Εισηγήσεις σεμιναρίου

https://sites.google.com/site/senariabepipedoy/

Διδακτικός Σχεδιασμός και Τ.Π.Ε.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΕΥΡΩΠΗ….. Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑ (ΚΣΕ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2010-2011)


                          ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΠΕ
                                                      Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ
                                            ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
                                               ΜΑΘΗΜΑ :   ΚΠΑ
                                                       
ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ:  ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ         :   ΜΗΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                      ΒΑΣΙΛΙΚΟ
                                                  ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
                                              
                             ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
           
1.      Τίτλος
2.      Ταυτότητα
3.            Σκεπτικό της δραστηριότητας
4.            Πλαίσιο  εφαρμογής
5.            Στόχοι     σεναρίου
6.             Πορεία διδασκαλίας  και Υλοποίηση δραστηριοτήτων
7.             Αξιολόγηση
8.             Επέκταση της δραστηριότητας
9.             Βιβλιογραφία
10.                 Ηλεκτρονικές διευθύνσεις


ΤΙΤΛΟΣ     ΣΕΝΑΡΙΟΥ

  «ΕΥΡΩΠΗ….. Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑ»


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ     ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Δημιουργός                        Δημουλάς Αθανάσιος, δάσκαλος ΠΕ 70
  

Τάξη Εφαρμογής               Το σενάριο αυτό αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής  Αγωγής της ΣΤ΄ τάξης.   Εμπλέκονται επίσης τα γνωστικά αντικείμενα  Γεωγραφίας, Ιστορίας και Πληροφορικής.
       
Ενότητες                          « Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα» , «Οι Ευρωπαίοι Πολίτες». Αποτελούν τις δυο υπο-  ενότητες της Γ΄ θεματικής ενότητας  «Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση», μέσα από τις   οποίες δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση
                                          
Συμβατότητα με                Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ εφ’ όσον αποτελεί μέρος ενο-
ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ              τήτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και της  Γεωγραφίας και της  Ιστο-
                                             ρίας της ΣΤ΄ τάξης
                                             Οι στόχοι άπτονται των αντίστοιχων αναλυτικών προγραμμάτω

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΚαινοτομίες                          Για την αποτελεσματική οργάνωση της διδασκαλίας κρίνεται σκόπιμη η χρήση του
                                                   Ηλεκτρονικού  Υπολογιστή και συγκεκριμένων  λογισμικών:  Google Earth,  Word,
                                                   Excel, Internet Explorer
                                                   Η  χρήση των λογισμικών έχει  στόχο  την  εμπέδωση  και   αποσαφήνιση  εννοιών
                                                   και λειτουργιών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την  άντληση  περισ-
                                                   σότερων πληροφοριών γι’ αυτή.
                                                   Με την αξιοποίηση των παραπάνω λογισμικών οι μαθητές θα κάνουν τη δική τους
                                                   έρευνα στο διαδίκτυο απ’ όπου θα αντλήσουν πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή  Έ-
                                                   νωση, τα  κράτη-μέλη της,  τα όργανά της. Θα επιλέξουν μόνοι τους  πληροφορίες,
                                                   και θα τις παρουσιάσουν στην τάξη. Θα  συμπληρώσουν χάρτες με  ευχάριστο και
                                                   παιγνιώδη τρόπο καθώς και φύλλα εργασίας έχοντας ως υποστηρικτή τον ηλεκτρο-
                                                   νικό  υπολογιστή,  εργαζόμενοι  με το δικό τους  ρυθμό και ερευνώντας κριτικά τις
                                                   απαραίτητες ιστοσελίδες που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
                                                   Με τη χρήση των ΤΠΕ επιχειρείται η προσέγγιση της εικόνας που  έχει  ο Έλληνας μαθητής για την Ευρώπη και την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  ως  ιστορικό  -πολιτισμικό, γεωγραφικό-γεωπολιτικό, χρονολογικό σύμπλεγμα καθώς και ως σύνολο επιμέρους πολιτισμικών και κοινωνικοοικονομικών οντοτήτων.
                
                                                    

Προστιθέμενη
αξία
                                                Με τις ΤΠΕ δημιουργείται ένα διερευνητικό περιβάλλον που βασίζεται στις  επoικοδομιστικές θεωρίες μάθησης. Κάνοντας χρήση των λογισμικών οι μαθητές:
                                                Χρησιμοποιώντας το Google Earth, θα μπορούν να προσδιορίσουν την Ευρώπη πιο παραστατικά σε σχέση με την παραδοσιακή «υδρόγειο σφαίρα» και να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην περιοχή που ερευνούν.
                                                Με το Internet θα μπορέσουν να συλλέξουν πληροφορίες, να επιλέξουν όσες είναι απαραίτητες, να αναλύσουν και να συνθέσουν στοιχεία. Ενέργειες που προάγουν την κριτική σκέψη των μαθητών.
                                                Με το Excel θα μπορέσουν να ομαδοποιήσουν βασικά στοιχεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βλέπουν και ακούνε συχνά, πράγμα που οδηγεί στην καλύτερη γνωριμία με τα κράτη- μέλη.
                                                Θα ελέγχουν ουσιαστικά και υπεύθυνα τη μάθησή τους μέσω της διαρκούς δυνατότητας χρήσης των πληροφοριών.
                                                Θα μπορούν να οικοδομούν τη νέα γνώση πάνω στην παλιά με βάση τις ικανότητές τους και τους ρυθμούς τουΓνωστικά-διδακτικά
προβλήματα
                                                Οι μαθητές αυτής της ηλικίας συγχέουν, σε μεγάλο βαθμό, τις έννοιες Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση.  Αναρωτιούνται γιατί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
                                                    Ακούνε  πολλές φορές στα ΜΜΕ  και διαβάζουν για διάφορα  συμβούλια, χωρίς να
                                                    κατανοούν το  ρόλο  τους, το πώς  συνεργάζονται και  παίρνουν τις αποφάσεις τους
                                                    που αφορούν μια τόσο μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα.
                                                   Το διαφορετικό επίπεδο χειρισμού των υπολογιστών είναι ένα πρόβλημα, το oποίο
                                                    πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπιστεί με το σωστό σχηματισμό των ομάδων
                                                   
ΠΛΑΙΣΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Τάξη                                       Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές ενός τμήματος της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού   Σχολείου (20 μαθητές).


Χρόνος υλοποίησης              Ο χρόνος υλοποίησης τους υπολογίζεται σε έξι διδακτικές ώρες.
Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θα διατεθεί μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης, αλλά και του συνολικού διαθέσιμου χρόνου.


Χώρος υλοποίησης          Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα Πληροφορικής, όταν είναι διαθέσιμη, ή εναλλακτικά θα χρησιμοποιήσουν τους 10 φορητούς Η/Υ του σχολείου.


                                                Οι πρότερες γνώσεις των μαθητών, από τις προηγούμενες τάξεις, για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι  πολύ σημαντικές και θα αποτελέσουν τη βάση για την οικοδόμηση νέων γνώσεων
Προαπαιτούμενες                   Οι μαθητές  ήδη  γνωρίζουν αρκετά  στοιχεία για την  Ευρώπη, τη θέση της  και τον
      γνώσεις                               πολιτισμό της
                                                    Γνωρίζουν επίσης αρκετές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και μπορούν να   ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που θα τους δοθούν
                                      .Απαιτούμενα                         Θα χρειαστούν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, το Google Earth για τον προσδιορισμό βοηθητικά υλικά                    της θέσης της Ευρώπης, το λογισμικό  γενικής χρήσης  (Word) για την καταγραφή 
                                                πληροφοριών,  λογισμικό παρουσίασης (Power Point ) για την παρουσίασή τους,
το λογισμικό Excel για την ταξινόμηση τους, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, διαδικτυακές διευθύνσεις, προβολέας, εκτυπωτής, φύλλα εργασίας


                                                       
Οργάνωση της τάξης               Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος). Θα χρησιμοποιηθεί επίσης και το παιχνίδι ρόλων στο κομμάτι εκείνο του σεναρίου όπου γίνεται  αναφορά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
                                                Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι επικουρικός. Θα συντονίζει τη διαδικασία, θα δίνει διευθύνσεις τις οποίες μπορούν να επισκεφτούν τα παιδιά, διευκρινίσεις για τη συλλογή πληροφοριών που ίσως ζητηθούν, θα εμψυχώνει και ενθαρρύνει τη συνεργασία. Θα ενημερώνει τις ομάδες για τις σχετικές δραστηριότητες της κάθε φάσης δίνοντας τα κατάλληλα φύλλα εργασίας στους μαθητές.
                                                 Θα ενισχύει τους μαθητές στη χρήση των ΤΠΕ, θα ενθαρρύνει την αλληλοβοήθεια, 
                                                    την  ανταλλαγή  απόψεων, την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλιών.


                                      ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

                                                Το σενάριο έχει ως στόχο να ανακαλύψουν οι μαθητές βασικά στοιχεία που έχουν σχέση με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πιο συγκεκριμένα:

Γνωστικοί στόχοι
• Να γνωρίσουν τη γεωμορφολογική θέση της Ευρώπης σε σχέση με τα ημισφαίρια    της Γης, τον Ισημερινό και να ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη θέση αυτή .
• Να εντοπίσουν τις ηπείρους και τις θάλασσες που βρίσκονται γύρω από αυτή.
• Να γνωρίσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.
• Να κατανοήσουν  τις ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία της Ένωσης
• Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την οργάνωση και λειτουργία της καθώς και τα βασικά  κοινοτικά όργανα
• Να γνωρίσουν τους τομείς συνεργασίας των κρατών-μελών
• Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τους λαούς της Ευρώπης, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των πολιτισμών.Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων
• Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας κατά τη διάρκεια συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Να μπορούν να οργανώνουν την εργασία τους κατά ομάδες και να είναι σε θέση να την παρουσιάζουν στην τάξη.
• Να αναλύουν ένα θέμα σε επιμέρους θέματα και στη συνέχεια να το συνθέτουν (επιλογή-σύνθεση πληροφοριών-παρουσίαση των οργάνων της ΕΕ , παιχνίδι ρόλων)

Στόχοι σε επίπεδο στάσεων
• Να λειτουργήσουν μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού με το συμμετοχικό- συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης.
Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους    
Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα  
Να κατανοήσουν τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλίας της Ε.Ε και την ανάγκη σεβασμού της
•  Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη συνύπαρξης και συνεργασίας των λαών της Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητές τους

Στόχοι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ                       
                                                • Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ως εργαλείο μάθησης και σκέψης
                                                    • Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ


1η διδακτική ώρα           Ρωτάμε τους μαθητές μήπως γνωρίζουν σε ποια ήπειρο βρίσκεται η Ελλάδα. Η πλειοψη-
φία των παιδιών θα προσδιορίσει την Ευρώπη. Στη συνέχεια οδηγούμε τη συζήτηση στην αναγκαιότητα γνωριμίας με την Ευρώπη και συγκεκριμένα στην εύρεση της θέσης της πάνω στη Γη, τα γεωγραφικά της όρια, τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα που απορρέουν από αυτή τη θέση (ερευνητικό ερώτημα)
Επιλέγουν το λογισμικό  Google Earth, βρίσκουν την Ευρώπη πάνω στη Γη, την παρατηρούν, συζητούν μεταξύ τους, χαράσσουν τα όριά της. Κατόπιν πληκτρολογούν τη διεύθυνση http://www.epirus.gov.gr/portal/images/stories/epirus/europe.jpg και βλέπουν το χάρτη με τα κράτη της Ευρώπης
Τέλος μοιράζεται το 1ο Φύλλο Εργασίας όπου καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στον κενό χώρο και τις παρουσιάζουν στην τάξη.
                                              Για τη συμπλήρωση της 5ης εργασίας επισκέπτονται την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια  
                                              http://wikipedia.org.


2η -3η διδακτική ώρα      Προβάλουμε βίντεο που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ιδέα  από την ιστοσελίδα
                                           http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=320c5211-3e17-4617-8b05-4a04741b81d2.
                                          Στη  συνέχεια  οι  μαθητές   πληκτρολογούν  στους  υπολογιστές  τους  τη  διεύθυνση
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm. και βρίσκουν πληροφορίες για την ιστορική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλέγουν πληροφορίες και εικόνες που εκτιμούν ότι είναι σημαντικές και τις τοποθετούν σε διαφάνειες με τη βοήθεια του  Power Point, προσθέτοντας βελάκια ή σχήματα.
                                          Αποθηκεύουν την εργασία τους σε φάκελο που δημιούργησαν στην επιφάνεια εργασίας  και την παρουσιάζουν στην τάξη
                                             Τέλος παρουσιάζουμε σε βίντεο την υπογραφή εισόδου της Ελλάδας στην Ε.Ε.
                                          Εναλλακτικά: Η παρουσίαση αυτής της ενότητας θα μπορούσε να γίνει δίνοντας σε κάθε ομάδα μια σημαντική ημερομηνία της Ε.Ε π.χ. 1950, 1951, 1957, 1992, 2004 και αυτή να επιλέξει πληροφορίες και εικόνες για αυτή την περίοδο.                                    

4η διδακτική ώρα  Οι μαθητές πληκτρολογούν τη διεύθυνση http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_el.htm και βρίσκουν πληροφορίες για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεντρώνουν την προσοχή τους στο όνομα της χώρας, τα αρχικά της, την πρωτεύουσά της, την έκταση, τον πληθυσμό , κάποια ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία που θεωρούν σημαντικά. (επιλέγοντας με το ποντίκι κάποια χώρα βλέπουν λεπτομέρειές της, ακούνε τη γλώσσα της)
                                          Συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 2

5η διδακτική ώρα            Μπαίνουν στη διεύθυνση http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm και βρίσκουν πληροφορίες για τα βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διαβάζουν, τις συζητούν και κατόπιν συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 3
                                              Πληροφορίες μπορούν επίσης να βρουν από την ιστοσελίδα  που   χρησιμοποίησαν την
προηγούμενη ώρα επιλέγοντας το παράθυρο: Θεσμικά όργανα                                    Βλέπουν σε βίντεο από την    ιστοσελίδα http://www.europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=8df2e380-939b-46a7-9bdd-1c2aaad01ddd  παιχνίδι ρόλων(από τη  διαδρομή:   Συζητάμε,  Νέοι  και Κοινοβούλιο, περισσότερη  Ευρώπη).
                                             Στη συνέχεια παίζουν τα ίδια παιχνίδι ρόλων διαλέγοντας κάποιο από τα  θεσμικά  όρ-
                                             γανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
                                           

6η διδακτική ώρα               Τα παιδιά θα γνωρίσουν τα σύμβολα της Ε.Ε. μπαίνοντας στη διεύθυνση
                                          http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_el.htm
                                              Ακούνε τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρούν τη σημαία της, συζητούν.
                                          Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες από τη συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Σωκράτης Comenius και τους εξηγούμε για τη συνεργασία των σχολείων
                                              Στη συνέχεια επισκέπτονται στο διαδίκτυο τη σελίδα της ΕΕ http://europa.eu/policies-activities/index_el.htm και βρίσκουν πληροφορίες για τους τομείς συνεργασίας.
                                          Ανοίγουν την ιστοσελίδα http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm και πληροφορούνται για τις συνεργασίες μεταξύ σχολείων της ΕΕ
                                          Τέλος συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας 4


Τα εργαλεία                     Θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό γενικής χρήσης  (Word) , με  το  οποίο θα δημιουργη-
                                                 θούν τα φύλλα εργασίας και θα καταγραφούν πληροφορίες από το διαδίκτυο.
                                             Το λογισμικό παρουσίασης Power Point θα χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση των     πληροφοριών που θα επιλέξουν οι μαθητές σχετικά με την   εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Το Excel θα χρησιμοποιηθεί επίσης για καταγραφή και ταξινόμηση πληροφοριών που   θα βρουν οι μαθητές και αφορούν χαρακτηριστικά των κρατών-μελών.

Οι πηγές                         Τα μέλη της  κάθε ομάδας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, θα επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα βρουν τις πληροφορίες που απαιτούνται. Θα επισκεφτούν επίσης την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

           Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών γίνεται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου και αφορά
              τομείς όπως:
            *Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών του μαθητή στη διάρκεια της υλοποίησης του.
            *Η συνεργασία με τους συμμαθητές της ομάδας του για την συλλογή, οργάνωση, ταξινόμηση των  πληρο-
               φοριών
            *Η  αξιοποίηση των λογισμικών και των διαδικτυακών διευθύνσεων για τη συλλογή στοιχείων
            *Η ποιότητα της επιχειρηματολογίας προκειμένου να υποστηρίξει κάθε του ενέργεια
Βασικό τώρα κριτήριο αξιολόγησης ενός σεναρίου είναι το κατά πόσο αυτό είναι εντάξιμο στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, να μπορεί δηλαδή να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της συγκεκριμένης τάξης. Πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα, ξεκάθαρους στόχους, δυνατότητα καλλιέργειας στάσεων και δεξιοτήτων καθώς και τις ευκαιρίες που δίνει για συνεργασία των μαθητών. Έτσι η αξιολόγηση μπορεί να γίνει με το συνοπτικό φύλλο αξιολόγησης.


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
Όσον αφορά το ίδιο το σενάριο αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί κατά μία ,ώρα για περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που  αναλύθηκαν ή  προσθέτοντας  κάποιες  επιπλέον  δραστηριότητες  όπως κουίζ και παιχνίδια που θα  μπορούσαν να βρουν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης    ακολουθώντας τη διαδρομή: Σύνδεσμοι άμεσης πρόσβασης για…..  και στη συνέχεια  Παιδιά: Παιχνίδια, κουίζ και διαγωνισμοί.
                             Θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί  στο μάθημα της Γεωγραφίας της Στ΄ τάξης όπου επίσης μελετάται η  Ευρώπη, στο μάθημα της  Ευέλικτης  Ζώνης  όπου  θα μπορούσε να κατασκευαστεί για              παράδειγμα  ανάγλυφος ο  χάρτης της  Ευρώπης με  διάφορα υλικά  αλλά ακόμη και στο μάθημα της Μουσικής με αφορμή τον ύμνο για να γίνει αναφορά στους μεγάλους συνθέτες. Τέλος και στην  Ιστορία  βλέποντας και συνδέοντας τα διάφορα ιστορικά γεγονότα


.


.
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                             ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ø  Βιβλίο  μαθητή, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών βιβλίων 2010, Αθήνα
Ø  Βιβλίο μαθητή, Κοινωνική και  Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού , Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων 2010, Αθήνα
Ø  Βιβλίο δασκάλου,  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων 2009, Αθήνα
Ø   Βιβλίο δασκάλου, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων 2009, Αθήνα
Ø  Βιβλίο μαθητή , Γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης, Μαθαίνω για τη Γη, 2010, Αθήνα
Ø  Βιβλίο μαθητή, Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού, Στα νεότερα χρόνια, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων  2010, Αθήνα
Ø  ΥΠΕΠΘ, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002,Αθήνα
Ø  Ματσαγγούρας Ηλίας, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση,2002, Αθήνα


           
             ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

                    http://www.sae-europe.eu/enimerosi/xartis-europis

                    http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm.

                    http://europa.eu/about-eu/member-countries/index_el.htm

                    http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm

                    http://europa.eu/abc/symbols/anthem/index_el.htm

                     http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_el.htm            
                                                            
                     http://europa.eu/policies-activities/index_el.htm

                     http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm
           .
                       http://wikipedia.org.
                                                                                                                

          
                                                                   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου