Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Κλάσματα(ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υπεύθυνη δήλωση…………………………………………….2
Περιεχόμενα……………………………………………………3
Αναλυτική Παρουσίαση του σεναρίου
1.   Τίτλος σεναρίου…………………………………………4
2.   Ταυτότητα………………………………………………..4
3.   Σκεπτικό της δραστηριότητας………………………….4
4.   Πλαίσιο εφαρμογής……………………………………..6
5.   Στόχοι σεναρίου…………………………………………7
6.   Πορεία διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων.9
7.   Αξιολόγηση……………………………………………..15
8.   Επέκταση της δραστηριότητας……………………….15
9.   Βιβλιογραφία……………………………………………15
10.   Δικτιογραφία…………………………………………..15
Φύλλα εργασίας……………………………………………….16
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1.  Τίτλος διδακτικού σεναρίου

      «Κλάσματα»

 

2.  Ταυτότητα

  • Δασκάλα – Δημιουργός: Μαντά Παναγιώτα, δασκάλα του ΣΤ’1, δημοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου
  • Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αφορά στο μάθημα των Μαθηματικών της ΣΤ’ τάξης, ενότητα 1η: ‘’Αριθμοί και πράξεις’’. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στα κεφάλαια: 19: «Κλάσματα ομώνυμα-ετερώνυμα», 21: «Ισοδύναμα κλάσματα», 22: «Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων» και 23: «Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων». Επίσης, το θέμα είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών μιας και συμπεριλαμβάνεται σε ενότητα του σχολικού βιβλίου καθώς και οι στόχοι που τίθενται σχετίζονται απόλυτα με αυτό.
3.       Σκεπτικό της δραστηριότητας
  • Καινοτομίες:Τα νεωτεριστικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο σενάριο ώστε η διδασκαλία των κλασμάτων να ξεφύγει από τα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του εργαστηρίου της πληροφορικής, ο διαδραστικός πίνακας της τάξης καθώς και η αξιοποίηση κατάλληλων λογισμικών. Με τη χρήση των παραπάνω θα δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να εμπλακούν σε διαφορετικού τύπου δραστηριότητες που κατεξοχήν θα τους κινήσει το ενδιαφέρον για περαιτέρω ενασχόληση με αυτή τη διδακτική ενότητα σε ατομική βάση. Επίσης, θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών όπως και των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.

Επίσης, η ταξινόμηση των μαθητών σε ομάδες στο μάθημα των Μαθηματικών είναι εξίσου σημαντικό και καινοτόμο στοιχείο, επειδή  δραστηριοποιούνται όλοι οι μαθητές της τάξης αφού σε μια ομαδική εργασία όλοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ανταλλάσσουν απόψεις, διατυπώνουν συμπεράσματα που στο τέλος τα ανακοινώνουν στην ολομέλεια.  Ακόμη, αν τηρούνται οι κανόνες της ομάδας όλοι οι μαθητές κερδίζουν, κυρίως οι αδύναμοι νιώθουν ασφάλεια και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους.  
Ø Προστιθέμενη αξία:  Στα πλαίσια αυτού του σεναρίου θα χρησιμοποιηθούν τα καινοτόμα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω ώστε να εμπλουτιστεί και να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η διδασκαλία αυτής της ενότητας αφού το σχολικό εγχειρίδιο (βιβλίο και τετράδιο εργασιών) μένει μόνο σε ατομικές δραστηριότητες.   Επιπλέον, η χρήση όλων των παραπάνω θα δώσει κίνητρα στους μαθητές να εμπλακούν σε νέες πιο ελκυστικές και παιχνιδιώδεις δραστηριότητες, πειραματίζοντας,  συζητώντας, γράφοντας συμπεράσματα. Ακόμη, η ομαδική δραστηριοποίηση των μαθητών αποσκοπεί στη συλλογική και βαθύτερη σκέψη, καθώς απαντούν στα εκάστοτε ερωτήματα εμπεριστατωμένα και με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Τέλος, σε πολλούς μαθητές το μάθημα των Μαθηματικών τους δημιουργεί ενδοιασμούς και αμηχανία διότι το θεωρούν δύσκολο, ανιαρό, μη προσιτό στα ενδιαφέροντά τους και άσχετο με την καθημερινή ζωή. Συνεπώς οι Τ.Π.Ε. θα βοηθήσουν τους μαθητές να διαμορφώσουν διαφορετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά.
  • Γνωστικά - διδακτικά προβλήματα: Οι περισσότεροι μαθητές έχουν εν μέρει γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αφού έχουν ήδη δικό τους. Εντούτοις, δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των λογισμικών διότι έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με αυτά. Άρα, θα είναι απαραίτητη η παρουσία του δασκάλου για το συντονισμό, την καθοδήγηση και την παροχή κινήτρων  στους μαθητές, ώστε να ενασχοληθούν με τις δραστηριότητες και να τις τελειοποιήσουν.

   4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ø  Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου.
Ø  Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 8 διδακτικές ώρες.
Ø  Χώρος υλοποίησης: Η σχολική αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και η αίθουσα υπολογιστών.
Ø  Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών είναι σημαντικές για την οικοδόμηση των νέων γνώσεων. Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί:
v  να βρίσκουν με σύντομο τρόπο το Ε.Κ.Π.
v  να μετατρέπουν τους δεκαδικούς αριθμούς σε κλάσματα και το αντίστροφο.
v  Να μετατρέπουν τους μεικτούς αριθμούς σε κλάσματα και το αντίστροφο.


Ø  Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Κατά την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του εργαστηρίου, ο διαδραστικός πίνακας της τάξης, το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word), το λογισμικό παρουσίασης (Power Point), το λογισμικό RNA και το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Μαθηματικά Ε΄-ΣΤ΄», τα φύλλα εργασίας, εκτυπωτής, χαρτιά Α4, μαρκαδόροι, μολύβια, διαβήτης και χάρακας.

Ø  Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Το σενάριο θα πραγματοποιηθεί στην τάξη με το διαδραστικό πίνακα και στην αίθουσα υπολογιστών. Θα χρησιμοποιηθεί κυρίως η ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις που οι μαθητές θα εργαστούν ατομικά. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα χωριστούν σε έξι ομάδες των τριών ατόμων, σύμφωνα με το κοινωνιόγραμμα που θα γίνει από προηγούμενα μαθήματα ώστε κανείς μαθητής

να μην είναι δυσαρεστημένος. Επίσης, θα φροντίσουμε οι ομάδες να είναι ανομοιογενείς ως προς το φύλο και τη μαθησιακή επίδοση, αλλά ισοδύναμες. Η κάθε ομάδα θα έχει το δικό της όνομα που θα το δώσουν τα μέλη της και θα είναι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο (π.χ. αριθμάκης) και κοινό σε όλες τις δραστηριότητες.  Προτείνεται αυτός ο τρόπος  χωρισμού των ομάδων διότι έτσι όλοι οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με τον υπολογιστή και συμμετέχουν ενεργά στα εκάστοτε λογισμικά εκ περιτροπής. Επιπλέον τρία παιδιά ανά ομάδα μπορούν με ωραίο και εποικοδομητικό τρόπο να συνεργαστούν,  να αλληλοβοηθηθούν, να ανταλλάσσουν απόψεις ώστε να εμπλακούν στις δραστηριότητες των ομαδικών φύλλων εργασίας.        


5.   ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Ως γενικό σκοπό του σεναρίου μας ορίζουμε να κατανοήσουν οι μαθητές τα κλάσματα και να μπορούν να τα χρησιμοποιηθούν στη λύση προβλημάτων.
Ειδικότερα οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει:
v  Γνωστικοί στόχοι:
Ø  Να κατανοήσουν την έννοια του κλάσματος και να τα συγκρίνουν με την ακέραιη μονάδα (όλες οι δραστηριότητες των Φ.Ε.1 και 3).
Ø  Να συγκρίνουν κλάσματα (ομώνυμα- ετερώνυμα) κι έπειτα να τα διατάσσουν    κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά (όλες οι δραστηριότητες του Φ.Ε.4).
Ø  Να αναγνωρίζουν και να δημιουργούν ισοδύναμα κλάσματα (όλες οι δραστηριότητες των Φ.Ε.5 και 6).
Ø  Να μπορούν να προσθέτουν και να αφαιρούν κλάσματα. (όλες οι δραστηριότητες του Φ.Ε.7)
Ø  Να κατανοήσουν τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων  και να τα λύνουν. (όλες οι δραστηριότητες του Φ.Ε.8)
Ø  Να συνθέτουν δικά τους προβλήματα με βάση των δεδομένων που τους δίνονται. (η δραστηριότητα του Φ.Ε.9)


v  Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων:
Ø  Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συμμαθητές τους στις ομαδικές εργασίες, όπως και με το δάσκαλο.(σ΄ όλες τις ομαδικές δραστηριότητες)
Ø  Να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες αλλά και να τις επεξεργάζονται σε ικανοποιητικό για το επίπεδό τους βαθμό.(σ’ όλες τις δραστηριότητες)

v  Στόχοι σε επίπεδο στάσεων:
Ø  Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση τους μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες.(από τις ομαδικές εργασίες)
Ø  Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και να εξοικειωθούν με τη διατύπωση συμπερασμάτων. (σ’ όλες τις δραστηριότητες)
Ø  Να ασχοληθούν με την επίλυση προβλημάτων και  τη σύνθεση δικών τους.  (στις δραστηριότητες των Φ.Ε.8 και 9)

v  Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.:
Ø  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδραστικό πίνακα αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους στην εκπαιδευτική πράξη. (σ’ όλες τις δραστηριότητες)
Ø  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών ώστε να μπορούν να τα χειρίζονται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. (στις δραστηριότητες των Φ.Ε.4, 5, 6, 7 και 9)

6. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
       Παρουσίαση ροής – εφαρμογής των δραστηριοτήτων:
1η διδακτική ώρα
«Εισαγωγή στα κλάσματα»
            Η 1η διδακτική ώρα πραγματοποιείται στη σχολική αίθουσα με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τριών μαθητών όπως ειπώθηκε παραπάνω. Η αφόρμηση για την καινούρια θεματική ενότητα γίνεται με την παρουσίαση στους μαθητές μιας διαφάνειας στο διαδραστικό πίνακα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του Power Point. Έτσι, δίνεται στους μαθητές η ώθηση να προβληματιστούν και να συζητήσουν για την επίλυση του προβλήματος. Σε αυτό θα βοηθήσει και το 1ο φύλλο εργασίας που θα δοθεί σε κάθε ομάδα, κατά το οποίο θα αναπαραστήσουν το πρόβλημα στο χαρτί (δηλ. θα το λύνουν αρχικά σχηματικά κι έπειτα με μαθηματική μορφή).
            Μετά τη συμπλήρωση του 1ου φύλλου εργασίας ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας, που θα είναι διαφορετικός κάθε φορά, σηκώνεται και λύνει την άσκηση στο διαδραστικό. Συνοψίζοντας αυτή τη διδακτική ώρα προβάλλεται άλλη μια διαφάνεια μέσω του Power Point με τη σύνοψη των εισαγωγικών στοιχείων του κλάσματος ‘’κλάσμα ως μέρος του όλου’’. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές διαπιστώνουν αν είχαν απαντήσει σωστά στα ερωτήματα του φύλλου εργασίας και τα διορθώνουν μόνοι τους (αυτοδιόρθωση).
2η διδακτική ώρα
«Ομώνυμα-ετερώνυμα κλάσματα»

            Η 2η διδακτική ώρα πραγματοποιείται, επίσης, στη σχολική αίθουσα με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Η αφόρμηση γίνεται με τη σύντομη παρουσίαση ‘’Ομώνυμα-ετερώνυμα κλάσματα’’ στο διαδραστικό πίνακα μέσω του Power Point. Αυτή η διαφάνεια υπενθυμίζει στους μαθητές ποια κλάσματα ονομάζονται ομώνυμα


και ποια ετερώνυμα διότι τα είχαν διδαχτεί σε προηγούμενες τάξεις καθώς και πώς γίνεται η μετατροπή των ετερώνυμων σε ομώνυμα. Στη συνέχεια, οι μαθητές στο  2ο φύλλο εργασίας που τους δίνεται, ύστερα από συζήτηση και συνεργασία, αναζητούν ομαδικά παραδείγματα ομώνυμων κι ετερώνυμων κλασμάτων όπως και κάνουν μετατροπές. Έπειτα, η κάθε ομάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ασκήσεων δηλαδή γίνεται διόρθωση των απαντήσεων σε επίπεδο τάξης.
       Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, προβάλλεται άλλη μια παρουσίαση με θέμα ‘’Σύγκριση κλασμάτων με την ακέραιη μονάδα’’. Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές συζητούν στην ομάδα τους πώς γίνεται η σύγκριση τους με την ακέραιη μονάδα και  προσπαθούν να συμπληρώσουν το 3ο φύλλο εργασίας. Στο τέλος, γίνεται διόρθωση των απαντήσεων από τους μαθητές (αυτοδιόρθωση) από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κάθε ομάδας στην ολομέλεια και από τον προφορικό σχολιασμό του δασκάλου (επιβράβευση ή επίπληξη).
3η διδακτική ώρα
«Σύγκριση κλασμάτων-Διάταξη»
       Κατά την 3η διδακτική ώρα οι μαθητές εργάζονται ομαδικά με το λογισμικό Revelation Natural Art (RNA) στην αίθουσα υπολογιστών.  Το λογισμικό έχει ήδη εγκατασταθεί στους υπολογιστές από προηγούμενη μέρα κι οι μαθητές είναι έτοιμοι να ανοίξουν τους υπολογιστές, το λογισμικό και τις συγκεκριμένες δραστηριότητες από τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, προφορικές και γραπτές στο 4ο φύλλο εργασίας. Με τη βοήθεια αυτού του λογισμικού έχουν ήδη δημιουργηθεί τρεις δραστηριότητες όπου οι μαθητές καλούνται μέσα από συνεργασία να παρατηρήσουν τα σχήματα, να χρωματίσουν το μέρος του σχήματος που τους ζητείται κάθε φορά και στη συνέχεια να συγκρίνουν τα κλάσματα και να τα ταξινομήσουν.
       Η κάθε δραστηριότητα αφορά διαφορετική περίπτωση δηλαδή η πρώτη ομώνυμα κλάσματα, η δεύτερη ετερώνυμα αλλά με ίδιους αριθμητές και η τρίτη κλάσματα με διαφορετικούς αριθμητές και παρανομαστές. Έπειτα, για κάθε μια περίπτωση οι μαθητές γράφουν στο συμπέρασμα σε ποιο κανόνα καταλήγουν και τα ανακοινώνουν στην ολομέλεια. Η διόρθωση γίνεται επίσης από τους ίδιους τους μαθητές.
     
4η διδακτική ώρα
«Ισοδύναμα κλάσματα Ι»
         Κατά την 4η διδακτική ώρα οι μαθητές εργάζονται ομαδικά με το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ‘’Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’’’ και συγκεκριμένα με τις μπάρες στην αίθουσα υπολογιστών.  Δίνονται οδηγίες στους μαθητές, για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό και με ποιες δραστηριότητες θα ασχοληθούν, στο 5ο φύλλο εργασίας όπου εργάζονται σε ομάδες όπως και παραπάνω. Στη συγκεκριμένη διδακτική ώρα οι μαθητές ελέγχουν με τις μπάρες τη σχέση που έχουν τα δύο κλάσματα που είναι γραμμένα στο φύλλο εργασίας και διαπιστώνουν ότι εκφράζουν την ίδια ποσότητα δηλαδή είναι ισοδύναμα. Στη συνέχεια με τη βοήθεια αυτού του λογισμικού βρίσκουν τα ισοδύναμα του 1/4 και του 2/3.  Ακόμη, γενικεύουν τον τρόπο εύρεσης των ισοδύναμων κλασμάτων και γράφουν το συμπέρασμα που καταλήγουν στο φύλλο εργασίας.  Στο τέλος της διδακτικής ώρας η κάθε ομάδα ανακοινώνει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της εργασίας τους, κι από τον προφορικό σχολιασμό του δασκάλου οι μαθητές προβαίνουν στην αυτοδιόρθωση των φυλλαδίων τους.
5η διδακτική ώρα
«Ισοδύναμα κλάσματα ΙΙ»

         Η 5η διδακτική ώρα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, μόνο που εδώ οι μαθητές δουλεύουν στην αίθουσα με το διαδραστικό πίνακα. Αρχικά προβάλλεται η παρουσίαση από το Power Point  με τον τρόπο που ελέγχουμε αν δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα, πώς μπορούν οι ίδιοι οι μαθητές να δημιουργήσουν ισοδύναμα και ποιο κλάσμα είναι ανάγωγο. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά κατά τον ίδιο τρόπο. 

Στη συνέχεια, δίνεται το 6ο φύλλο εργασίας στους μαθητές. Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου έχουν κυρίως εμπεδωτικό χαρακτήρα ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν κατακτηθεί από τους μαθητές οι βασικές έννοιες του μαθήματος. Επίσης, οι μαθητές ανά ομάδα συνεργάζονται και αλληλοβοηθούνται για τις ασκήσεις, αλλά ο κάθε μαθητής συμπληρώνει το δικό του φύλλο εργασίας.  Όταν τελειώσουν όλοι οι μαθητές, ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας που είναι διαφορετικός κάθε φορά σηκώνεται και λύνει μια άσκηση στο διαδραστικό όπου θα υπάρχουν ήδη οι ασκήσεις γραμμένες σε αυτό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η διόρθωση των ασκήσεων (αυτοδιόρθωση).

6η διδακτική ώρα
«Πρόσθεση κι αφαίρεση κλασμάτων»

Η 6η διδακτική ώρα πραγματοποιείται στην αίθουσα υπολογιστών όπου οι μαθητές εργάζονται ομαδικά με το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’ και συγκεκριμένα με τις μπάρες για να προσθέσουν και να αφαιρέσουν κλάσματα. Οι οδηγίες εκτέλεσης των ασκήσεων και οι ίδιες οι ασκήσεις δίνονται στο 7ο φύλλο εργασίας. Το φυλλάδιο αυτό έχει δύο ειδών δραστηριότητες. Η πρώτη αναφέρεται στην πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων όπου οι μαθητές με το λογισμικό μπάρες συζητούν ομαδικά και πειραματίζονται ώστε να βρουν το αποτέλεσμα.  Επίσης, συνεργάζονται για να γράψουν το 1ο συμπέρασμα.  Ενώ στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές επιλέγουν από τις ασκήσεις ΣΤ’ , ‘’Αριθμοί και πράξεις’’. Στη συνέχεια από το ‘’Εξερευνώ και Μαθαίνω’’, επιλέγουν τα ‘’ Κλάσματα’’ και τις επιλογές: α) Πρόσθεση κλασμάτων (3/7 + 2/5) και β) Αφαίρεση κλασμάτων (3/4-2/5).
Ύστερα από συζήτηση οι μαθητές βρίσκουν τα αποτελέσματα και το 2ο συμπέρασμα και τα γράφουν στο φυλλάδιο. Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας ανακοινώνει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια της τάξης. Η αυτοδιόρθωση των μαθητών γίνεται από το θετικό ή αρνητικό σχολιασμό του εκπαιδευτικού και από την προβολή της παρουσίασης στο διαδραστικό πίνακα

μέσω του Power Point τονίζοντας τα βασικά σημεία της πρόσθεσης και αφαίρεσης κλασμάτων.
7η διδακτική ώρα
«Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων»

               Η 7η διδακτική ώρα πραγματοποιείται στην αίθουσα με το διαδραστικό πίνακα. Αρχικά προβάλλεται στο διαδραστικό μέσω του Power Point η παρουσίαση με τα βήματα επίλυσης προβλημάτων όπου οι μαθητές πρέπει να τα γνωρίζουν ώστε να λύνουν σωστά τα προβλήματα  που τους δίνονται. Με τη συζήτηση και το σχολιασμό οι κατανοούν τον τρόπο σκέψης ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια δίνεται σε κάθε ομάδα το 8ο φύλλο εργασίας όπου οι μαθητές καλούνται να ανασύρουν από τη μνήμη τους όσα έμαθαν, να συνεργαστούν  κι έπειτα να λύσουν τα προβλήματα.  Αφού τελειώσουν  όλες οι ομάδες, η κάθε μια το δίνει στη διπλανή της για να το διορθώσει και να το βαθμολογήσει. Τέλος, ο δάσκαλος ελέγχει τη βαθμολογία που έχει βάλει η κάθε ομάδα κι αν συμφωνεί, προτρέπει τον εκπρόσωπο της καθεμιάς να ανακοινώσει το βαθμό στην ολομέλεια κι ο ίδιος τον γράφει στον πίνακα.

8η διδακτική ώρα
«Σύνθεση προβλήματος-Αξιολόγηση»

Η τελευταία ώρα του σεναρίου πραγματοποιείται στην αίθουσα υπολογιστών όπου η κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει ύστερα από συζήτηση ένα δικό της πρόβλημα με τα δεδομένα που της δίνονται στο 9ο φύλλο εργασίας, το οποίο θα είναι σε ψηφιακή μορφή, σε ένα φύλλο του Word. Αυτή η δραστηριότητα είναι απαιτητική και σύνθετη διότι οι μαθητές πρέπει να συνθέσουν τα δεδομένα, να τα οργανώσουν, να δημιουργήσουν το πρόβλημα, να το γράψουν στο Word, να το λύσουν κι έπειτα να το δώσουν στο δάσκαλο για διόρθωση είτε σε ψηφιακή μορφή με e-mail είτε σε έντυπη εκτυπώνοντάς το. Επιπλέον, μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν με τα σύγχροναμέσα μάθησης διότι θα έχουν άμεση αλληλεπίδραση.
Μετά από την παραπάνω διαδικασία δίνεται στον κάθε μαθητή ένα φύλλο αξιολόγησης να συμπληρώσει ατομικά, ώστε να διαπιστωθεί αν έχουν κατακτηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό οι βασικές έννοιες της ενότητας ‘’κλάσματα’’ από τους μαθητές.ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Τα  εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση αυτού του σεναρίου είναι τα εξής:
i) Το λογισμικό παρουσίασης Power Point χρησιμοποιείται στην αρχή για αφόρμηση της κάθε διδακτικής ενότητας αλλά και για σύνοψη των βασικών σημείων,
 ii) το λογισμικό Word σύμφωνα με αυτό δημιουργούνται τα φύλλα εργασίας, το φύλλο αξιολόγησης και το πρόβλημα που γράφουν οι ίδιοι οι μαθητές σε ένα φύλλο του Word,
iii) το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μαθηματικά Ε΄-ΣΤ΄ κατά το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές η άμεση και παραστατική απεικόνιση ισοδύναμων κλασμάτων καθώς και πρόσθεση και αφαίρεση αυτών με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο και
iv) το λογισμικό RNA όπου οι μαθητές θα μπορέσουν με σχηματική απεικόνιση να συγκρίνουν, ομώνυμα και ετερώνυμα, κλάσματα.

7.        ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
 Η  αξιολόγηση γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου και η επίτευξη των στόχων κρίνεται από πολλούς παράγοντες.  Ορισμένοι  από αυτούς αναφέρονται παρακάτω:
Ø  Το ευχάριστο κι ευνοϊκό κλίμα που κυριαρχεί μέσα στη σχολική τάξη καθώς κι ο χωρισμός των μαθητών  σε ομάδες με ανιδιοτελή κριτήρια.
Ø  Η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών της ομάδας και το βαθμό συνεργασίας που υπάρχει τόσο μεταξύ τους όσο και με τον εκπαιδευτικό.
Ø  Η σωστή αξιοποίηση και χειρισμός των λογισμικών
Ø  Η επιτυχής συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και του φύλλου αξιολόγησης για την τελική αξιολόγηση του σεναρίου και το βαθμό κατάκτησης της γνώσης της συγκεκριμένης ενότητας των Μαθηματικών από τους ίδιους τους μαθητές.

8.       ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί στο μάθημα της Γεωμετρίας διότι αποτελεί διδακτική ενότητα της ΣΤ΄ τάξης καθώς και η απεικόνιση των κλασμάτων έχει άμεση σχέση με τα γεωμετρικά σχήματα. Επίσης, και στο μάθημα της Μουσικής αφού τα κλάσματα έχουν άμεση σχέση με τις μουσικές νότες. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο για αυτούς που έχουν κλίση στη μουσική.

9.       ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-                Βιβλίο μαθητή, ΣΤ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2008, Αθήνα
-                Βιβλίο δασκάλου, ΣΤ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2006, Αθήνα
-                Ματσαγγούρας Γ.Ηλίας, Η σχολική τάξη (τόμος Α’), 2001, Αθήνα
-                Πυριωτάκης Ε. Ιωάννης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, εκδόσεις Ελληνικά γράμματα, 2000, Αθήνα

  10.   ΔΙΚΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-                http://www.google.gr/#hl=el&cp=4&gs_id=u&xhr=t&q=κλάσματα&pf=p&sclient=psy-ab&biw=872&bih     23/1/2012
-                http://users.sch.gr/salnk/didaskalia/fract_c/drast/askhseis/fract_11_exer.htm  25/1/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου