Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)»(ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)

Κ.Σ.Ε. ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
 (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βασιλικό 2011-2012ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    
Τίτλος…………………………………………………….3
2.    
Ταυτότητα………………………………........................3
3.    
4.    
Πλαίσιο εφαρμογής…………………………………….5
5.    
Στόχοι σεναρίου………………………………………...5
6.    
Πορεία διδασκαλίας…………………………………….8
7.    
Αξιολόγηση του σεναρίου…………………………….11
8.    
9.    
Βιβλιογραφία…………………………………………..13
10.                
Δικτυογραφία…………………………………………..14

1)         Τίτλος: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)»
2)         Ταυτότητα
·                   Δάσκαλος-Δημιουργός:  Γεώργιος Καρανίκας
·                   Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Γ΄ & Δ΄ (συνδιδασκαλία)  τάξης στο μάθημα της Γλώσσας και πιο συγκεκριμένα  τα μαθήματα «Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας» και «Το τετράδιο Ζωγραφικής». Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς πραγματεύεται την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου (περιγραφή, επιχειρηματολογία) (βλ.Ιντζίδη και άλλοι, 2006, σελ.5,6).

3)         Σκεπτικό της δραστηριότητας
·                   Καινοτομίες και σκεπτικό: Χρήση Η/Υ και συγκεκριμένων λογισμικών (Revelation Natural Art, Microsoft Word, Internet Explorer). Οι Τ.Π.Ε. στο παρόν διδακτικό σενάριο χρησιμοποιούνται ως γνωστικό εργαλείο, καθώς οι διδακτικές δραστηριότητες που προτείνονται συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πραγματικού περικειμένου. Mε τον τρόπο αυτό τα κείμενα που παράγονται στο σενάριο αυτό είναι αυθεντικά και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς και σε συγκεκριμένο πλαίσιο επικοινωνίας, στοιχείο που είναι βασικό στη παραγωγή κειμένων με τη μέθοδο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης (βλ. Ματσαγκούρα, 2001, σελ.46), αλλά και σύμφωνο με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, όπως αναφέρεται στο βιβλίο δασκάλου της γλώσσας για την Γ΄ τάξη του δημοτικού (βλ.Ιντζίδη και άλλοι, 2006, σελ.6).
·                   Προστιθέμενη αξία: Εξοικείωση με τους Η/Υ και με συγκεκριμένα λογισμικά, καθώς τα παραπάνω θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο επεξεργαστής κειμένων συμβάλλει στην δημιουργία μιας συνεργατικής και διαπροσωπικής διαδικασίας, στην αποτελεσματικότερη εξοικείωση των μαθητών με τις διαδικασίες παραγωγής γραπτού λόγου και στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας, η οποία συνδέεται με την κειμενική ικανότητα. Αυτό συμβαίνει, γιατί βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη συγγραφή ενός κειμενικού είδους είναι η γνώση και η κατανόηση της περίστασης επικοινωνίας και η επίτευξη της κειμενικής συνοχής με τη χρήση των κατάλληλων μέσων (βλ. Μιχάλη σελ. 25 έως 40).
Επιπροσθέτως, η αύξηση της επικοινωνιακής και ειδικότερα της κειμενικής ικανότητας του μαθητή, δηλαδή να ερμηνεύει, αλλά και να παράγει γραπτά κείμενα, εξαρτάται από την επαφή που έχει με πραγματικά κείμενα και πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας. Ο Η/Υ όμως με τη χρήση του διαδικτύου μπορεί να φέρει σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με πραγματικά κείμενα που έχουν συγκεκριμένο επικοινωνιακό σκοπό, ώστε να αντλήσουν από αυτά πραγματικές πληροφορίες. Στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές, αλλά και τις γνώσεις – δεξιότητες που απέκτησαν, για να παράγουν με τη σειρά τους δικά τους κείμενα που θα εξυπηρετούν συγκεκριμένο επικοινωνιακό σκοπό (βλ. Μιχάλη σελ. 25 έως 40).
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μία ουσιαστική συμβολή του επεξεργαστή κειμένων στην καλλιέργεια της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου από τους μαθητές στο πλαίσιο του διαδικαστικού – κειμενοκεντρικού  μοντέλου, αλλά και μια συμβολή του διαδικτύου, τόσο ως μέσου διαπροσωπικής επικοινωνίας, όσο και ως μέσου άντλησης διδακτικού υλικού για τη θεωρητική στήριξη και τις πρακτικές δραστηριότητες του γλωσσικού μαθήματος  (βλ. Μιχάλη σελ. 25).
·                   Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα: α) Τυχόν ελλιπής γνώση του εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. Revelation Natural Art) από τους μαθητές, με συνέπεια ο εκπαιδευτικός να χρειάζεται να τους δίνει τις σχετικές οδηγίες αναφορικά με τη χρήση του Η/Υ, των διάφορων προγραμμάτων και να συντονίζει τις προσπάθειές τους. β) Πιθανή μη εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την κειμενική προσέγγιση και πιο συγκεκριμένα με τη δομή περιγραφής χώρου και σύνταξης ενός επιχειρηματολογικού κειμένου.
4)Πλαίσιο εφαρμογής
·                   Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται στους  μαθητές της Γ΄ & Δ΄  τάξης ενός 4/θεσιου Δημοτικού σχολείου (συνδιδασκαλία).
·                   Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.
·                   Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσά τους, όπου υπάρχουν εννέα Η/Υ και προτζέκτορας.
·                   Προαπαιτούμενες Γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και των προγραμμάτων Revelation Natural Art, Microsoft Word, Internet Explorer, ώστε με μικρή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό να μπορούν να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν.
·                   Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Εννέα Η/Υ εξοπλισμένοι με λογισμικό Revelation Natural Art, Microsoft Word, Internet Explorer, προτζέκτορας, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
·                   Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Οι 17 μαθητές θα καθίσουν ανά δύο σε κάθε Η/Υ και θα συνεργαστούν στις δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου. Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός θα συντονίζει την διαδικασία, θα καθοδηγεί, θα παρέχει βοήθεια και θα εμψυχώνει τους μαθητές του, όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

5)Στόχοι του σεναρίου
Γενικός σκοπός:
Παραγωγή γραπτού λόγου, εξοικείωση με τη χρήση των υπολογιστών στη διδακτική διαδικασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας.
5.1) Γνωστικοί στόχοι
·                     Περιγραφικά κείμενα: Να εξοικειωθούν με τη δομή περιγραφής χώρου, η οποία αποτελείται από 1) τη γενική εικόνα του χώρου (το όνομα του χώρου και το πού βρίσκεται ο χώρος αυτός) και 2) συγκεκριμένα υποσύνολα χώρου και λεπτομέρειές τους (τι υπάρχει στο χώρο αυτό και οτιδήποτε  κάνουμε εκεί), καθώς και να περιγράφουν γραπτά ένα χώρο με τη συγκεκριμένη δομή .
Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με τις δραστηριότητες του 3ου και 4ου φύλλου εργασίας. Η αξιολόγηση επίτευξής τους πραγματοποιείται με τη δραστηριότητα του 5ου φύλλου εργασίας, τον έλεγχο και τις πιθανές διορθώσεις από τον εκπαιδευτικό της εργασίας αυτής, αλλά και με τη συζήτηση που ακολουθεί με αντικείμενο τα κείμενα των παιδιών και τη δομή που πρέπει να ακολουθούμε στην περιγραφή ενός χώρου.
·                     Επιχειρηματολογικά κείμενα: Να μπορούν σε ένα γραπτό κείμενο να διατυπώσουν τη γνώμη τους, ένα επιχείρημα υπέρ ή κατά και να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα .
Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με τη 3η δραστηριότητα του 2ου φύλλου εργασίας και με την 1η δραστηριότητα του 8ου φύλλου εργασίας. Η αξιολόγηση επίτευξής τους γίνεται με τη 2η δραστηριότητα του 8ου φύλλου εργασίας, τον έλεγχο και τις πιθανές διορθώσεις από τον εκπαιδευτικό της εργασίας αυτής, αλλά και με τη συζήτηση που ακολουθεί με αντικείμενο τα κείμενα των παιδιών και τη δομή που πρέπει να ακολουθούμε, όταν γράφουμε ένα κείμενο επιχειρηματολογίας.
5.2.1)Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων: Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στη χρήση Η/Υ και στην παραγωγή γραπτών κειμένων.
5.2.2) Στόχοι σε επίπεδο στάσεων: Να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους και η θετική τους στάση ως προς τη συνεργασία.
5.2.3) Επίτευξη στόχων 5.2.1 και 5.2.2: Όλες οι δραστηριότητες γίνονται ανά δύο μαθητές που συνεργάζονται μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό συντελούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας στη χρήση Η/Υ και στην παραγωγή γραπτών κειμένων, στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και στην ανάπτυξη θετικής στάσης ως προς τη συνεργασία.
            Η αξιολόγηση επίτευξης των στόχων σε επίπεδο στάσεων και δεξιοτήτων γίνεται κατά τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου αλλά και μετά το τέλος του, καθώς εξαρτάται από το εάν οι μαθητές επιθυμούν να εντάξουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και να συνεργαστούν στη χρήση του Η/Υ και στη παραγωγή γραπτών κειμένων .
5.3)  Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε: Να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως  μέσο α) άντλησης πληροφοριών, β) επικοινωνίας και γ) εκπόνησης εργασιών. Ακόμη να εξοικειωθούν με τη χρήση των διάφορων λογισμικών.
Ο στόχος της χρησιμοποίησης του Η/Υ ως μέσο άντλησης πληροφοριών επιτυγχάνεται με την εκπόνηση των δραστηριοτήτων 1β και 2β του 1ου φύλλου εργασίας, τη δραστηριότητα 3 του 2ου φύλλου εργασίας και με τις δραστηριότητες του 7ου φύλλου εργασίας. Ο βαθμός επίτευξης του παραπάνω στόχου αξιολογείται με τις δραστηριότητες 1γ και 2γ του 1ου  φύλλου εργασίας. Επιπλέον, κάθε φορά που οι εκπαιδευόμενοι αντλούν πληροφορίες από τις διάφορες ιστοσελίδες που επισκέπτονται, αλλά και παράγουν γραπτά κείμενα, τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους, εξοικειώνονται περισσότερο με τη χρήση του Η/Υ ως μέσο άντλησης πληροφοριών και επικοινωνίας.
Ο στόχος της χρησιμοποίησης του Η/Υ ως μέσο εκπόνησης εργασιών πραγματοποιείται με τις δραστηριότητες του 5ου και 8ου φύλλου εργασίας. Η εξοικείωση με τη χρήση των λογισμικών wikis, maps.in.gr, internet explorer, word, Revelation Natural Art επιτυγχάνεται με τις δραστηριότητες 1α και 2α του 1ου φύλλου εργασίας, με τις δραστηριότητες 1 και 2 του 2ου φύλλου εργασίας, καθώς και με τις δραστηριότητες του 5ου, 6ου,7ου και 8ου φύλλου εργασίας.
5.4)   Στόχοι – Αξιολόγηση:  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι η πρώτη μορφή αξιολόγησης επίτευξης των στόχων των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια εκπόνησής τους, καθώς ο δάσκαλος προσφέρει τη βοήθειά του στους μαθητές, όπου εκείνοι τη χρειαστούν. Επίσης η αξιολόγηση επιτυγχάνεται και με την ανάγνωση των γραπτών των μαθητών και τη διαλογική συζήτηση που ακολουθεί, καθώς ο εκπαιδευτικός σε αυτό το στάδιο της διδασκαλίας έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εάν και σε ποιο βαθμό οι μαθητές του πέτυχαν τους στόχους των δραστηριοτήτων.

6)Πορεία διδασκαλίας
1η διδακτική ώρα
Η αφόρμηση γίνεται με την παρουσίαση της εικόνας του βιβλίου της Γλώσσας της  Γ΄ τάξης στη σελίδα 18, όπου εικονίζεται η ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων Ημαθίας. Ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές, σχολιάζεται η εικόνα και οι εκπαιδευόμενοι παρακινούνται να καθίσουν ανά δύο μπροστά στους υπολογιστές τους, να τους ανοίξουν και να συνεργαστούν στην εκπόνηση των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας. Επιλέχτηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος με μικρή ομολογουμένως ομάδα (δύο άτομα), ώστε η ενασχόλησή τους με τους εννέα υπολογιστές να είναι η μέγιστη δυνατή και η συνεργασία τους εύκολη και αποτελεσματική. Στη συνέχεια τους δίνεται το πρώτο φύλλο εργασίας και ο εκπαιδευτικός ταυτόχρονα ανοίγει τον υπολογιστή του και προβάλει με τη βοήθεια του προτζέκτορα τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι μαθητές του στον Η/Υ, ώστε να εκκινήσουν τον internet explorer και να πληκτρολογήσουν σωστά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που απαιτούν οι δραστηριότητες. Αμέσως μετά  επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ψαχνών Ευβοίας, μια ιστοσελίδα που αναφέρει πληροφορίες για το Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Με την ολοκλήρωση του 1ου φύλλου εργασίας ακολουθεί συζήτηση αναφορικά με τις παρατηρήσεις των μαθητών.
2η Διδακτική  ώρα
Δίνεται στους μαθητές το δεύτερο φύλλο εργασίας, στο οποίο και αξιοποιείται το wiki του εκπαιδευτικού. Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας ζητείται από τους εκπαιδευόμενους, με τη χρήση του προγράμματος http://maps.in.gr., να εντοπίσουν στο χάρτη το χωριό Τρίκαλα Ημαθίας, το χωριό που βρίσκεται το σχολείο τους (Καλοχώρι – Παντείχι), το σχολείο τους και έπειτα να μεταβούν στην ιστοσελίδα του 4/θεσιου Δημοτικού σχολείου Καλοχωρίου – Παντειχίου. Με την ολοκλήρωση της τρίτης δραστηριότητας ακολουθεί ανάγνωση των γραπτών των μαθητών και συζήτηση, όπου με κατάλληλους διδακτικούς χειρισμούς και με αξιοποίηση της συμμετοχής όλων των μαθητών αναμένεται η κοινή διαπίστωση ότι η ιστοσελίδα του σχολείου έχει να ανανεωθεί πολλά χρόνια και διαθέτει ελάχιστες πληροφορίες για το σχολείο και το χωριό Καλοχώρι – Παντείχι, σε σχέση με τις ιστοσελίδες άλλων σχολείων. Ακολουθεί καταιγισμός ιδεών, με σκοπό τη παραγωγή ιδεών για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του σχολείου με συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης και στη συνέχεια συζήτηση για την επιλογή ορισμένων θεμάτων για άμεση επεξεργασία και ανάρτηση στο διαδίκτυο.
3η διδακτική ώρα
Δίνεται στους μαθητές το τρίτο φύλλο εργασίας, όπου τους ζητείται να φωτογραφίσουν εξωτερικά το σχολείο. Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα του φύλλου εργασίας οι φωτογραφίες των μαθητών προβάλλονται με τη βοήθεια του προτζέκτορα. Έπειτα επιλέγονται περίπου δέκα φωτογραφίες από όλη την τάξη (μια από κάθε ομάδα), ώστε να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατό όλες οι φωτογραφίες των ομάδων για την ιστοσελίδα του σχολείου και στο σύνδεσμο «σχολείο – μικροί φωτογράφοι» που θα δημιουργηθεί. 
4η διδακτική ώρα
Δίνεται στους μαθητές το τέταρτο φύλλο εργασίας. Στο φύλλο αυτό οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, το οποίο θα δίνει πληροφορίες για το σχολείο και θα βρίσκεται κάτω από τις φωτογραφίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Είναι απαραίτητο η τέταρτη και πέμπτη διδακτική ώρα να είναι σε συνεχόμενο δίωρο, ώστε το 5ο φύλλο εργασίας να δοθεί αμέσως μετά το 4ο για να μην υπάρχει κενό στη διδασκαλία.
5η διδακτική ώρα
Δίνεται στους μαθητές το 5ο φύλλο εργασίας και ο εκπαιδευτικός εξηγεί με τη βοήθεια του προτζέκτορα τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι μαθητές του για να ανοίξουν το word και να μεταφέρουν με τη χρήση του συγκεκριμένου κειμενογράφου το κείμενο που έγραψαν την 4η διδακτική ώρα στον υπολογιστή. Επίσης, τους ζητείται να επισημάνουν με διαφορετικό χρώμα το σημείο του κειμένου που αναφέρουν το όνομα του σχολείου και πού αυτό βρίσκεται, καθώς και το σημείο του κειμένου όπου αναφέρουν τι υπάρχει στο σχολείο και τι κάνουμε εκεί.
 Με την ολοκλήρωση της τελευταίας δραστηριότητας του 5ου φύλλου εργασίας ακολουθεί έλεγχος από το δάσκαλο και πιθανές διορθώσεις σε συνεργασία με τους μαθητές, που αφορούν τόσο το κείμενο όσο και την επισήμανση. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση με αντικείμενο τα κείμενα των παιδιών και τη δομή που πρέπει να ακολουθούμε στην περιγραφή ενός χώρου . 
6η διδακτική ώρα
Προβάλλεται με τη βοήθεια του προτζέκτορα μια εικόνα, που έχει δημιουργηθεί με το πρόγραμμα Revelation Natural Art. Ακολουθεί σχολιασμός της εικόνας και συζήτηση. Οι μαθητές αναμένεται να περιγράψουν την εικόνα και να αναφερθούν στο καλοκαίρι και στα θαλάσσια μπάνια και παιχνίδια. Στη συνέχεια, τους δίνεται το 6ο φύλλο εργασίας και ο δάσκαλος προβάλλει με τη βοήθεια του προτζέκτορα τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι μαθητές του στον υπολογιστή, ώστε να δημιουργήσουν μια παρόμοια εικόνα.
7η διδακτική ώρα
Ανατρέχουμε στο βιβλίο της Γ΄ τάξης της Γλώσσας και στη σελίδα 72. Στη συνέχεια διαβάζουμε το κείμενο «το τετράδιο ζωγραφικής». Ακολουθεί συζήτηση και επεξήγηση του κειμένου, όπου αναφέρονται οι επιπτώσεις από τη ρύπανση της θάλασσας. Έπειτα δίνουμε στους μαθητές το 7ο φύλλο εργασίας, το οποίο έχουμε φροντίσει να υπάρχει και στο word των υπολογιστών τους, αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας, με το όνομα «7ο  φύλλο εργασίας». Μετά τις δραστηριότητες του 7ου φύλλου εργασίας, οι  οποίες ευαισθητοποιούν τα παιδιά για τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης,  ακολουθεί συζήτηση και οι μαθητές παρακινούνται  να γράψουν ένα κείμενο για το θέμα αυτό, το οποίο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, ώστε όλοι να πειστούν για την αναγκαιότητα προστασίας των θαλασσών.
8η διδακτική ώρα
Δίνεται στους μαθητές το 8ο φύλλο εργασίας, όπου τους ζητείται να γράψουν στο  word ένα κείμενο με τίτλο «οι επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης» και να επισημάνουν με διαφορετικό χρώμα τα σημεία του κειμένου που αναφέρουν τη γνώμη τους, τα επιχειρήματά τους και το συμπέρασμά τους. Με την ολοκλήρωση της τελευταίας δραστηριότητας του 8ου φύλλου εργασίας, ακολουθεί έλεγχος από το δάσκαλο και πιθανές διορθώσεις σε συνεργασία με τους μαθητές, που αφορούν τόσο το κείμενο όσο και την επισήμανση. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση με αντικείμενο τα κείμενα των παιδιών και τη δομή που πρέπει να ακολουθούμε, όταν γράφουμε ένα κείμενο επιχειρηματολογίας. 


Το εκπαιδευτικό σενάριο «παραγωγή γραπτού λόγου (περιγραφή, επιχειρηματολογία)» έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου, αναφορικά με τα περιγραφικά και επιχειρηματολογικά κείμενα. Χρησιμοποιεί την κειμενοκεντρική προσέγγιση ως βασική μέθοδο διδασκαλίας, η οποία υποστηρίζεται με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως μέσο α) άντλησης πληροφοριών, β) επικοινωνίας και γ) εργαλείο εκπόνησης εργασιών. Συντελεί λοιπόν στη δημιουργία ενός αυθεντικού περιβάλλοντος μάθησης και επικοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνει και κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την εκπόνηση των δραστηριοτήτων του σεναρίου.
Το σενάριο πραγματοποιήθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου και τα παιδιά ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά, τόσο με τα περιγραφικά και επιχειρηματολογικά κείμενα, που απαιτούν συγκεκριμένη δομή στην παραγωγή τους, όσο και με τη χρήση του Η/Υ και ορισμένων λογισμικών που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Η χρήση του Η/Υ στην αρχή προκάλεσε ενθουσιασμό, στη συνέχεια προβληματισμό, καθώς τα παιδιά καλούνταν να ανταποκριθούν στη χρήση των διαφόρων λογισμικών, αλλά με τις απαραίτητες διευκρινίσεις, την καθοδήγηση από το δάσκαλο και με τη σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν, ο ενθουσιασμός επανήλθε γρήγορα.
Η χρήση των Η/Υ, αλλά και η δημιουργία ενός αυθεντικού περιβάλλοντος επικοινωνίας, κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών και τους έκανε πιο απαιτητικούς στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου ως μέσο άντλησης πληροφοριών και διεξαγωγής σχεδόν όλων των μαθημάτων.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ήταν μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία, τόσο για τους εκπαιδευόμενους, όσο και για τον εκπαιδευτικό και οδήγησε στην αύξηση της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία στη συγκεκριμένη τάξη.

Στο συγκεκριμένο σενάριο επιχειρήθηκε μια πρώτη επαφή των μαθητών, στα πλαίσια της κειμενοκεντρικής προσέγγισης, με τους Η/Υ και τη χρήση τους ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών, επικοινωνίας και εκπόνησης εργασιών. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα και περιορισμένα σε αριθμό λογισμικά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν υπερφόρτωση των φύλλων εργασίας με απαιτητικές και χρονοβόρες δραστηριότητες, που πιθανόν να οδηγούσαν τους νεαρούς μαθητές σε αρνητική στάση ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον, επιχειρήθηκε να υπάρχει αρκετός χρόνος σε όλα τα φύλλα εργασίας για να εκπονηθούν οι δραστηριότητες, να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και να παρασχεθεί βοήθεια στους μαθητές από τον εκπαιδευτικό, τόσο στο γνωστικό τομέα, όσο και στη χρήση των Η/Υ και των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν.
Επίσης, με δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι εκπαιδευόμενοι αναφορικά με την παραγωγή γραπτών κειμένων, αλλά και τη χρήση των Η/Υ στη διαδικασία της μάθησης, μπορούμε να υποστηρίξουμε τη χρησιμότητα δημιουργίας και πραγματοποίησης ενός νέου εκπαιδευτικού σεναρίου, που θα πραγματεύεται και αφηγηματικά κείμενα, καθώς και τη χρήση κι άλλων λογισμικών, όπως οι ιδεοκατασκευές.  


Ιντζίδης, Ε., Παπαδόπουλος, Α., Σιούτης, Α., Τικτοπούλου, Αι., 2006. Τα απίθανα μολύβια, Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄ και Γ τεύχος. Α΄ έκδοση, Αθήνα: Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων.
Ματσαγγούρας, Η., 2001. Η σχολική τάξη Τόμος Β΄: Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου.( Γ΄ έκδοση). Αθήνα:Ιδίου .
Μιχάλης Α., 2011. ‘‘Ο ηλεκτρονικός Υπολογιστής στην υπηρεσία της γλωσσικής εκπαίδευσης: σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις’’ στο Νέες τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής 
                                                                                                                                


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου