Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Στην κορυφή του Ολύμπου ( ΚΣΕ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ)


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τίτλος …………………………………………………………………………  .4

Ταυτότητα ………………………………………………………………………4

Σκεπτικό της δραστηριότητας ………………………………………………...4

Πλαίσιο εφαρμογής …………………………………………………………….7

Στόχοι σεναρίου ………………………………………………………………...8

Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων ……………………...10

Αξιολόγηση ……………………………………………………………………...13

Επέκταση της δραστηριότητας …………………………………………….….14

Βιβλιογραφία ……………………………………………………………...…….14

Δικτιογραφία ………………………………………………………………...….15Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη 2011-2012

1.    Τίτλος
« Στην κορυφή του Ολύμπου»

2.    Ταυτότητα
Δάσκαλος – Δημιουργός: Πίκλας Ιωάννης

Γνωστική περιοχή: Το σενάριο αυτό αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της «Ιστορίας» της Γ’ τάξης, ενότητα 1 «H δημιουργία του κόσμου» . Είναι συμβατό με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Θέμα: Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων

3.    Σκεπτικό της δραστηριότητας

Καινοτομίες: Η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για τη μάθηση, καθώς αποτελεί ένα μέσο ενθάρρυνσης νέων τρόπων προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων, αλλά και διευκόλυνσης της προώθησης νέων παιδαγωγικών αρχών.
 Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο οι Τ.Π.Ε. εισάγουν πληθώρα καινοτομιών. Οι μαθητές βλέπουν μέσω κινούμενων σχεδίων, αντί απλώς να ακούνε, τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες για τους θεούς του Ολύμπου. Οι παρουσιάσεις μέσω του λογισμικού PowerPoint κινούν το ενδιαφέρον του μαθητή και του δίνουν κίνητρο να ασχοληθεί περαιτέρω με τους μύθους για τους θεούς του Ολύμπου και τον τόπο και τρόπο λατρείας τους. Το λογισμικό Ηοt Potatoes τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν σε ένα διασκεδαστικό και ανατροφοδοτικό περιβάλλον, το λογισμικό Revelation Natural Art τους επιτρέπει να ζωγραφίσουν τον αγαπημένο τους μύθο παρέχοντάς τους πλήθος εργαλείων και δυνατοτήτων και το λογισμικό Inspiration τους παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για την κατασκευή ενός γενεαλογικού χάρτη.
Μία σημαντική καινοτομία είναι η χρήση διαδραστικού χάρτη μέσω της εφαρμογής Google maps, με την οποία οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν εύκολα τα κυριότερα βουνά της Ελλάδος και του τόπου τους.  Ακόμη, οι μαθητές μέσω του Word συνδυάζουν κείμενο με εικόνα και δημιουργούν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις με τo λογισμικό παρουσίασης PowerPoint. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην τοπική ιστορία, καθώς οι μαθητές καλούνται μέσω του διαδικτύου να εντοπίσουν βουνά, ναούς και μύθους σχετικά με την περιοχή τους.
Μία σημαντική καινοτομία είναι η κατασκευή από τον εκπαιδευτικό ιστοσελίδας wiki, όπου είναι αναρτημένο ολόκληρο το σενάριο με όλες τις δραστηριότητες. Έτσι, οι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όποτε το επιθυμούν. Παράλληλα, τα παιδιά στο τέλος του σεναρίου θα αναρτήσουν τη δουλειά τους στο wiki και θα έχουν τη δυνατότητα να τη δουν μαθητές και σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν τα δικά τους σχόλια και να υπάρξει έτσι ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών διαφορετικών σχολικών μονάδων. Ακόμη, μετά το τέλος του σεναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα wiki και να το εμπλουτίσουν με επιπλέον πληροφορίες. Έτσι, η ιστοσελίδα wiki με τις πληροφορίες για το σενάριο θα διαμορφώνεται συνεχώς από τους ίδιους τους μαθητές


Προστιθέμενη αξία: Οι Τ.Π.Ε. ενθαρρύνουν τη διαθεματική προσέγγιση των αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος, ενώ παράλληλα ευνοούν και διευκολύνουν τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση (Κασσωτάκης κ. α., 2000). Στο σενάριο μας οι μαθητές συχνά καλούνται μέσα από τη χρήση του Η/Υ να λειτουργήσουν σε ομάδες, ενώ οι εφαρμογές των Τ.Π.Ε. τους επιτρέπουν να συνδέσουν το σενάριο διαθεματικά με το μάθημα της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών και με θέματα Αγωγής Υγείας. Η διαθεματικότητα, λοιπόν, προωθείται πολύ πιο αποτελεσματικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με τις κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας. Με τη χρήση εικόνων , πολυτροπικών κειμένων και του διαδικτύου συνδέεται η τροφή των θεών με τη διατροφική πυραμίδα και η κατοικία τους με τα κυριότερα βουνά της Ελλάδας.
Σε όλες τις δραστηριότητες του σεναρίου γίνεται προσπάθεια εφαρμογής της εποικοδομητικής θεωρίας και της ανακαλυπτικής μάθησης, η επίτευξη της οποίας πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση των Τ.Π.Ε. Σε καμία σχεδόν δραστηριότητα η γνώση δε δίδεται έτοιμη στους μαθητές, αλλά καλούνται οι ίδιοι να την κατακτήσουν είτε εντοπίζοντας και αποδελτιώνοντας πληροφορίες στο διαδίκτυο είτε μέσα από τη διατύπωση κρίσεων σε διάφορες καταστάσεις προβληματισμού. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν όχι με στόχο την απομνημόνευση εννοιών από τους μαθητές - εκτός από τα βασικά, όπως τα ονόματα και τα σύμβολα των θεών – αλλά με στόχο την εξάσκηση των ικανοτήτων τους στο να «μάθουν πώς να μαθαίνουν».
Παράλληλα, οι μαθητές συνδυάζοντας εικόνα, ήχο και βίντεο για την παρουσίαση των πληροφοριών βοηθούνται στην εμπέδωση της γνώσης. Ακόμη, μέσω των πρακτικών εφαρμογών προκαλείται ο ενθουσιασμός των παιδιών, ενώ τα υπολογιστικά περιβάλλοντα του προσφέρουν πλήθος δυνατοτήτων, οι οποίες κάνουν τις δραστηριότητες πιο διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες.


Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα: Σε γενικές γραμμές, κατά την εφαρμογή του σεναρίου ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συντονισμό των μαθητών και να τους δίνει τον απαραίτητο χρόνο σε κάθε δραστηριότητα. Καλό είναι οι εξηγήσεις να είναι σαφείς, για να μπορούν οι μαθητές να ανταποκρίνονται στην πορεία της διδασκαλίας.
Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε τάξη έχει τις ιδιαιτερότητές της και οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν και να τροποποιηθούν από κάθε εκπαιδευτικό ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο, το επίπεδο ικανότητας χρήσης των Τ.Π.Ε. και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Παράλληλα, προβλήματα είναι πιθανό να προκύψουν σχετικά με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Κάποιοι μαθητές μπορεί να μη γνωρίζουν τη σημασία βασικών όρων (π.χ. βωμός), οπότε θα χρειαστεί να καλέσουμε τα παιδιά να ανατρέξουν στο λεξικό. Ακόμη, είναι πιθανό τα παιδιά να δυσκολευτούν όσον αφορά τις διακρίσεις των ναών ανάλογα με την όψη, την κάτοψη και το ρυθμό κατασκευής τους. Ο εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να απαιτήσει την αποστήθιση των εννοιών αυτών από τους μαθητές, αλλά επιδιώκεται η απόκτηση της ικανότητας από τους μαθητές να τις ξεχωρίζουν και να τις κατηγοριοποιούν.
Είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν προβλήματα και ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. Το σενάριο εμπεριέχει τη χρήση πολλών λογισμικών και ποικίλων δραστηριοτήτων με τις Τ.Π.Ε. και οι μαθητές είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, ενώ και το επίπεδο γνώσεων χρήσης των Τ.Π.Ε. θα διαφέρει από μαθητή σε μαθητή. Η λύση είναι πριν από το σενάριο να εξασκηθούν οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες στη χρήση των Τ.Π.Ε. και λογισμικών και παράλληλα να δημιουργηθούν ανομοιογενείς ομάδες ως προς τις γνώσεις χρήσης των Τ.Π.Ε., όπου οι πιο εξοικειωμένοι με τους Η/Υ θα βοηθούν τους υπόλοιπους. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καθοδηγεί, να βοηθάει και να εμψυχώνει συνεχώς τους μαθητές ούτως ώστε να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις δυσκολίες κάθε δραστηριότητας.


4.    Πλαίσιο εφαρμογής

Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Χρόνος υλοποίησης: Το σενάριο θα ολοκληρωθεί σε 10 διδακτικές ώρες.

Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τους φορητούς Η/Υ του σχολείου και τον βιντεοπροβολέα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις των μαθητών για να διδαχθούν το σενάριο που περιγράφεται παρακάτω. Είναι βέβαια απαραίτητο να γνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ, τα προγράμματα Microsoft Word, Excel και PowerPoint και τον τρόπο περιήγησης στο διαδίκτυο.

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Για την αποτελεσματική πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν σύγχρονοι Η/Υ, προτζέκτορας, τα λογισμικά Microsoft Word και PowerPoint, Windows Media Player, Revelation Natural Art, Inspiration και Hot Potatoes, σύνδεση στο Internet, διαδικτυακές διευθύνσεις και εκτυπωτής.

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Στην τάξη οι μαθητές θα κληθούν να  εργαστούν μόνοι τους και σε ομάδες. Με την εργασία σε ομάδες οι μαθητές αναπτύσσουν τη συνεργατικότητα, καθορίζουν ρόλους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Δε γίνονται απλοί αποδέκτες των πληροφοριών, αλλά οικοδομούν οι ίδιοι τη γνώση. Παράλληλα, επειδή οι μαθητές δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία σεναρίων μέσω των Τ.Π.Ε., είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να συνεργάζεται στενά μαζί τους, να τους καθοδηγεί και να επιλύει τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

5.    Στόχοι σεναρίου

Θέσαμε ως βασικό σκοπό της διδασκαλίας να γνωρίσουν οι μαθητές τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων και τον τρόπο λατρείας τους.
Στη συνέχεια τέθηκαν οι επιμέρους στόχοι:
Γνωστικοί
1. Να γνωρίζουν οι μαθητές τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων και το πως δημιουργήθηκαν. (Δραστηριότητα 1,2,3,7)
2. Να γνωρίζουν οι μαθητές τι αντιπροσωπεύει κάθε θεός.    (Δραστηριότητα 3,4,5,6)
3. Να μπορούν να ξεχωρίζουν τους θεούς με βάση τα σύμβολά τους. (Δραστηριότητα 3,4,5,6)
4. Να γνωρίζουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι θεοί κατοικούν στον Όλυμπο. (Δραστηριότητα 2,6,10)
5. Να είναι ικανοί να περιγράφουν τον τρόπο λατρείας των αρχαίων θεών. (Δραστηριότητα 7,8)
6. Να μπορούν να αναφέρουν τις διατροφικές συνήθειες που προσέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες στους θεούς τους. (Δραστηριότητα 9)
7. Να επεξηγούν τη σχέση των θεών μεταξύ τους. (Δραστηριότητα 2,7)
8. Να γνωρίζουν τα βασικά μέρη των αρχαίων ναών. (Δραστηριότητα 7)
9. Να κατανοούν την έννοια του μύθου και να γνωρίζουν κάποιους μύθους σχετικούς με τους αρχαίους θεούς. (Δραστηριότητα 12)

Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
1. Να είναι ικανοί να συνεργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες. (Δραστηριότητα 4,5,9,11,12,13)
2. Να διατυπώνουν κρίσεις σε διάφορες καταστάσεις προβληματισμού. (Δραστηριότητα 10,11)
3. Να συμμετέχουν ενεργά σε διάλογο με τους συμμαθητές τους. (Δραστηριότητα 7,14)
4. Να εντοπίζουν τους λόγους που οδήγησαν τους αρχαίους Έλληνες να επιλέξουν τον Όλυμπο σαν κατοικία των θεών. (Δραστηριότητα 11)
5. Να παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. (Δραστηριότητα 5)
6. Να κατανοούν έναν γενεαλογικό χάρτη και να μπορούν να κατασκευάσουν δικό τους. (Δραστηριότητα 7)

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
1. Να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες. (Δραστηριότητα 10)

Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.
1. Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά. (Δραστηριότητα 6,7,13)
2. Να μπορούν να χρησιμοποιούν τα λογισμικά Microsoft Word και PowerPoint. (Δραστηριότητα 4,5,9,10,11,13)
3.  Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον χειρισμό των Η/Υ. (Δραστηριότητα 4,5,6,9,10,11,12,13)
4. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. (Δραστηριότητα 2-13)
5. Να αποκτήσουν την ικανότητα να εντοπίζουν στο διαδίκτυο και να αποδελτιώνουν τις πληροφορίες που επιθυμούν. (Δραστηριότητα 4,11,13)
6. Να μπορούν οι μαθητές να δημιουργήσουν ένα wiki και να αναρτήσουν τις εργασίες τους. (Δραστηριότητα 12)


6.    Πορεία Διδασκαλίας και Υλοποίηση δραστηριοτήτων

Παρουσίαση ροής εφαρμογής των δραστηριοτήτων

1η Διδακτική ώρα

Ξεκινώντας το σενάριο θα εφαρμόσουμε την τεχνική του Καταιγισμού Ιδεών ( Brainstorming) (Δραστηριότητα 1). Στον πίνακα γράφουμε τη φράση «Θρησκεία αρχαίων Ελλήνων». Στη συνέχεια καταγράφουμε τις σκέψεις των παιδιών και κατόπιν διαγράφουμε όσες δεν έχουν σχέση με τη φράση που δόθηκε. Στη συνέχεια προβάλλουμε δύο βίντεο (βίντεο 1- βίντεο 2) στα παιδιά με τίτλο «Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων» (Δραστηριότητα 2) και προβάλλουμε παρουσίαση σχετικά με τους αρχαίους θεούς, τις ιδιότητές τους και τα σύμβολά τους (Δραστηριότητα 3). Τέλος, ακολουθεί συζήτηση στην τάξη σχετικά με όσα έκαναν εντύπωση στα παιδιά και επιλύονται τυχόν απορίες.

2η Διδακτική ώρα

Τη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες. Δίδεται το φύλλο εργασίας 1 και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να κατασκευάσει μια παρουσίαση με το λογισμικό Powerpoint σχετικά με τα ονόματα τις ιδιότητες και τα σύμβολα 3 θεών, στα πρότυπα της προηγούμενης παρουσίασης. Για να μη δυσκολευτούν οι μαθητές τους δίδεται μία παρουσίαση στην οποία θα κληθούν να συμπληρώσουν τα σύμβολα των θεών, τι προστάτευε ο καθένας και μία εικόνα τους. Οι πληροφορίες θα αντληθούν από το διαδίκτυο (Δραστηριότητα 4).

3η Διδακτική ώρα

Την 3η ώρα του σεναρίου κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη δημιουργία της στις υπόλοιπες ομάδες και στο τέλος θα ενωθούν οι παρουσιάσεις και θα δημιουργηθεί μία κοινή (Δραστηριότητα 5). Κατόπιν, τα παιδιά θα κληθούν να επιλύσουν ασκήσεις που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού hot potatoes (άσκηση 1, άσκηση 2, άσκηση 3) (Δραστηριότητα 6).

4η Διδακτική ώρα
Την 4η διδακτική ώρα δίδεται στους μαθητές το φύλλο εργασίας 2, στο οποίο υπάρχει ένα γενεαλογικός χάρτης των θεών σύμφωνα με τη Θεογονία που έγραψε ο Ησίοδος. Οι μαθητές καλούνται να βρουν πληροφορίες για τον αρχαίο ποιητή και στη συνέχεια σχολιάζουν το γενεαλογικό χάρτη. Κατόπιν, με τη χρήση του λογισμικού Inspiration οι μαθητές θα πρέπει να φτιάξουν το δικό τους γενεαλογικό χάρτη και να τον παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους (Δραστηριότητα 7).

5η - 6η Διδακτική ώρα

Στην 5η και 6η διδακτική ώρα οι μαθητές θα εξετάσουν τους τόπους λατρείας των αρχαίων Ελλήνων, τους ναούς. Αρχικά, θα προβληθεί παρουσίαση, όπου οι μαθητές θα δουν εικόνες ναών και θα ενημερωθούν για τα μέρη από τα οποία αποτελούνται και τον τρόπο λατρείας των αρχαίων Ελλήνων (Δραστηριότητα 8). Κατόπιν θα δοθεί το φύλλο εργασίας 3, το οποίο θα συμπληρώσουν οι μαθητές σε ομάδες δύο ατόμων. Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν ναούς και τη θέση τους στο χάρτη, μαθαίνουν να διαχωρίζουν μόνοι τους ένα ναό ανάλογα με το είδος και το ρυθμό του και βρίσκουν στο διαδίκτυο ναούς αφιερωμένους σε διαφορετικούς θεούς (Δραστηριότητα 9).


7η  Διδακτική ώρα

Αυτή τη διδακτική ώρα οι μαθητές θα εργαστούν με το φύλλο εργασίας 4. Αρχικά, θα ασχοληθούν με τις διατροφικές συνήθειες που αποδιδόταν από τους ανθρώπους στους θεούς και θα προσπαθήσουν να αιτιολογήσουν γιατί οι αρχαίοι Έλληνες επέλεξαν τις συγκεκριμένες τροφές γι’ αυτούς. Κατόπιν, θα κληθούν να εξηγήσουν αν τρέφονται σωστά μέσω της παρατήρησης της διατροφικής πυραμίδας και να εντοπίσουν τι πρέπει να βελτιώσουν στη διατροφή τους (Δραστηριότητα 10).

8η  Διδακτική ώρα

Στην επόμενη διδακτική ώρα οι μαθητές στο φύλλο εργασίας 5 θα κληθούν να αιτιολογήσουν την επιλογή των αρχαίων Ελλήνων να τοποθετήσουν τον τόπο κατοικίας τους στον Όλυμπο. Στη συνέχεια θα τους ζητηθεί να εντοπίσουν με τη βοήθεια του διαδικτύου και άλλα βουνά της Ελλάδας και της περιοχής τους ειδικότερα (Δραστηριότητα 11).

10η  Διδακτική ώρα

Στη 10η διδακτική ώρα οι μαθητές θα ανοίξουν την ιστοσελίδα wiki που έχει ήδη δημιουργηθεί και περιλαμβάνει όλο το σενάριο, όπου θα αναρτηθούν οι εργασίες των παιδιών και κατηγοριοποιημένες πληροφορίες για τους αρχαίους θεούς (Δραστηριότητα 12).

11η  Διδακτική ώρα

Την τελευταία ώρα οι μαθητές - σε ομάδες των δύο ατόμων – σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας 6 αρχικά θα διαβάσουν ένα κείμενο με το μύθο σχετικά με τη διαμάχη Αθηνάς και Ποσειδώνα για την ονομασία της Αθήνας. Κατόπιν, θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με το τι είναι ο μύθος και οι μαθητές θα εντοπίσουν ένα μύθο στο διαδίκτυο, θα ζωγραφίσουν τη σκηνή που τους έκανε εντύπωση με τη χρήση του λογισμικού Revelation Natural Art και θα τον παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους με την καθοδήγηση του φύλλου εργασίας (Δραστηριότητα 13).  Στο τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση στην τάξη σχετικά με το τι τους άρεσε, τι θα ήθελαν να αλλάξει σε μελλοντικά σχέδια εργασίας, οι μαθητές θα σχολιάσουν τι τους έκανε εντύπωση και ποια είναι τα συναισθήματά τους μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας (Δραστηριότητα 14).


7.    Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου. Όπου εντοπίζονται προβλήματα θα γίνονται τροποποιήσεις, ενώ θα δίνεται έμφαση σε σημεία που δυσκολεύουν τους μαθητές.
Στην πρώτη διδακτική ώρα είναι σημαντικό να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με τους αρχαίους θεούς και την ιστορία τους για να συμμετάσχουν ζωηρά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο τέλος της ώρας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα επιλυθούν τυχόν απορίες τους από τα βίντεο που παρακολούθησαν. Την επόμενη διδακτική ώρα θα αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό η συνεργασία μεταξύ των ομάδων, καθώς και οι δυνατότητες των μαθητών στην αξιοποίηση του διαδικτύου και τη χρήση του λογισμικού PowerPoint. Την τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές θα αξιολογηθούν για τη δυνατότητά τους να παρουσιάζουν το έργο τους, ενώ μέσω των ασκήσεων στο hot potatoes θα αξιολογηθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν μέχρι εκείνη τη στιγμή για τους θεούς. Τις επόμενες διδακτικές ώρες η αξιολόγηση θα αφορά την ικανότητα των μαθητών να αντλούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, να επιλέγουν τις κατάλληλες και να τις κατηγοριοποιούν. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα ελέγξει τη δυνατότητα χρήσης των διαφόρων λογισμικών, όπως το Inspiration για να κατασκευάσουν έναν γενεαλογικό χάρτη. Παράλληλα, ο δάσκαλος θα αξιολογήσει εκ νέου τη λειτουργία των ομάδων, καθώς και την ικανότητά των μαθητών να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση. Τομέα αξιολόγησης θα αποτελέσει και η ικανότητα των μαθητών να διατυπώνουν κρίσεις και να προτείνουν λύσεις, όπως για παράδειγμα σε ζητήματα διατροφής.
Γενικότερα, θα λέγαμε ότι η αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου καθίσταται πιο αποτελεσματική αν διεξάγεται για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και παραλείψεων και όχι για τη βαθμολόγηση των γνώσεων των μαθητών. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι κάποιοι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν ο εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει κάποια σημεία ή/και να αφιερώσει άλλη μία διδακτική ώρα μετά το τέλος του σεναρίου και να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα.


8.    Επέκταση της δραστηριότητας

Το σενάριο εκτός από το μάθημα της Ιστορίας συνδέεται διαθεματικά και με άλλα μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα, συνδέεται με τα Θρησκευτικά, αφού οι μαθητές μαθαίνουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων, με τη Γεωγραφία, καθώς τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν τις θέσεις των ναών στο χάρτη και με τη Γλώσσα, καθώς έρχονται σε επαφή με διάφορα κείμενα και μύθους.
Το σενάριο μπορεί να προεκταθεί σε πολλές κατευθύνσεις, ανάλογα και με τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των παιδιών. Μέσα στο σενάριο εμπεριέχεται μια ενότητα για τη διατροφή, με την οποία οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν περαιτέρω και να δημιουργηθεί ένα νέο σενάριο. Ακόμη, οι μαθητές μπορούν να εργαστούν κι άλλο πάνω στους μύθους, να προβληματιστούν για τα αίτια που οδήγησαν στην επινόησή τους από τους αρχαίους Έλληνες, να μιλήσουν και για τους μύθους του Αισώπου και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Ένας ακόμη τομέας επέκτασης δύναται να είναι η αρχιτεκτονική των εκκλησιών και του τρόπου κατασκευής τους. Παράλληλα, θα ήταν ενδιαφέρον οι μαθητές να δραματοποιούσαν κάποιους από τους μύθους και να τους παρουσίαζαν σε ολόκληρο το σχολείο. Επιπλέον, οι μαθητές εκτός από τα βουνά τα οποία καλούνται να εντοπίσουν την 8η διδακτική ώρα, μπορούν να ασχοληθούν και με τον εντοπισμό των κυριότερων ποταμών, λιμνών και πεδιάδων της Ελλάδας και της περιοχής τους ειδικότερα.


9.    Βιβλιογραφία

Βιβλίο μαθητή,(2009). Ιστορία Γ’ Δημοτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ

Βιβλίο δασκάλου,(2009). Ιστορία  Γ’ Δημοτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ

Κασσωτάκης, Μ., Κυνηγός, Π., Καραγεώργος Δ., Γαβρίλης Κ., & Βαβουράκη, Α. (2000). Συνέπειες των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.

10. Δικτιογραφία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου