Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Κυκλοφορικό Σύστημα (ΚΣΕ ΠΡΑΚΣΙΣ 2009-2010)


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΗ

1.        Τίτλος: Κυκλοφορικό Σύστημα

2.        Ταυτότητα του σεναρίου.

Δασκάλα: Ντούρμα Μαρία

Γνωστική περιοχή:
Ø     Φυσική: Διερεύνηση του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού, των οργάνων, του αίματος και την σημασία της σωστής διατροφής.
Ø     Γλώσσα: Προφορικός – γραπτός λόγος, διάλογος – επικοινωνία.
Ø     Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Θετική στάση σε κοινωνικά προβλήματα (αιμοδοσία, διατροφή κ.α.).

Θέμα: Αναπνευστικό σύστημα – καρδιά.

3.        Σκεπτικό της δραστηριότητας.

Ø     Καινοτομίες: Γίνεται η επιλογή των συγκεκριμένων λογισμικών και πειραμάτων στο εργαστήριο Η/Υ, μιας και η πραγματική παρατήρηση του φαινομένου είναι αδύνατη. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: word, ιστολόγιο (http://durmamaria.blogspot.com), HOT POTATOES, Φυσική Στ΄ τάξης, video projector ή διαδραστικός πίνακας, φύλλα εργασίας και πληροφοριών, διαδίκτυο – μηχανές αναζήτησης. Η καινοτομία των συγκεκριμένων λογισμικών, σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία είναι ότι τα παιδιά παρατηρούν άμεσα τα φαινόμενα, πειραματίζονται και οικοδομούν τη νέα γνώση εύκολα και γρήγορα,  με μορφή παιχνιδιού.

Ø     Προστιθέμενη αξία: Η χρήση του υπολογιστή με εγκαταστημένα τα συγκεκριμένα λογισμικά, καθώς και το διαδίκτυο, βοηθάει τους μαθητές να κατακτήσουν εύκολα και γρήγορα τη νέα γνώση, μέσα από το πείραμα και την παρατήρηση.

Ø        Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα: Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν ότι μικρός αριθμός μαθητών δεν είχε καλή γνώση χειρισμού του λογισμικού word και σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο διδασκαλίας, δεν κατάφερε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

4.        Πλαίσιο εφαρμογής.

Ø     Σε ποιους απευθύνεται: Μαθητές της Στ΄ τάξης δημοτικού.
Ø     Χρόνος υλοποίησης: 4 διδακτικές ώρες.
Ø     Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στο εργαστήριο υπολογιστών.

Ø     Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τις βασικές δεξιότητες χρήσης του H/Y, καθώς και τη χρήση των συγκεκριμένων λογισμικών. Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με τις λειτουργίες του λογισμικού της φυσικής. Τέλος έχουν κάνει έρευνα από το διαδίκτυο για το αίμα, την καρδιά και την αιμοδοσία. 

Ø     Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες στο εργαστήριο πληροφορικής. Απαραίτητος είναι ένας υπολογιστής ανα 3 μαθητές με εγκαταστημένα τα λογισμικά «Φυσική Στ΄ τάξης και ΗΟΤ POTATOES», διαδίκτυο – μηχανές αναζήτησης, διαδραστικός πίνακας ή video  projector, φύλλα πληροφοριών και φύλλα εργασίας με σχετικές δραστηριότητες.

Ø     Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: Θα χρησιμοποιηθεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες (3 μαθητές ανά Η/Υ). Ο δάσκαλος είναι εμψυχωτής, ενθαρρύνει για συνεργασία και  καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν και να οικοδομήσουν συνεργατικά τη νέα γνώση.

Ø     Στόχοι της δραστηριότητας:

Η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι απολύτως συμβατή με τους   στόχους που περιγράφονται στα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας της Φυσικής της Στ΄ τάξης.
α) Οι μαθητές να γνωρίσουν τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος.
β) Να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα της σωστής διατροφής και άσκησης.
γ) Να γνωρίσουν τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το αίμα.
δ) Να γνωρίσουν τη λειτουργία και ανατομία της καρδιάς.
ε) Να ανακαλύψουν τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην καρδιά.
στ) Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
ζ) Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο άντλησης πληροφοριών.
η) Να εξοικειωθούν με τη χρήση των αναφερθέντων λογισμικών.
θ) Να αναπτύξουν θετική στάση σε κοινωνικά ζητήματα όπως η αιμοδοσία, η διατροφή κ.α.


5.        Ανάλυση της δραστηριότητας.

Κύριο χαρακτηριστικό της εποικοδομητικής προσέγγισης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών είναι η εργασία των μαθητών, πρώτα ατομικά σε φύλλα εργασίας και μετά σε ομάδες.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν ως στόχο, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα από τη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων και τη μετάβαση από μια αρχική προβληματική γνωστική κατάσταση, σε μια τελική επιθυμητή γνωστική κατάσταση, στην οποία θα έχουν οικοδομήσει επιστημονικά αποδεκτές ιδέες, νοήματα, αναπαραστάσεις, γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις.


Οι δραστηριότητες είναι:
Ø   Έναυσμα ενδιαφέροντος.
Ø   Αναγνώριση – ανάδειξη των ιδεών των μαθητών.
Ø   Προβληματισμός – διατύπωση υποθέσεων.
Ø   Αποδεικτικές δραστηριότητες και πειραματισμός (Οι παρατηρήσεις και οι ερμηνείες, γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτονται μέσω διερεύνησης και πειραματισμού των μαθητών όπου μετασχηματίζονται δημιουργώντας γνωστική σύγκρουση).
Ø   Διατύπωση συμπερασμάτων – εφαρμογές.
Ø   Γενίκευση – συσχέτιση, εμπέδωση, ερμηνεία.
Ø   Προέκταση.
Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, συμβουλευτικός, διαμεσολαβητικός, υποστηρικτικός, διευκολυντικός.

1η  Φάση

Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο υπολογιστών σε ομάδες των τριών ατόμων ανά υπολογιστή. Παράλληλα παρατηρούν τον video projector ή τον διαδραστικό πίνακα, ώστε με μορφή επίδειξης να ακολουθούν τα κατάλληλα βήματα.
Οι μαθητές μέσα από το blog: http://durmamaria.blogspot.com διαβάζουν προσεκτικά το κείμενο και τους ζητείται να ανοίξουν κάποια αρχεία από υπερσυνδέσεις με επιπρόσθετες πληροφορίες, εικόνες και video για την κίνηση του αίματος μέσα στην καρδιά, στις φλέβες και τις αρτηρίες. Στη συνέχεια θα ζητηθεί να απαντήσουν προφορικά ή γραπτά σε ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων έπρεπε να βρεθούν μέσα από διαδοχικά αρχεία που άνοιγαν.
Γίνεται συνεργατική διερεύνηση του κυκλοφορικού συστήματος και των οργάνων του, του ρόλου που παίζει κάθε όργανο και το ρόλο της καρδιάς.


2η  Φάση

Δίνεται σε κάθε ομάδα ένα Φύλλο Εργασίας, ανάλογα με το Φύλλο Πληροφοριών που έχουν αναλάβει να μελετήσουν. Σε κάθε ομάδα καλούνται οι μαθητές να ακολουθήσουν και να εκτελέσουν τις προτεινόμενες ερευνητικές δραστηριότητες.
Αφού διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο από το blog: http://durmamaria.blogspot.com., πρέπει να απαντήσουν προσεκτικά στις ερωτήσεις των παρακάτω φύλλων εργασίας (ερωτήσεις ανάπτυξης, συμπλήρωσης κενών και σωστού – λάθους, Hot potatoes). 
Οι μαθητές έχουν ήδη διαβάσει το κείμενο και θα πρέπει να επιλέξουν την ιστοσελίδα http://www.incardiology.gr/kardia/kardia.htm όπου μαθαίνουν για την ανατομία της καρδιάς και την κυκλοφορία του αίματος. Στη συνέχεια πρέπει να απαντήσουν στο φύλλο εργασίας που τους δίνεται.

Οι μαθητές αφού διάβασαν προσεκτικά το κείμενο, πρέπει να επιλέξουν την  ιστοσελίδα http://whyquit.com/greek/Joel_02_18_circulatory_damage.html, όπου μαθαίνουν πως το έργο της καρδιάς επηρεάζεται αρνητικά από τους καπνιστές και ποιες παθήσεις πιθανόν να δημιουργηθούν στους καπνίζοντες.

Οι μαθητές αφού διάβασαν προσεκτικά το κείμενο, πρέπει να επιλέξουν την  ιστοσελίδα http://www.incardiology.gr/odigies/askisi_kardia.htm ώστε να ενημερωθούν για τα οφέλη του οργανισμού μας και την καρδιά μας ειδικότερα, από την καλή σωματική άσκηση και στη συνέχεια να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις του φύλλου εργασιών
Οι μαθητές αφού διάβασαν προσεκτικά το κείμενο, πρέπει να επιλέξουν την  ιστοσελίδα http://www.medlook.net/article.asp?item_id=1591, ώστε να κατανοήσουν πως η ψυχολογική μας κατάσταση επηρεάζει τη λειτουργία του οργανισμού μας.
Οι μαθητές αφού διάβασαν προσεκτικά το κείμενο, πρέπει να επιλέξουν την  ιστοσελίδα http://www.elixnet.gr/07_10/kardia.php, για να ενημερωθούν πως η σωστή διατροφή επηρεάζει την καλή υγεία της καρδιάς μας, ώστε να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί η εμφάνιση νοσημάτων.
Οι μαθητές αφού διάβασαν προσεκτικά το κείμενο, πρέπει να επιλέξουν την  ιστοσελίδα http://www.medlook.net/article.asp?item_id=273, ώστε να γνωρίσουν σε ποιους ασθενείς είναι αναγκαία η χορήγηση (μετάγγιση) αίματος.
3η Φάση
Παρουσίαση και εξαγωγή συμπερασμάτων
Αφού οι μαθητές από κάθε ομάδα απαντήσουν στα φύλλα εργασίας τους, ανακοινώνουν στην τάξη αυτά που σημείωσαν και τις παρατηρήσεις τους, ανταλλάσσουν απόψεις και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

4η Φάση
Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων
Η αξιολόγηση γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:
α) Παρατήρηση της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών κατά τη διδασκαλία.
β) Στο τέλος της διδασκαλίας με Κριτήριο Αξιολόγησης, είτε σε κάθε μαθητή ατομικά σε έντυπη μορφή ή ανά ομάδα στον υπολογιστή και εκτύπωση αυτού.
γ) Με το λογισμικό «HOT POTATOES»
6.        Επέκταση της δραστηριότητας: Οι μαθητές αν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ή στο μάθημα της αισθητικής αγωγής, ζωγραφίζουν αφίσα για την σωστή άσκηση και διατροφή και κατασκευάζουν την πυραμίδα της σωστής διατροφής.

7.     Βιβλιογραφία:

*     Βιβλίο δασκάλου (Στ΄τάξη)
*     Βιβλίο μαθητή  (Στ΄τάξη)
*     Τετράδιο εργασιών (Στ΄ τάξη)
*     «Παθολογική & Χειρουργική Νοσηλευτική»,  Άννα Σαχίνη – Καρδάση, Μαρία Πάνου, τόμος 1,2,3, Εκδόσεις ΒΗΤΑ 1997.
*     «Ανατομία – Φυσιολογία», Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων Αθήνα, Α΄ τάξης, 2002.
*     Ιστοσελίδες:

  • http://www.incardiology.gr  
  • http://whyquit.com
  • http://www.incardiology.gr
  • http://www.medlook.ne
  • http://www.elixnet.gr
  • http://www.medlook.net
  • http://www.rhodes.aegean.gr
  • http://egpaid.blogspot
§  http://www.livepedia.gr
§  http://36dimotiko.blogspot.com
§  http://el.wikipedia.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου