Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Μέσα Μεταφοράς και Συγκοινωνίας (ΚΣΕ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1.     Τίτλος……………………………………………………………… σελ.1

2.     Ταυτότητα………………………………………………………….σελ.1

3.     Σκεπτικό της δραστηριότητας………………………………….σελ.1

4.     Πλαίσιο εφαρμογής………………………………………………σελ.3

5.     Στόχοι σεναρίου…………………………………………………..σελ.5

6.     Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίησης δραστηριοτήτων…..σελ.7

7.     Αξιολόγηση………………………………………………..……..σελ.13

8.     Επέκταση της δραστηριότητας………………………………..σελ.13

9.     Βιβλιογραφία……………………………………………………..σελ.14

10.  Δικτιογραφία……………………………………………………..σελ.14 
1.         Τίτλος : Μέσα Μεταφοράς και Συγκοινωνίας
2.     Ταυτότητα
·           Δάσκαλος-Δημιουργός: Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος
·           Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο  της Γ΄ τάξης, ενότητα «Τα μέσα κυκλοφορίας» - Μελέτη Περιβάλλοντος. Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Α.Π.Σ. καθώς αποτελεί ενότητα του σχολικού βιβλίου και με το ΔΕΠΠΣ για τη διαθεματικότητά του.
·      Θέμα: Τα μέσα κυκλοφορίας από το χθες στο σήμερα.

3.     Σκεπτικό της δραστηριότητας
Καινοτομίες- Προστιθέμενη αξία – Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα
Η Μελέτη του Περιβάλλοντος είναι από τη φύση της διαθεματική, γιατί προϋποθέτει την αξιοποίηση γνώσεων από πολλά γνωστικά αντικείμενα του σχολικού προγράμματος, τη σύνδεσή τους, την εφαρμογή και την επέκτασή τους στην καθημερινή ζωή των μαθητών.
Τα μέσα μεταφοράς αποτελούν ενότητα που σχετίζεται με την καθημερινή ζωή των μαθητών καθώς τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι για τις καθημερινές μετακινήσεις τους ή ακόμα και τις διακοπές τους. Η ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων στο χρόνο είναι μία πραγματικότητα που γίνεται ευκολότερα κατανοητή με τη χρήση οπτικών μέσων και μέσα από μια διερευνητική προσέγγιση που μπορούν και προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, προάγεται η δημιουργικότητα και η αυτενέργεια των μαθητών/τριών και αξιοποιούνται παιδαγωγικά και τεχνολογικά εργαλεία των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική πράξη. Το θέμα επιτρέπει τη διεπιστημονική προσέγγισή του συνδυάζοντας μαθήματα όπως η Γλώσσα, η Αισθητική Αγωγή, τα Μαθηματικά, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Ιστορία, η Λογοτεχνία, η Πληροφορική. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο συνδέεται με λογισμικά τα οποία είναι κατάλληλα για τη διδακτική υποστήριξη, καθώς περιλαμβάνουν αρκετά εργαλεία με τα οποία η διδασκαλία ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο παρουσίασης της γνώσης και γίνεται πολυτροπική  με ταυτόχρονη ανάμειξη γραφικών, εικόνας και ήχου.
Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή προωθούνται οι υπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών, παρέχονται νέες και αυθεντικές εμπειρίες σχετικά με τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, ενθαρρύνεται το αίσθημα της ελεύθερης έκφρασης ιδεών, απόψεων και αντιλήψεων. Το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο και δημιουργικό και στοχεύει στο ενδιαφέρον όλων των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία εφόσον αναπτύσσονται   δραστηριότητες που επιτρέπουν την ενεργό εμπλοκή με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της συνεργατικής μάθησης μέσα σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στον κοινωνικό εποικοδομητισμό, στη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση και εμπειρική-βιωματική προσέγγιση. Επιπλέον η αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται με ευχάριστο τρόπο για τους/τις μαθητές/τριες καθώς γίνεται με παιγνιώδη και πρωτότυπο τρόπο.
       Συνοψίζοντας, επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι της εκπαίδευσης μέσω της εμπέδωσης του γνωστικού υλικού, την ένταξη του μαθήματος στα πλαίσια της καθημερινής ζωής, τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης καθώς και η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις νέες τεχνολογίες.


4.     Πλαίσιο εφαρμογής

·          Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

·          Χρόνος υλοποίησης: 8 Διδακτικές ώρες


·          Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα υπολογιστών όπου θα χρησιμοποιήσουν τους επιτραπέζιους Η/Υ και θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και προβολές των δραστηριοτήτων.

·           Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές/τριες έχουν μελετήσει στις προηγούμενες τάξεις (Α΄ και Β΄) ενότητες σχετικές με τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς. Οι μαθητές/τριες με βάση τις εμπειρίες τους συζητούν για το ποια μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίες χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους μετακινήσεις (σχολείο, γυμναστήριο, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς κ.ά.), ποια μέσα συγκοινωνίας έχουν χρησιμοποιήσει στα ταξίδια τους (διακοπές, εκδρομές κ.ά.) και, τέλος, ποιο μέσο οδηγούν οι ίδιοι και ποιες διαδρομές κάνουν μ’ αυτό.

·           Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:  Κατά την υλοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένας φορητός Η/Υ για τον/την εκπαιδευτικό συνδεδεμένο με projector,  εκτυπωτής, φύλλα εργασίας, βιβλίο μαθητή.
       Στο φορητό υπολογιστή και στους σταθμούς εργασίας του εργαστηρίου πληροφορικής θα είναι εγκαταστημένα τα παρακάτω λογισμικά:
       Λογισμικό -κλειστού τύπου- «Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού» ( της INFORMACY – εγκεκριμένο απ’ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).
       Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Κidspiration.
       Λογισμικό Παρουσίασης (MS Power Point)
       Λογισμικό ζωγραφικής Tux Paint
       Λογισμικό δημιουργίας δραστηριοτήτων Hot Potatoes
       Περιηγητής διαδικτύου (Internet explorer)
       Μηχανή αναζήτησης της Google
       Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word)

·          Κοινωνική  ενορχήστρωση της τάξης: Στο χώρο υλοποίησης του σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος σε ομάδες 2-3 ατόμων και η μέθοδος επίλυσης προβλήματος με τη δημιουργία ενημερωτικής αφίσας.  Υπάρχει άμεση εμπλοκή των μαθητών με τον Η/Υ και άρα τα οφέλη ενός σεναρίου βασισμένου στις ΤΠΕ μεγιστοποιούνται, παρόλο που ο/η εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία. Ο/Η εκπαιδευτικός  ενθαρρύνει τη συνεργασία και καθοδηγεί τους μαθητές, ώστε να ανταπεξέλθουν στις δραστηριότητες τους. Η εργασία σε ομάδες ευνοεί την αλληλοβοήθεια, την ανταλλαγή απόψεων και την αυτενεργό διερεύνηση του θέματος. Όλοι οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, οικοδομούν τη νέα γνώση ώστε να μάθουν «πώς να μαθαίνουν» και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη .
            Ο δάσκαλος/α δίνει σαφείς οδηγίες για την εργασία που πραγματοποιείται από τους μαθητές αλλά και το χρόνο που έχουν στην διάθεση τους για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Ο ρόλος του/της δασκάλου/ας, όταν οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες είναι υποστηρικτικός. Σε κάθε ερώτηση μαθητή ο/η δάσκαλος/α μπορεί να απαντήσει επίσης με μία ερώτηση που οδηγεί στην παραπέρα διερεύνηση.5.     Στόχοι του σεναρίου

      Ως γενικό σκοπό του σεναρίου ορίζουμε την επαφή των μαθητών   με τα μέσα μεταφοράς, την επαφή τους με τον Κ.Ο.Κ για ασφαλείς μετακινήσεις και την απόκτηση οικολογικής συνείδησης λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν.
                   Ειδικότερα, οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει:

           Στόχοι σε γνωστικό επίπεδο:

·          Να διακρίνουν τα μέσα μεταφοράς. (Φύλλα εργασίας 1,2)
·           Να ταξινομούν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς σε στεριά, θάλασσα και αέρα. (Φύλλο εργασίας 2)
·          Να εξοικειωθούν με τις βασικές πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. (Φύλλα εργασίας 5,7)
·          Να αναγνωρίσουν τη σημασία τήρησης κανόνων ασφαλούς μετακίνησης και μεταφοράς. (Φύλλα εργασίας 5,7)
·          Να διαμορφώσουν υπεύθυνη στάση ως πεζοί, ως επιβάτες και ως μελλοντικοί οδηγοί. (Φύλλα εργασίας 5,7)
·           Να συγκρίνουν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς στον άξονα του χρόνου. (Φύλλο εργασίας 2)
·           Να ονομάσουν και να καταγράψουν τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς άλλοτε και τώρα. (Φύλλα εργασίας 1,2)
·           Να συμπληρώσουν προτάσεις για το μέσο που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν πραγματοποιώντας ένα φανταστικό ταξίδι. (Φύλλα εργασίας 4,6)
·           Να κάνουν μια μικρή έρευνα στην τάξη τους για το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιεί το κάθε παιδί για να έρθει στο σχολείο το πρωί. (Φύλλα εργασίας 1,2,4,6)
·           Να γνωρίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση των μεταφορικών μέσων για μακρινές και κοντινές αποστάσεις. (Φύλλα εργασίας 1,2)


·           Να συνδέσουν την παρουσία συγκοινωνιακών και μεταφορικών δικτύων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου. (Φύλλα εργασίας 1,2,)
·           Nα κατασκευάσουν αφίσα με προτάσεις για λύση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. (Φύλλο εργασίας 8)

      Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:

·          Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, να συμμετέχουν και να εργάζονται σε ομάδες. (Φύλλα εργασίας 3,4,6)
·          Να αναπτύξουν την ικανότητα σχεδιασμού, οργανωτικότητας και ευελιξίας με την κατασκευή αφίσας. (Φύλλα εργασίας 4,6)

      Στόχοι σε επίπεδο στάσεων

·           Να προβληματιστούν για τις συνέπειες της αλόγιστης χρήσης των μέσων συγκοινωνίας, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. (Φύλλο εργασίας 8)
·           Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους μέσα από τις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και την αυτενέργεια. (Φύλλα εργασίας 3,4,6,8)
·           Να εξοικειωθούν με τη διατύπωση συμπερασμάτων και να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα. (Φύλλο εργασίας 8)

      Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.:
·           Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως βοηθητικό εργαλείο και δημιουργικό, καθώς και ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών. (Φύλλα εργασίας 3,8)
·           Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών. (Φύλλα εργασίας 1,2,4,5,6,7,8)
·           Να αποκτήσουν ικανότητες για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών. (Φύλλα εργασίας 1,2)
·           Να διαπιστώσουν τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στην εικονοποίηση και το σχεδιασμό μέσω λογισμικών οπτικοποίησης πληροφοριών. (Φύλλα εργασίας 3,4,6,8)
·           Να απολαύσουν την εμπλοκή τους με τους υπολογιστές. (Φύλλα εργασίας 1,2,3,4,6,7,8)
·           Να αποκτήσουν ευχέρεια πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου και των πολυμέσων. (Φύλλο εργασίας 3)
·           Να μπορούν να επεξεργάζονται στοιχειωδώς κείμενα σε Η/Υ. Να γράφουν απλές προτάσεις, να εισάγουν εικόνα σε κείμενο με τη βοήθεια του δασκάλου. (Φύλλα εργασίας 3,8)
·           Γνωριμία με το Λογισμικό Παρουσίασης. (Φύλλο εργασίας 1)
·           Γνωριμία με το Διαδίκτυο ως πηγή αναζήτησης πληροφοριών. (Φύλλο εργασίας 3)


6.     Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων

Παρουσίαση ροής- εφαρμογής των δραστηριοτήτων:

1η  Διδακτική ώρα
Η αφόρμηση γίνεται με την προβολή στους μαθητές ενός βίντεο που παρουσιάζει διάφορα μεταφορικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή και ακολουθεί συζήτηση. Στη συνέχεια ακολουθεί βίντεο που εστιάζει στα μεταφορικά μέσα που ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε παλιότερα.
Μετά το τέλος της προβολής ζητείται από τους μαθητές να συζητήσουν σε ομάδες 2-3 ατόμων και να αναφέρουν αν γνωρίζουν ή αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά.
Στη συνέχεια, μοιράζεται το 1ο φύλλο εργασίας που έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό Inspiration.
Δίνεται στους μαθητές ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης στον οποίο η κεντρική ιδέα είναι τα μεταφορικά μέσα τα οποία κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες: ξηράς, θάλασσας και αέρα. Στο πιο βασικό επίπεδο είναι εργαλεία για τη γρήγορη ανάπτυξη διαγραμμάτων που αποτελούνται από εικόνες (σύμβολα) συνδεδεμένες με γραμμές (συνδέσμους).
Σκοπός της δραστηριότητας είναι α) να οπτικοποιήσουν όσα παρακολούθησαν στις προηγούμενες προβολές, αναφορικά με τα μέσα μεταφοράς και συγκοινωνίας και β) να διερευνήσουν τις σχέσεις των εννοιών μεταξύ τους και να τις οικοδομήσουν. Ενώ οι μαθητές συμπληρώνουν το χάρτη. Ο/Η εκπαιδευτικός συντονίζει τη μαθησιακή διεργασία και με κατάλληλες ερωτήσεις  διευκολύνει και διαμεσολαβεί ανάμεσα στους μαθητές και στο προς γνώση αντι­κείμενο.
Στο τέλος οι μαθητές μετά από συζήτηση στην ομάδα αναζητούν τις κατάλληλες εικόνες στη βιβλιοθήκη του λογισμικού για να συνθέσουν τον εννοιολογικό τους χάρτη. Η εργασία τους θα μετατραπεί αυτόματα και σε παρουσίαση του Power Point.

2η  Διδακτική ώρα
Δίνεται στους μαθητές το 2ο φύλλο εργασίας που έχει δημιουργηθεί χαρτογράφηση εννοιών με το λογισμικό Kidspiration. Οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με παρόμοιο λογισμικό στην προηγούμενη δραστηριότητα και είναι πιο εύκολο να δομήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη. Καλούνται να ταξινομήσουν μεταφορικά μέσα στις κατηγορίες «άλλοτε» και «σήμερα» με άξονα το χρόνο χρήσης τους. Στον ενδιάμεσο χώρο τομής των δύο συνόλων θα τοποθετήσουν τα μέσα μεταφοράς που μπορούν να ανήκουν και στις δυο ομάδες. Με αυτό τον τρόπο έχουν μια πληρέστερη άποψη για την κατηγοριοποίηση των εννοιών. Ταυτόχρονα, θα ταξινομήσουν ένα γρήγορα κατασκευασμένο διάγραμμα σε μια σαφή ιεραρχία, να δουν ένα ιεραρχικό διάγραμμα σαν μια συνοπτική παρουσίαση κειμένου, να τοποθετήσουν αυτή την περίληψη, με ή χωρίς το διάγραμμα, σ’ ένα επεξεργαστή κειμένου ή λογισμικό παρουσίασης.
           
Θα ακολουθήσει παρουσίαση των εργασιών των μαθητών για συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων και ανατροφοδότηση της νέας γνώσης με παρουσίαση Power Point των μεταφορικών μέσων άλλοτε και σήμερα.
 


3η Διδακτική ώρα
Οι ομάδες καλούνται να αντλήσουν πληροφορίες για συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο από το Διαδίκτυο μέσω της μηχανής αναζήτησης της Google. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει την περιγραφή διαφορετικού μέσου. Αφού εντοπίσουν και αξιολογήσουν τις πληροφορίες, συντάσσουν την ταυτότητα του μεταφορικού τους μέσου με τη βοήθεια του κειμενογράφου Word. Τους ζητείται να αντιγράψουν και στη συνέχεια να επικολλήσουν αυτούσια αποσπάσματα κειμένων που βρήκαν και παράλληλα να εισάγουν την εικόνα του μεταφορικού μέσου.
Τέλος, μορφοποιούν το κείμενό τους.  Καθοδηγούνται από το 3ο Φύλλο εργασίας.
 Η δραστηριότητα επιλέχτηκε επειδή το συγκεκριμένο λογισμικό (φυλλομετρητής) είναι ανοιχτό, ευέλικτο με πληθώρα εργαλείων και πολυμέσων, έτσι ώστε να προάγεται η αυτενέργεια των μαθητών. Δημιουργούν ελεύθερα, ανάλογα με το προσωπικό τους ύφος και κάθε ομάδα είναι ελεύθερη να έχει τις δικές της επιλογές. Ο επεξεργαστής κειμένου είναι μια ειδική κατηγορία λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, επεξεργασία, τροποποίηση, σελιδοποίηση και επικοινωνία κειμένων σε ψηφιακή μορφή. Σε επίπεδο εννοιών ο επεξεργαστής κειμένου συνιστά μια νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από την παραδοσιακή γραφή με χαρτί και μολύβι. Δείχνει την εξέλιξη στη γραφής, τον αναστοχασμό. Είναι υπερμεσικό εργαλείο και ευνοεί την πολυτροπικότητα. Ταυτόχρονα ασκούνται στη διεξαγωγή έρευνας και εκτίμησης πληροφοριών. Οι μαθητές στις απαντήσεις τους (καθοδηγούμενοι όπου χρειάζεται) προσπαθούν να συνυπολογίσουν όλες τις παραμέτρους: ταχύτητα, οικονομία, ασφάλεια, άνεση. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των εργασιών τις οποίες έχουν εκτυπώσει.

4η Διδακτική ώρα
Συνεχίζουμε την 4η διδακτική ώρα με δραστηριότητα ελεύθερης έκφρασης. Οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν ένα ταξίδι με το αγαπημένο τους μεταφορικό μέσο. Το λογισμικό Tux Paint που θα χρησιμοποιηθεί είναι πρόγραμμα ζωγραφικής για παιδιά 3 έως 12 ετών που συνδυάζει μια εύκολη στη χρήση διεπιφάνεια, αστεία ηχητικά εφέ, και μια μασκότ καρτούν που ενθαρρύνει και καθοδηγεί τα παιδιά καθώς χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Στα παιδιά παρέχεται μια κενή περιοχή σχεδίασης και μια ποικιλία σχεδιαστικών εργαλείων για να βοηθηθεί η δημιουργικότητά τους. Οδηγίες χρήσης δίνονται στο 4ο Φύλλο εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της ζωγραφιάς κάθε ομάδα θα την εκτυπώσει για να την αναρτήσει στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης.

5η Διδακτική ώρα
Μόλις τελειώσουν με τη ζωγραφική τους,  η κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με το λογισμικό κλειστού τύπου που προτείνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη “Μελέτη του Περιβάλλοντος Α’-Δ’ Δημοτικού”.  Αρχικά οι μαθητές εξερευνούν το περιβάλλον του λογισμικού και ενημερώνονται σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλούς μετακίνησης. Έπειτα καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του  5ου φύλλου εργασίας όπου αφού πρώτα πληροφορηθούν από την τροχαία για τη σήμανση στους δρόμους, στη συνέχεια λύνουν ασκήσεις παρατήρησης και συμπλήρωσης κενών μέσα από δραστηριότητες που προσφέρονται στο λογισμικό.
 Στο σημείο αυτό προσεγγίζεται το θέμα της ασφάλειας στη μετακίνηση πεζών και των κανόνων οδικής συμπεριφοράς των οδηγών ώστε οι μαθητές/τριες να διαμορφώσουν υπεύθυνη στάση ως πεζοί, ως επιβάτες και ως μελλοντικοί οδηγοί. Η ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση εμπέδωσης των πληροφοριών γίνεται μέσω των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται. Οι δραστηριότητες, επειδή είναι ευέλικτες και ελκυστικές, τείνουν να ξεφύγουν από τα όρια του συμπεριφορισμού και έχουν θετική ενίσχυση για τη σωστή απάντηση. Είναι έυκολο και εύχρηστο για παιδιά αυτής της ηλικίας.

6η Διδακτική ώρα
Συνεχίζοντας, ζητάμε από τους μαθητές να οπτικοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς στον άμεσο κόσμο τους μέσα από κινούμενη εικόνα. Αυτά μπορεί να είναι το περπάτημα, το ποδήλατο, το αυτοκίνητο, το λεωφορείο, το τρόλεϊ, το μετρό, η μοτοσικλέτα, το καράβι, το αεροπλάνο κ.λ.π. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το MicroWorlds Pro το οποίο είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων και δημιουργίας προσομοιώσεων, με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Μπορεί να χειρισθεί πολυμεσικό υλικό, όπως εικόνα, video, μουσική, ήχο, κείμενο. Το συνοδεύει μια βιβλιοθήκη τέτοιου υλικού, ενώ ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλο δικό του υλικό. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές οδηγούνται στην ανάπτυξη    δημιουργικής σκέψης, έχουν σαφή επικοινωνία, έχουν αποδοτική συνεργασία, χρησιμοποιούν συστηματική ανάλυση και οδηγούνται στον προοδευτικό σχεδιασμό. Για την καθοδήγησή τους ακολουθεί το 6ο φύλλο εργασίας, όπου αφού πρώτα διαβάσουν τις οδηγίες κατασκευής της εικόνας ξεκινούν την κατασκευή της.
Η εμπέδωση των γνώσεων της συγκεκριμένης δραστηριότητας επιτυγχάνεται με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο για τους μαθητές.
  
7η  Διδακτική ώρα
Μοιράζεται στους/ις μαθητές/τριες το 7ο φύλλο εργασίας που αφορά την αξιολόγησή τους σε γνωστικά αντικείμενα του διδακτικού σεναρίου μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το Hot potatoes καθώς προσφέρει πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως: Αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών, πολλαπλών επιλογών. Υπάρχουν δυνατότητες χρονομέτρου, βαθμολογίας, παροχής βοήθειας. Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά για την επίλυση των ασκήσεων. Θα  ασχοληθούν με 2 δραστηριότητες. Η πρώτη αφορά τη λύση Σταυρόλεξου με στόχο την εμπέδωση και ανατροφοδότηση του βασικού λεξιλογίου που αφορά τη θεματική ενότητα που πραγματεύτηκαν. Η δεύτερη δραστηριότητα «Σήμανση οδικής Κυκλοφορίας» αφορά την αναγνώριση βασικών πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ώστε να  αντιλαμβάνονται τη σημασία τους στην καθημερινή ζωή.

8η  Διδακτική ώρα
Στο σημείο αυτό γίνεται σύνδεση των μέσων κυκλοφορίας με το περιβάλλον. Αφορμή για συζήτηση θα αποτελέσει μία παρουσίαση του Power Point ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σχετικά με την αύξηση των μέσων κυκλοφορίας και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Σκοπός της παρουσίασης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ο προβληματισμός και η αναζήτηση λύσεων από τους/ις ίδιους/ες. Μετά από συλλογική συζήτηση, ζητείται από τους/ις εμπλεκόμενους/ες να δημιουργήσουν μία αφίσα με την οποία θα ενημερώνουν – προτείνουν στον περίγυρό τους δράσεις και τρόπους ζωής με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Για τη δημιουργία της αφίσας θα χρησιμοποιηθεί ο κειμενογράφος Word - word art σύμφωνα με βασικές οδηγίες που δίνονται στο 8ο φύλλο εργασίας. Το συγκεκριμένο λογισμικό δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται γρήγορα και διασκεδαστικά ανακοινώσεις και αφίσες. Διαθέτει πολλές επιλογές, ώστε να δημιουργούνται εργασίες με προσωπικό ύφος. Με αυτενέργεια και πρωτοβουλία επιλέγουν το θέμα, παράγουν το κείμενο και επιλέγουν γραμματοσειρές. Οι εργασίες αποθηκεύονται και εκτυπώνονται. Κατόπιν, τοιχοκολλούνται σε διάφορα σημεία του σχολείου και της γειτονιάς.

-Τα εργαλεία:
·           Το λογισμικό παρουσίασης Power Point θα χρησιμοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου.
·           Με το λογισμικό γενικής χρήσης Word θα δημιουργηθούν τα φύλλα εργασίας και θα καταγραφούν οι πληροφορίες που θα αντληθούν από το διαδίκτυο.
·           Το λογισμικό “Μελέτη του Περιβάλλοντος Α’-Δ’ Δημοτικού” θα είναι εργαλείο ανίχνευσης πρότερων γνώσεων και ενίσχυσή τους με νέες.
·           Τα λογισμικά Inspiration και Kidspiration θα είναι το μέσο για ανταλλαγή και επικοινωνία ιδεών για συλλογική κατασκευή εννοιολογικού χάρτη των μεταφορικών μέσων.
·           Το λογισμικό Hot Potatoes (JMatch και JCross ) θα χρησιμοποιηθούν για δημιουργία δραστηριοτήτων αξιολόγησης.
·           Τα λογισμικά Tux Paint και MicroWorlds Pro θα χρησιμοποιηθούν για την ελεύθερη και δημιουργική έκφραση των μαθητών.

-Οι πηγές:
Τα μέλη της κάθε ομάδας για να πετύχουν αυτά που τους ζητούνται, μπορούν να επισκεφτούν συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους (www.google.com, http://www.ξενοδοχεια.gr/transports-greece.htm, www.wikipedia.com).7.     Αξιολόγηση
          Η αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου μέσα από την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών, τη συνεργασία και την επικοινωνία στο πλαίσιο των ομάδων, την ποιότητα της επιχειρηματολογίας και των διαλόγων που αναπτύσσουν προκειμένου να υποστηρίξουν τη γνώμη τους, καθώς επίσης μέσα από τα φύλλα εργασίας, τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες που δίνονται και αναπτύσσονται από τους μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια του σεναρίου.

8.     Επέκταση της δραστηριότητας
Τα παιδιά εργάζονται ομαδοσυνεργατικά με το λογισμικό “Μελέτη του Περιβάλλοντος Α’-Δ’ Δημοτικού” δημιουργώντας διάγραμμα βασικών σημείων σύμφωνα με το συμπεριφοριστικό μοντέλο. Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί και στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης, στην ενότητα “Η μόλυνση του περιβάλλοντος” για να επισημανθεί “Το φαινόμενο του θερμοκηπίου” καθώς και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων ως προς την “Ανακύκλωση”. Χρήσιμο μπορεί να τους φανεί και το ακόλουθο βασικό λεξιλόγιο:
Μέσα συγκοινωνίας, μέσα μεταφοράς, τροχοφόρα, δίτροχα, τρένο, μετρό, τραμ, τρόλεϊ, βυτιοφόρο, , πλοίο, ταχύπλοο, αεροπλάνο, ελικόπτερο, ποδήλατο, πεζός, οδηγός, Κώδικας οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ατυχήματα, κυκλοφοριακή αγωγή, τροχονόμος, σχολικός τροχονόμος, διάβαση πεζών

9.     Βιβλιογραφία
Βιβλίο Μαθητή, Γ’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2010, Αθήνα
Βιβλίο Δασκάλου, Γ’ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2010, Αθήνα
Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, Η σχολική τάξη (τόμος Α’), 2001, Αθήνα
Πυργιωτάκης Ε. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2000, Αθήνα 

10.  Δικτιογραφία

  • www.google.com (μέσα μαζικής μεταφοράς Λεμεσού)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου