Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Ασφαλώς κυκλοφορώ … πεζός (ΚΣΕ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κ.Σ.Ε.: 5ο Γυμνάσιο Θήβας

Τίτλος σεναρίου: «Ασφαλώς κυκλοφορώ … πεζός»


Επιμορφωτής: Μητάκος Δημήτριος

Επιμορφούμενος: Πίκλας Ιωάννης

Θήβα, Ιανουάριος 2012


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τίτλος …………………………………………………………………………  .4

Ταυτότητα ………………………………………………………………………4

Σκεπτικό της δραστηριότητας ………………………………………………...4

Πλαίσιο εφαρμογής …………………………………………………………….6

Στόχοι σεναρίου ………………………………………………………………...7

Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων ………………………8

Αξιολόγηση ……………………………………………………………………...11

Επέκταση της δραστηριότητας …………………………………………….….12

Βιβλιογραφία ……………………………………………………………...…….12

Δικτιογραφία ………………………………………………………………...….13

Επιμόρφωση Επαιδευτικών στη Χρήση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη 2011-2012

1.    Τίτλος
« Ασφαλώς κυκλοφορώ … πεζός»

2.    Ταυτότητα
Δάσκαλος – Δημιουργός: Πίκλας Ιωάννης

Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της « Μελέτης Περιβάλλοντος» της Γ’ τάξης, ενότητα « Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς» - Κεφάλαιο 3. Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Θέμα: Κυκλοφοριακή αγωγή για πεζούς

3.    Σκεπτικό της δραστηριότητας

Καινοτομίες: Η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για τη μάθηση, καθώς αποτελεί ένα μέσο ενθάρρυνσης νέων τρόπων προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων, αλλά και διευκόλυνσης της προώθησης νέων παιδαγωγικών αρχών.
 Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο οι Τ.Π.Ε. εισάγουν πληθώρα καινοτομιών. Οι παρουσιάσεις μέσω του λογισμικού Powerpoint κινούν το ενδιαφέρον του μαθητή και τους δίνει κίνητρο να ασχοληθούν περαιτέρω με την κυκλοφοριακή αγωγή και να προβληματιστούν. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να  ακούσουν το τραγούδι «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» και στη συνέχεια να το δραματοποιήσουν. Το λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν σε ένα διαδραστικό και παιγνιώδες περιβάλλον, το λογισμικό Inspiration τους επιτρέπει να οργανώσουν τα δεδομένα τους και το λογισμικό Revelation Natural Art τους επιτρέπει να κατασκευάσουν αφίσα με διασκεδαστικό τρόπο παρέχοντάς τους πλήθος επιλογών και δυνατοτήτων. Μία σημαντική καινοτομία είναι η χρήση διαδραστικού χάρτη μέσω της εφαρμογής Google maps παρέχοντας δυνατότητες προσομοίωσης και επεξεργασίας από το μαθητή, δυνατότητα που δεν υφίσταται όταν οι μαθητές παρατηρούν έναν κλασικό χάρτη.  Τέλος, μέσω του Microsoft Excel οι μαθητές κατασκευάζουν πολύ εύκολα γραφήματα και πίτες και μέσω του Word συνδυάζουν κείμενο με εικόνα.  


Προστιθέμενη αξία: Οι Τ.Π.Ε  ενθαρρύνουν τη διαθεματική προσέγγιση των αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος, ενώ παράλληλα ευνοούν και διευκολύνουν τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση (Κασσωτάκης κ. α., 2000). Στο σενάριο μας οι μαθητές συχνά καλούνται μέσα από τη χρήση του Η/Υ να λειτουργήσουν σε ομάδες, ενώ οι εφαρμογές των Τ.Π.Ε. τους επιτρέπουν να συνδέσουν το σενάριο διαθεματικά με τα μαθήματα των Αγγλικών και των Μαθηματικών. Μέσα από την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο και τη χρήση των λογισμικών οικοδομούν μόνοι τους τις γνώσεις και διατυπώνουν κρίσεις για την κυκλοφοριακή αγωγή των πεζών και ξεφεύγουν από την παθητική αποδοχή της γνώσης.
Οι μαθητές μπορούν να κυκλοφορήσουν σε εικονικούς δρόμους και να κατανοήσουν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας των πεζών, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν. Ακόμη, η χρήση εικόνας, ήχου και βίντεο για την παρουσίαση των πληροφοριών βοηθάει στην εμπέδωση της γνώσης. Γενικότερα θα λέγαμε ότι οι πρακτικές εφαρμογές κάνουν το μάθημα πλουσιότερο, προκαλούν το ενδιαφέρον του μαθητή και τον προκαλούν να συνεχίσει, ενώ τα υπολογιστικά περιβάλλοντα του προσφέρουν πλήθος δυνατοτήτων.


Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα: Σε γενικές γραμμές, κατά την εφαρμογή του σεναρίου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συντονισμό των μαθητών και να τους δίνει τον απαραίτητο χρόνο σε κάθε δραστηριότητα. Καλό είναι οι εξηγήσεις να είναι σαφείς, για να μπορούν οι μαθητές να ανταποκρίνονται στην πορεία της διδασκαλίας.
Παράλληλα, προβλήματα είναι πιθανό να προκύψουν σχετικά με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Κάποιοι μαθητές μπορεί να μη γνωρίζουν τη σημασία βασικών όρων (π.χ. σήμανση, διάβαση), οπότε θα χρειαστεί να καλέσουμε τα παιδιά να ανατρέξουν στο λεξικό. Ακόμη, σε κάποιες δραστηριότητες απαιτούνται γνώσεις μαθηματικών και αγγλικών. Επειδή όλα τα παιδιά δε θα βρίσκονται σε παρόμοιο γνωστικό επίπεδο στα μαθήματα αυτά, είναι χρήσιμο ο εκπαιδευτικός να τους παρατηρεί και να τους συμβουλεύει με μεγαλύτερη συχνότητα κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ή να τους τοποθετεί σε ομάδες με μαθητές υψηλότερο γνωστικό επίπεδο στα συγκεκριμένα μαθήματα.
Είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν προβλήματα και ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε, καθώς το επίπεδο γνώσεων χρήσης των Τ.Π.Ε. θα διαφέρει από μαθητή σε μαθητή. Η λύση είναι πριν από το σενάριο να εξασκηθούν οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες στη χρήση των Τ.Π.Ε. και λογισμικών και παράλληλα να δημιουργηθούν ανομοιογενείς ομάδες ως προς τις γνώσεις χρήσης των Τ.Π.Ε., όπου οι πιο εξοικειωμένοι με τους Η/Υ θα βοηθούν τους υπόλοιπους.


4.    Πλαίσιο εφαρμογής

Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 8 διδακτικές ώρες.

Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τους φορητούς Η/Υ του σχολείου και τον βιντεοπροβολέα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις των μαθητών για να διδαχθούν το σενάριο που περιγράφεται παρακάτω. Είναι βέβαια απαραίτητο να γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ, τα προγράμματα Microsoft Word, Excel και Powerpoint και τον τρόπο περιήγησης στο διαδίκτυο.

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Για την αποτελεσματική πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν σύγχρονοι Η/Υ, προτζέκτορας, τα λογισμικά Microsoft Word, Excel και Powerpoint, Windows Media Player, Revelation Natural Art, το εξειδικευμένο γνωστικά λογισμικό Μελέτη Α-Δ Δημοτικού, σύνδεση στο Internet, διαδικτυακές διευθύνσεις και εκτυπωτής.

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Στην τάξη οι μαθητές θα κληθούν να  εργαστούν μόνοι τους και σε ομάδες, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και η δραματοποίηση.          Με την εργασία σε ομάδες οι μαθητές αναπτύσσουν τη συνεργατικότητα, καθορίζουν ρόλους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Δε γίνονται απλοί αποδέκτες των πληροφοριών, αλλά οικοδομούν οι ίδιοι τη γνώση.
Επειδή οι μαθητές δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία σεναρίων μέσω των Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να συνεργάζεται στενά μαζί τους, να τους καθοδηγεί και να επιλύει τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

5.    Στόχοι σεναρίου

Θέσαμε ως βασικό σκοπό της διδασκαλίας  την καλλιέργεια ορθών στάσεων οδικής συμπεριφοράς των μαθητών ως πεζών για να κυκλοφορούν με ασφάλεια.
Στη συνέχεια τέθηκαν οι επιμέρους στόχοι:
Γνωστικοί
1.                  Να μπορούν οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τα σήματα του Κ.Ο.Κ. και ιδιαίτερα τα σήματα που αφορούν την κυκλοφορία των πεζών. (Δραστηριότητες 3,11,12,17)
2.                  Να γνωρίζουν οι μαθητές τους βασικούς κανόνες ασφαλείας των πεζών. (Δραστηριότητες 3,4,5,6,11,16,17)
3.                  Να μπορούν να λύνουν μαθηματικά προβλήματα (Δραστηριότητα 15).
4.                  Να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας των ποδηλατών (Δραστηριότητες 3,4,11,16,17).
5.                  Να εξασκήσουν τις μέχρι στιγμής γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα (Δραστηριότητα 12).

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
6.                  Να είναι ικανοί να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες. (Δραστηριότητες 2,6,8,11,13)
7.                  Να διατυπώνουν κρίσεις σε διάφορες καταστάσεις προβληματισμού. (Δραστηριότητες 7,8)
8.                  Να συμμετέχουν ενεργά σε διάλογο με τους συμμαθητές τους. (Δραστηριότητες 4,5,9,18)
9.                  Να μπορούν να δώσουν οδηγίες για τον εντοπισμό μιας τοποθεσίας ( π.χ. σπίτι, πλατεία, κατάστημα). (Δραστηριότητα 14)
10.               Να μπορούν να δραματοποιούν ένα τραγούδι. (Δραστηριότητα 13)
11.               Να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κατηγορίες πεζών. (Δραστηριότητες 8,9,10)
12.               Να έχουν την ικανότητα να ομαδοποιούν έννοιες σχετικές με την κυκλοφοριακή αγωγή. (Δραστηριότητα 2)

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
13.               Να εφαρμόζουν στην πράξη όσα διδάχθηκαν στη θεωρία (όλες οι δραστηριότητες).
14.               Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα όταν κυκλοφορούν. (Δραστηριότητες 8,9,10)

Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.
15.               Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά. (Δραστηριότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17)
16.               Να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λογισμικά Microsoft Word, Excel και Powerpoint. (Δραστηριότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16, 17)
17.               Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον χειρισμό των Η/Υ. (Δραστηριότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17)
18.               Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. (Δραστηριότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17)


6.    Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων

Παρουσίαση ροής εφαρμογής των δραστηριοτήτων

1η Διδακτική ώρα

Ξεκινώντας το σενάριο θα εφαρμόσουμε την τεχνική του Καταιγισμού Ιδεών ( Brainstorming) (Δραστηριότητα 1). Στον πίνακα γράφουμε τη φράση «Κυκλοφορώ πεζός». Στη συνέχεια καταγράφουμε τις σκέψεις των παιδιών και κατόπιν διαγράφουμε όσες δεν έχουν σχέση με τη φράση που δόθηκε. Κατόπιν χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων, τους ζητάμε να ανοίξουν στους υπολογιστές τους το λογισμικό Ιnspiration και να τις ομαδοποιήσουν σε μορφή εννοιολογικού χάρτη (Δραστηριότητα 2). Αφού ολοκληρώσουν τους εννοιολογικούς χάρτες, μπορούμε να τους εκτυπώσουμε και να τους τοποθετήσουμε σε μία γωνία της τάξης.
Στη συνέχεια καλούμε τα παιδιά να ανοίξουν το λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος Α-Δ Δημοτικού. Από εκεί επιλέγουν την ενότητα « Ασφάλεια στους δρόμους», κατόπιν την υποενότητα «Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε» και διαλέγουν να ακούσουν πληροφορίες για τις κατηγορίες «Πεζός», «Παίζουμε με ασφάλεια» και «Ποδήλατο», οι οποίες έχουν σχέση με την κυκλοφορία των παιδιών ως πεζοί και ως ποδηλάτες (Δραστηριότητα 3). Αφού αντλήσουν πληροφορίες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πεζοί και οι ποδηλάτες, συζητούμε στην τάξη σχετικά με το τι τους έκανε εντύπωση (Δραστηριότητα 4).

2η Διδακτική ώρα

Τη 2η διδακτική ώρα με τη βοήθεια του προτζέκτορα προβάλλουμε μία παρουσίαση για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας των πεζών με τη χρήση του Powerpoint  στους μαθητές και παράλληλα συζητάμε (Δραστηριότητα 5). Αμέσως μετά οι μαθητές σε ομάδες, σε ένα έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου Word, καλούνται να καταγράψουν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας των πεζών σε ένα πολυτροπικό κείμενο με φωτογραφίες που αντλούν από το διαδίκτυο (Δραστηριότητα 6). Τέλος, τα παιδιά συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας 1 στο οποίο πρέπει να απαντήσουν σε κάποιους προβληματισμούς σχετικούς με πραγματικές καταστάσεις κυκλοφορίας πεζών (Δραστηριότητα 7).

3η Διδακτική ώρα

Την 3η ώρα του σεναρίου θα ασχοληθούμε με κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν κυκλοφορούν πεζοί. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 2 (Δραστηριότητα 8). Θα ακολουθήσει συζήτηση  μέσα στην τάξη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων (Δραστηριότητα 9) και στη συνέχεια θα ζητηθεί από τις ομάδες να κατασκευάσουν μια αφίσα με τη χρήση του λογισμικού Revelation Natural Art, που θα ενημερώνει και θα υποστηρίζει το δικαίωμα της δυνατότητας απρόσκοπτης διέλευσής τους στους δρόμους (Δραστηριότητα 10).

4η Διδακτική ώρα

Στην 4η διδακτική ώρα οι μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων θα επαναχρησιμοποιήσουν το λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος Α-Δ Δημοτικού και επιλέγουν την κατηγορία «Ασφάλεια στους δρόμους» και στη συνέχεια «Δραστηριότητες» και «Συνεργαζόμαστε και ερευνούμε» (Δραστηριότητα 11). Τα παιδιά με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού επιλέγουν ελεύθερα τα τις δραστηριότητες που επιθυμούν και μαθαίνουν μέσα από την ψυχαγωγία τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, όταν κυκλοφορούν.

5η  Διδακτική ώρα

Αυτή τη διδακτική ώρα οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο. Θα τους δοθεί το φύλλο εργασίας 3 με οδηγίες για να επισκεφτούν –αγγλικές- ιστοσελίδες με παιχνίδια που διδάσκουν στα παιδιά κυκλοφοριακή αγωγή για τους πεζούς. Η δραστηριότητα αυτή θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα (Δραστηριότητα 12). Το τελευταίο τέταρτο τα παιδιά θα ακούσουν από τον υπολογιστή τους με το πρόγραμμα Windows Media Player το τραγούδι « Κυκλοφορώ με ασφάλεια». Αρχικά θα κληθούν να το τραγουδήσουν και στη συνέχεια να το δραματοποιήσουν (Δραστηριότητα 13).

6η  Διδακτική ώρα

Στην επόμενη διδακτική ώρα θα δοθεί το φύλλο εργασίας 4 στους μαθητές μέσα από το οποίο οι μαθητές θα συνδεθούν στο διαδίκτυο και θα χρειαστεί να εντοπίσουν το χάρτη της γειτονιάς τους μέσα από τη χρήση της εφαρμογής Google Maps. Κατόπιν θα κληθούν να αξιολογήσουν τους κινδύνους και να επιλέξουν μία ασφαλή διαδρομή, καθώς και να δώσουν οδηγίες για μετακίνηση από ένα σημείο σε ένα άλλο (Δραστηριότητα 14).

7η  Διδακτική ώρα

Στη συνέχεια τα παιδιά θα κληθούν να επιλύσουν κάποια μαθηματικά προβλήματα που αφορούν ατυχήματα με θύματα πεζούς. Τα προβλήματα θα τα λύσουν με τη βοήθεια ενός λογιστικού φύλλου excel (Δραστηριότητα 15) .

8η  Διδακτική ώρα

Η τελευταία ώρα θα είναι αφιερωμένη στην αξιολόγηση της επίτευξης από τους μαθητές των στόχων που αρχικά τέθηκαν. Αρχικά θα τους δοθεί  το φύλλο εργασίας 6 για να διαπιστωθεί αν έχουν εμπεδώσει τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής των πεζών (Δραστηριότητα 16). Κατόπιν θα προβληθεί μία παρουσίαση μέσω Powerpoint, όπου θα γίνονται ερωτήσεις μέσω βίντεο και μέσα από συζήτηση για κάθε ερώτηση οπτικοποιούνται και επαναλαμβάνονται οι κανόνες κυκλοφορίας των πεζών (Δραστηριότητα 17). Στο τέλος θα τεθούν προβληματισμοί από τους μαθητές σχετικά με όσα διδάχθηκαν στο σενάριο, θα επιλυθούν απορίες μέσω διαλόγου και θα δοθούν διευκρινίσεις από τον  εκπαιδευτικό (Δραστηριότητα 18).

7.    Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου. Όπου εντοπίζονται προβλήματα θα γίνονται τροποποιήσεις, ενώ θα δίνεται έμφαση σε σημεία που δυσκολεύουν τους μαθητές.
Στην πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές θα αξιολογηθούν στη δυνατότητα ομαδοποίησης των εννοιών της κυκλοφοριακής αγωγής. Στην επόμενη διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τη δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από την κατασκευή του πολυτροπικού κειμένου και την ικανότητα των παιδιών να διατυπώνουν προβληματισμούς μέσα από τις απαντήσεις τους στο φύλλο εργασίας. Την τρίτη διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει  την ικανότητα των παιδιών να διατυπώνουν κρίσεις μέσα από το φύλλο εργασίας. Την πέμπτη διδακτική ώρα θα αξιολογηθεί η ικανότητα των παιδιών να περιηγηθούν στο διαδίκτυο και να δραματοποιήσουν ένα τραγούδι. Την επόμενη ώρα οι μαθητές θα αξιολογηθούν στην ικανότητά τους να επιλέγουν από διαφορετικές διαδρομές και να δίνουν οδηγίες μετάβασης ενός πεζού. Οι μαθηματικές τους γνώσεις θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης διδακτικής ώρας.  Η τελευταία διδακτική ώρα είναι αφιερωμένη στην αξιολόγηση της επίτευξης γενικά των γνωστικών στόχων που τέθηκαν αρχικά στους μαθητές. Ο τρόπος αξιολόγησης θα είναι και μέσα από τη συμπλήρωση φύλλου εργασίας και μέσα από απαντήσεις σε ερωτήσεις και επακόλουθη συζήτηση.
Η αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου διεξάγεται για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και παραλείψεων και όχι για τη βαθμολόγηση των γνώσεων των μαθητών. Σε περίπτωση που παρατηρήσουμε ότι κάποιοι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποια σημεία ή/και να αφιερώσουμε άλλη μία διδακτική ώρα μετά το τέλος του σεναρίου και να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα ζητήματα.

8.    Επέκταση της δραστηριότητας

Το σενάριο εκτός από το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος συνδέεται διαθεματικά με τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Αγγλικών και της Μουσικής.
Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  στη διδασκαλία της ενότητας « Η φίλη μας η Αργυρώ» του κεφαλαίου « Στο σπίτι και στη γειτονιά» στο μάθημα της Γλώσσας. Το σενάριο, λοιπόν, μπορεί να επεκταθεί και οι μαθητές να ασχοληθούν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα γενικότερα και όχι μόνο κατά τη διέλευση των δρόμων. Ακόμη, θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμη για τα παιδιά και η επέκταση του σεναρίου όσον αφορά τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας με το αυτοκίνητο. Είναι απαραίτητο για τα παιδιά ως μελλοντικοί οδηγοί, αλλά και ως συνεπιβάτες στα οχήματα να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες.


9.    Βιβλιογραφία

Βιβλίο μαθητή,(2009). Μελέτη Περιβάλλοντος Γ’ Δημοτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ

Βιβλίο δασκάλου,(2009). Μελέτη Περιβάλλοντος Γ’ Δημοτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ

Κασσωτάκης, Μ., Κυνηγός, Π., Καραγεώργος Δ., Γαβρίλης Κ., & Βαβουράκη, Α. (2000). Συνέπειες των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

10. Δικτιογραφία


                                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου