιστών στη διδακτική διαδικασία και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
5.1) Γνωστικοί στόχοι
·         Να γνωρίσουν τους μύθους, που αναφέρονται στη ζωή και τα κατορθώματα του Ηρακλή και να θαυμάσουν την παλικαριά και τη γενναιότητά του (δραστηριότητα 1 2ο φύλλο εργασίας, δραστηριότητα α 3ο φύλλο εργασίας, δραστηριότητα β και γ 4ο φύλλο εργασίας ).
·         Να κατανοήσουν τις έννοιες του ήρωα και του μυθικού ήρωα (δραστηριότητα α και β 1ο φύλλο εργασίας).
·         Να αντιληφθούν τον Ηρακλή ως πρότυπο ηθικής, που επιλέγει το δύσκολο και ενάρετο δρόμο από τον εύκολο και κακό ( δραστηριότητα β 6ο  φύλλο εργασίας).
·         Ανάπτυξη κριτικής σκέψης( δραστηριότητα β 6ο  φύλλο εργασίας) .
·         Καλλιέργεια γραπτής έκφρασης (δραστηριότητα α 1ο φύλλο εργασίας, δραστηριότητα 2 2ο φύλλο εργασίας, δραστηριότητα β 3ο φύλλο εργασίας, δραστηριότητα α 5ο φύλλο εργασίας, δραστηριότητα α και β 6ο φύλλο εργασίας, δραστηριότητα α 7ο φύλλο εργασίας, δραστηριότητα 8ου φύλλου εργασίας).
5.2.1)Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στην εκπόνηση δραστηριοτήτων, στη χρήση Η/Υ και στην παραγωγή γραπτών κειμένων.
5.2.2) Στόχοι σε επίπεδο στάσεων: Να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους και η θετική τους στάση ως προς τη συνεργασία ( δραστηριότητα α 6ο  φύλλο εργασίας).
5.2.3) Επίτευξη στόχων 5.2.1 και 5.2.2: Όλες οι δραστηριότητες γίνονται ανά δύο μαθητές που συνεργάζονται μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό συντελούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας στην εκπόνηση δραστηριοτήτων, στη χρήση Η/Υ και στην παραγωγή γραπτών κειμένων, στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και στην ανάπτυξη θετικής στάσης ως προς τη συνεργασία.
            Η αξιολόγηση επίτευξης των στόχων σε επίπεδο στάσεων και δεξιοτήτων γίνεται κατά τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου αλλά και μετά το τέλος του, καθώς εξαρτάται από το εάν οι μαθητές επιθυμούν να εντάξουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και να συνεργαστούν στη χρήση του Η/Υ και στη παραγωγή γραπτών κειμένων .
5.3)  Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε: Να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως  μέσο α) άντλησης πληροφοριών ( δραστηριότητες α και β 1ο φύλλο εργ., δραστηριότητα α 3ο φύλλο εργ., δραστηριότητα α 4ο φύλλο εργ.) και β) εκπόνησης εργασιών (δραστηριότητα α 5ο φύλλο εργ., δραστηριότητα β 6ο φύλλο εργ., δραστηριότητα 8ου φύλλου εργ.). Ακόμη να εξοικειωθούν με τη χρήση των διάφορων λογισμικών (wikis, google.maps, internet explorer, λογισμικό του Π.Ι, kidspiration, word). Η εξοικείωση με τη χρήση των παραπάνω λογισμικών επιτυγχάνεται με  δραστηριότητες που υπάρχουν σε όλα τα φύλλα εργασίας και εμπλέκονται οι Τ.Π.Ε. .

6)Πορεία διδασκαλίας
Το σενάριο ακολουθεί το διδακτικό μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγισης της γνώσης (μοντέλο Driver and Oldman),  που περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις (βλ.Κόκκοτας, 2012).
Α΄ φάση:  Η φάση του προσανατολισμού  και της ανάδειξης των ιδεών.  
Η αφόρμηση γίνεται με την ανάγνωση του εισαγωγικού σημειώματος της ενότητας «ο Ηρακλής»  από τον εκπαιδευτικό, ενώ σε προηγούμενο μάθημα έχει ολοκληρωθεί  η προσέγγιση της έννοιας μύθος. Στη συνέχεια ο δάσκαλος με κατάλληλες ερωτήσεις (π.χ. ποιους ήρωες θαυμάζουν τα παιδιά από τα παραμύθια, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, τι περιμένουμε από τους ήρωες, γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους), φέρνει σε επαφή τους μαθητές με την έννοια ήρωας. Οι μαθητές διαπιστώνουν ότι κάθε εποχή και τόπος έχει και τους ήρωές του. Δίνεται έμφαση στον Ηρακλή και στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι παρακινούνται να καθίσουν ανά δύο μπροστά στους υπολογιστές τους, να τους ανοίξουν και να συνεργαστούν στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας.
 Επιλέχτηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος με μικρή ομολογουμένως ομάδα (δύο άτομα), ώστε η ενασχόλησή τους με τους εννέα υπολογιστές να είναι η μέγιστη δυνατή και η συνεργασία τους εύκολη και αποτελεσματική. Στη συνέχεια τους δίνεται το πρώτο φύλλο εργασίας και ο εκπαιδευτικός ταυτόχρονα ανοίγει τον υπολογιστή του και προβάλει με τη βοήθεια του προτζέκτορα τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι μαθητές του στον Η/Υ, ώστε να εκκινήσουν τον internet explorer και να πληκτρολογήσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://karanikas.wikispaces.com .
Με τις δραστηριότητες του πρώτου φύλλου εργασίας, όπου αξιοποιείται και το wiki του εκπαιδευτικού, οι μαθητές προσεγγίζουν την έννοια «ήρωας», δίνουν το δικό τους ορισμό για την έννοια αυτή και έπειτα συλλέγουν πληροφορίες για το μυθικό ήρωα Ηρακλή. Στη συνέχεια, τους δίνεται το 2ο φύλλο εργασίας, όπου με τη χρήση του λογισμικού του Π. Ι. για το μάθημα της Ιστορίας της Γ΄ τάξης, ακούνε την αφήγηση του πρώτου κατορθώματος του Ηρακλή και τη ζωή του μέχρι τους άθλους.
 Αμέσως μετά η κάθε ομάδα καλείται να ολοκληρώσει τρία πάζλ και ανάλογα με το ποια ομάδα θα τελειώσει την κάθε δραστηριότητα πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θα συλλέξει ανάλογους πόντους, ώστε να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα. Το 2ο φύλλο εργασίας ολοκληρώνεται με τη δεύτερη δραστηριότητα, όπου οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο με τίτλο «Πώς φαντάζεστε τη ζωή του Ηρακλή;». Ακολουθεί ανάγνωση των γραπτών και σχολιασμός από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές  με στόχο την επιδοκιμασία και την ενθάρρυνση τους.
Β΄ φάση:  Αναδόμηση των ιδεών και απόκτηση της καινούριας γνώσης με τη χρήση του διαδικτύου σε επιλεγμένες ιστοσελίδες από τον εκπαιδευτικό και του εννοιολογικού χάρτη. Πιο συγκεκριμένα, με τις δραστηριότητες του τρίτου φύλλου εργασίας οι εκπαιδευόμενοι επισκέπτονται το wiki του εκπαιδευτικού. Εκεί θα βρουν ένα λεξικό χρήσιμων όρων για τους άθλους του Ηρακλή, συνδέσμους που τους οδηγούν σε νέες ιστοσελίδες, όπου υπάρχουν πληροφορίες για όλους τους άθλους και ένα κείμενο που περιγράφει το τέλος του Ηρακλή. Στο τέλος του φύλλου εργασίας τους ζητείται να καταγράψουν τους άθλους, να κρατήσουν σημειώσεις για το τι συνέβη σε κάθε έναν από αυτούς, καθώς και για το τέλος του Ηρακλή.
Στο 4ο φύλλο εργασίας χρησιμοποιείται εκ νέου το wiki του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές καλούνται αυτή τη φορά με τη βοήθεια συνδέσμων στην ενότητα «περιοχές που επισκέφτηκε ο Ηρακλής» να γνωρίσουν τις περιοχές αυτές με τη βοήθεια επιλεγμένων ιστοσελίδων και με τη χρήση του λογισμικού Google.maps να εντοπίσουν όσες περισσότερες μπορούν και να δουν τη γεωμορφολογία τους. Με τη δεύτερη και τρίτη δραστηριότητα του 4ου φύλλου εργασίας, όπου ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του λογισμικού word και kidspiration αντίστοιχα, ολοκληρώνεται και η φάση της αναδόμησης ιδεών και απόκτηση νέας γνώσης.    
Γ΄ φάση: Εφαρμογή των ιδεών.                                                                               
Στη φάση αυτή της διδασκαλίας δίνεται στους μαθητές το 5ο φύλλο εργασίας. Με το φύλλο αυτό οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να γίνουν δημοσιογράφοι την εποχή που ζούσε ο Ηρακλής και με τη βοήθεια του word να συντάξουν το φύλλο μιας φανταστικής εφημερίδας που κυκλοφόρησε στις Μυκήνες αμέσως μετά την επιστροφή του Ηρακλή, ύστερα από έναν άθλο του. Στη συνέχεια το φύλλο της εφημερίδας εκτυπώνεται και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης.
Ακολουθεί το 6ο φύλλο εργασίας, όπου στην πρώτη δραστηριότητα τονίζεται η μεγάλη αξία της συνεργασίας (Ηρακλής - Ιόλαος), ενώ στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να μπουν στη θέση του Ηρακλή, ώστε να διαλέξουν το δρόμο της Αρετής ή της Κακίας και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους.
Μετά τις δραστηριότητες αυτές ακολουθεί σχολιασμός των γραπτών των μαθητών από τον εκπαιδευτικό και συζήτηση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, με θέμα τη σπουδαιότητα της συνεργασίας και το πόσο σημαντικό είναι να ακολουθούμε όλοι το δρόμο της «Αρετής». Στη συνέχεια ακολουθεί καταιγισμός ιδεών, όπου οι εκπαιδευόμενοι αναφέρουν περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και περιπτώσεις ανθρώπων που διάλεξαν το δρόμο της «Αρετής».
Δ΄ φάση:  Ανασκόπηση και εμπέδωση.                                                         
Η φάση αυτή ξεκινάει με το 7ο φύλλο εργασίας, όπου στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές απαντούν σε κάποιες επαναληπτικές ερωτήσεις (π.χ. τι ήταν και πού ζούσαν οι Αμαζόνες;) πάνω στο φύλλο εργασίας. Με τη δεύτερη δραστηριότητα καλούνται να ανοίξουν το λογισμικό του Π.Ι. για την ιστορία της Γ΄ τάξης και να εκπονήσουν τις δραστηριότητες 3,4,5,6,7,13,14 και 15, καθώς και το παιχνίδι με τη συλλογή ροπάλων, που έχουν επαναληπτικό και εμπεδωτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια τους δίνεται το 8ο φύλλο εργασίας, όπου τους ζητείται με τη χρήση του word να γράψουν με δικά τους λόγια την ιστορία του Ηρακλή, κάνοντας χρήση των σημειώσεών τους από το 3ο φύλλο εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή επιθυμούν (διαδίκτυο, βιβλίο).       

7.1) Αξιολόγηση επίτευξης  των  στόχων του διδακτικού σεναρίου
Η αξιολόγηση επίτευξης  των  στόχων του διδακτικού σεναρίου γίνεται με τις δραστηριότητες του 7ου και 8ου φύλλου εργασίας. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να αντιστοιχίσουν ονόματα με τοποθεσίες, επίθετα που χαρακτηρίζουν τον Ηρακλή με άθλους, να τοποθετήσουν εικόνες στην κατάλληλη θέση, να συμπληρώσουν ακροστιχίδες αλλά και να γράψουν με δικά τους λόγια την ιστορία του Ηρακλή. Με τον τρόπο αυτό η αξιολόγηση επίτευξης των στόχων του διδακτικού σεναρίου γίνεται μια ευχάριστη δραστηριότητα, που σε ορισμένες της μορφές (το παιχνίδι συλλογής ροπάλων) γίνεται παιγνιώδης.
Επίσης στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι η πρώτη μορφή αξιολόγησης επίτευξης των στόχων των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια εκπόνησής τους, καθώς ο δάσκαλος προσφέρει τη βοήθειά του στους μαθητές, όπου εκείνοι τη χρειαστούν. Επιπλέον η αξιολόγηση επιτυγχάνεται και με την ανάγνωση των γραπτών των μαθητών και τη διαλογική συζήτηση που ακολουθεί, καθώς ο εκπαιδευτικός σε αυτό το στάδιο της διδασκαλίας έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εάν και σε ποιο βαθμό οι μαθητές του πέτυχαν τους στόχους των δραστηριοτήτων.
7.2) Αξιολόγηση  του διδακτικού σεναρίου

Η χρήση του Η/Υ στην αρχή προκάλεσε ενθουσιασμό, στη συνέχεια προβληματισμό, καθώς τα παιδιά καλούνταν να ανταποκριθούν στη χρήση των διαφόρων λογισμικών, αλλά με τις απαραίτητες διευκρινίσεις, την καθοδήγηση από το δάσκαλο και με τη σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν, ο ενθουσιασμός επανήλθε γρήγορα.
Η χρήση των Η/Υ, αλλά και η δημιουργία ενός άμεσου και πολυτροπικού περιβάλλοντος άντλησης πληροφοριών, κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών και τους έκανε πιο απαιτητικούς στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου ως μέσο άντλησης πληροφοριών και διεξαγωγής σχεδόν όλων των μαθημάτων.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ήταν μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία, τόσο για τους εκπαιδευόμενους, όσο και για τον εκπαιδευτικό και οδήγησε στην αύξηση της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία στη συγκεκριμένη τάξη.


Στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρήθηκε μια πρώτη επαφή των μαθητών με τους Η/Υ και τη χρήση τους ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών, επικοινωνίας και εκπόνησης εργασιών στο μάθημα της Ιστορίας. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα και περιορισμένα σε αριθμό λογισμικά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν υπερφόρτωση των φύλλων εργασίας με απαιτητικές και χρονοβόρες δραστηριότητες, που πιθανόν να οδηγούσαν τους νεαρούς μαθητές σε αρνητική στάση ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον, επιχειρήθηκε να υπάρχει αρκετός χρόνος σε όλα τα φύλλα εργασίας για να εκπονηθούν οι δραστηριότητες, να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και να παρασχεθεί βοήθεια στους μαθητές από τον εκπαιδευτικό, τόσο στο γνωστικό τομέα, όσο και στη χρήση των Η/Υ και των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν.
Επίσης, με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι εκπαιδευόμενοι αναφορικά με την παραγωγή γραπτών κειμένων, αλλά και τη χρήση των Η/Υ στη διαδικασία της μάθησης, μπορούμε να υποστηρίξουμε τη χρησιμότητα δημιουργίας και πραγματοποίησης ενός νέου εκπαιδευτικού σεναρίου, που θα πραγματεύεται τη σύνδεση των άθλων του Ηρακλή με την καθημερινή πραγματικότητα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση (δραστηριότητες 8,9,10 και11 του λογισμικού του Π.Ι. για την Ιστορία της Γ΄ τάξης). 

Βιβλιογραφία
Αφεντάκης, Δ., 1996. Παιδαγωγική Ψυχολογία, Μάθηση και Ανάπτυξη, Γ΄ έκδοση, τ. Α΄. Αθήνα: Γκέλμπεσης.
Αφεντάκης, Δ., 1997. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Σύγχρονες τάσεις της αγωγής, Β΄ έκδοση, τ. Γ΄.  Αθήνα: Γκέλμπεσης.
Κόκκοτας, Π., 2012. Θεωρίες μάθησης και διδακτικά μοντέλα, [http://old.primedu.uoa.gr/sciedu/new_ant/new_theories.htm      27/01/2012]
Κολιάδης, Ε., Στοιχεία Γνωστικής Ψυχολογίας, Αθήνα: Αθανασόπουλος και Παπαδάμης.
Μαϊστρέλλης, Σ., Καλύβη, Ε., Μιχαήλ, Μ., 2008. Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, Από τη Μυθολογία στην Ιστορία, Βιβλίο Δασκάλου, Αθήνα: Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων.
Μιχάλης, Α., 2011. ‘‘Ο ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην υπηρεσία της γλωσσικής εκπαίδευσης: σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις’’ στο Νέες τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής. 
Παπαδημητρίου, Α.,  2012., Εποικοδομισμός, [http://users.sch.gr/apapadim/autosch/schcan/education/constructivism.htm 4/2/2012]
Wikipedia, 2012., εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
[http://el.wikipedia.org/wiki/Εξ_αποστάσεως_εκπαίδευση 14/3/2012 ]

                                                                                                                        
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82
http://www.moriasnow.gr/oikismos/arxaia-ilida

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου